1.

-

دوره 18، شماره 1، بهار 2007

2.

-

دوره 1، شماره 1، تابستان 2007

3.

-

دوره 18، شماره 3، پاییز 2007

4.

-

دوره 18، شماره 3، پاییز 2007

5.

-

دوره 18، شماره 1، بهار 2007

6.

-

دوره 18، شماره 3، پاییز 2007

7.

-

دوره 18، شماره 1، بهار 2007

8.

-

دوره 18، شماره 2، تابستان 2007

9.

-

دوره 18، شماره 2، تابستان 2007

10.

-

دوره 18، شماره 3، پاییز 2007

11.

-

دوره 1، شماره 1، تابستان 2007

12.

-

دوره 18، شماره 1، بهار 2007

13.

-

دوره 18، شماره 3، پاییز 2007

14.

-

دوره 1، شماره 1، تابستان 2007

15.

-

دوره 18، شماره 2، تابستان 2007

16.

-

دوره 18، شماره 2، تابستان 2007

17.

-

دوره 18، شماره 1، بهار 2007

18.

-

دوره 18، شماره 2، تابستان 2007

19.

-

دوره 18، شماره 1، بهار 2007

20.

-

دوره 18، شماره 2، تابستان 2007

21.

-

دوره 18، شماره 2، تابستان 2007

22.

-

دوره 18، شماره 1، بهار 2007

23.

-

دوره 1، شماره 1، تابستان 2007

24.

-

دوره 18، شماره 1، بهار 2007

25.

-

دوره 18، شماره 1، بهار 2007

26.

-

دوره 18، شماره 2، تابستان 2007

27.

-

دوره 18، شماره 2، تابستان 2007

28.

-

دوره 18، شماره 2، تابستان 2007

29.

-

دوره 18، شماره 2، تابستان 2007

30.

-

دوره 1، شماره 1، تابستان 2007

31.

-

دوره 1، شماره 1، تابستان 2007

32.

-

دوره 18، شماره 3، پاییز 2007

33.

-

دوره 18، شماره 3، پاییز 2007

34.

10 سوال از خانم کارل دِل پونته دادستان دیوان بین المللی رسیدگی به جرائم یوگسلاوی سابق

دوره 2، شماره 1، بهار 1386، صفحه 161-165

35.

A Comparison Between Time Series, Exponential Smoothing, and Neural Network Methods To Forecast GDP of Iran

دوره 12، شماره 19، زمستان 2007، صفحه 19-35

36.

A Comperative Study of Environmental Awareness among Secondary School Students in Iran and India

دوره 1، شماره 1، بهار 2007، صفحه 28-34

37.

A Computational Meshless Method for Solving Multivariable Integral Equations

دوره 18، شماره 4، زمستان 2007، صفحه 317-321

38.

Aerosol Size Segregated of Tehran's Atmosphere in Iran

دوره 1، شماره 1، بهار 2007، صفحه 58-65

39.

Analysis of sand dunes to determine wind direction and detect sand source sites (case study: Khartooran Erg, Iran)

دوره 12، شماره 1، تابستان 2007، صفحه 69-75

40.

An Environmental & Economic Analysis for Reducing Energy Subsidies

دوره 1، شماره 2، تابستان 2007، صفحه 150-162

41.

An estimation of the temperature of Lut desert using MODIS sensor data

دوره 12، شماره 1، تابستان 2007، صفحه 7-15

42.

An evaluation of yield in "intercropping of maize and potato"

دوره 12، شماره 2، زمستان 2007، صفحه 105-111

43.

A New Approach to Compare the Impact of Direct and Indirect Payments on Regional Macroeconomic Indices

دوره 12، شماره 18، بهار 2007، صفحه 193-211

44.

An Intervention Analysis Of The Behavior Of The Iranian Real Gross Domestic Product: 1959-2001

دوره 12، شماره 19، زمستان 2007، صفحه 1-18

45.

An Investigation Of The Impact Of Non-Oil Exports On Economic Growth-Case Of Iran

دوره 12، شماره 19، زمستان 2007، صفحه 37-59

46.

