1.

-

دوره 5، شماره 0، پاییز 1383

2.

-

دوره 5، شماره 0، بهار 1383

3.

-

دوره 5، شماره 0، پاییز 1383

4.

-

دوره 5، شماره 0، بهار 1383

5.

-

دوره 5، شماره 0، بهار 1383

6.

-

دوره 5، شماره 0، بهار 1383

7.

-

دوره 5، شماره 0، پاییز 1383

8.

-

دوره 5، شماره 0، پاییز 1383

9.

-

دوره 5، شماره 0، پاییز 1383

10.

-

دوره 5، شماره 0، پاییز 1383

11.

-

دوره 5، شماره 0، بهار 1383

12.

-

دوره 5، شماره 0، بهار 1383

13.

-

دوره 5، شماره 0، بهار 1383

14.

-

دوره 5، شماره 0، بهار 1383

15.

-

دوره 5، شماره 0، پاییز 1383

16.

-

دوره 5، شماره 0، پاییز 1383

17.

-

دوره 5، شماره 0، بهار 1383

18.

-

دوره 5، شماره 0، پاییز 1383

19.

-

دوره 5، شماره 0، بهار 1383

20.

-

دوره 5، شماره 0، بهار 1383

21.

Amygdaloidal and other Cavity Filling Zeolites of Kuh-e-Aradeh, Central Iran

دوره 15، شماره 2، تابستان 2004

22.

An Input - Output Assessment of Employment, Efficiency, Income Distribution and Growth Strategies in Iran

دوره 9، شماره 10، تابستان 2004، صفحه 5-13

23.

Anthocyanin Pigments of Siahe Sardasht Grapes

دوره 15، شماره 2، تابستان 2004

24.

Application of Molecular DNA Markers (STRs) in Molecular Diagnosis of Down Syndrome in Iran

دوره 15، شماره 2، تابستان 2004

25.

A Rapid and Practical Method for Deprotection of 1,1-Diacetates Catalyzed by Zirconium Sulfate Tetrahydrate-Silica Gel

دوره 15، شماره 2، تابستان 2004

26.

A Study of the Real Exchange Rate Behavior and its Effects on Macroeconomic Variables

دوره 9، شماره 11، پاییز 2004، صفحه 101-122

27.

Behavioral Pattern of Income Velocity of Money and Estimation of Its Function (The case of Iran)

دوره 9، شماره 11، پاییز 2004، صفحه 21-55

28.

Controlling of Absorption and Dispersion Spectrum via Electromagnetically Induced Transparency

دوره 15، شماره 4، زمستان 2004

29.

Control Problem and its Application in Management and Economic

دوره 9، شماره 10، تابستان 2004، صفحه 73-87

30.

Demand for Medical Care in Urban Areas of Iran : An Empirical Investigation

دوره 9، شماره 11، پاییز 2004، صفحه 123-140

31.

Denitration of Nitroesters with Tributyltin Hydride in the Presence of Azobisisobutyronitrile (AIBN)

دوره 15، شماره 3، پاییز 2004

32.

Detection of abl/bcr Fusion Gene in Patients Affected by Chronic Myeloid Leukaemia by Dual-Colour Interphase Fluorescence in situ Hybridisation

دوره 15، شماره 4، زمستان 2004

33.

Diagenetic Evolution of Mudstones: Black Shales to Laminated Limestones, an Example from the Lower Jurassic of SW Britain

دوره 15، شماره 3، پاییز 2004

34.

Does Economic Growth Help Poor People? Evidence from Iran in the first five - year plan

دوره 9، شماره 11، پاییز 2004، صفحه 85-99

35.

Dominant Association Species in Binary Mixtures of Methanol, Ethanol and Propanol in Nonpolar Solvents

دوره 15، شماره 3، پاییز 2004

36.

Down Regulation of DHFR Promoter Activity by PML Transcription Repressor

دوره 15، شماره 3، پاییز 2004

37.

Economic Growth as a Nonlinear and Discontinuous Process

دوره 9، شماره 10، تابستان 2004، صفحه 15-38

38.

Economic Stability and the Central Bank: Rule of Discretion

دوره 9، شماره 10، تابستان 2004، صفحه 121-133

39.

Effect of Cementation on the Shear Strength of Tehran Gravelly Sand Using Triaxial Tests

دوره 15، شماره 1، بهار 2004

40.

Effects of Recombinant Human Erythropoietin (rHuEpo) on the Blood Cells and Hematopoiesis in Spleen of Rats

دوره 15، شماره 2، تابستان 2004

41.

Forecasting GDP Growth Using ANN Model with Genetic Algorithm

دوره 9، شماره 11، پاییز 2004، صفحه 67-84

42.

Inhibition of Human Erythrocyte Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase by Cadmium, Nickel and Aluminium

دوره 15، شماره 4، زمستان 2004

43.

Intraspecific Hybridization of Populus euphratica Oliv. Using in vitro Technique

دوره 15، شماره 2، تابستان 2004

44.

In Vitro Flower Production in Some Species of Hyoscyamus (H. pusillus L., H. arachnoideus Pojark, and H. niger L.)

دوره 15، شماره 4، زمستان 2004

45.

Isolation and Identification of a Sulfide/Sulfoxide Monooxygenase Gene from a Newly Isolated Rhodococcus Sp. Strain FMF

دوره 15، شماره 2، تابستان 2004

46.

Limiting Properties of Empirical Bayes Estimators in a Two-Factor Experiment under Inverse Gaussian Model

دوره 15، شماره 3، پاییز 2004

47.

Microwave-Assisted Efficient and Chemoselective Acetalization of Aldehydes with Trimethyl Orthoformate

دوره 15، شماره 4، زمستان 2004

48.

Modified Titanium Content in Titanosilicates Mesoporous Molecular Sieves MCM-41 as Selective Catalyst for Epoxidation of Alkenes

دوره 15، شماره 4، زمستان 2004

49.

Molecular Cloning and Expression of Nucleocapsid Gene of Chicken Infectious Bronchitis Virus Strain Massachusetts H120

دوره 15، شماره 3، پاییز 2004

50.

-Molluscicidal Activity of Different Organic Solvent Latex Extracts of Some Common Euphorbiales against Freshwater Harmful Snails

دوره 15، شماره 1، بهار 2004

51.

Offset Policy: An Advanced Countertrade Practice

دوره 9، شماره 11، پاییز 2004، صفحه 5-20

52.

On C0-Group of Linear Operators

دوره 15، شماره 2، تابستان 2004

53.

On Commutative Reduced Baer Rings

دوره 15، شماره 4، زمستان 2004

54.

On Two-parameter Dynamical Systems and Applications

دوره 15، شماره 2، تابستان 2004

55.

PCR and RFLP Analysis for Identification and Typing of Helicobacter pylori Strains from Gastric Biopsy Specimens

دوره 15، شماره 3، پاییز 2004

56.

Possible Involvement of a Specific Cell Surface Receptor for Calprotectin-Induced Apoptosis in Colon Adenocarcinoma and Carcinam Cell Lines (SW742 and HT29/219)

دوره 15، شماره 1، بهار 2004

57.

Preparation, Characterisation and Antimicrobial Activities of Some Novel Nitriles and Imidazolines

دوره 15، شماره 2، تابستان 2004

58.

Purification and Characterization of an Antibacterial, Antifungal and Non Hemolytic Peptide from Rana Ridibunda

دوره 15، شماره 4، زمستان 2004

59.

Rational Choice Theory: A Cultural Reconsideration

دوره 9، شماره 11، پاییز 2004، صفحه 57-66

60.

Real Effective Exchange Rate and Trade Performance in Iran

دوره 9، شماره 10، تابستان 2004، صفحه 39-45

61.

Residual Stress in Cu Sputtered Films on Glass Substrates at Different Substrate Temperatures

دوره 15، شماره 3، پاییز 2004

62.

Scheduled Review Methods for Controllable State Variables

دوره 15، شماره 4، زمستان 2004

63.

Solvent Extraction of Zinc with Triphenylphosphite (TPP) from a Nigerian Sphalerite in Hydrochloric

دوره 15، شماره 1، بهار 2004

64.

Stabilizing Effect of Organic Stabilizer (EDTA, 1,2 Propane diol, Benzoic Acid and Phenol) on the Thermal Degradation of Polyvinyl Chloride (PVC)

دوره 15، شماره 4، زمستان 2004

65.

Synthesis, Characterisation and Flocculation Properties of Carboxymethyl Cellulose-g Acrylamide

دوره 15، شماره 1، بهار 2004

66.

Synthesis of Isoxazoles and Cyanopyridines Bearing Benzo(b)thiophene Nucleus as Potential Antitubercular and Antimicrobial Agents

دوره 15، شماره 1، بهار 2004

67.

Synthesis of Some 4-Thiazolidinone Derivatives as Antitubercular Agents

دوره 15، شماره 2، تابستان 2004

68.

Synthesis of Some New 1-[2-(alkylthio-1-benzyl-5-imidazolyl) carbonyl]-4-[3-(isopropylamino)-2-pyridyl] piperazines as Anti-HIV

دوره 15، شماره 2، تابستان 2004

69.

Testing Regional Convergence in Iran's Economy

دوره 9، شماره 10، تابستان 2004، صفحه 103-119

70.

The Age of Globalization and its Impact on Asia's Agricultural Trade : An Application of a Chain Comparative Advantage Index

دوره 9، شماره 10، تابستان 2004، صفحه 47-72

71.

The Asymptotic Form of Eigenvalues for a Class of Sturm-Liouville Problem with One Simple Turning Point

دوره 15، شماره 1، بهار 2004

72.

The Effects of Exchange Rate Unification on the Iranian Economy

دوره 9، شماره 11، پاییز 2004، صفحه 153-167

73.

The Expression of Human Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor by Heat-Induction in Escherichia coli

دوره 15، شماره 3، پاییز 2004

74.

The Growth Pattern of Iran's Economy in the First Five Year Development Plan (1989- 1994)

دوره 9، شماره 11، پاییز 2004، صفحه 141-151

75.

The Optimum Level of Non-Oil Exports: A Theatrical Proposal on Iran's Case

دوره 9، شماره 10، تابستان 2004، صفحه 89-101

76.

Theory of Nonlinear s-Polarized Phonon-Polaritons in Multilayered Structures

دوره 15، شماره 2، تابستان 2004

77.

The Over-Expression of Biologically Active Human Growth Hormone in a T5-Based System in Escherichia coli, Studying Temperature Effect

دوره 15، شماره 1، بهار 2004

78.

The Role of Chromosomal Aberration in Childhood Leukemia

دوره 15، شماره 3، پاییز 2004

79.

The Role of Ethanol, Methyltriphenylphosphonium Bromide and Cetyltrimethylammonium Bromide as Directing Agents in Hydrothermal Synthesis of Aluminosilicate Molecular Sieve (ZSM-5) and Its Morphologies

دوره 15، شماره 1، بهار 2004

80.

Triple Test Cross Analysis for Genetic Components of Salinity Tolerance in Spring Wheat

دوره 15، شماره 1، بهار 2004

81.

Varicella Zoster Virus (VZV) Origin-Dependent Plasmid Replication in the Presence of the Four Overlapping Cosmids Comprising the Complete Genome of VZV

دوره 15، شماره 1، بهار 2004

82.

آیا تورم در ایران یک پدیده پولی است؟

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

83.

آیا غزالی مخالف فلسفه است؟

دوره 37، شماره 2، تابستان 1383

84.

ابعاد رابطه میان جهت گیری مذهبی و سلامت روانی و ارزیابی مقیاس جهت گیری مذهبی

دوره 34، شماره 2، زمستان 1383

85.

ایتالیایی ها در سرآغاز عکاسی ایران

دوره 20، شماره 20، زمستان 1383

86.

آثار تجارت خارجی بر بهره وری: مورد ایران

دوره 39، شماره 3، پاییز 1383

87.

آثار جهانی شدن بر زنان

دوره 2، شماره 1، بهار 1383

88.

اثرات ارتقاء آموزش عالی بر عرضه صادرات صنعتی در ایران (78-1345)

دوره 39، شماره 1، بهار 1383

89.

اثرات استفاده از پودر آب پنیر بر عملکرد جوجه های گوشتی

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383

90.

اثرات بیهوشی با زایلازین - کتامین بر روی درجه حرارت، تنفس ضربان قلب، فشار خون سرخرگی و گازهای خونی در گوسفند

دوره 59، شماره 3، پاییز 1383

91.

اثرات تغذیه مقادیر متفاوت انرژی و پروتئین غیر قابل تجزیه در جیره‌ گاوهای آبستن سنگین روی سلامتی و توان تولیدی آنها پس از زایش

دوره 35، شماره 3، بهار 1383

92.

اثرات تنش خشکی و مقادیر روی و فسفر بر غلظت و کل جذب عناصر در ذرت

دوره 35، شماره 1، بهار 1383

93.

اثرات چهار نوع گیاه میزبان روی زنبور Encarsia Formosa مهمترن عامل کنترل بیولوژیک سفید بالک گلخانه (Trialeurodes vaporariorum)

دوره 35، شماره 2، بهار 1383

94.

اثرات سه اسانس گیاهی روی فعالیت های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera :Bruchidae)

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383

95.

اثرات شوری‌های مختلف بر درصد ماندگاری، میزان رشد، طول عمر و صفات تولیدمثلی سه جمعیت از آرتمیاهای ایران

دوره 1، شماره 0، زمستان 1382

96.

اثر آرد ماهی کیلکا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای پرتولید هلشتاین

دوره 35، شماره 2، بهار 1383

97.

اثر استفاده از فرآیند اسمز در شاخص های کیفی خلال سیب زمینی منجمد

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383

98.

اثر استفاده از کمپوست زباله شهری، ازت و فسفر بر عملکرد ذرت علوفه ای

دوره 6، شماره 1، بهار 1383، صفحه 19-28

99.

اثر اسید پکتیک وB - گلوکان بر ترشح پرولاکتین PRL در دودمان سلولی GH3/B6

دوره 1، شماره 0، زمستان 1382

100.

اثر برخی از کوکسیدیو استات ها بر پارامترهای رشد جوجه های گوشتی در عفونت تجربی کوکسیدیایی

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

101.

اثر برنامه تمرین موضعی عضلات شکم بر تغییرات ترکیب بدن و لیپیدهای سرم پسران دانش آموز

دوره 19، شماره 19، بهار 1383

102.

اثر بلوغ اولیه صافی روی بازده حذف کیست ژیاردیا و ارائه روشی برای بهبود

دوره 30، شماره 33، بهار 1383

103.

اثر پارامتر حالت در بهبود پیش بینی مدل های الاستوپلاستیک برای خاک های دانه ای

دوره 38، شماره 2، تابستان 1383

104.

اثرتراکم بوته وتاریخ کاشت برصفات زراعی، عملکرد واجزاء عملکردسویا

دوره 35، شماره 2، بهار 1383

105.

اثر تغییر ساختار تأمین مالی بودجه بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 39، شماره 2، تابستان 1383

106.

اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی در عمر انبارداری پرتقال‌های والنسیا، مارس ارلی و محلی جیرفت

دوره 35، شماره 3، بهار 1383

107.

اثر تنش خشکی برکربوهیدرات‌های محلول, کلروفیل و پرولین در چهار رقم گندم سازگار با شرایط متفاوت اقلیمی ایران

دوره 35، شماره 3، بهار 1383

108.

اثر تنش ‌شوری بر کربوهیدراتهای ‌گندم

دوره 1، شماره 0، زمستان 1382

109.

اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد مرغان تخمگذار

دوره 35، شماره 2، بهار 1383

110.

اثر شتابهای عرضی بر عملکرد خنک کاری یک لوله حرارتی استوانه ای با شیارهای مارپیچ (HGHP)

دوره 38، شماره 4، پاییز 1383

111.

اثر شرایط عملیاتی(اسیدیته آزاد،اسیدیته کل،زمان،دما،غلظت شتابدهنده و غلظت ماده فعال کننده سطح)بر مقاومت در برابر خوردگی پوشش فسفاته روی تری کاتیونیک

دوره 38، شماره 5، زمستان 1383

112.

اثر عامل تنظیم کننده pH بر ترکیب فازی پودرهای باریم هگزافریت تهیه شده بروش سل – ژل احتراقی

دوره 38، شماره 4، پاییز 1383

113.

اثر فاصله بوته برنج (Oryza sativa L.) روی ردیف بر تراکم علفهای‏هرز و عملکرد در کشت ماشینی

دوره 35، شماره 3، بهار 1383

114.

اثر کاربرد کلینوپتیلولیت روی سلامتی و فراسنجه‌های خونی ـ ایمنی گوساله‌های شیرخوار

دوره 35، شماره 1، بهار 1383

115.

اثر کوتاه مدت سیستم ها و شدت های چرا بر تولید سرپا و قدرت گیاه BRUMUS TOMENTELLUS

دوره 57، شماره 1، تابستان 1383

116.

اثر مخمر ساکارومایسس سرویسیه روی تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین

دوره 35، شماره 1، بهار 1383

117.

اثر نمک و منابع کربن در تولید آمیلاز توسط سویه جدید باسیلوس نمک دوست نسبی Bacillus sp.strain MA

دوره 1، شماره 0، زمستان 1382

118.