Aplication of Solar Energy for Drying of Sludge from Pharmaceutical Industrial Waste Water and Probable Reuse

دوره 1، شماره 1، بهار 2007، صفحه 42-48

47.

Application of geostastical methods for determining annual precipitation in Karoon and Dez basins

دوره 12، شماره 1، تابستان 2007، صفحه 47-52

48.

A Prelude to Standard and Standardization in Educational Systems

دوره 1، شماره 1، بهار 2007، صفحه 57-71

49.

A Spatial Analysis of Poverty in Muslim Countries

دوره 12، شماره 18، بهار 2007، صفحه 161-178

50.

Assessment of Indoor Airborne Pollutants of Beam Rolling Mills Factory

دوره 1، شماره 3، پاییز 2007، صفحه 237-241

51.

Assessment of land use changes using remote sensing and GIS and their implications on climatic variability for Balachaur watershed in Punjab, India

دوره 12، شماره 2، زمستان 2007، صفحه 139-147

52.

A study of salinity variation (EC & SAR) in agricultural lands, Kermanshah province

دوره 12، شماره 1، تابستان 2007، صفحه 39-46

53.

A study of the influential factors affecting the slopes of deposited sediments behind the porous check dams and model development for prediction

دوره 12، شماره 2، زمستان 2007، صفحه 113-119

54.

A study of the relationship among temperatures of surface features and its application in remote sensing study of Lut desert

دوره 12، شماره 1، تابستان 2007، صفحه 85-97

55.

A study on filariosis of stray dogs in Garmsar

دوره 1، شماره 1، زمستان 2007، صفحه 73-76

56.

A Study on Risk Assessment of Benzene as one of the VOCs Air Pollution

دوره 1، شماره 3، پاییز 2007، صفحه 214-217

57.

Biodegradation of Phenanthrene by Mixed Culture Consortia in Batch Bioreactor using Central Composite Face-Entered Design

دوره 1، شماره 2، تابستان 2007، صفحه 80-87

58.

Characteristics and Seasonal Variations of Dissolved Oxygen

دوره 1، شماره 4، زمستان 2007، صفحه 296-301

59.

Chemical, Physical, Mineralogical, Morphology and Leaching Characteristics of a Thermal Power Plant Air Heater Washing Waste

دوره 1، شماره 1، بهار 2007، صفحه 74-79

60.

Co-integration Relation for Oil Production in Alternative Hypotheses about OPEC Behavior

دوره 12، شماره 18، بهار 2007، صفحه 28-50

61.

Color discrimination in Caspian pony

دوره 1، شماره 1، زمستان 2007، صفحه 141-146

62.

Comoarison of PCR and bacterial culture methods for diagnosis of dairy cattles subclinical submastitis caused by staphylocuccus aureus

دوره 1، شماره 1، زمستان 2007، صفحه 87-91

63.

Comparative evaluation of pregnancy rates in Dutch laboratory rabbit after insemination and natural breeding

دوره 1، شماره 1، زمستان 2007، صفحه 63-65

64.

Competition And Concentration In Manufacturing Sector During First Socioeconomic And Cultural Development

دوره 12، شماره 19، زمستان 2007، صفحه 127-141

65.

Complete Convergence and Some Maximal Inequalities for Weighted Sums of Random Variables

دوره 18، شماره 4، زمستان 2007، صفحه 311-316

66.

Credit Expansion And Inflation In Iran: An Unrestricted Error Correction Model

دوره 12، شماره 19، زمستان 2007، صفحه 105-126

67.

Crude Oil Spills in the Environment, Effects and Some Innovative Clean-up Biotechnologies

دوره 1، شماره 4، زمستان 2007، صفحه 307-320

68.

Decision support system (DSS) for site selection floodwater spreading schemes using remote sensing (RS) and geographical information systems (GIS)

دوره 12، شماره 2، زمستان 2007، صفحه 149-164

69.

Depiction of the Future: Intervention Strategy in Social Systems

دوره 1، شماره 1، بهار 2007، صفحه 91-110

70.

Derivations on Certain Semigroup Algebras

دوره 18، شماره 4، زمستان 2007، صفحه 339-345

71.