اثر نوع کاربری اراضی و موقعیت زمین‌نما بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیائی درخاک

دوره 35، شماره 3، بهار 1383

119.

اثر و پی آمد کلاس های آمادگی بر روی نمرات توفل وتست های کاربردی

دوره 9، شماره 20، پاییز 1383

120.

ایجاد گیاهان تراریخت مقاوم به شوری با استفاده از ژن دست‌ورزی شده اسموتین

دوره 1، شماره 0، زمستان 1382

121.

ایجاد مسمومیت تجربی با گل افعی در گوساله های بومی

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

122.

اختیارات سرمایه گذاری نرخ های مبنا و تکنیک های جریان های نقدی تنزیلی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1383

123.

اختیار زوجه و ابهام در مفهوم عسر و حرج

دوره 2، شماره 2، تابستان 1383

124.

آداب و مراسم سماع

54و55، شماره 3، پاییز 1383

125.

ادبیات داستاانی و سرنوشت جامعه شناسی در ایران

دوره 3، شماره 23، تابستان 1383

126.

ادله غزالی و رازی در رد و اثبات تجرد نفس

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

127.

آراء متکلمان و آیات مورد استفاده ایشان در اثبات عصمت انبیاء

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

128.

ایران و حقوق بین المللی انرژی هسته ای و وضعیت ایران

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383

129.

ارایه چارچوب مفهومی برای توصیف وظایف مدیران فناوری اطلاعات

دوره 17، شماره 1، بهار 1383

130.

ارایه قواعد فیلتر و مقایسه بازدهی قواعد فیلتر با روش خرید و نگهداری

دوره 6، شماره 2، زمستان 1383

131.

ارائه روشی برای اندازه گیری توانمندی شرکت های تجاری برای گذار از بازاریابی سنتی به بازاریابی الکترونیکی: مطالعه موردی یک شرکت انفورماتیکی

دوره 17، شماره 5، زمستان 1383

132.

ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم گیری جهت برنامه ریزی،ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان

دوره 38، شماره 5، زمستان 1383

133.

ارائه مدلی ارزیابی آمادگی الکترونیکی صنایع ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1383

134.

ارتباط عقل و اخلاق از دیدگاه هیوم

دوره 1، شماره 1، زمستان 1383

135.

ارزیابی آثار محیط زیستی شهرک گلخانه ای در استان گیلان

دوره 30، شماره 36، زمستان 1383

136.

ارزیابی آثار محیط زیستی فعالیت های نفتی فلات قاره خلیج قاره

دوره 30، شماره 34، تابستان 1383

137.

ارزیابی اصول حاکم بر هیدرولیک جریان و طراحی سرریزهای پلکانی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1383

138.

ارزیابی آفلاتوکسین ها و عوامل مولده آنها در نانهای قابل تغذیه در دام

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

139.

ارزیابی ایمنی زایی سروتیپ های بومی کلی باسیل جدا شده از طیور در ایران

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

140.

ارزیابی انواع کارآیی محصولات پنبه و چغندرقند در ایران: با استفاده از روش تحلیلی داده های فراگیر (پوششی)

دوره 6، شماره 1، بهار 1383، صفحه 57-67

141.

ارزیابی بالینی ایلئوسیستوپلاستی در سگ

دوره 59، شماره 1، بهار 1383

142.

ارزیابی تاثیر دما و ترکیبات محیط کشت بر تولید آنتی ژن کاتالاز در قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس

دوره 59، شماره 1، بهار 1383

143.

ارزیابی تحمل برخی ژنوتیپ های سویا به تنش خشکی

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383

144.

ارزیابی توان ضد میکروبی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از دستگاه گوارش مرغ

دوره 59، شماره 1، بهار 1383

145.

ارزیابی توان هیدروکربن زایی سازند کشف رود در تاقدیس خانگیران با استفاده از روش ?logR

دوره 37، شماره 4، زمستان 1382

146.

ارزیابی خواص الکتروکاتالیتیکی آلیاژ Pb-2Sn-0.08Ca در محلول اسید سولفوریک

دوره 38، شماره 4، پاییز 1383

147.

ارزیابی درونی گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان

دوره 38، شماره 42، پاییز 1383

148.

ارزیابی رابطه تناظر یک به یک بین درجات مشارکت با درجات نیازهای غالب و ارائه مدلی کامپیوتری مربوطه

دوره 2، شماره 2، پاییز 1383

149.

ارزیابی روانگرایی بستر دریا در اثر گذر موج

دوره 38، شماره 2، تابستان 1383

150.

ارزیابی روشهای زمین آمار در برآورد هدایت هیدرولیکی خاک در مناطق شیب آب و پشت آب پایین دشت سیستان

دوره 35، شماره 1، بهار 1383

151.

ارزیابی زیستگاه قوچ و میش اوریال پارک ملی گلستان

دوره 30، شماره 35، پاییز 1383

152.

ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی درتعدادی از ژنوتیپ‌های سویا در شرایط آبیاری محدود

دوره 35، شماره 1، بهار 1383

153.

ارزیابی طراحی کیت الایزای نقطه ای جهت تشخیص پادتنهای ضد ویروس IBR در گاو

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

154.

ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران با مدل CVA و بررسی رابطه آن مدل با بازده سهام

دوره 11، شماره 4، زمستان 1383

155.

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های بی خار جدید گلرنگ

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383

156.

ارزیابی فرایند هضم بی هوازی زباله های فساد پذیر شهری

دوره 30، شماره 34، تابستان 1383

157.

ارزیابی کارایی آژانس های مسافرتی – هواپیمائی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ای چند هدفه

دوره 17، شماره 4، پاییز 1383

158.

ارزیابی کالوس زایی وباززایی ژنوتیپ های برنج ازطریق کشت بساک

دوره 35، شماره 2، بهار 1383

159.

ارزیابی کیفیت دوره‌های آموزشی موسسات ارائه دهنده خدمات آموزشی به شرکت ایران خودرو

دوره 34، شماره 1، تابستان 1383

160.

ارزیابی میزان تحرک اسپرم دم اپیدیدیم شتر یک کوهانه در Green buffer با یا بدون زرده تخم مرغ

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

161.

ارزیابی مقاومت به تنش خشکی در ژنوتیپ های نخود کابلی

دوره 6، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 27-38

162.

ارزیابی هیستومورفولوژیکی اثرات طب سوزنی در التیام ضایعات عضلانی در سگ

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

163.

ارزیابی و تحلیلی تأثیرات متقابل بهره وری نیروی انسانی، هزینه های تولید و صادرات کالاهای صنعتی در ایران

دوره 39، شماره 2، تابستان 1383

164.

ارزیابی و معرفی ژنوتی پهای مقاوم به ویروس در سیب زمینی

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383

165.

ارزشیابی اقتصادی بازیافت مواد جامد شهری لاهیجان

دوره 30، شماره 35، پاییز 1383

166.

ارزش های زیبا شناسی منبت کاری ایران در دوران شاه طهماسب صفوی

دوره 20، شماره 20، زمستان 1383

167.

ارسطو فیلسوف الهی یا پوزیتیویست

دوره 32، شماره 2، زمستان 1383

168.

ارنست یونگر و ادبیات جنگ

دوره 9، شماره 18، پاییز 1383

169.

از ادبیات تطبیقی

دوره 9، شماره 17، تابستان 1383

170.

از طبیعیه تا محمول درجه دو

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

171.

از علی آموز اخلاص عمل (مناقب علوی در مثنوی مولوی)

54و55، شماره 1، بهار 1383

172.

از کثرت گرایی تا جهان شمولی معرفت

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

173.

آزمون خنثی بودن و ابر خنثی بودن بلند مدت پول در اقتصاد ایران

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

174.

از واژه به مفهوم: اقتباس یا ترجمه ادبی

دوره 9، شماره 18، پاییز 1383

175.

یاس از اثبات و اصل برائت

دوره 66، شماره 0، زمستان 1383

176.

اسباب صدور حدیث

دوره 37، شماره 4، پاییز 1383

177.

آسیب شناسی ساختمان آسیب های ناشی از مراحل اجرا و نظارت در ساختمان های خسار دیده از زلزله بم

دوره 17، شماره 17، بهار 1383

178.

استخراج اصول حاکم بر ایده عدالت در آراء امام خمینی

دوره 39، شماره 2، تابستان 1383

179.

استخراج پارامترهای تشخیص از پاسخ گذرای حسگر گاز الکتروسرامیکی متخلخل

دوره 38، شماره 3، تابستان 1383

180.

استراتژی بازاریابی هوشمند

دوره 17، شماره 3، تابستان 1383

181.

استراتژی توسعه محصول جدید رویکرد ها و یافته ها

دوره 17، شماره 1، بهار 1383

182.

" ا ستعا ذ ه " در تفاسیر ادبی و روایی

دوره 2، شماره 2، بهار 1383

183.

استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیر مالی جهت تفکیک شرکت های موفق از ناموفق

دوره 11، شماره 4، زمستان 1383

184.

استفاده از پنبه دانه در جیره غذایی گوساله های نر پرواری

دوره 6، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 1-12

185.

استفاده از تکنیک تشخیصی واکنش زنجیر پلیمراز در تایید تشخیص بزهای آلوده به مایکوباکتریوم

دوره 59، شماره 1، بهار 1383

186.

استفاده از توان های بالقوه مناطق جهت توسعه گردشگری مورد خاص پارک موزه نفت مسجد سلیمان

دوره 30، شماره 35، پاییز 1383

187.

استفاده از روش خوشه بندی در تعیین همگنی هیدرولوژیک و ارزیابی آن توسط روشهای تحلیل ممیزی و منحنی های Andrew در حوضه آبریز کرخه

دوره 6، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 13-26

188.

استفاده از شبکه عصبی برای تعیین محدوده مجاز کاری موتور القایی با خطای دور به دور

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

189.

استفاده از ضرایب قابلیت هضم لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار در بهینه سازی عملکرد جوجه‌های گوشتی

دوره 35، شماره 3، بهار 1383

190.

استفاده از یک چرخ غیرفعال برای بهبود ژایروادومتری در مکان یابی یک ربات متحرک

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

191.

استفاده از مواد گیاهی در صنعت ساختمان مورد مطالعه : نی

دوره 17، شماره 17، بهار 1383

192.

استقرار الگوی مناسب سیستم مدیریت محیط زیست در صنعت نفت – مطالعه موردی : پالایشگاه نفت بندر عباس

دوره 30، شماره 33، بهار 1383

193.

استناد در آثار علمی چاله ها و چالش ها

دوره 34، شماره 2، زمستان 1383

194.

اسطوره ایران دلفریب در ادبیات فرانسه قرن هجدهم

دوره 9، شماره 21، زمستان 1383

195.

اشتداد پذیری ایمان

دوره 37، شماره 4، پاییز 1383

196.

آشکارسازی آنومالی های سطحی با گرادیان نرمالیز شده دوبعدیداده های گرانی

دوره 30، شماره 2، تابستان 1383

197.

اشکال معروف وجود ذهنی را ابن سینا حل کرده است نه ملاصدرا

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

198.

آشنایی با طریقت چان (ذن)

دوره 18، شماره 18، تابستان 1383

199.

اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383

200.

اصول منطقی حاکم بر تفسیرقانون اساسی

دوره 66، شماره 0، زمستان 1383

201.

اصول و راهکارهای طراحی منظر فرا صنعت

دوره 20، شماره 20، زمستان 1383

202.

اعتبار نظر کارشناس

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383

203.

اعتماد درون سازمانی و بررسی وضغیت موجود سازمان های اجرایی کشور

دوره 2، شماره 3، زمستان 1383

204.

اعجاز بلاغی قرآن و تاثیر شگرف آن بر شخصیت انسان

54و55، شماره 4، زمستان 1383

205.

افزایش انتقال حرارت در چگالش اجباری بخار R-134a

دوره 38، شماره 4، پاییز 1383

206.

اقلیم شناسی بارش در منطقه کرمان جهت انتخاب جایگاه باروری ابر ها

دوره 36، شماره 1، بهار 1383

207.

اقناع غایت ارتباطات

دوره 3، شماره 23، تابستان 1383

208.

اکتشاف ذخایر زمین گرمایی در منطقهء خوی با استفاده از روش مگنتوتلوریک

دوره 30، شماره 2، تابستان 1383

209.

الحاق یک دستگاه غلتک خاک نشان عمیق به گاو آهن برگرداندار به منظور اجرای توام عملیات خاک ورزی اولیه و ثانویه

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383

210.

الزامات عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات : نظریه پردازی در مدیریت دولتی

دوره 17، شماره 1، بهار 1383

211.

الگوریتم رتبه بندی عملکرد سازمانی دستگاه های اداری – اجرایی

دوره 17، شماره 1، بهار 1383

212.

الگوریتمهای جدید بر اساس اتوماتای یادگیر برای یافتن پارامترهای ویولت

دوره 38، شماره 3، تابستان 1383

213.

الگوی علم شناسی اصولیان

دوره 37، شماره 3، تابستان 1383

214.

آلودگی خاک های جنوب پالایشگاه تهران در اثر نشت ترکیبات نفتی

دوره 30، شماره 34، تابستان 1383

215.

آلودگی سه گونه از باربوس ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر به انگلهای میکسوبولوس

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

216.

آمادگی جسمانی و رابطه آن با میزان تحلیل رفتگی و سلامت روانی اعضای هیات علمی دانشگاه های نظامی کشور

دوره 22، شماره 22، زمستان 1383

217.

آمایش سرزمین حوزه آبخیز کبار - کهک قم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 30، شماره 34، تابستان 1383

218.

ایمان از دیدگاه توماس آکوئیناس

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

219.

امکان حصول قطع در تفسیر و جایگاه آن

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

220.

امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم

دوره 19، شماره 19، پاییز 1383

221.

امنیت غذایی و دسترسی به آن در ایران

دوره 24، شماره 24، زمستان 1383

222.

آموزش ترجمه: زبان آموزی یا مترجمی

دوره 9، شماره 16، بهار 1383

223.

آموزش خلاق - تجربه

دوره 18، شماره 18، تابستان 1383

224.

آناتومی و بافت شناسی گره سینوسی - دهلیزی در فلب موش صحرایی

دوره 59، شماره 1، بهار 1383

225.

آنار شیسم : گذشته و حال و تغییر در حوزه عمل

دوره 65، شماره 0، پاییز 1383

226.

آنالیزارزش و جایگاه آن در طراحی صنعتی

دوره 20، شماره 20، زمستان 1383

227.

آنتی‌بادیهای ضد اسپرم در زنان، مقایسه‌ای بین دو روش جهت تشخیص آنتی‌بادیهای ضد اسپرم در سرم و موکوس سرویکال زنان نابارور

دوره 1، شماره 0، زمستان 1382

228.

انتخاب غیرمستقیم ذرت(Zea mays L.) با استفاده از شاخصهای انتخاب به منظور افزایش عملکرد دانه

دوره 35، شماره 1، بهار 1383

229.

انتخاب مدیر عالی با به کارگیری فن فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 17، شماره 3، تابستان 1383

230.

انتقال ژن های هایگرومایسین فسفوترانسفراز و بتاگلوکورونیداز به برنج به روش زیست پرتابی

دوره 35، شماره 2، بهار 1383

231.

انتقال محکومان :تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران

دوره 64، شماره 0، تابستان 1383

232.

اندازه‌گیری، تحلیل و تبیین پایداری واحدهای بهره‌برداری (مطالعه موردی :گندمکاران استان تهران)

دوره 35، شماره 1، بهار 1383

233.

اندازه گیری تنش در نقاط تماس سنگدانه ها در لایه های غیر چسبنده راه

دوره 37، شماره 4، زمستان 1382

234.

اندازه گیری میزان باقیمانده نیتریت در انواع فرآورده های گوشتی عرضه شده در ایران به وسیله روش اسپکتروفتومتریک

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

235.

آندره ژید و قصه های آیینه وار

دوره 9، شماره 16، بهار 1383

236.

انسان گرایی از دیدگاه فلاسفه تعلیم و تربیت

دوره 1، شماره 1، زمستان 1383

237.

انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383

238.

انواع معانی عینی مربوط به حالات روسی

دوره 9، شماره 19، پاییز 1383

239.

آیه بودن بسمله از دیدگاه فریقین

دوره 37، شماره 4، پاییز 1383

240.

اهرم های موفقیت باز مهندسی فرایندها با تاکید بر فناوری اطلاعات

دوره 17، شماره 5، زمستان 1383

241.

اهمیت تطبیق معنایی و ساختاری کلمات در هنگام ترجمه و تالیف لغت نامه

دوره 9، شماره 19، پاییز 1383

242.

اهمیت مساله مسیریابی در کاهش بهای تمام شده محصول مطالعه موردی: شرکت ذوب آلیاژ

دوره 11، شماره 1، بهار 1383

243.

آوارهء یمگان و اسماعیلیه

54و55، شماره 3، پاییز 1383

244.

اولویت بندی اهداف راهبردی سازمان : مدل رایانه ای تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد MADM

دوره 17، شماره 5، زمستان 1383

245.

باد و موج دریا و فرایندهای مرفیک در منطقه بندر عباس

دوره 36، شماره 1، بهار 1383

246.

بازتاب انقلاب اسلامی در جهان اسلام

دوره 63، شماره 0، بهار 1383

247.

بازتاب شاهنامه فردوسی در عزلیات شمس مولوی

54و55، شماره 1، بهار 1383

248.

بازتاب های عیّاری در رمان معاصر

دوره 9، شماره 21، زمستان 1383

249.

باز خوانی انتقادی مقاله شیعه و مساله مشروعیت بین نظریه و نص

دوره 65، شماره 0، پاییز 1383

250.

بازخوانی نظم برخاسته از معاهدات و ستفالی

دوره 65، شماره 0، پاییز 1383

251.

باز خورد گفتاری در کلاس نگارش

دوره 9، شماره 20، پاییز 1383

252.

بازساخت ماتریس رابطه طراحی در روش طراحی اصولی

دوره 38، شماره 5، زمستان 1383

253.

بازسازی منطق ترجیح

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

254.

باز مهندسی دولت در قالب دولت الکترونیکی راهی نو به سوی تولید و اجرای سیاست ها

دوره 65، شماره 0، پاییز 1383

255.

باورهای خرده فرهنگی و مشارکت امدادی در ایران

دوره 24، شماره 24، زمستان 1383

256.

بحث تطبیقی در ارث اقلیت های دینیو قانون مدنی ایران

دوره 64، شماره 0، تابستان 1383

257.

بحث در ماهیت پارادوکس دروغگو

دوره 32، شماره 2، زمستان 1383

258.

بحث در مبانی آراء کلامی اکام

دوره 32، شماره 1، بهار 1383

259.

بدست آوردن جواب و مقادیر خاص یک معادله دیفرانسیل غیر خطی، در تحلیل جریان گاز، در داخل یک روتورسانتریفوژ، به کمک نرم افزار Mathematica

دوره 3، شماره 0، تابستان 1383

260.

برآورد اثر تورم بر نابرابری در توزیع هزینه ایران با استفاده از روشی ناپارامتر یکی (1380- 1350)

دوره 39، شماره 2، تابستان 1383

261.

برآورد انحراف ازمسیر تعادلی بلندمدت نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از یک مدل ساختاری

دوره 39، شماره 2، تابستان 1383

262.

برآورد برخی ازپارامترهای ژنتیکی درذرت به روش تلاقی های دای آلل

دوره 35، شماره 2، بهار 1383

263.

برآورد پارامترهای جدول زندگی باروری شته جالیز (Aphis gossypii Glover)

دوره 35، شماره 1، بهار 1383

264.

برآورد تابعی تقاضای ذخایر ارزی برای کشورهای صادرکننده مواد خام

دوره 39، شماره 2، تابستان 1383

265.

برآورد تابع چگالی احتمال به روشهای هسته‌ای و B-اسپلاین

دوره 3، شماره 0، تابستان 1383

266.

برآورد شاخص انتخاب برای صفات واریته های مختلف برنج

دوره 6، شماره 1، بهار 1383، صفحه 29-38

267.

برآورد فسفر قابل استفاده باقیمانده در برخی از خاکهای ایران

دوره 35، شماره 3، بهار 1383

268.

برآورد قدرت انفجارهای هسته ای سمیپالاتینسک با استفاده از فازLg

دوره 30، شماره 2، تابستان 1383

269.

برآورد نرخ بهینه بیکاری و مقایسه آن با نرخ طبیعی (با تأکید بر متغیرهای برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

270.

برآورد نوسانات فصلی قیمت سیب زمینی و پیاز

دوره 35، شماره 2، بهار 1383

271.

بر آورد هزینه محیط زیستی واجتماعی تولید برق در کشور

دوره 30، شماره 34، تابستان 1383

272.

برآورد هزینه های درون مزرع های فرسایش خاک اراضی زیر کشت گندم دیم مناطق شمال غرب ایران

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383

273.

بررسی آثار اقتصادی تحقیقات کشاورزی در ایران (مطالعة موردی : ارقام پرمحصول برنج)

دوره 35، شماره 2، بهار 1383

274.

بررسی آثار سطوح مختلف انرژی و شوری بر توان میگوی سفید هندی (H.MILNE EDWARDS , FENNEROPENAEUS INDICUS)

دوره 57، شماره 1، تابستان 1383

275.

بررسی اثرات سیاستهای پولی و مالی بهینه بر شاخص های عمده اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از نظریه کنترل بهینه

دوره 39، شماره 2، تابستان 1383

276.

بررسی اثرات فرکانس تقلیل یافته روی گردابه ها و نیروهای آیرودینامیکی وارد بر بالهای مثلثی

دوره 38، شماره 4، پاییز 1383

277.

بررسی اثر استفاده از لیگنین کرافت در ساخت تخته فیبر

دوره 57، شماره 1، تابستان 1383

278.

بررسی اثر برداشت آب بر کیفیت آب رودخانه پایین دست سد ماملو با استفاه از مدل QUAL2E

دوره 30، شماره 35، پاییز 1383

279.

بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و صفات زراعی ارقام کلزا1 به عنوان کشت دوم بعد از برنج در منطقه کوچصفهان

دوره 35، شماره 1، بهار 1383

280.

بررسی اثر تصحیح برون راند شیب در پردازش داده های لرزه نگاری سه بعدی

دوره 30، شماره 2، تابستان 1383

281.

بررسی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی هیدرولوژیک

دوره 6، شماره 1، بهار 1383، صفحه 49-56

282.

بررسی اثر جهانی شدن بر صنایع نساجی، پوشاک و چرم طی دوره 78-1357

دوره 39، شماره 1، بهار 1383

283.

بررسی اثر زمان محلول پاشی اوره بر خصوصیات کمی و کیفی دانه گندم سرداریT. aestivum. L.) ) در شرایط دیم

دوره 35، شماره 2، بهار 1383

284.

بررسی اثر زمان های مختلف برداشت دانه سویا بر جوانه زدن آن

دوره 6، شماره 1، بهار 1383، صفحه 9-18

285.

بررسی اثر شیرابه بر ضریب نفوذپذیری و ساختمان خاکهای رسی بنتونیتی

دوره 30، شماره 33، بهار 1383

286.

بررسی اثر غلظت‌های مختلف پتاسیم درمقاومت به‌شوری گیاه لوبیا درکشت ‌بافت

دوره 1، شماره 0، زمستان 1382

287.

بررسی اثر فناوری اطلاعات بر نابرابری جنسیتی (مطالعه مقطعی بین کشوری)

دوره 39، شماره 3، پاییز 1383

288.

بررسی اثر قراردادهای بدهی. هزینه های سیاسی. طرح های پاداش. و مالکیت بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1383

289.

بررسی اثر قوس زدگی در شیروانی های مسلح به پارچه گونه های قائم

دوره 38، شماره 2، تابستان 1383

290.

بررسی اثر متقابل سیلیسیوم و فسفر بر رشد و عملکرد برنج (Oryza sativa L.)

دوره 35، شماره 3، بهار 1383

291.

بررسی اثر نسبت B/M و اندازه شرکت با میزان سود آوری شرکت ها

دوره 6، شماره 2، زمستان 1383

292.

بررسی اثر نفتالن استیک اسید، ایندول بوتیریک اسید و موقعیت فلس بر تکثیر سوسن چلچراغ

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383

293.

بررسی ارتباط بین آزمون های دراز و نشست ایفرد و آهنیگن در سنجش استقامت عضلامت شکمی

دوره 22، شماره 22، زمستان 1383

294.

بررسی ارتباط بین در صد چربی و وزن بدون چربی ( LBM ) بدن با چربی ها و لیپوپروتئین های خون ( کلسترول و تری کلیسیرید و LDL,HDL ) در دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه بیرجند

دوره 20، شماره 20، تابستان 1383

295.

بررسی ارتباط بین سبک های اسناد و عزت نفس دانشجویان

دوره 34، شماره 2، زمستان 1383

296.

بررسی ارتباط ترکیب اسید‌های چرب و پروتئین دانه سویا ( Glycine max L.) با صفات مورفولوژیک و فنولوژیک از طریق تجزیه به عامل‌ها

دوره 35، شماره 1، بهار 1383

297.

بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی. سود قبل از بهره و مالیات. جریان نقدی فعالیت های عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1383

298.

بررسی آزمایشگاهی ابعاد حفره آبشستگی پایین دست کالورت لوله ای

دوره 38، شماره 2، تابستان 1383

299.

بررسی الگوی الکتروفورتیکی پروئینهای سرم خون گاومیشهای بومی خوزستان

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

300.

بررسی آلودگی به سستودها در گوشتخواران شهرستان کاشان

دوره 59، شماره 3، پاییز 1383

301.

بررسی آلودگی های کرمی گربه های ولگرد شهر تهران

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

302.

بررسی آماری روش جدید ژئوکت برای استحصال میکروبی کنسانتره طلای موته

دوره 38، شماره 5، زمستان 1383

303.

بررسی امکان استفاده از الیاف لیگنوسلولزی ( باگاس و کنف) در ساخت چند سازه های الیاف- پلی پروپیلن 1و2

دوره 57، شماره 2، پاییز 1383

304.

بررسی امکان استفاده از بیمه محصولات کشاورزی در ایران (مطالعة موردی پسته)

دوره 35، شماره 3، بهار 1383

305.

بررسی انتقال دو سویه در مهارت سرویس کوتاه بدمینتون از دست برتر به دست غیر برتر و بر عکس

دوره 21، شماره 21، پاییز 1383

306.

بررسی برخی از ویژگی های متمم در زبان روسی (در مقایسه با زبان فارسی)

دوره 9، شماره 19، پاییز 1383

307.

بررسی پارامترهای موثر در فروشویی توده ای کانسنگ اکسیدی مس سونگون

دوره 38، شماره 5، زمستان 1383

308.

بررسی پیامدهای کودک آزاری بر شخصیت دختران نوجوان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1383

309.

بررسی پروموتور CaMV 35S با استفاده از ژن گزارشگرGUS‌ در کلزای (Brassica napus) تراریخت

دوره 35، شماره 3، بهار 1383

310.

بررسی تأثیرات طیف نوری UVB برروی قارچهای درماتوفیت

دوره 1، شماره 0، زمستان 1382

311.

بررسی تأثیر امواج مایکروویو با توا نها و زمان های مختلف روی مراحل زیستی سه گونه آفت انباری

دوره 35، شماره 2، بهار 1383

312.

بررسی تاثیر سرعت تولید بر منحنیهای تراوائی نسبی در چاههای گاز میعانی مخازن ترکدار ایران

دوره 37، شماره 4، زمستان 1382

313.

بررسی تاثیر عوامل تولید بر روی بهره وری و کل در صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) با تاکید بر خط تولید خمیر و کاغذ

دوره 57، شماره 1، تابستان 1383

314.

بررسی تاثیر فعالیت های جسمانی بر میزان افسردگی دختران دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 21، شماره 21، پاییز 1383

315.

بررسی تاثیر کلرید سدیم، pH محیط و نوع اسید بر تخریب لیستریا مونوسیتوژنر به وسیله امواج مایکروویو

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

316.

بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1383

317.

بررسی تأثیر نوبت های مختلف آبیاری بر کار آیی مصرف آب و عملکرد برنج رقم خزر

دوره 6، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 53-60

318.

بررسی تاثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

319.

بررسی تاثیر و ظایف مدیران گروه های آموزشی بر کارایی اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان از دیدگاه اعضای هیات علمی

دوره 17، شماره 3، تابستان 1383

320.

بررسی تجربی اثرات پاتولوژیک متن آمین در جوجه های گوشتی

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

321.

بررسی تجربی سازه های مهم در تعیین قراردادها. شاخص ها و پارامترهای پاداش مدیران عامل شرکت ها در ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1383

322.

بررسی تحرک اجتماعی در نواحی روستائی در بعد از انقلاب

دوره 2، شماره 22، زمستان 1382

323.

بررسی تحلیلی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی. ارایه مدل برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1383

324.

بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت خانوار - سکونت و شهرگرایی ایران فرانسه و رومانی

دوره 19، شماره 19، پاییز 1383

325.

بررسی تطبیقی ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون ایران و کشورهای منتخب برای ارائه الگوی بهینه

دوره 19، شماره 19، بهار 1383

326.

بررسی تطبیقی شرایط کار زنان و نو جوانان در کشورهای ژاپن-کره جنوبی-هند-مصر-انگلستان-و ایران

دوره 64، شماره 0، تابستان 1383

327.

بررسی تغییرات اسکولیوز پس از یک دوره تمرینات اصلاحی

دوره 21، شماره 21، پاییز 1383

328.

بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش رودخانه ای در مراحل مختلف چرخه استروس

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

329.

بررسی تغییرات فصلی آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز خون و تغییرات پاتولوژیک قلب و ماهیچه های اسکلتی در گوسفندان آذربایجان غربی

دوره 59، شماره 3، پاییز 1383

330.

بررسی تغییرات کیفوز و ظرفیت حیاتی متعاقب یک برنامه اصلاحی

دوره 22، شماره 22، زمستان 1383

331.

بررسی تغیرات کلینیکال پاتولوژی گوسفندان در آلودگی تجربی به همونکوس کنتورتوس

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

332.

بررسی تفاوت اثر نیترات و کلرور کادمیوم بر رشد بوته ها و جذب و ذخیره سازی کادمیوم در ریشه و اندام هوایی گوجه فرهنگی در محیط هیدروپونیک

دوره 30، شماره 35، پاییز 1383

333.

بررسی تمایز و تکامل جوانه گل در گلابی شاه میوه توسط میکروسکوپ الکترونی

دوره 35، شماره 2، بهار 1383

334.

بررسی تنوع ژنتیکی محصول دانه و چند صفت وابسته در 90 ژنوتیپ عدس در منطقه کرج

دوره 35، شماره 3، بهار 1383

335.

بررسی تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ارقام مختلف برنج

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383

336.

بررسی تنوع عملکرد بذر و تعیین فاصله ژنتیکی در 29 رقم و اکوتیپ علف باغ Dactylis glomerataبا استفاده ازروش های آماری چند متغیره

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383

337.

بررسی تولید و بازاررسانی پسته استان کرمان (مطالعه موردی: شهرستان رفسنجان)

دوره 6، شماره 1، بهار 1383، صفحه 39-48

338.

بررسی حساسیت تعدادی از روش های تجربی هیدرولوژیکی در براورد دبی اوج نسبت به سطح حوزه در برخی از حوزه های آبخیز ایران

دوره 57، شماره 2، پاییز 1383

339.

بررسی حضور اشریشیاکلی، کوکسیدیا و کریپتوسپوریدیوم در مدفوع تعدادی از گوساله های زیر یکماه مبتلا به اسهال از قائم شهر و بابل و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله ها

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

340.

بررسی خصوصیات زراعی، تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات در لاینهای حاصل از توده بومی بزرک در اصفهان

دوره 35، شماره 1، بهار 1383

341.

بررسی خواص بیوشیمیایی و الگوهای انتقال مقاومت آنتی بیوتیکی جهت بیوتایپینگ سویه های سالمونلا آبورتوس اویس جدا شده از استان چهارمحال بختیاری

دوره 59، شماره 1، بهار 1383

342.

بررسی خود تنظیمی یادگیری دانش‌آموزان و والدین: مطالعه نقش جنسیت و عملکرد تحصیلی

دوره 34، شماره 1، تابستان 1383

343.

بررسی دیدگاه ارزش شناسی علامه طباطبایی و دلالت های آن در تربیت اخلاقی

دوره 34، شماره 2، زمستان 1383

344.

بررسی رابطه ارزشیابی دانشجویان دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی از تدریس استادان با میانگین نمرات آنان از درس استادان در سال‌های تحصیلی 78-77 تا 80-79

دوره 34، شماره 1، تابستان 1383

345.

بررسی رابطه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک سهام عادی (B) شرکت های سهامی عام در ایران

دوره 6، شماره 2، زمستان 1383

346.

بررسی رابطه بیک سبک های رهبری با منابع قدرت در مدیران دانشکده های تربیت بدنی کشور از دیدگاه اعضای هیات علمی

دوره 19، شماره 19، بهار 1383

347.

بررسی رابطه بین ویژگیهای کمی و کیفی توده های جنگلی طبیعی راش با عوامل رویشگاه(منطقه اسالم )

دوره 57، شماره 1، تابستان 1383

348.

بررسی رابطه جریان های نقد عملیاتی. سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی با ثروت ایجاد شده برای سهام داران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1383

349.

بررسی رابطه ساختار تعاملات خانواده (عملکرد خانواده) با سبک های مقابله با فشار های روانی و تفاوت های جنسی در دانش آموزان پیش دانشگاهی

دوره 34، شماره 2، زمستان 1383

350.

بررسی رابطه کمال گرایی والدین و اضطراب امتحان دانش آموزان

دوره 34، شماره 1، تابستان 1383

351.

بررسی رابطه میان موقعیت قراگیری استخوان کتف و استقامت عضلات کمربند شانه

دوره 20، شماره 20، تابستان 1383

352.

بررسی راب گلخانه ای در محلات

دوره 6، شماره 1، بهار 1383، صفحه 1-8

353.

بررسی راهکارهای افزایش مهارت خواندن

دوره 9، شماره 16، بهار 1383

354.

بررسی راهکارهای عملیاتی کردن طرح نظام ملی اطلاع رسانی در دانشگاه های کشور

دوره 38، شماره 41، تابستان 1383

355.