Designing a Model for Evaluation of Universities System

دوره 1، شماره 1، بهار 2007، صفحه 133-141

72.

Development of Water Quality Test Kit Based on SubstrateUtilization and Toxicity Resistance in River Microbial Communities

دوره 1، شماره 2، تابستان 2007، صفحه 136-142

73.

Diagnosis of brucellosis by use of BACTEC blood culture and confirmation by PCR

دوره 1، شماره 1، زمستان 2007، صفحه 83-86

74.

Digital Change Detection Using Remotely Sensed Data for Monitoring Green Space Destruction in Tabriz

دوره 1، شماره 1، بهار 2007، صفحه 35-41

75.

Does Higher Inflation Lead to More Inflation Uncertainty? (The Case Of Iran)

دوره 12، شماره 19، زمستان 2007، صفحه 73-87

76.

Dynamic Optimization of Air Treatment Systems for Fundries

دوره 1، شماره 4، زمستان 2007، صفحه 347-353

77.

Dynamic Spatial Modeling of Urban Growth through Cellular Automata in a GIS Environment

دوره 1، شماره 3، پاییز 2007، صفحه 368-377

78.

ECO and Regional Trade

دوره 12، شماره 18، بهار 2007، صفحه 63-83

79.

Economic Evaluation of Soil Remediation Using Supercritical Fluid

دوره 1، شماره 4، زمستان 2007، صفحه 302-306

80.

Economic Valuation of Premature Mortality and Morbidity

دوره 1، شماره 2، تابستان 2007، صفحه 128-135

81.

Effect of water stress on seed germination of Artemisia spicigera & Artemisia fragrans

دوره 12، شماره 1، تابستان 2007، صفحه 17-21

82.

Effects of drought stress and defoliation on sunflower (Helianthus annuus) in controlled conditions

دوره 12، شماره 2، زمستان 2007، صفحه 99-104

83.

Effects of various super absorbent concentrations on runoff volume in slopes and various intensity of simulated rainfall in Shahrekord plain

دوره 12، شماره 2، زمستان 2007، صفحه 121-128

84.

Effects of water deficit and salinity on germination properties of Aeluropus spp.

دوره 12، شماره 2، زمستان 2007

85.

Environmental Performance Evaluation (EPE) of Iran Khodro Co. (IKCO)

دوره 1، شماره 1، بهار 2007، صفحه 49-57

86.

Essentially Retractable Modules

دوره 18، شماره 4، زمستان 2007، صفحه 355-360

87.

Evaluating the Reduction of Hazardous Waste Contact in Tabriz Petrochemical Complex, Focusing on Personal Protective Equipment (PPE) Method

دوره 1، شماره 1، بهار 2007، صفحه 14-18

88.

Evaluation of Industrial Dyeing Wastewater Treatment with Coagulants

دوره 1، شماره 3، پاییز 2007، صفحه 325-340

89.

Evaluation of Landscape Structure in Eram Park Using GIS

دوره 1، شماره 3، پاییز 2007، صفحه 354-357

90.

Evaluation of Navab Regeneration Project in Central Tehran, Iran

دوره 1، شماره 2، تابستان 2007، صفحه 114-127

91.

Evaluation of Remediation Methods for Soils Contaminated with Benzo[a]Pyrene

دوره 1، شماره 4، زمستان 2007، صفحه 341-346

92.

Evaluation of the effects of Zataria multiflora, Geranium pelargonium, Myrth and Lemon essences on immune system function in experimental animals

دوره 1، شماره 1، زمستان 2007، صفحه 119-123

93.

Fate of intermediate biodegradation products of triethyl amine in a compost-based biofiltration system

دوره 1، شماره 2، تابستان 2007، صفحه 163-169

94.

Fate of Pathogens in Sludge Sand Drying Beds at Qateef, Khobar and Dammam: A Case Study

دوره 1، شماره 1، بهار 2007، صفحه 19-27

95.

Flocculation of Cu, Zn, Pb, Ni and Mn during mixing of Talar River Water with Caspian Seawater

دوره 1، شماره 1، بهار 2007، صفحه 66-73

96.

Fuels Price Structuring; A Tool for Integration of Environmental Concerns into Energy Sector

دوره 1، شماره 4، زمستان 2007، صفحه 358-367

97.

Genetic study of Persian gazelle of Sohrein, Zanjan

دوره 1، شماره 4، زمستان 2007، صفحه 321-324

98.

Glutamate ionotropic and metabotropic receptors affect feed intake in broiler cockerels

دوره 1، شماره 1، زمستان 2007، صفحه 125-129

99.

Healing potential of liquorice root extract on dermal wounds in rats

دوره 1، شماره 1، زمستان 2007، صفحه 147-154

100.

Heavy and Trace Metals in Vembanad Lake Sediments

دوره 1، شماره 4، زمستان 2007، صفحه 280-289

101.

Helminth Parasitic Load in Soil of Northern Lahore

دوره 1، شماره 3، پاییز 2007، صفحه 341-346

102.

How Should The Entrepreneurs OfSMEs In Iran Change Their Style In a Business Life Cycle

دوره 1، شماره 1، بهار 2007، صفحه 111-131

103.

ICT Impact on the Labor Productivity in the Iranian Manufacturing Industries; a Multilevel Analysis

دوره 12، شماره 18، بهار 2007، صفحه 121-142

104.

Identification of Fish-Eating Birds

دوره 1، شماره 2، تابستان 2007، صفحه 88-95

105.

Identifying the Barriers of Developing Organizational Learning in Administrative Organizations

دوره 1، شماره 1، بهار 2007، صفحه 17-38

106.

Immunization of Lambs against infection with Echinucoccus granulsus using protoscolices and hydatid fluid antigens

دوره 1، شماره 1، زمستان 2007، صفحه 77-81

107.

Influence of calcium and non-phytate phosphorus deficient diets with phytase on the performance of broilers, serum concentrations of minerals and the activity of alanin transaminase, aspartate transaminase and lactate dehydrogenas e

دوره 1، شماره 1، زمستان 2007، صفحه 103-111

108.

In Search of a Model for the Unification of Individual and Organizational Goals

دوره 1، شماره 1، بهار 2007، صفحه 5-15

109.

Internet Marketing Strategies

دوره 12، شماره 18، بهار 2007، صفحه 179-191

110.

Introduction of new indices to identify relative drought tolerance and resistance in wheat genotypes

دوره 12، شماره 2، زمستان 2007، صفحه 165-178

111.

Investigating Chaos in Tehran Stock Exchange Index

دوره 12، شماره 18، بهار 2007، صفحه 103-120

112.

Investigation of pedological criterion on land degradation in quaternary rock units (case study: Rude-Shoor watershed area)

دوره 12، شماره 1، تابستان 2007، صفحه 77-84

113.

Islamic Agricultural Finance and Growth

دوره 12، شماره 18، بهار 2007، صفحه 143-159

114.

Measuring Urban Sustainability: Developing a Conceptual Framework for Bridging the Gap Between theoretical Levels and the Operational Levels

دوره 1، شماره 2، تابستان 2007، صفحه 188-197

115.

Modeling North America Energy Demand By Sectors (Residential-Commercial And Transportation)

دوره 12، شماره 19، زمستان 2007، صفحه 61-72

116.

Modified Progressive Type-II Censoring Procedure in Life-Testing under the Weibull Model

دوره 18، شماره 4، زمستان 2007، صفحه 347-354

117.

Natural and human-induced impacts on coastal groundwater

دوره 1، شماره 2، تابستان 2007، صفحه 170-178

118.

Nature Of Economics In The Ideal Society Of Monotheist Religions

دوره 12، شماره 19، زمستان 2007، صفحه 143-161

119.

Nonlinear Two-Phase Stefan Problem

دوره 18، شماره 4، زمستان 2007، صفحه 329-337

120.

On the U-WPF Acts over Monoids

دوره 18، شماره 4، زمستان 2007، صفحه 323-328

121.