بررسی رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهرستان اهواز

دوره 22، شماره 22، زمستان 1383

356.

بررسی روشهای عددی اویلر- ماریاما و میلشتاین برای حل معادلات دیفرانسیل تصادفی

دوره 3، شماره 0، تابستان 1383

357.

بررسی روند تمرکز بازارهای جهانی محصولات منتخب کشاورزی و تاثیر آن بر درآمد ارزی غیرنفتی أیرإن

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

358.

بررسی روند ریسک سیستماتیک و ثبات بتای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 1، بهار 1383

359.

بررسی ژن های حدت پلاسمیدی در سروتیپ های مختلف سالمونلا انتریکا جدا شده در ایران

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

360.

بررسی ساختار چند جریان جستناک توفان های همرفتی تهران با استفاده از داده های سودار

دوره 30، شماره 2، تابستان 1383

361.

بررسی ساختار معنایی جمله در زبانشناسی روسی

دوره 9، شماره 16، بهار 1383

362.

بررسی سازگاری نهال های سرو تالابی (TAXODIUM DISTICHUM) نسبت به اعماق مختلف سطح ایستابی در پیکاله زاغمرز مازندران

دوره 57، شماره 1، تابستان 1383

363.

بررسی سیاست های محلی مسکن در ایران و انگلیس

دوره 17، شماره 17، بهار 1383

364.

بررسی سیر تاریخی و عوامل ادعای موهوم تناقض در قرآن کریم

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

365.

بررسی سرم شناسی عفونت ناشی از تیلریاآنولاتا در گاو به روش الایزا و مقایسه آن با مشاهدات بالینی و ریزبینی

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

366.

بررسی سرم شناسی میزان شیوع آلودگی گاوها به BVDV با آزمون الایزا و مقایسه استفاده از الایزای شیر و سرم خون در ارومیه

دوره 59، شماره 3، پاییز 1383

367.

بررسی سرولوژی آلودگی به ویروس IBR در گوسفندان استان چهارمحال و بختیاری

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

368.

بررسی سرولوژیکی سارکوسیستوزیس به روش ایمنوفلورسنت غیرمستقیم و مقایسه آن با نتایج مشاهدات کشتارگاهی در گاومیشهای اهواز

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

369.

بررسی شیوع آلودگی های انگلی بعضی از گاو ماهیان صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر

دوره 59، شماره 1، بهار 1383

370.

بررسی صنعت گلاب گیری واهمیت آن در بخش قمصر کاشان

دوره 36، شماره 1، بهار 1383

371.

بررسی ضریب تأثیر پایان نامه های رشتهء کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران (1357- 1380)

دوره 38، شماره 41، تابستان 1383

372.

بررسی ضرورت و طراحی مدل نظری برای تاسیس کلینیک های محلی بهبود سیستم

دوره 17، شماره 1، بهار 1383

373.

بررسی عوامل خاص کشوری تعیین کننده تجارت، درون صنعت ایران

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

374.

بررسی عوامل خطر ساز در آلودگی نوجوانان و جوانان ایرانی به سو مصرف مواد

دوره 2، شماره 22، زمستان 1382

375.

بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در برس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1383

376.

بررسی عوامل موثر بر تنشهای کارگری

دوره 3، شماره 23، تابستان 1383

377.

بررسی عوامل موثر در بروز فساد اداری به منظور ارائه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 4، پاییز 1383

378.

بررسی فرایند اطلاع جویی پیوسته دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلأع رسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران

دوره 38، شماره 41، تابستان 1383

379.

بررسی فراوانی سارکوسیتیس در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شیراز

دوره 59، شماره 1، بهار 1383

380.

بررسی قابلیت داده های ماهواره لندست 7 دربرآورد تاج پوشش و تولید گیاهی (مطالعه موردی :منطقه نیمه استپی حنا-سمیرم

دوره 57، شماره 1، تابستان 1383

381.

بررسی قابلیتهای رادیوگرافی در تشخیص عوارض و بیماریهای گاو

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

382.

بررسی قابلیت هضم ماده خشک و درصد پروتئین علوفه سه رقم سورگوم علوفه ای در زمانهای مختلف برداشت

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383

383.

بررسی قانون زنجیره سینتیکی مشت زدن در کاراته

دوره 21، شماره 21، پاییز 1383

384.

بررسی کارایی آبنمود واحد لحظه ای ژئومورفولوژیک ، ژئومورفو کلیماتیک و آبنمود واحد گری در حوزه آبخیز معرف ناورود

دوره 57، شماره 2، پاییز 1383

385.

بررسی کارایی روش مهاجرت PSPC در پردازش داده های لرزه ای به دست آمده از محیط های دارای تغییرات جانبی سرعت

دوره 30، شماره 2، تابستان 1383

386.

بررسی کارایی و بهره وری انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و تخمین کشش نهاده ای و قیمتی انرژی در بخش صنعت و حمل و نقل با روش TSLS (1379-1350)

دوره 39، شماره 3، پاییز 1383

387.

بررسی کارآئی رو شهای پردازش رقومی تصاویر ماهوار های به منظور تهیه نقشه و شناسائی فرسایش خاک

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383

388.

بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزاو زویه محاکم ایران

دوره 64، شماره 0، تابستان 1383

389.

بررسی کاربرد روش اسمز در خشک کردن ماهی کیلکا

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383

390.

بررسی کاریوتیپی برخی از ژنوتیپ های جو بدون پوشینه(Hordeum vulgare L.)

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383

391.

بررسی کالبدشناسی در مورد ابعاد کلی اندام جفتگیری گاومیش نر بالغ در دو حالت قبل و بعد از نعوظ

دوره 59، شماره 1، بهار 1383

392.

بررسی کاهش آهن در سیلیس به روش اسیدشوئی و مغناطیسی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1382

393.

بررسی کشت بافت و تنوع سوماکلون در سیب زمینی

دوره 35، شماره 2، بهار 1383

394.

بررسی کشش قیمتی و وقفه جمع آوری درآمدهای مالیاتی در ایران

دوره 39، شماره 2، تابستان 1383

395.

بررسی کیفیت شیمیایی آب های زیرزمینی در مجاورت محل دفن مواد زاید جامد شهر گرگان

دوره 30، شماره 35، پاییز 1383

396.

بررسی کمی و کیفی ( هیدروکربن های آرماتیک چند حلقه ای ) د رهوای

دوره 30، شماره 33، بهار 1383

397.

بررسی کنترل ژنتیکی مقاومت به پوسیدگی فوزاریومی بلال ذرت

دوره 35، شماره 1، بهار 1383

398.

بررسی لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم خون گوسفندهای نژاد لری بختیاری و ارتباط آنها با فعالیت تیروئید

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

399.

بررسی ماهیت معنای دستوری در علم صرف روسی

دوره 9، شماره 17، تابستان 1383

400.

بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه یزد از روش های مطالعه

دوره 38، شماره 42، پاییز 1383

401.

بررسی میزان کار آفرینی دانش آموختگان در عرصه نشریات و مطبوعات

دوره 3، شماره 23، تابستان 1383

402.

بررسی مشکلات برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعاتی از دیدگاه خبرگان و متخصصان

دوره 17، شماره 5، زمستان 1383

403.

بررسی معیارهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مطالعه موردی کشور های عضو کنفرانس اسلامی

دوره 17، شماره 1، بهار 1383

404.

بررسی مقایسه ای عزت نفس و خود پنداره پسران ورزشکار و غیر ورزشکار دوره متوسطه نواحی آموزش و پرورش شهر اهواز و رابطه آنها با پیشرفت تحصیلی

دوره 21، شماره 21، پاییز 1383

405.

بررسی مقایسه ای قید در زبان های روسی و فارسی

دوره 9، شماره 18، پاییز 1383

406.

بررسی منابع و رطوبت سطح الارض کلوت های بیابان لوت با استفاده از داده های ماهواره ای

دوره 36، شماره 1، بهار 1383

407.

بررسی موانع استفاده از حسابداری تورمی در ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1383

408.

بررسی موقعیت تشریحی نقطه اختتام نخاع شوکی در سنین مختلف گربه نر

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

409.

بررسی نحوه توارث برخی صفات کمی در جو از طریق تجزیه میانگین نسلها

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383

410.

بررسی نحوه توارث مقاومت به نژاد 134E182A+ زنگ زرد در 6 رقم گندم تجاری با روش دای‌آلل کراس

دوره 35، شماره 3، بهار 1383

411.

بررسی نشانه های نوآوری در شعر برخی از شاعران نئوکلاسیک معاصر عرب

دوره 2، شماره 2، بهار 1383

412.

بررسی نقش اشیاء در نمایشنامه های رنه دو ابالدیا

دوره 9، شماره 21، زمستان 1383

413.

بررسی نقش ترجمه و ادبیات ترجمه ای در توسعهء ادبیات روسیه (تحلیل موردی تأثیر ترجمهء قرآن در مضامین اشعار آلکساندر پوشکین)

دوره 9، شماره 16، بهار 1383

414.

بررسی نقش زن در داستانهای کودکان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1383

415.

بررسی نقش سردکنهای آبی در چگونگی وضعیت باکتریایی لاشه های مرغ در کشتارگاههای مرغ در کشتارگاههای صنعتی استانهای تهران و گیلان

دوره 59، شماره 3، پاییز 1383

416.

بررسی نقش سود حسابداری و جریان های نقدی در سنجش عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1383

417.

بررسی نقش معماری در تداعی معانی و انتقال مفاهیم

دوره 18، شماره 18، تابستان 1383

418.

بررسی نگرش کشاورزان نسبت به بکارگیری سیستمهای آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه

دوره 35، شماره 3، بهار 1383

419.

بررسی نماد رنگ در تئاتر و ادبیات و در آیین ملت ها

دوره 18، شماره 18، تابستان 1383

420.

بررسی نمایش نامه باغ آلبالو و شخصیت های آن

دوره 19، شماره 19، پاییز 1383

421.

بررسی هجا در زبان ایتالیایی

دوره 9، شماره 16، بهار 1383

422.

بررسی وابستگی نتایج ارزشیابی استادان از دانشجویان به استاد در دوره کارناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در نیمسال های 78-77 تا 80-79

دوره 34، شماره 2، زمستان 1383

423.

بررسی واکنش ارقام متحمل گندم ایرانی به تنش شوری در مرحله جوانه زنی و گیاهچه

دوره 35، شماره 2، بهار 1383

424.

بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1383

425.

بررسی و تحلیل مقدماتی ترجمهء فارسی زیج شستکه

دوره 2، شماره 1، پاییز 1383

426.

بررسی وتعیین تناسب کیفی اراضی برای محصولات فاریاب (گندم، جو و پنبه) درمنطقه اشتهارد

دوره 35، شماره 3، بهار 1383

427.

بررسی ویژگیهای باکتریهای سودوموناس فلورسنت جدا شده از فیلوسفر مرکبات جنوب ایران و ارزیابی توان آنتاگونیستی آنها علیه باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383

428.

بررسی ویژگی های مکانیکی و رئولوژیکی دانه های گندم و برنج به منظور طبقه بندی کیفی

دوره 35، شماره 3، بهار 1383

429.

بررسی ویژگی های نقاشی دیواری

دوره 20، شماره 20، زمستان 1383

430.

بررسی ویژگیهای های خمیر جوهرزدایی شده کاغذهای روزنامه و مجله باطله داخلی در مقایسه با خمیر CMP داخلی

دوره 57، شماره 2، پاییز 1383

431.

بررسی وضعیت استادیوم های فوتبال کشور در مقایسه با استاندارد های اروپایی

دوره 19، شماره 19، بهار 1383

432.

بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی دربین بانکهای تجاری کشور ازنظر سازگاری با استراتژی مشتری مداری

دوره 2، شماره 2، پاییز 1383

433.

بررسی وضعیت نمایه سازی مواد مکتوب غیر کتابی در پژوهشگاه های شهر تهران

دوره 38، شماره 42، پاییز 1383

434.

بررسی وضعیت نمایه سازی و چکیده نویسی در مراکز اطلاع رسانی کشور

دوره 34، شماره 1، تابستان 1383

435.

بررسی وضعیتهای غیرطبیعی جنین و عوامل کمک کننده در سخت زایی گاوهای شیری نژاد هلشتاین

دوره 59، شماره 1، بهار 1383

436.

بررسی و مدلسازی اثرات پدیده کوپلاژ متقابل فازها در موتورSR6/4 توسط تحلیل FE دو بعدی

دوره 38، شماره 3، تابستان 1383

437.

بررسی و مقایسه ترکیبات بدن قدرت VO2max و توان بی هوازی وزنه برداران زبده با غیر ورزشکاران

دوره 21، شماره 21، پاییز 1383

438.

بررسی و مقایسه کوچ های زمانی قبل و پس از برانبارش

دوره 30، شماره 2، تابستان 1383

439.

بررسی و مقایسه میزان توسعه شاخص های خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر گروه سنی 8 سال با مقیاس تورنس با تاکید بر فعالیت های حرکتی

دوره 21، شماره 21، پاییز 1383

440.

بررسی و مقایسه وضعیت تولید و بهره برداری ازمراتع ییلاقی بین عشایر کوچنده اسکان یافته خودجوش و هدایت شده در دشت بکان (فارس )

دوره 57، شماره 1، تابستان 1383

441.

برنامه ریزی کاربردی اراضی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ( منطقه مورد مطالعه : خرم آباد )

دوره 36، شماره 1، بهار 1383

442.

برنامه ریزی همزمان AGV ها و ماشین آلات با استفاده از یکپارچه سازی شبکه های پتری و الگوریتم های جستجوی ابتکاری در سیستم های تولید منعطف

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

443.

برنامه شناسایی و تحلیل محیط های کالبدی

دوره 19، شماره 19، پاییز 1383

444.

برهان علامت صنعتی در فلسفه دکارت

دوره 32، شماره 2، زمستان 1383

445.

بزه های کیفردار از نظر قرآن مجید

دوره 2، شماره 6، بهار 1383

446.

بکارگیری روش خشک کردن ترکیبی (پوشش دادن ،خشک کن هوا و مایکروویو) در خشک کردن برگه‏های نازک سیب

دوره 35، شماره 3، بهار 1383

447.

بیگانگی فعال و بیگانگی منفعل: مطالعه موردی دانشجویان ایرانی

دوره 2، شماره 22، زمستان 1382

448.

بهبود روش های هوشمند عامل ترکیب اطلاعات

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

449.

بهینه سازی عوامل موثر در تولید فریت منگنز روی به روش مرسوم

دوره 38، شماره 4، پاییز 1383

450.

بهینه سازی مسیر یابی بار در راه آهن با استفاده از مدل های ریاضی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1383

451.

بوف کور و خشم و هیایو

دوره 9، شماره 20، پاییز 1383

452.

پایدار سازی مود HG در المان پنج وجهی اجزاء محدود

دوره 38، شماره 2، تابستان 1383

453.

پایگاه های ویژه تجزیه تحلیل و نقد آثار ارتباط تصویری

دوره 17، شماره 17، بهار 1383

454.

پدیدة واگرائی فیزیکی در خاکهای غیر چسبنده و معیارهای ارزیابی آن

دوره 35، شماره 3، بهار 1383

455.

پراکنش آهن روی و سرب در خاک و محصولات کشاورزی در منطقه استقرار مجتمع فولاد مبارکه

دوره 30، شماره 36، زمستان 1383

456.

پرسش از معماری : شیوه پژوهش در معماری

دوره 19، شماره 19، پاییز 1383

457.

پژوهش با فرضیه آغاز می شود نه با پرسش!

دوره 65، شماره 0، پاییز 1383

458.

پیش بینی درماندگی مالی شرکتها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 6، شماره 1، بهار 1383

459.

پیشگامان ادبیات متعهد معاصر سیری در زندگی، افکار و آثار عبدالرحمن کواکبی

دوره 2، شماره 2، بهار 1383

460.

پیشگویی فضایی بیزی برای یک میدان تصادفی تبدیل یافته

دوره 3، شماره 0، تابستان 1383

461.

پیشنهاد اصول و قواعد طراحی شهری پایدار شهرهای ایران در فرایند جهانی شدن ( با تاکید بر نیازهای زیستی )

دوره 30، شماره 33، بهار 1383

462.

پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور از دیدگاه داوران سرپرستان مربیان و دانشجویان شرکت کننده

دوره 19، شماره 19، بهار 1383

463.

پوشش گیاهی پناهگاه حیات وحش دودانگه و چهاردانگه

دوره 30، شماره 36، زمستان 1383

464.

تابع تقاضای واردات کل ایران: یک ارزیابی مجدد با "رویکرد آزمون کرانه ها"

دوره 39، شماره 3، پاییز 1383

465.

تاثیر آراء و اندیشه های در یدا بر معماری

دوره 18، شماره 18، تابستان 1383

466.

تاثیر ارایه اطلاعات حسابداری اجتماعی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1383

467.

تاثیر استفاده از واکسن ها و داروهای ضد کوکسیدی بر عملکرد جوجه های گوشتی در آلودگی تجربی به کوکسیدیوز

دوره 59، شماره 1، بهار 1383

468.

تاثیر اسیدهای چرب بلند زنجیره امگا 3 در افزایش مقاومت بچه میگوهای سفید هندی در برابر تنش اسمزی 1 و2

دوره 57، شماره 2، پاییز 1383

469.