Optimisation of irrigation system in arid land pistachio orchards

دوره 12، شماره 1، تابستان 2007، صفحه 53-60

122.

Palm oil mill effluent digestion in an up-flow anaerobic sludge fixed film bioreactor

دوره 1، شماره 3، پاییز 2007، صفحه 35-367

123.

Performance of a Powdered Activated Carbon (PAC) Augmented Activated Sludge Process Treating Semi-Aerobic Leachate

دوره 1، شماره 2، تابستان 2007، صفحه 96-103

124.

Potential Hazards of Gasoline Additives in Altering Soil Environment in Favor of Harmful Microorganisms

دوره 1، شماره 1، بهار 2007، صفحه 1-4

125.

Preliminary study on virulence of some isolates of entomopathogenic fungi in different developmental stages of Boophilus annulatus in Iran

دوره 1، شماره 1، زمستان 2007، صفحه 113-118

126.

Pretreatment of Municipal Wastewater by Enhanced Chemical Coagulation

دوره 1، شماره 2، تابستان 2007، صفحه 104-113

127.

Price and Expenditure Elasticities of Demand for Domestic Tourism in Iran: The Case of Hamedan Province1

دوره 12، شماره 18، بهار 2007، صفحه 85-102

128.

River-Valleys as an Intra-city Natural Feature

دوره 1، شماره 3، پاییز 2007، صفحه 204-213

129.

Sayyed Esma'il Jorjani, founder of Persian medicine

دوره 1، شماره 1، زمستان 2007، صفحه 131-140

130.

Scenic Landscape Quality and Recreational Activities in Natural Forest Parks, Iran

دوره 1، شماره 1، بهار 2007، صفحه 511-13

131.

Seroprevalence of Leptospiral infection in goats of Ahvaz

دوره 1، شماره 1، زمستان 2007، صفحه 93-96

132.

?-shape‌ ها در مدلسازی رقومی سطح زمین

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

133.

Statistical and Dynamic Modelling of Algea in Stream Systems

دوره 1، شماره 3، پاییز 2007، صفحه 198-203

134.

Stress Proteins as a Suitable Biomarker of Environmental Pollution

دوره 1، شماره 4، زمستان 2007، صفحه 290-295

135.

Study of wheat grain protein increasing through foliar application of nitrogen after anthesis

دوره 12، شماره 1، تابستان 2007، صفحه 1-5

136.

Successful treatment of babesiosis in a horse

دوره 1، شماره 1، زمستان 2007، صفحه 155-157

137.

Sustainable Urban Growth Management Using What-If?

دوره 1، شماره 3، پاییز 2007، صفحه 218-230

138.

Synthesis of Binary Ti-Si Mixed Oxides Nanoparticles with Rutile Structure as Selective Catalyst for Epoxidation of Alkenes

دوره 18، شماره 4، زمستان 2007، صفحه 303-395

139.

Technical and Economical Selection of Optimum Transfer-Transport Method in Solid Waste Management in Metropolitan Cities

دوره 1، شماره 2، تابستان 2007، صفحه 179-187

140.

Testing the four models for prediction of gully head advancement (case study: Hableh Rood basin- Iran)

دوره 12، شماره 1، تابستان 2007، صفحه 61-68

141.

The effect of 1991-2001 droughts on ground water in Neishabour plain

دوره 12، شماره 2، زمستان 2007، صفحه 185-197

142.

The effect of magnesium sulfate in treatment of experimental oleander (Nerium oleander)poisoning in sheep

دوره 1، شماره 1، زمستان 2007، صفحه 67-71

143.

The immunohistochemical study of lesions due to avian infectious brinchitis (Serotype 4/91)on different tissues in specific pathogen free chicks

دوره 1، شماره 1، زمستان 2007، صفحه 97-101

144.

The Impact of Urban Sprawl up on Air Pollution

دوره 1، شماره 3، پاییز 2007، صفحه 347-353

145.

The Psychological Element in the Phenomenological Analysis of Human Subjectivity

دوره 35، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 125-144

146.

The Relationship among Infection Intensity of Viscum album with some Ecological Parameters of Host Trees

دوره 1، شماره 2، تابستان 2007، صفحه 143-149

147.

The Relationship between Environmental Factors and Organizational Entrepreneurship in Non-Governmental Organizations (NGOs) in Iran

دوره 1، شماره 1، بهار 2007، صفحه 39-55

148.

The Relationship between Stock Market and Macroeconomic Variables: a Case Study for Iran

دوره 12، شماره 18، بهار 2007، صفحه 51-62

149.

The Role of Climate Study in Analyzing Flood Forming Potential of Water Basins

دوره 1، شماره 3، پاییز 2007، صفحه 231-236

150.

The Source Of Cost Advantage In Selected INDIAN Manufacturing Industries

دوره 12، شماره 19، زمستان 2007، صفحه 89-104

151.

Towards flectronhc Customer Relationship Management: An e-CRM Solutions Development Methodolo

دوره 1، شماره 1، بهار 2007، صفحه 73-89

152.

Trend Break or Unit Root in GDP of Iran

دوره 12، شماره 18، بهار 2007، صفحه 1-28

153.

Understanding Environmental Education Curriculum by Secondary School Students

دوره 1، شماره 4، زمستان 2007، صفحه 354-357

154.

Urban Environmental Quality and Landscape Structure in Arid Mountain Environment

دوره 1، شماره 4، زمستان 2007، صفحه 325-340

155.

Validation of air freezing index (AFI), for determination of frost penetration depth in typical arid and semi-arid zones of Iran

دوره 12، شماره 1، تابستان 2007، صفحه 23-31

156.

Valuing Forests and Rangelands-Ecosystem Services

دوره 1، شماره 4، زمستان 2007، صفحه 368-377

157.

Water and radiation use efficiency in different developmental stages in four bread wheat cultivars under moisture stress conditions

دوره 12، شماره 2، زمستان 2007، صفحه 129-137

158.

Wheat yield prediction through agrometeorological indices for Hamedan, Iran

دوره 12، شماره 1، تابستان 2007، صفحه 33-38

159.

آیا سازمان کنفرانس اسلامی یک باشگاه هم‎گرایی است؟ (تحلیل داده‎های مقطعی و سری زمانی)

دوره 42، شماره 4، تابستان 1386

160.

آیا می توان در انتظار موفقیت اکو ماند؟

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386

161.

ابعاد شکاف جنسیتی و میزان تحقق کاهش آن در برنامه سوم توسعه

دوره 5، شماره 2، پاییز 1386

162.

ابن عربی و نقد قاعده الواحد

دوره 34، شماره 1، زمستان 1385

163.

ابوالهذیل علاف(226-135ه=840-752 م)فیلسوف معتزله

دوره 58، شماره 5، زمستان 1386

164.

اتخاذ رویکردی نوین برای طرح های توسعه شهری

دوره 28، شماره 28، زمستان 1385

165.

اتصال و تکثیر سلول‌های فیبروبلاست و کراتینوسیت اسب درون چسب فیبرین

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 391-397

166.

اثرات تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی هیبریدهای آفتابگردان

دوره 9، شماره 1، بهار 1386، صفحه 13-22

167.

اثرات جهش ژن «rc» بر خصوصیات سیمن، بافت اسپرماتوژنیک ومیزان تستوسترون خون در خروس‌های نابینا

دوره 38، شماره 2، پاییز 1386

168.

اثر آرایش تمرین بر اکتساب، یادداری و انتقال برنامة حرکتی تعمیم یافته و پارامتر

دوره 32، شماره 32، پاییز 1386

169.

اثر ارتعاش لوله‌های انعطاف‌پذیر بر میزان انتقال حرارت و افت فشار در مبدلهای حرارتی

دوره 40، شماره 6، زمستان 1385

170.

اثر ال- کارنیتین و پودر چربی گیاهی بر کیفیت اسپرم خروس‌ها و ‌باروری و جوجه درآوری مرغ‌های مادر گوشتی‌

دوره 62، شماره 2، پاییز 1386

171.

اثر ال- کارنیتین و پودر چربی گیاهی بر کیفیت اسپرم خروس‌ها و ‌باروری و جوجه درآوری مرغ‌های مادر گوشتی‌

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 107-114

172.