تاثیر برخی عوامل محیطی روی بهبود ویژگی های کیفی کاج الدار در فضای سبز شهری تهران

دوره 30، شماره 33، بهار 1383

470.

تاثیر برنامه تمرینی منتخب فوتبال بر عوامل آمادگی جسمانی پسران 17- 11 ساله

دوره 22، شماره 22، زمستان 1383

471.

تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند رنگ آمیزی بروش الکترودیپوزیشن کاتدی

دوره 38، شماره 5، زمستان 1383

472.

تاثیر پوشش تمشک روی زنده مانی و رشد نهال های راش در سال دوم پس از کاشت

دوره 57، شماره 2، پاییز 1383

473.

تاثیر تمرینات هیپوکسی اینتروال بر هموگلوبین ، هماتوگریت ، رتیکولوسیت ، و سلول های قرمز خون در هنرجویان پسر تربیت بدنی

دوره 22، شماره 22، زمستان 1383

474.

تأثیر حشره کش ایمیداکلپرید بر سفید گلخانه (Trialeurodes vaporariorum) و زنبور پارازیتویید Encarsia formosa

دوره 6، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 39-52

475.

تاثیر دما بر مؤلف ههای جوانه زنی ارقام کلزا

دوره 35، شماره 2، بهار 1383

476.

تاثیر رقیق کننده های فسفات، سیترات و تریس بر تحرک اسپرماتوزوئیدهای گاومیش

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

477.

تاثیر زمان نگاهداری در سردخانه در کیفیت میگو پرورشی ( P.indicus) و دریایی ( P.semisulcatus) 1و2

دوره 57، شماره 2، پاییز 1383

478.

تأثیر ساخت خانواده بر فرار دختران

دوره 2، شماره 3، پاییز 1383

479.

تاثیر سطح تبحر الگو بر اکتساب یادداری و انتقال مهارت حرکتی

دوره 21، شماره 21، پاییز 1383

480.

تاثیر سه دوره بازیافت ( تناوب استراحتی ) گوناگون بر اجرای پرس سینه دانشجویان ورزیده

دوره 19، شماره 19، بهار 1383

481.

تأثیر ضداکسیدا نهای طبیعی بر روی خواص فیزیکوشیمیائی بیف برگر

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383

482.

تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی و ساختار نیروی کار

دوره 2، شماره 3، زمستان 1383

483.

تاثیر یک برنامه کنترل ورم پستان بر برخی شاخصهای بهداشتی پستانها و کیفیت شیر در یک گله شیری بزرگ در استان تهران

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

484.

تاثیر یک دوره فعالتی در آب با دماهای متفاوت بر عملکرد قلب و عروق

دوره 19، شماره 19، بهار 1383

485.

تاثیر مساله اصالت وجود بر سایر مسائل فلسفی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

486.

تاثیر مواد و روشهای حفاظتی بر روی خواص فیزیکی چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس ( Eucalyptus camaldulensis)

دوره 57، شماره 2، پاییز 1383

487.

تاثیر نسبت COD/N و COD /P در بازده حذف ازت و فسفر از فاضلاب های شهری باراکتور ناپیوسته متوالی

دوره 30، شماره 36، زمستان 1383

488.

تاثیرهندسه کانال تقرب بر قدرت چرخش گرداب و ضریب آبدهی آبگیرقائم

دوره 35، شماره 3، بهار 1383

489.

تاثیر واژگان بازرگانی بین المللی بر حقوق قابل اعمال در بیع بین المللی و ماهیت حقوقی آنها

دوره 66، شماره 0، زمستان 1383

490.

تاثیر ویتگنشتاین متاخر بر نسبی گرایی در فلسفه علم

دوره 32، شماره 2، زمستان 1383

491.

تاریخ شناخت دستگاه گردش خون و بیماری های آن از آغاز ا پایان عصر جالینوس

دوره 2، شماره 1، پاییز 1383

492.

تالاب هشیلان یک سوء تفاهم جغرافیایی معرفی یک تالاب الگو یافته در غرب کشور

دوره 30، شماره 35، پاییز 1383

493.

تاملاتی درباره عصبیت ابن خلدون : نگاهی دوباره به جامعه شناسی تاریخی

دوره 2، شماره 22، زمستان 1382

494.

تاملاتی نظری در مورد دموکراسی در ایران کنونی

دوره 3، شماره 23، تابستان 1383

495.

تاملی در روایات جواز تبدیل کلمات قرآن کریم

دوره 37، شماره 1، بهار 1383

496.

تاملی در مسائل کلان معرفت شناختی باستان شناسی

دوره 32، شماره 1، بهار 1383

497.

تاملی در منطق ریاضی (نگرش تابع ارزشی)

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

498.

تاملی درمورد رابطه بین ساختار خانواده ومشارکت اجتماعی در شهر کاشان

دوره 3، شماره 23، تابستان 1383

499.

تبلیغ جنون آمیز

54و55، شماره 3، پاییز 1383

500.

تبیین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 2، زمستان 1383

501.

تبیین نیازها و اولویت های تحقیقاتی حسابداری ارائه الگویی جهت همسویی تحقیقات. آموزش و عمل

دوره 11، شماره 1، بهار 1383

502.

تبیین واحد ارتباط و حیاتی در قران کریم

دوره 37، شماره 1، بهار 1383

503.

تجدید مفهوم سازی شاخص قشربندی اجتماعی : نقدی بر شاخصهای رایج قشربندی اجتماعی

دوره 2، شماره 22، زمستان 1382

504.

تجزیه علیت اجزای عملکرد دانه در عدس در شرایط دیم

دوره 6، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 61-65

505.

تجزیه و تحلیل اشباع آب در سازندهای شیل دار به کمک نمودارهای متقاطع پیکت

دوره 38، شماره 5، زمستان 1383

506.

تجزیه و تحلیل اصطلاحات برای استفاده در ترجمه ماشینی

دوره 9، شماره 19، پاییز 1383

507.

تجزیه و تحلیل مقابله ای "ساخت بیان گونگی " بند درمتون نوشتاری تشریحی انگلیسی و فارسی و اثرات احتمالی آن در آموزش زبان انگلیسی

دوره 9، شماره 16، بهار 1383

508.

تجزیه و تحلیل نوع و میزان فعالیت های بدنی دفاع ها و هافبک های لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 21، شماره 21، پاییز 1383

509.

تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران

دوره 39، شماره 3، پاییز 1383

510.

تحلیل اراده اخلاقی از دیدگاه هگل

دوره 32، شماره 2، زمستان 1383

511.

تحلیل آرایه های محدود و نامحدود به روش SEMN

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

512.

تحلیلی از اندیشه پیربوردیو درباره فضای منازعه آمیز اجتماعی و نقش جامعه شناسی

دوره 3، شماره 23، تابستان 1383

513.

تحلیل انتقادی ادله اتحاد عاقل و معقول

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

514.

تحلیلی بر روند نرخ موثرداخلی ارز در ایران

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

515.

تحلیلی بر عوامل اقتصادی مؤثر در اشتغال زنان ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1383

516.

تحلیل بر مبنای نظری و دستورات کاربردی ترجمه

54و55، شماره 4، زمستان 1383

517.

تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی

دوره 39، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 181-208

518.

تحلیل پارامتری رفتار دینامیکی پل های خرپایی طره ای بلند دهانه تحت تاثیر زلزله

دوره 38، شماره 2، تابستان 1383

519.

تحلیلی پیرامون برنامه ریزی و طراحی اکوپارک های رود کناری .

دوره 20، شماره 20، زمستان 1383

520.

تحلیل پوششی داده ها و روش نوین IEP /AHP جهت رتبه بندی کامل واحدهای تصمیم گیرنده

دوره 16، شماره 1، زمستان 1382

521.

تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادارتهران

دوره 6، شماره 1، بهار 1383

522.

تحلیل جامعه شناسانه مناسبات جنسیتی در سینمای ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز 1383

523.

تحلیل دقیق تابش از آرایه‌های موجبری شکافدار مسطح با در نظر گرفتن ضخامت دیواره‌ها و تزویج متقابل

دوره 38، شماره 3، تابستان 1383

524.

تحلیل عاملی سازه های اثر بخشی نظام تولید، انتقال و کاربرد فناوری کشاورزی از دیدگاه خبرگان ترویج

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383

525.

تحلیل عوامل خشونت از نظر برگزار کنندگان فوتبال ( در رهگذر جامعه شناسی ورزش و اصلاحات تربیت بدنی کشور )

دوره 20، شماره 20، تابستان 1383

526.

تحلیل عوامل مؤثر در کارآ فرینی دانش آموختگان دانشگاه تهران

دوره 2، شماره 3، زمستان 1383

527.

تحلیل نظری آثار اقتصادی زکات و مقایسه آن با مالیه تورمی

دوره 39، شماره 1، بهار 1383

528.

تحلیل وامکان سنجی الگوی حکمرانی خوب در ایران با تاکید بر نقش دولت

دوره 17، شماره 5، زمستان 1383

529.

تحلیل و مقایسه روش های مختلف تعیین آستانه بی هوازی

دوره 20، شماره 20، تابستان 1383

530.

تحول بنیادین معنای عشق نزدکی یرکگورد

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

531.

تحول سن ازدواج زنان در ایران و عوامل جعیتی موثر بر آن

دوره 2، شماره 3، پاییز 1383

532.

تخریب رسوب روزانه با استفاده از مدلسازی دینامیک در حوزه آبخیز کسیلیان

دوره 57، شماره 2، پاییز 1383

533.

تداخل زبان مادری در گفتار روسی دانشجویان ایرانی (اولین تجربه برطرف کردن تداخل زبان مادری)

دوره 9، شماره 19، پاییز 1383

534.

تدارک مدل معادلات ساختاری اضطراب رایانه در دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 34، شماره 1، تابستان 1383

535.

تراریختی چغندر قند (Beta vulgaris L. ) با آگروباکتریوم ریزوژنز برای مطالعه بیان ژن در ریشه‌های مویین

دوره 35، شماره 1، بهار 1383

536.

ترتیب واژگانی جمله در زبان عربی برپایه نظریه حاکمیت و وابستگی

54و55، شماره 1، بهار 1383

537.

ترجمة فعلهای مضارع در قرآن

دوره 37، شماره 4، پاییز 1383

538.

تشتت معنایی واژه های "عنبر" و "کهربا" در زبان های اروپایی

دوره 9، شماره 18، پاییز 1383

539.

تشخیص اجسام آپوپتوزی در سلولهای تیمار شده با نیکل در رأس ریشه پیاز خوراکی (Allium cepa L.)

دوره 1، شماره 0، زمستان 1382

540.

تشخیص زود هنگام توکسوپلاسموز تجربی در خون رت به روش PCR

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

541.

تصمیم گیری برای تعیین مکان های مطلوب استقرار واحدهای صنعت تخته چندلا و روکش در ایران

دوره 57، شماره 2، پاییز 1383

542.

تعامل معماری و طراحی صنعتی

دوره 17، شماره 17، بهار 1383

543.

تعریف و تشخیص انسان از نگاه ملاصدرا و کارل یاسپرس

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

544.

تعلقات اجتماعی و اثرات آن بر بازگشت مهاجرین افغانی

دوره 3، شماره 23، تابستان 1383

545.

تعیین اتلاف بنزین از جایگاه های سوخت رسانی در شهر تهران و روشهای کنترل و بازیافت آن

دوره 30، شماره 36، زمستان 1383

546.

تعیین اعتبار و روایی آزمون های مهارتی بسکتبال در دختران دانشجو

دوره 20، شماره 20، تابستان 1383

547.

تعیین بهترین زمان فروش و الگوی بهینه کشت بر اساس معیار پشیمانی بهینه: مطالعه موردی زارعین منطقه رامجرد استان فارس

دوره 35، شماره 1، بهار 1383

548.

تعیین تواترهای ارتعاشی دیوارهای برشی بازشودار با استفاده از روش المان مرزی و تکنیک تقابل دو گانه (DRM)

دوره 38، شماره 2، تابستان 1383

549.

تعیین رطوبت بهینه برای مقدار جذب و عمق نفوذ کرئوزوت در تراورس های چوبی راش

دوره 57، شماره 1، تابستان 1383

550.

تعیین زمان مناسب برای د- اپی تلیالیزه کردن قطعه ایلئومی با ترکیب آنزیمی در سگ

دوره 59، شماره 3، پاییز 1383

551.

تعیین شاخص های مناسب مقاومت به خشکی در ارقام سویا وارداتی

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383

552.

تعیین شیوع چاقی و اضافه وزن در پسران دانش آموزان و رابطه آن با سطح فعالیت بدنی

دوره 22، شماره 22، زمستان 1383

553.

تعیین ضریب انتقال حرارت مخلوط سه فازی جامد-مایع-گاز در مخزن جداره دار مجهز به همزن مکانیکی به همراه تیغه غیراستاندارد

دوره 37، شماره 4، زمستان 1382

554.

تعیین ظرفیت حمل جامد و ثابت سنتیکی درجه اول برای مولیبدنیت با استفاده از ستون فلوتاسیون پایلوت در کارخانه آزمایشی تغلیظ مجتمع مس سرچشمه

دوره 37، شماره 4، زمستان 1382

555.

تعیین غلظت مس و سرب در آب آشامیدنی شهر تهران

دوره 30، شماره 36، زمستان 1383

556.

تعیین گروه گون های اکولوژیک به روش Anglo - American (مطالعه موردی : منطقه قامیشله مریوان)

دوره 30، شماره 36، زمستان 1383

557.

تعیین گونه های عامل بابزیوز گوسفندی و پراکندگی کنه ها در گوسفندان بیمار شهرستان اردبیل

دوره 59، شماره 1، بهار 1383

558.

تعیین مدل بیلان آبی مناسب ماهانه در حوزه های آبخیز کوچک کشور ( مطالعه موردی : استان آذربایجان شرقی و شمال خراسان )

دوره 57، شماره 2، پاییز 1383

559.

تعیین مدل سرعتی از خطوط لرزه ای با استفاده از وارون سازی زمان سیر موج در میدان نفتی اهواز

دوره 30، شماره 1، بهار 1383

560.

تعیین مدل شدت سیل خیزی مناطق با استفاده ار منابع محیطی در حوزه آبخیز سقز چای

دوره 57، شماره 1، تابستان 1383

561.

تعیین میزان فراوانی کتوز تحت درمانگاهی در گاوداریهای شیری شهرستان کرمان با استفاده از روش اندازه گیری بتاهیدروکسی بوتیرات سرم

دوره 59، شماره 3، پاییز 1383

562.

تعیین مشخصات و پارامترهای سینتیک خشک کردن ماده انفجاری پیکریت و طراحی یک خشک کن پیوسته

دوره 38، شماره 5، زمستان 1383

563.

تعیین مناسب ترین شرایط سایه برای پرورش نو نهال های راش ( Fagus orientalis LIPsky) در نهالستان کوهستانی اوریملک سنگده

دوره 57، شماره 2، پاییز 1383

564.

تعیین مهمترین صفات موثر بر عملکرد تحت دو شرایط آبیاری با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در ژنوتیپهای ماش

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383

565.

تعیین نیرو و انرژی لازم برای کندن غلاف نخود بعنوان معیاری برای ارزیابی مقاومت به ریزش

دوره 35، شماره 2، بهار 1383

566.

تعیین نیرو و انرژی مورد نیاز برای شکست دانه نخود در بارگذاری شبه استاتیک

دوره 35، شماره 3، بهار 1383

567.

تعیین و ارزیابی معیارهای مکان یابی هاب جهت ترانزیت هوایی در کشور وتعیین موقعیت جغرافیایی مناسب

دوره 17، شماره 4، پاییز 1383

568.

تعیین و پیش بینی کارایی شعب بانک ملت استان قزوین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های تصادفی

دوره 17، شماره 1، بهار 1383

569.

تفاوت های جنسیتی در ساختار شغلی

دوره 2، شماره 1، بهار 1383

570.

تفسیر بالرأی جائز و شرایط و مراحل آن

دوره 2، شماره 2، بهار 1383

571.

تفسیر سوره علق در بستر تاریخی

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

572.

تفکر در طراحی

دوره 20، شماره 20، زمستان 1383

573.

تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری

دوره 6، شماره 1، بهار 1383

574.

تقدیر وسرنوشت در ادبیات فارسی و تأثیر آن بر فرهنگ مردم ایران

54و55، شماره 1، بهار 1383

575.

تک رساله ای در سلسله عرفای ایران و هند

دوره 38، شماره 42، پاییز 1383

576.

تکنیک ارزش برتر، الگویی کاربردی و جدید برای ارزشیابی عملکـرد شورای شهر و سازمانهای محلی

دوره 2، شماره 3، زمستان 1383

577.

تکوین و تطور شیوه های تفکر در نخستین سده های اسلامی

دوره 2، شماره 1، پاییز 1383

578.

تمامیت قاعده فقهی استیمان

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

579.

تناقض نمای ناسیو نالیسم

دوره 63، شماره 0، بهار 1383

580.

تنگناهای توسعه در استان های مرزی کشور

دوره 36، شماره 1، بهار 1383

581.

تنوع درون گونه ای کبک معمولی در البرز و زاگرس

دوره 30، شماره 34، تابستان 1383

582.