اثر پیاده روی منظم بر کاهش کمردرد در سه ماهه دوم و سوم بارداری

دوره 31، شماره 31، تابستان 1386

173.

اثرتمرینات استقامتی بر سایتوکین های پیش التهابی و مقاومت به انسولین در مردان چاق

دوره 28، شماره 28، تابستان 1386

174.

اثر رژیمهای رطوبتی مختلف بر پتاسیم تبادلی خاک

دوره 38، شماره 2، پاییز 1386

175.

اثر زمان شروع تغذیه شیر جانشین بر عملکرد گوساله های جایگزین هلشتاین

دوره 38، شماره 3، پاییز 1386

176.

اثر ژنوتیپ و پیش تیمار های سرمایی و گرمایی روی پینه زایی و شاخه زایی در کشت بساک گوجه فرنگی

دوره 38، شماره 1، پاییز 1386

177.

اثر سطوح مختلف رنگدانه و منبع چربی، با و بدون آنزیم بر عملکرد و رنگ زرده تخم مرغ در مرغان تخمگذار

دوره 38، شماره 3، پاییز 1386

178.

اثر سطوح مختلف مکمل معدنی مولیبدن، گوگرد و آهن بر جذب مس و کیفیت الیاف بز مرخز و‎ ‎گوسفند سنجابی

دوره 9، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 37-46

179.

اثر شاخص‎های اقتصادکلان بر توزیع درآمد در ایران: مطالعه بین استانی

دوره 41، شماره 6، زمستان 1385

180.

اثرعامل محیطی سایه بر روند رشد ارتفاعی و مرگ و میرنهال های سرو نقره ای

دوره 33، شماره 43، پاییز 1386

181.

اثر عوامل مادری بر صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1386

182.

اثر فعالیت های انسانی بر تجمع فلزات سنگین در آب رودخانه تجن در استان مازندران

دوره 32، شماره 40، زمستان 1385

183.

اثر کلینوپتیلولیت روی فراسنجههای شکمبهای گوسفند نژاد شال

دوره 38، شماره 3، پاییز 1386

184.

اثر مدت محرومیت ازخوراک بر تولید کل ایمنو گلوبولین‌ها و درصدلنفوسیت‌های نیمچه‌ها و خروس‌های نا بالغ مادر گوشتی

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 121-124

185.

اثر مدت محرومیت ازخوراک بر تولید کل ایمنو گلوبولین‌ها و درصدلنفوسیت‌های نیمچه‌ها و خروس‌های نا بالغ مادر گوشتی

دوره 62، شماره 2، پاییز 1386

186.

‌اثر مصرف مخمر بر فرانسجه‌های تخمیر، جمعیت میکروبی شکمبه و عملکرد گوساله‌های پرواری

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 403-409

187.

اثر مکش بر توزیع فشار یک نیم مدل

دوره 41، شماره 6، پاییز 1386

188.

اثر منبع و مقدار نیتروژن بر تجمع نیترات در اندام‌های مختلف چند رقم توت فرنگی، Fragaria x ananassa Duch.))

دوره 38، شماره 1، پاییز 1386

189.

ایجاد پیوستگی در نوشتار با نگاهی به داستان خوشامدگویی به شورای نظارت اثر پتر هاندکه

دوره 12، شماره 40، پاییز 1386

190.

ایجاد محیط حقوقی مناسب برای رشد علم

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

191.

احتیاجات فمنیسم و روانشناسی تحولی

دوره 35، شماره 2، تابستان 1386

192.

اختلاف آراء در فروش مال الرّهانه

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386

193.

ادراک حسی در پدیدار شناسی مرلوپونتی

دوره 34، شماره 1، زمستان 1385

194.

ارایه چارچوبی برای مکان‌یابی مراکز صنعتی در سطح ملی همراه با مطالعه موردی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1386

195.

ارائة یک مدل معادلات تفاضلی برای بررسی دورهای تجاری

دوره 42، شماره 3، بهار 1386

196.