تهیه و بررسی پروشکایت ها برای ساخت مبدل های کاتالیستی ارزانقیمت خودروهای بنزینی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1382

583.

توسعه:سیر تحول مفهومی و نظری

دوره 63، شماره 0، بهار 1383

584.

توسعه مدل پذیرش فناوری TAM در وزارت کشور

دوره 17، شماره 5، زمستان 1383

585.

توصیف رفتار مربیان در مسابقات دسته جمعی المپیاد دانش آموزی و بررسی رابطه آن با رفتار پرخاشگرانه بازیکنان

دوره 20، شماره 20، تابستان 1383

586.

توصیف نظام ضمایر شخصی در زبان فارسی با نگاهی همسان در زبان آلمانی

دوره 9، شماره 17، تابستان 1383

587.

تولید پیوسته و ناپیوسته اسید لاکتیک از آب پنیز با استفاده از لاکتوباسیل تثبیت شده

دوره 30، شماره 34، تابستان 1383

588.

تولید ماده ضد کف از پوسته و سبوس برنج ایرانی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1382

589.

تولید مصنوعی با کمک پزشکی و انتقال جنین در حقوق فرانسه و ایران

دوره 64، شماره 0، تابستان 1383

590.

ثبات تابع تقاضای پولی در ایران

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

591.

جادو در ادبیات فارسی

54و55، شماره 3، پاییز 1383

592.

جاذبه های موسیقایی برخی مضامین خاقانی و پرتو آن در شاعران (مولوی ‘ سعدی و حافظ)

54و55، شماره 3، پاییز 1383

593.

جایگاه ذخیره گاه زیستکره میانکاله در طبقه بندی زیست جغرافیایی جهان

دوره 30، شماره 36، زمستان 1383

594.

جایگاه شاخص های مسکن در فرآیند برنامه ریزی مسکن

دوره 17، شماره 17، بهار 1383

595.

جایگاه مسلمانان در تاریخ کتاب و کتابخانه: نقدی برکتابخانه وکتابداری از علی مزینانی

دوره 38، شماره 41، تابستان 1383

596.

جامعه شناسی فرهنگ مقاومت در مقابل جهانی شدن: چهره زیبائی شناختی قدرتمند ساختار ضعیف

دوره 2، شماره 22، زمستان 1382

597.

جامعه هنرمند و هنرمند جامعه : تحلیل جامعه شناختی آثار سینمایی بهرام بیضایی

دوره 19، شماره 19، پاییز 1383

598.

جداسازی باکتری های نفت خوار تولدی کننده بیوسور فاکتانت (+) از خلیج فارس و بررسی اثر pH بر مصرف نفت

دوره 30، شماره 34، تابستان 1383

599.

جداسازی عوامل قارچی توکسین زا و غیرتوکسین زا از جیره های غذایی دامی ارسالی به مرکز قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

دوره 59، شماره 3، پاییز 1383

600.

جداسازی و بهینه‌سازی میکروارگانیسم‌های تجزیه‌کننده هگزامین

دوره 1، شماره 0، زمستان 1382

601.

جداسازی و شناسایی پاستورلا مولتوسیدا در گله های مرغ مادر

دوره 59، شماره 1، بهار 1383

602.

جداسازی و شناسایی مولکولی ویروس های برونشیت عفونی طیور در مرغداریهای صنعتی ایران

دوره 59، شماره 3، پاییز 1383

603.

جرم انتقال مال غیر

دوره 66، شماره 0، زمستان 1383

604.

جرم شناسی خشونت خانگی و همسرکشی در سیستان و بلوچستان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1383

605.

جلوه های دین در آثار جبران خلیل جبران

دوره 2، شماره 2، بهار 1383

606.

جنایت و مکافات در نمایشنامة ملکه اثر جان وبستر

دوره 9، شماره 20، پاییز 1383

607.

جنبش اجتماعی مزدک و اندیشه سیاسی شاهی

دوره 65، شماره 0، پاییز 1383

608.

جنبش اصلاحی در مدیریت بازار

دوره 2، شماره 1، بهار 1383

609.

جنبش نقاشی دیواری در مکزیک

دوره 18، شماره 18، تابستان 1383

610.

جهان شناسی احمد احسائی (بررسی تطبیقی)

دوره 37، شماره 2، تابستان 1383

611.

چکونگی بیان معانی پیشوندهای فعلی روسی در زبان فارسی

دوره 9، شماره 17، تابستان 1383

612.

چند آوایی در متون داستانی

دوره 9، شماره 16، بهار 1383

613.

حالت و معنای حالت در زبان روسی

دوره 9، شماره 18، پاییز 1383

614.

حجب در قانون مدنی

دوره 64، شماره 0، تابستان 1383

615.

حجیت ظواهر آیات قرآن کریم

دوره 37، شماره 1، بهار 1383

616.

حداقل نرخ مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال در ایران

دوره 39، شماره 3، پاییز 1383

617.

حذف اثر شیب به کمک برون راند شیب در رکوردهای چشمه مشترک

دوره 30، شماره 1، بهار 1383

618.

حذف همزمان مس و تجزیه 4-D و 2 در فاضلاب صنعتی با استفاده از سیستم ترکیبی تشعشع نوری و الکترو شیمیایی

دوره 30، شماره 33، بهار 1383

619.

حرکیة الابداع عند الدکتورة خالدة سعید

دوره 2، شماره 2، بهار 1383

620.

حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام تطبیقی و ایران

دوره 66، شماره 0، زمستان 1383

621.

حسب حال نویسی تخیلی

دوره 9، شماره 21، زمستان 1383

622.

حقیقت انسان و امکان شناخت آن در مکتب صدرایی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

623.

حقیقت ماورائی قرآن از نگاه صدر المتألهین

دوره 37، شماره 4، پاییز 1383

624.

حقوق بشر زنان در حقوق بین الملل و وضعیت ایران

دوره 66، شماره 0، زمستان 1383

625.

حکمت متعالیه و تصویر سازی هستی شناسانه از نسبت حق تعالی با خلق

دوره 37، شماره 2، تابستان 1383

626.

حکمت معماری اسلامی جستجو در ژرف ساخت های معنوی معماری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 19، پاییز 1383

627.

حکومت و حقوق کیفری

دوره 2، شماره 6، بهار 1383

628.

حکومت و سیاست در تفکر الهی افلاطون

دوره 32، شماره 1، بهار 1383

629.

حل تحلیلی بالاروی امواج بلند ناشکنا روی سواحل چند شیبه

دوره 38، شماره 2، تابستان 1383

630.

حل کردن میکروبی کنسانته مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه

دوره 38، شماره 4، پاییز 1383

631.

حل مسئله تأمین بهنگام قطعات مورد نیاز سیستم های تولیدی با استفاده از مدل ریاضی و الگوریتم مورچگان

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

632.

خدمات مرجع دیجیتالی درکتابخانه های دانشگاهی

دوره 38، شماره 42، پاییز 1383

633.

خصوصیات زیستی بالتوری(Neu., Chrysopidae) Chrysoperla carnea روی سنک قوزه پنبه(Het., Miridae) Creontiades pallidus

دوره 35، شماره 3، بهار 1383

634.

خنده در تئاتر

دوره 9، شماره 21، زمستان 1383

635.

دیدگاه ارزش شناسی محمد حسین طباطبایی

دوره 37، شماره 2، تابستان 1383

636.

دیدگاه امام رضا(ع) درباره معجزه و شرایط متغیر زمان

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

637.

دیدگاههای آموزشی و پژوهشی شیمی سبز

دوره 30، شماره 33، بهار 1383

638.

دیدگاه های روانشناسانه درگرادیوا و عروسک پشت پرده

دوره 9، شماره 17، تابستان 1383

639.

در آمدی بر استاندارد سازی منابع انسانی در آموزش و پرورش

دوره 34، شماره 2، زمستان 1383

640.

درآ مدی بر شعر ابوماضی

دوره 2، شماره 2، بهار 1383

641.

درآمدی تطبیقی بر مدائح نبوی شوقی و بهار

دوره 2، شماره 2، بهار 1383

642.

درباره سمفونی 5 چایکوفسکی

دوره 18، شماره 18، تابستان 1383

643.

درباره سمفونی نهم

دوره 17، شماره 17، بهار 1383

644.

درباره نخستین دانشجوی زن در دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دوره 65، شماره 0، پاییز 1383

645.

در درس فلسفه چه می آموزیم و از آموزش آن چه بهره ای می بریم

دوره 32، شماره 2، زمستان 1383

646.

دستیابی به منحنی های همدمای تعادلی و پیشنهاد مدل ریاضی مناسب برای پیش بینی رطوبت تعادل برای سه رقم پستة ایرانی

دوره 35، شماره 2، بهار 1383

647.

دستور زبان موسیقی پیشرو بررسی نسبت میان موسیقی معنوی - فرهنگ ایرانی و عرفان اسلامی

دوره 17، شماره 17، بهار 1383

648.

دعوای متقابل

دوره 66، شماره 0، زمستان 1383

649.

دلایل اثبات وجود خداوند در اندیشه های تفسیری زمخشری و فخر رازی

دوره 37، شماره 4، پاییز 1383

650.

دیواره های جاذب تراوا در تصفیه لکه آلاینده های موجود در آب زیرزمینی

دوره 30، شماره 34، تابستان 1383

651.

دوآلیسم جدید سپهری

54و55، شماره 1، بهار 1383

652.

دیوان فتح (شاعر قرن یازدهم)

54و55، شماره 3، پاییز 1383

653.

دولت الکترونیک: انتخاب یا اجبار

دوره 2، شماره 1، بهار 1383

654.

دولت مداری در اقتصاد شهری ایران مطالعه موردی: استان ایلام

دوره 39، شماره 3، پاییز 1383

655.

رابطه ادراک از نقش های جنسیتی و رضایت از جنس

دوره 2، شماره 2، تابستان 1383

656.

رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1383

657.

رابطه بین نتایج آزمایش های غیر مخرب و مغزه گیری با مقاومت فشاری آزمونه های استوانه الی استاندارد در بتن پاشیده ( شاتکریت ) به کار رفته در سازه های پانلی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1383

658.

رابطه فرهنگ سازمانی به بهره وری مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش سراسر کشور

دوره 20، شماره 20، تابستان 1383

659.

رابطه کار / خانواده: تفاوت های جنسیتی در برخورداری از حمایت اجتماعی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1383

660.

رابطه ویژگی های فردی و خانوادگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

دوره 34، شماره 2، زمستان 1383

661.

رانت جویی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی ازایران)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

662.

راهبردهای تست و کنش دانشجویان در آزمون های سنجش یادگیری

دوره 9، شماره 20، پاییز 1383

663.

رتبه بندی وانتخاب پروژه های تحقیقاتی تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی از طریق تکنیک تصمیم گیری TOPSIS

دوره 2، شماره 1، بهار 1383

664.

رساله ای در استدلال بر روش ضرب و تقسیم شصتگانی منسوب به شرف الدین طوسی (متوفی 610 ق)

دوره 2، شماره 1، پاییز 1383

665.

رشد اقتصادی وهمگرایی منطقه ای در ایران

دوره 39، شماره 3، پاییز 1383

666.

رشد جمعیت، رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی در ایران (یک تحلیل علّی)

دوره 39، شماره 1، بهار 1383

667.

ریشه شناسی و دانش ساخت واژه و تأثیر آن بر یادگیری و توسعهء واژگان زبان انگلیسی

دوره 9، شماره 16، بهار 1383

668.

ریشه های تاریخی توسعه نیافتگی سیاسی ایران (تا قبل از انقلاب اسلامی)از منظر اندیشه گران لیبرال و اسلامی

دوره 65، شماره 0، پاییز 1383

669.

ریشه‌های تاریخی و آثار تربیتی اعقتیاد به برگزیدگی در آیین یهود

دوره 34، شماره 1، تابستان 1383

670.

رشوه غیر مالی

دوره 37، شماره 3، تابستان 1383

671.

رفتارLow-High سنسور پایه SnO2 در حضور گازهای قابل احتراق و هوا در حدود ناحیه استوکیومتری

دوره 37، شماره 4، زمستان 1382

672.

رها شدن ناگهانی ترمال طوقه ای با شناوری منفی

دوره 30، شماره 1، بهار 1383

673.

رهیافت بیز برای پیدا کردن اندازه‌ی نمونه

دوره 3، شماره 0، تابستان 1383

674.

رهیافتهای دانشمندان مسلمان در علم شناسی

دوره 37، شماره 2، تابستان 1383

675.

روابط اجتماعی در فضای های شهری

دوره 24، شماره 24، زمستان 1383

676.

روابط تضعیف شدت زمین لرزه در ایران

دوره 30، شماره 1، بهار 1383

677.

روش جدید کاهش تلفات در موتورهای القائی دور متغیر

دوره 38، شماره 3، تابستان 1383

678.

روش روایت با راوی شخصی

دوره 9، شماره 17، تابستان 1383

679.

روش شناسی اندیشه سیاسی ابن رشد

دوره 63، شماره 0، بهار 1383

680.

رویشگاها و فلور منطقه ساحلی چمخاله – جیر باغ و تالاب ساحلی امیر کلایه

دوره 30، شماره 33، بهار 1383

681.

روشی نو برای تقریباً حل پذیری حاصلضرب گروههای تقریباً مرکزی

دوره 3، شماره 0، تابستان 1383

682.

روشهای ابن ابی الحدید در اثبات اصالت نهج البلاغه

دوره 37، شماره 4، پاییز 1383

683.

روش های بیان نفی در زبان روسی

دوره 9، شماره 17، تابستان 1383

684.

روش های تدریس درکتابداری

دوره 38، شماره 42، پاییز 1383

685.

روشهای رسمی و غیررسمی حل اختلاف در پرونده‌های قتل عمد در ایران

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383

686.

رویکرد تئوری گراف به مدیریت سیستم توزیع به روش بازآرایی فیدر

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

687.

رویکردی جامعه شناختی به حقوق کار ایران

دوره 2، شماره 6، بهار 1383

688.

رویکرد جنسیتی به عدم تعادل های بازار کار

دوره 2، شماره 1، بهار 1383

689.

رویکردی فرهنگی به نظم سیاسی پیشامدرن و زمینه های تاریخی دولت مدرن در ایران

دوره 63، شماره 0، بهار 1383

690.

روند شکل یابی، توسعه و تخریب شهر قدیم بم د

54و55، شماره 1، بهار 1383

691.

روندهای عمومی تاثیر گذار بر حوزه مدیریت دولتی

دوره 2، شماره 1، بهار 1383

692.

زیانهای حسابداری و انتظارات رشد سرمایه گذاران

دوره 6، شماره 2، زمستان 1383

693.

زبان قرآن

دوره 37، شماره 1، بهار 1383

694.

زمین لرزه22 ژوئن سال 2002 چنگوره - آوج در استان قز وین

دوره 30، شماره 1، بهار 1383

695.

زنان،آموزش عالی و بازار کار

دوره 2، شماره 1، بهار 1383

696.

زنان در سینمای ایران

دوره 18، شماره 18، تابستان 1383

697.

زنان و تحولات ساختاری جامعه در عصر جهانی شدن

دوره 2، شماره 2، تابستان 1383

698.

زندگی بعد از پسامدرنیسم و تحلیل کانترا پانتال متن

دوره 9، شماره 20، پاییز 1383

699.

ساختار «برهان سینوی» و نقد و بررسی ادلة آن

دوره 37، شماره 2، تابستان 1383

700.

ساختن اسم منسوب از عدد در زبان عربی

دوره 2، شماره 2، بهار 1383

701.

سازه انکاری به عنوان فرانظریه روابط بین الملل

دوره 65، شماره 0، پاییز 1383

702.

سازه گرایی واقع گرایانه: بازسازی سازه گرایی شخصی جرج کلی

دوره 34، شماره 1، تابستان 1383

703.

ساز و کار تفسیر محکم و متشابه از دیدگاه معرفتشناسی کلامی

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

704.

سیاست های اقتصادی کلان و بازار کار زنان در ایران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1383

705.

سیر تطور ورزش باستانی و زور خانه در ایران

دوره 22، شماره 22، زمستان 1383

706.

سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی و پاسخ گیاه در تعدادی از خاکهای گیلان

دوره 35، شماره 2، بهار 1383

707.

سرگذشت مصحف منسوب به عثمان در موزة تاشکند

دوره 37، شماره 4، پاییز 1383

708.

سیر هندسه اقلیدسی از اقلیدس تا شیخ الرئیس بوعلی سینا

دوره 2، شماره 1، پاییز 1383

709.

سلامت دختران جوان وپارادوکس آزادی / محدودیت: یک پژوهش کیفی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1383

710.

سمیح القاسم و موسیقی شعر عرب

54و55، شماره 4، زمستان 1383

711.

سمفونی های چهار گانه برامس

دوره 19، شماره 19، پاییز 1383

712.

سن ازدواج در حال افزایش: بررسی عوامل پشتیبان

دوره 24، شماره 24، زمستان 1383

713.

سنتز آزمایشگاهی و بهینه سازی شرایط واکنش تهیه 1- هیدروکسی اتیلیدین 1و1- دی فسفونیک اسید (HEDPA)

دوره 3، شماره 0، تابستان 1383

714.

سنتز ترکیبات کربنات سرب و کربنات سرب قلیایی و بررسی عملکرد گرمایی آنها

دوره 3، شماره 0، تابستان 1383

715.

سنجش تاثیر تغییر بافت بهره وری از زمین در یکپارچگی زمین سیماهای طبیعی و باسان شناختی مطالعه موردی شمال غرب ایران

دوره 30، شماره 35، پاییز 1383

716.

سنجش و تحلیل سطوح توسعه یافتگی شهرها و شهرستانهای استان گلستان

دوره 3، شماره 23، تابستان 1383

717.

سن ژون پرس در مسیر رهایی

دوره 9، شماره 21، زمستان 1383

718.

سودمندی ارزش افزوده در پیش بینی سود حسابداری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 81-1375

دوره 11، شماره 2، تابستان 1383

719.

سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1383

720.

شبیه سازی کامپیوتری فرآیند شکل دهی شیارهای داخل لوله به روش الکتروشیمیایی

دوره 38، شماره 4، پاییز 1383

721.

شرح و تحلیل رثای خوله

دوره 2، شماره 2، بهار 1383

722.

شعر فتوح در صدر اسلام

54و55، شماره 4، زمستان 1383

723.

شکاف نسلی یا گسست فرهنگی ( بررسی شکاف نسلی در ایران)

دوره 24، شماره 24، زمستان 1383

724.

شناسایی برخی از عوامل حدث جدایه های اشریشیاکلی از موارد کلی باسیلوز طیور

دوره 59، شماره 3، پاییز 1383

725.

شناسایی زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید تعدادی ازعمومی ترین شپش کهای نرم تن (Hom.:Coccidae)

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383

726.

شناسایی علل و میزان مرگ و میر طبیعی قهرمانان ایرانی

دوره 20، شماره 20، تابستان 1383

727.

شناسایی عوامل موثر بر گرایش مشتریان بانک به استفاده از سیستم های خود پرداز بانکی

دوره 17، شماره 5، زمستان 1383

728.

شناسایی گونه های مختلف آیمریاهای جدا شده از طیور ایران به وسیله واکنش زنجیر پلیمراز (PCR)

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

729.

شناسایی متغیرهای اثرگذار بر ترک تحصیل زود هنگام دختران دوره راهنمایی تحصیلی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1383

730.

شناسائی مونوژن ها و اثر تراکم جمعیتی آنها در ماهیان شیربت و بنی رودخانه کارون در اهواز

دوره 59، شماره 3، پاییز 1383

731.

شهادت اقربا و خادم و مخدوم در فقه و حقوق ایران

دوره 66، شماره 0، زمستان 1383

732.

شواهد ژئومرفولوژیک فرسایش یخچالی پلیستوسن در ارتفاعات تالش

دوره 36، شماره 1، بهار 1383

733.

شواهد ژئوموفولوژیکی عملکرد گسل های تبرته و تخلفات در فرونشست چاله میقان

دوره 36، شماره 1، بهار 1383

734.

شیوه های افزایش انگیزش به یادگیری از دیدگاه دبیران ( زن ) تربیت بدنی شهر اصفهان

دوره 19، شماره 19، بهار 1383

735.

صفات خبری در اندیشه مفسران کرامی

دوره 37، شماره 1، بهار 1383

736.

صفحه فشرده گزارش های استنادی مجله (ICR) چگونگی کاربرد آن در مطالعات کتابسنجی

دوره 38، شماره 41، تابستان 1383

737.

ضرورت بازنگری استاندارد ملی کدورت آب خروجی از تصفیه خانه های آب

دوره 30، شماره 35، پاییز 1383

738.

ضرورت توجه به مقولات لغوی و دستوری متفاوت در زبان روسی و فارسی و چگونگی تطبیق آن ها

دوره 9، شماره 17، تابستان 1383

739.

ضرورت طراحی در ارتباط با فضای شهری پیرامون ورودی های مترو در تهران

دوره 19، شماره 19، پاییز 1383

740.

ضمان عاقله از دو منظر توجیهی و انتقادی

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

741.

ضمان مالم یجب

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

742.

طبیعت گرایی نظریة مجموعه ای به عنوان پایة ریاضیات

دوره 37، شماره 2، تابستان 1383

743.

طبقه بندی ژئوشیمیایی نفت میادین بخش غربی خلیج فارس

دوره 38، شماره 5، زمستان 1383

744.

طراحی بهینه آنتن FZPA چند لایه با کارآیی بالا

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

745.

طراحی ساختاری و شبیه‌سازی انتقال بسته‌های IP از طریق ATM به روش NHRP

دوره 38، شماره 3، تابستان 1383

746.

طراحی سازمان کشاورزان براساس توافق سنجی نظرات صاحب نظران ترویج کشاورزی کشور

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383

747.

طراحی سیستم پشتیبان تصمیم سلسله مراتبی برنامه ریزی تولید

دوره 2، شماره 2، پاییز 1383

748.

طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای مدیریت فرایندها در وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دوره 17، شماره 3، تابستان 1383

749.

طراحی سیستم تولید سلولی در شرایط پویا و احتمالی و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

750.

طراحی شبکه مبدلهای حرارتی با ضرایب انتقال حرارت متفاوت باتوجه به افت فشار مجاز جریانها:روش جدید هدفگذاری

دوره 38، شماره 5، زمستان 1383

751.

طراحی مدل ریاضی شبکه حمل و نقل شرکت پست ج.ا.ا

دوره 17، شماره 3، تابستان 1383

752.

طراحی مدولاتورهای سیگما-دلتا با سرعت بالا و ولتاژ بسیار پائین

دوره 38، شماره 3، تابستان 1383

753.

طراحی و تبیین الگوی مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران س ازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 21، پاییز 1383

754.

طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی صنعتی

دوره 17، شماره 3، تابستان 1383

755.

طراحی و تبیین مدل دیالکتیکی نهادی شدن سازمان

دوره 16، شماره 1، زمستان 1382

756.

طراحی‌ و ساخت‌ الکتروفورز میدان‌پالسی‌ و بررسی‌کارآئی‌آن‌ درجداسازی‌ اسیدهای‌نوکلئیک‌

دوره 1، شماره 0، زمستان 1382

757.

طرح تخصیص منبع پویا مبتنی بر استقراض کانال متقابل یک جانبه برای سرویس دهی به ترافیک نامتجانس در

دوره 38، شماره 3، تابستان 1383

758.

ظرفیت انتقال لوله های موجدار زهکشی: فرمول جریان یکنواخت یا غیریکنواخت؟

دوره 35، شماره 2، بهار 1383

759.

عبدالو هاب البیاتی اسطو ره ای زنده

دوره 2، شماره 2، بهار 1383

760.

عدالت قرآنی دراندیشه نصر حامد ابوزید

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

761.

عرفان ابن سینا و یا نظر ابن سینا درباره عرفان

دوره 32، شماره 2، زمستان 1383

762.

عقل و حیرت

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

763.

علائم اختلال شخصیت در میان دختران جوان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1383

764.

علل اختلاف مبانی و فتاوی مجتهدان

دوره 37، شماره 3، تابستان 1383

765.

عملکرد روش های مختلف برآورد ذوب برف با استفاده از داده های اقلیمی مصنوعی در شبیه سازی جریان

دوره 30، شماره 1، بهار 1383

766.

عناصر ساختاری قصه و افسانه

دوره 9، شماره 18، پاییز 1383

767.

عوامل جامعه شناختی مؤثر در باز تعریف هویت اجتماعی زنان

دوره 2، شماره 1، بهار 1383

768.

عوامل روزنه‌ای و غیر روزنه‌ای کنترل کننده فتوسنتز و ارتباط آن با مقاومت به خشکی در ارقام گندم

دوره 35، شماره 1، بهار 1383

769.

عوامل فرهنگی و اجتماعی در تقابل و تعامل با محیط زیست مورد مطالعه اراک

دوره 36، شماره 1، بهار 1383

770.

عوامل موثر بر جذابیت بورس اوراق بهادار مطالعه موردی : بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 1، بهار 1383

771.

عواملی مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در سازمان های بخش خدمات اجتماعی و فرهنگی دولتی ایران

دوره 2، شماره 3، زمستان 1383

772.

عوامل موثر بر کارایی و اقتصاد مقیالر در رهیافت های پارامتری و ناپارامتری (مطالعه موردی: طرح های مرتعداری در ایران)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

773.

عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1383

774.

عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی زنان ایران با استفاده از مدل رگراسیونی داده های پانلی

دوره 2، شماره 1، بهار 1383

775.

فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتباردهی حسابرسان مستقل

دوره 11، شماره 1، بهار 1383

776.

فراتر از جهان شدن بررسی آمریکا از منظر مرام فرهنگ و شبکه دولت و حوزه خصوصی

دوره 2، شماره 22، زمستان 1382

777.

فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات در حقوق بین المللی منشور از نظر تا عمل

دوره 65، شماره 0، پاییز 1383

778.

فرسایش بادی :بررسی تاثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در سرعت آستانه فرسایش بادی

دوره 57، شماره 1، تابستان 1383

779.

فساد و حکومت ؛ علل و راهکارهای برون رفت

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383

780.

فضای جهانی محلی قدرت و بی قدرتی فرهنگها

دوره 2، شماره 22، زمستان 1382

781.

فضای فیزیکی در نمایش یونانی از آغاز تا دوره هلنی

دوره 18، شماره 18، تابستان 1383

782.

فقر زنان سرپرست خانوار

دوره 2، شماره 1، بهار 1383

783.

فلسفة سارازن ها د ردایرة المعارف: تصویری شکوهمند

دوره 9، شماره 21، زمستان 1383

784.

فلسفهء آزادی در آخرین آثار داستایفسکی

دوره 9، شماره 16، بهار 1383

785.

فلسفه فرانتس برنتانو

دوره 32، شماره 1، بهار 1383

786.

قابلیت های بستر الکترونیکی در آموزش (زبان)

دوره 9، شماره 18، پاییز 1383

787.

قاچاق اشخاص به عنوان یک جنایت سازمان یافته فراملی

دوره 64، شماره 0، تابستان 1383

788.

قائم مقام خاص متعاقدین

دوره 64، شماره 0، تابستان 1383

789.

قرائتی نقادانه از رمان کودک در زمان ایان مک اوان

دوره 2، شماره 22، زمستان 1382

790.

قومیت و جنسیت: مطالعه موردی گروه های قومی در سیستان و بلوچستان

دوره 2، شماره 1، بهار 1383

791.

کارآیی پروتکل کلامی در بررسی روایی سازه تست زبان

دوره 9، شماره 20، پاییز 1383

792.

کارایی سیدر و هورمون گونادوتروپین کوریونی مادیان بر همزمان کردن فحلی و درصد دوقلوزایی میشهای نژاد زندی در فصل جفتگیری

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

793.

کارآ فرینی و عواملی محیطی موثر بر آن

دوره 2، شماره 1، بهار 1383

794.

کاربردی برنامه ریزی عدد صحیح مختلط و الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی توسعه ظرفیت و جایگزینی ماشین آلات

دوره 16، شماره 1، زمستان 1382

795.

کاربرد پرتو گاما به منظور کنترل آفات مهم محصولات انباری

دوره 35، شماره 2، بهار 1383

796.

کاربرد تئوری اطلاعات در تعیین ریسک سیستماتیک مطالعه موردی : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 1، بهار 1383

797.

کاربرد روش ارزیابی مشروط در بر آورد میزان تمایل به پرداخت برای حفاظت محیط زیست تبریز

دوره 30، شماره 36، زمستان 1383

798.

کاربرد رویکرد فازی در شناسایی موقعیت استراتژیک شرکتهای فراهم کننده خدمات اینترنتی (ISP)

دوره 2، شماره 1، بهار 1383

799.

کاربرد سنجش حرارتی از دور در مطالعات محیط زیست

دوره 30، شماره 34، تابستان 1383

800.

کاربرد مدل های رگرسیونی در براورد بار آلودگی رواناب شهری

دوره 57، شماره 2، پاییز 1383

801.

کالبدشناسی چشم شتر یک کوهانه

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

802.

کاهش بعد داده های تصاویر تشدید مغناطیسی مغز با استفاده از شبکه عصبی آموزش یافته توسط الگوریتم ژنی

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

803.

یک پارچگی اراضی: تجربه ای ناموفق درچارچوب طرحهای دولتی اما موفق در قالب دانش بومی

دوره 2، شماره 22، زمستان 1382

804.

کدام آزمون آماری را انتخاب کنیم؟

دوره 2، شماره 2، پاییز 1383

805.

کربن زدایی از کاتالیست نیکل مستعمل در فرآیند هیدروژناسیون روغنهای نباتی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1382

806.

کریپکی و اینهمانی های نظری

دوره 32، شماره 1، بهار 1383

807.

یک روش ابتکاری برای حل مساله برش دو بعدی

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

808.

کعبه : تجلی و تفسیر زیبایی هستی

دوره 17، شماره 17، بهار 1383

809.

کلام نفسی (تکوینی) و کلام لفظی (قول، گفتار) نزد مولوی

دوره 37، شماره 2، تابستان 1383

810.

کیلوسپیروراهامولوزا و آسیب شناسی آن در ماکیان بومی

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

811.

یک مدل سیستمی دینامیکی برای مطالعه سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی در ایران

دوره 39، شماره 1، بهار 1383

812.

کنترل عاطفی تفاوت زمانی سیستم های چند متغیره

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

813.

کنوانیسون جهانی تنوع فرهنگی بررسی زمینه های فکری –تارخی- موضوع و چشم انداز تثویب و تبعات در سیاستگذاری فرهنگی

دوره 63، شماره 0، بهار 1383

814.

گذری بر جایگاه نقد و عقل گرایی از دیدگاه قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، زمستان 1383

815.

گرایش های مدیران سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم وتحقیقات و فناوری در مواجهه با تضادهای سازمانی

دوره 22، شماره 22، زمستان 1383

816.

گزارش درمانگاهی و مطالعه فراساختاری یک مورد تومور سلولهای لیدیگ بیضه در سگ

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

817.

گزارش یک مورد Sguamous cell carcinoma در یک قطعه طوطی

دوره 59، شماره 1، بهار 1383

818.

گزارش یک مورد تومور سلول سرتولی در سگ

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

819.

گزارش یک مورد ناهنجاری مادرزادی در گوساله

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

820.

گزارش موارد مشکوک به سندرم قرحه ای همه گیر در ماهی طلایی

دوره 59، شماره 1، بهار 1383

821.

گزیده ای از طرح آیات الاحکام جزایی قرآن مجیدد

دوره 64، شماره 0، تابستان 1383

822.

گسترة معنایی آیة لایمسّه الا المطهرون و تحریم تماس بدون طهارت شرعی با نوشتار قرآنی

دوره 37، شماره 4، پاییز 1383

823.

گسترش مدل جدید برای حل مسائل پیش بینی توزیع سفر در شبکه های حمل و نقل با پارامترهای غیردقیق

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

824.

گفتگوی تمدنها از منظر سازه انگاری

دوره 63، شماره 0، بهار 1383

825.

گفتمان تبلیغاتی: محل تعامل کلمه و شیء

دوره 9، شماره 21، زمستان 1383

826.

گونه شناسی نامهای کنیه سان برای مطالعه رجال حدیث

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

827.

لوح محفوظ

دوره 37، شماره 4، پاییز 1383

828.

میاسکوفسکی این نابغه نا شناخته

دوره 20، شماره 20، زمستان 1383

829.

مالیه رفتاری ، رویکردی متفاوت در حوزه مالی

دوره 6، شماره 2، زمستان 1383

830.

ماهیت و اثر اماره حقوقی

دوره 64، شماره 0، تابستان 1383

831.

مبانی پلورالیسم دینی (رابطه تجربه دینی و پلورالیسم)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1383

832.

مبانی تفسیر نگاری طبری

دوره 37، شماره 4، پاییز 1383

833.

مبانی روان شناسی الگوی محیط ایدئولوژیک در دین پژوهی تجربی

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

834.

مبانی زبانشناسی و عقلی شمول خطاب به غایب و معدوم ( مطالعه تطبیقی )

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

835.

مبانی فقهی غنا و موسیقی از دیدگاه قران کریم

دوره 37، شماره 3، تابستان 1383

836.

مبانی نظریه عدم انحصار وجوب زکات در موارد نه گانه

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

837.

مبنای تفاوت سهم الارث زن و مرد در نظام حقوق اسلام

دوره 2، شماره 6، بهار 1383

838.

متدولوژی بکارگیری روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)در سازمان های تحقیقاتی

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

839.

متشابهات قرآن از دیدگاه ملاصدرا

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

840.

مثلث تغییر

54و55، شماره 4، زمستان 1383

841.

محاسبهء رایانه ای بهترین کبیسه بندی در گاهشماری هجری شمسی

دوره 2، شماره 1، پاییز 1383

842.

محاسبه امپدانس اتصال کوتاه ترانسوفورماتورها به کمک انرژی الکترومغناطیسی

دوره 38، شماره 3، تابستان 1383

843.

محاسبه ضریب فعالیت اجزاء محلولهای غیر رقیق پایه آهن

دوره 38، شماره 4، پاییز 1383

844.

محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات

دوره 6، شماره 1، بهار 1383

845.

محدود فرکانسی مناسب جهت پردازش شتاینگاشت های ایران برای انواع شرایط ساختگاهی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1383

846.

محیط دستخوش تغییر کتابخانه های دانشگاهی: آموزش کاربران نهایی و راهبردهای برنامه ریزی برای کتابخانه ها در هند

دوره 38، شماره 42، پاییز 1383

847.

مختصات برنامهء نوین رشتهء مترجمی زبان آلمانی

دوره 9، شماره 17، تابستان 1383

848.

مدجنان و نقش آنان در هنر و معماری اسپانیای سده های میانه

دوره 17، شماره 17، بهار 1383

849.

مدح اهل بیت (ع) از منظر ابن معتوق

54و55، شماره 4، زمستان 1383

850.

مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامه مدنی دانش آموزان

دوره 34، شماره 2، زمستان 1383

851.

مدرسه عالیه سیاسی

دوره 63، شماره 0، بهار 1383

852.

مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران

دوره 16، شماره 1، زمستان 1382

853.

مدل فرایند – رفتار گرای نوین برای طراحی سیستم های اطلاعاتی

دوره 17، شماره 4، پاییز 1383

854.

مدل یک پارچه استوار دو مسأله انتخاب سهام تک دوره ای

دوره 6، شماره 1، بهار 1383

855.

مدل کنترل موجودی دو سطحی اقلام فاسد شدنی با در نظر گرفتن اثرات تورم

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

856.

مدل مطالعه قومیت و گروههای قوی : بر اساس مطالعه موردی منطقه سیستان و بلوچستان

دوره 2، شماره 22، زمستان 1382

857.

مدل مماس و مدل پیشنهادی برای نیاز سنجی آموزشی

دوره 16، شماره 1، زمستان 1382

858.

مدل نوین ارزیابی تاثیر تحولات تکنولوژی بر ارزش های کاری

دوره 16، شماره 1، زمستان 1382

859.

مدل های ریاضی پیشنهادی برای اندازه گیری غیر مستقیم نیروی مقاوم آب

دوره 19، شماره 19، بهار 1383

860.

میراث زوجه

دوره 37، شماره 3، تابستان 1383

861.

میران برداشت از جامعه پرندگان مهاجر آبزی استان گیلان

دوره 30، شماره 36، زمستان 1383

862.

مرد سیاه چهره : از اسطوره تا صحنه نمایش

دوره 19، شماره 19، پاییز 1383

863.

مروری بر التفسیر الحدیث (روش شناسی التفسیر الحدیث )

دوره 37، شماره 1، بهار 1383

864.

مروری بر سازمان های بین المللی حیات وحش و جایگاه ایران

دوره 30، شماره 33، بهار 1383

865.

مروری بر ناکارامدی طرح های تفصیلی متداول در بافت ارگانیک مسکونی

دوره 18، شماره 18، تابستان 1383

866.

مروری تحلیلی بر خدمات فنی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

دوره 38، شماره 41، تابستان 1383

867.

میزان به کارگیری فن آوری نوین اطلاعاتی در برنامه درسی دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی شهر اهواز

دوره 38، شماره 41، تابستان 1383

868.

میزان همگونی فهرستنویسی درکتابخانه های دانشگاهی و مراکز پژوهشی

دوره 38، شماره 41، تابستان 1383

869.

مسئله خانواده و عشق در آثار ایوان گانچارف

دوره 9، شماره 19، پاییز 1383

870.

« مسئله زنان» در تفکر سیاسی اتوپیایی رادیکال

دوره 2، شماره 2، تابستان 1383

871.

مطالبی درباره گروه هایn- تجزیه‌پذیر

دوره 3، شماره 0، تابستان 1383

872.

مطالعات آنزیمی در ارتباط با چوبی شدن در اکالیپتوس

دوره 57، شماره 1، تابستان 1383

873.

مطالعات تغییرات پوشش گیاهی در امتداد شیب رطوبتی منطقه گدوک فیروزه کوه

دوره 30، شماره 36، زمستان 1383

874.

مطالعات زیست محیطی در جهت انتخاب محل مناسب برای دفن زباله های شهر ساری

دوره 57، شماره 1، تابستان 1383

875.

مطالعات کاربردی و نظری پیرامون اثرات تعرفه بر رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 39، شماره 3، پاییز 1383

876.

مطالعات میکروگراویمتری شرایط فونداسیون

دوره 30، شماره 1، بهار 1383

877.

مطالعة توزیع زاویه ای پاره های شکافت القایی حاصل از واکنشهای یون سنگین بر اساس مدل انقطاع آماری(SSM) (Statistical Scission Model)

دوره 3، شماره 0، تابستان 1383

878.

مطالعة میزان دسترسی به پایگاه مجلات الکترونیکی الزویر در دانشگاه تهران

دوره 38، شماره 41، تابستان 1383

879.

مطالعهء چرخندزایی در پشت به باد کوه های آلپ و اثر آن بر آب و هوای خاورمیانه برای دورهء یک ساله

دوره 30، شماره 2، تابستان 1383

880.

مطالعه اپیدمیولوژی فاسیولوزیس در استان کرمانشاه

دوره 59، شماره 3، پاییز 1383

881.

مطالعه آثار تیمارهای آب گرم و پوشش پلی اتیلن بر روی عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار )رقم ملس ساوه(

دوره 35، شماره 2، بهار 1383

882.

مطالعه اثرات بیهوشی اسانس گل میخک هندی بر پارامترهای هماتولوژیک، برخی آنزیمهای خون و آسیب شناسی بافتهای مختلف ماهی کپور معمولی

دوره 59، شماره 3، پاییز 1383

883.

مطالعه اثرات ژنوتیپی گندم هگزاپلوئید روی تولیدگیاهان هاپلوئید آن از طریق تلاقی با ذرت

دوره 35، شماره 1، بهار 1383

884.

مطالعه اثر اسیبنزولار- اس- متیل در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار

دوره 35، شماره 2، بهار 1383

885.

مطالعه اثر آنتی بیوتیک ها بر تیتر سرمی مایکوپلاسما گالی سپتیکم و مایکوپلاسما ساینویه

دوره 59، شماره 3، پاییز 1383

886.

مطالعه اثر فرسایش خاک بر توان تولید با ارزیا بی محصول عدس در منطقه قزوین و تأثیر کوددهی درکنترل آن

دوره 35، شماره 1، بهار 1383

887.

مطالعه اجزاء محدود رفتار غیر خطی قاب هایمتشکل ازتیرهای لانه زنبوری

دوره 38، شماره 2، تابستان 1383

888.

مطالعه ای در مورد نحوهء اراثه خدمات به دانشجویان نابینا در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

دوره 38، شماره 42، پاییز 1383

889.

مطالعه الگوی الکتروفورتیک عصاره پروتئینی عقده های لمفاوی گاوهای مبتلا به لوکوز در مقایسه با گاوهای سالم

دوره 59، شماره 1، بهار 1383

890.

مطالعه اولترا سونوگرافی ساختارهای طبیعی دستگاه تولید مثل در مرغهای تخمگذار

دوره 59، شماره 1، بهار 1383

891.

مطالعه بافت شناسی ساختار تخمدان در میگوی ببری سبز دریای عمان و خلیج فارس

دوره 59، شماره 1، بهار 1383

892.

مطالعه بافت شناسی مراحل تکامل لاروی غدد ضمیمه گوارشی بچه تاس ماهی ایرانی از زمان تفریخ تا رهاسازی

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

893.

مطالعه برخی از خصوصیات رفتاری زنبور Diaeretiella rapae پارازیتوئید شته مومی کلم Brevicoryne brassicae

دوره 35، شماره 2، بهار 1383

894.

مطالعه بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی در استان بوشهر

دوره 35، شماره 1، بهار 1383

895.

مطالعه تاثیر برنامه 8 هفته ای توانبخشی قلبی- عروقی بر کاهش فشار خون مردان مبتلا به پرفشار خونی

دوره 22، شماره 22، زمستان 1383

896.

مطالعه تأثیر تاریخ کاشت روی عملکرد و اجزای عملکرد شلتوک سه رقم برنج

دوره 35، شماره 1، بهار 1383

897.

مطالعه تاثیر رقابت تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) در سطوح مختلف تراکم و زمان سبز شدن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (L. Glycine max)

دوره 35، شماره 3، بهار 1383

898.

مطالعه تاثیر نیروهای شناوری بر ضریب انتقال حرارت در برخورد جت آرام به صفحه با شار حرارتی ثابت

دوره 38، شماره 4، پاییز 1383

899.

مطالعه تکثیر در اسارت جبیر (Gazella dorcas) در پناهگاه حیات وحش شیر احمد سبزوار

دوره 30، شماره 36، زمستان 1383

900.

مطالعه تنوع ژنتیک برنج‌های ایرانی توسط نشانگرهای آیزوزایم

دوره 35، شماره 1، بهار 1383

901.

مطالعه تولید برخی از متابولیتهای ضد میکروبی بوسیله تعدادی از سودوموناسهای فلورسنت

دوره 35، شماره 3، بهار 1383

902.

مطالعه دینامیزم جمعیت برخی جدایه‌های spp. Pseudomonas تحت شرایط رطوبت نسبی مختلف روی اندامهای گوجه فرنگی

دوره 35، شماره 1، بهار 1383

903.

مطالعه رابطه مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف گندم نسبت به سن گندم (Eurygaster integriceps Put.) با گرانول های نشاسته آندوسپرم دانه

دوره 35، شماره 1، بهار 1383

904.

مطالعه رفتار اطلاع یابی اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی واطلاع رسانی دانشگاههای دولتی شهر تهران

دوره 38، شماره 42، پاییز 1383

905.

مطالعه روابط بین صفات مختلف زراعی در ار قام نخود سیاه وسفید

دوره 35، شماره 3، بهار 1383

906.

مطالعه روابط میان عملکرد و اجزای عملکرد در برنج

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383

907.

مطالعه روند ایجاد تغییرات سلولی در کشتهای سلولی آلوده به پستی ویروس ها به روش ایمونوفلورسانس مستقیم

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

908.

مطالعه سازگاری و پایداری عملکرد دانه در ژنوتی پهای پیشرفته گندم نان در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر دیم

دوره 35، شماره 2، بهار 1383

909.

مطالعه ضایعات آسیب شناسی ناشی از عفونت تجربی بابزیااوویس در گوسفند

دوره 59، شماره 1، بهار 1383

910.

مطالعه فنولوژی چهار گونه مرتعی در پایگاه دهبید فارس

دوره 57، شماره 1، تابستان 1383

911.

مطالعه گرایش به مخاطره کشاورزان با استفاده از برنامه‌ریزی ریسکی- توافقی

دوره 35، شماره 3، بهار 1383

912.

مطالعه گرده شناختی گیاهان گلدار مورد استفاده زنبورعسل در مناطق خوانسار و فریدن استان اصفهان

دوره 35، شماره 2، بهار 1383

913.

مطالعه مورد پژوهانه در تاثیر قرآن در ادبیات فارسی ( اشعار بهار)

دوره 37، شماره 1، بهار 1383

914.

مطالعه هیستولوژی پوست نواحی بدن در مراحل مختلف رشد جنینی گوسفند ماکویی

دوره 59، شماره 3، پاییز 1383

915.

مطالعه و مقایسه اجتماعی – پراگماتیک تعارف

دوره 9، شماره 20، پاییز 1383

916.

معیار (( کفائت)) در نکاح

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

917.

معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی جایگاه حفاظتی تالاب های ایران

دوره 30، شماره 33، بهار 1383

918.

معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی مناطق ساحلی - دریایی به منظور تعیین مناطق تحت حفاظت ساحلی - دریایی ایران

دوره 30، شماره 35، پاییز 1383

919.

معیارهای تعیین درجه مطلوب تمرکز و عدم تمرکز در شعب بانک ها : مورد بانک ملت

دوره 17، شماره 5، زمستان 1383

920.

معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها

دوره 19، شماره 19، پاییز 1383

921.

معامله خارج از حدود اختیارمدیر

دوره 2، شماره 6، بهار 1383

922.

معرفت از نظر عین القضات همدانی

54و55، شماره 1، بهار 1383

923.

معرفی فلور و عناصر رویشی حوزه آبخیز خانچای در طارم علیای زنجان

دوره 57، شماره 2، پاییز 1383

924.

معرفی فون مهره داران بارز منطقه حفاظت شده بیدوئیه استان کرمان

دوره 30، شماره 34، تابستان 1383

925.

معرفی کتاب سفینهء قهرمانیه

54و55، شماره 3، پاییز 1383

926.

معرفی و نقد کتاب جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی

دوره 65، شماره 0، پاییز 1383

927.

معصومان و فهم ویژه آنان از قرآن

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

928.

معضله نفس - بدن از دیدگاه ملاصدرا و لایبنیتس

دوره 1، شماره 1، زمستان 1383

929.

معلوم یا مجهول؟ عوامل مؤثر در انتخاب ساختار جمله در زبان دوم

دوره 9، شماره 20، پاییز 1383

930.

معنای ظاهری و باطنی قرآن در نظر مولوی و کتاب مقدس در آرای اکهارت

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

931.

معنویت : روی آوردی تجربه ای ، گوهر شناختی ، و مدرن به دین یا یک سازه روانشناختی ؟

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

932.

مفاهیم اصلی نحو و واحدهای تشکیل دهنده آن در زبان معاصر و ادبی روسی

دوره 9، شماره 19، پاییز 1383

933.

مفاهیم تربیتی اسلام از دیدگاه قرآن در ادبیات کودکان و نوجوانان

دوره 34، شماره 1، تابستان 1383

934.

مفهوم فلسفه در دائره المعارف بزرگ فرانسه (قرن هیجدهم میلادی)

دوره 32، شماره 1، بهار 1383

935.

مفهوم «محرک نخستین» در اندیشه ارسطو

دوره 1، شماره 1، زمستان 1383

936.

مقایسة مدل‌های حاشیه‌ای برای تحلیل داده‌های طولی با پاسخ‌های دودویی

دوره 3، شماره 0، تابستان 1383

937.

مقایسهء زندگی و شعر امیلی دیکنسون و فروغ فرخزاد

54و55، شماره 3، پاییز 1383

938.

مقایسهء صفت در زبان های روسی و فارسی

دوره 9، شماره 17، تابستان 1383

939.

مقایسه اثرات درمانی فلورفنیکل و تیل مایکوزین در برونکوپنومونی آنزئوتیک گوساله

دوره 59، شماره 3، پاییز 1383

940.

مقایسه استرس کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار سازمان مرکزی دانشگاه تهران

دوره 22، شماره 22، زمستان 1383

941.

مقایسه الگوی الکتروفورتیک پروتئین های تام و سیتوپلاسمی سویه های انتریکا، سروتیپ آبورتوس اویس تحت گونه سالمونلا انتریکا جدا شده از ایران

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

942.

مقایسه امواج الکتروکاردیوگرام و محور الکتریکی قلب در جوجه های گوشتی مبتلا به آسیت تجربی، با استفاده از مدل خوراکی T3 با جوجه های سالم

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

943.

مقایسه تاثیر یادگیری پنهان و آشکار بر زمان واکنش زنجیره ای

دوره 19، شماره 19، بهار 1383

944.

مقایسه تحلیلی رویکردهای نوین مدیریت

دوره 16، شماره 1، زمستان 1382

945.

مقایسه تغییرات فشار کره چشم قبل و بعد از بیهوشی با ترکیب کتامین و آسپرومازین در گربه های ولگرد با استفاده از روش تونومتری شیوتز

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

946.

مقایسه توان ذخیره سازی و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و سهم آنها در عملکرد در چهار رقم گندم در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383

947.

مقایسه‌ی جدایه‌های Pseudomonas viridiflava از میزبانهای مختلف از نظر خصوصیات فنوتیپی و بیماریزایی در استان فارس

دوره 35، شماره 1، بهار 1383

948.

مقایسه جملات بی شخص در زبان روسی و فارسی

دوره 9، شماره 16، بهار 1383

949.

مقایسه روش های زمین آمار د ربرآورد توزیع مکانی بارش سالانه درمناطق خشک و نیمه خشک جنوب شرقی ایران

دوره 57، شماره 1، تابستان 1383

950.

مقایسه عامل نگه دارنده شغلی دبیران تربیت بدنی با دبیران غیر تربیت بدنی

دوره 20، شماره 20، تابستان 1383

951.

مقایسه عزت نفس دانشجویان دختر و رزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه علوم کشورزی و منابع طبیعی گرگان

دوره 21، شماره 21، پاییز 1383

952.

مقایسه کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران

دوره 38، شماره 42، پاییز 1383

953.

مقایسه مدل های تجربی و شبکه عصبی در برآورد لرزش ناشی از آتشکاری در حفریات سد مسجد سلیمان

دوره 37، شماره 4، زمستان 1382

954.

مقایسه مدل‌های رگرسیون لجستیک، تکه‌ای و خطی در تخمین سرعت و طول دوره موثر پرشدن دانه ارقام برنج در آرایش‌های مختلف کاشت

دوره 35، شماره 3، بهار 1383

955.

مقایسه و ارزیابی روش های سنجش کارایی شعب بانک و ارایه الگوی مناسب

دوره 11، شماره 4، زمستان 1383