ارائه روشی جدید برای طراحی الگوی چال های انفجار در معادن روباز

دوره 41، شماره 5، تابستان 1386

197.

ارائه روشی جهت معتبر سازی داده‌های لندست 7ETM+ برای براورد تبخیر و تعرق پس از معیوب شدن تصحیح کننده خط اسکنSLC))

دوره 39، شماره 8، زمستان 1386

198.

ارائه یک متدولوژی فازی جهت ارزیابی عملکرد تامین کنندگان در فرایند برون سپاری

دوره 20، شماره 3، پاییز 1386

199.

ارائه مدل ریاضی (بر مبنای تصمیم‌گیری چند معیاره) و نرم افزار

دوره 5، شماره 2، پاییز 1386

200.

ارائه و تبیین شاخص‌های انتخاب مدل رهبری نوین و نحوه یکپارچه سازی آن در سازمان‌ها (مقایسه‌ تطبیقی رهبری خدمتگزار و رهبری تحول گرا)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1385

201.

ارتباطات علمی در دانشگاه‌ها با تاکید بر مشکلات دسترسی به مجلات علمی

دوره 39، شماره 43، تابستان 1386

202.

ارتباط بین جهت گیری هدفی ، فضای ادراک شده انگیزشی و منابع کسب اعتماد به نفس در دالیبالیست های شرکت کننده در سوپر لیگ کشور

دوره 27، شماره 27، تابستان 1386

203.

ارتباط بین لنگش ناشی از اختلالات انگشتی و شاخصهای تولید مثلی در گاو شیری: مطالعه در سطح دامپروری

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 355-361

204.

ارتباط بهره هوشی و سن تقویمی دختران 14-11 ساله برتر کشور با رکورد 100 متر کرال سینه

دوره 28، شماره 28، تابستان 1386

205.

ارتباط خودشناسی و خداشناسی نزد ابن‌عربی و ملاصدرا

دوره 39، شماره 4، زمستان 1385

206.

ارتباط عناصر اقلیمی و آلاینده‌های هوای تهران با مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای قلبی (دورة مطالعاتی 1999 – 2003)

دوره 38، شماره 6، تابستان 1386

207.

ارتباط میزان هزینه انرژی ( فعالیت بدنی ) ، آمادگی هوازی و عوامل خطرزای کرونر قلب در دانشجویان پسر غیر ورزشکار

دوره 27، شماره 27، تابستان 1386

208.

ارتباط نوسان های گردش جوی ـ اقیانوسی اطلس شمالی با خشکسالی های آذربایجان شرقی

دوره 39، شماره 8، زمستان 1386

209.

ارتباط ویژگی های ژئومرفولوژیک حوضه ها و قابلیت سیل خیزی (تجزیه و تحلیل داده های سیل از طریق مقایسه ژئومرفولوژیک حوضه های فشند و بهجت آباد)

دوره 38، شماره 3، بهار 1386

210.

ارتباط وقوع حرکات توده‌ای مواد با احداث شبکه‌های ارتباطی بزرگراه‌های شهر تبریز

دوره 39، شماره 8، زمستان 1386

211.

ارتداد و احکام آن با رویکردی به مبانی آزادی عقیده در اسلام

دوره 39، شماره 1، بهار 1386

212.

ارتقای کیفیت خدمات امور مالی با به‌کارگیری QFD و AHP

دوره 14، شماره 2، پاییز 1386

213.

ارتقای کیفیت دسته‌بندی متون با استفاده از کمیته‌ دسته‌بند دو سطحی

دوره 41، شماره 7، پاییز 1386

214.

ارث کودکان آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 11، زمستان 1385

215.

ارزیابی اثرات اسانس های آویشن شیرازی،ژرانیوم پلارگونیوم،مورد ولیمو بر روی عملکرد سیستم ایمنی در حیوانات آزمایشگاهی

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

216.

ارزیابی اثرات تحریک‌های الکتریکی بر روی میزان هیدروکسی پرولین بعد از ایجاد ضایعات تجربی در تاندون خم کننده سطحی در اسب

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386

217.

ارزیابی اثر پدیدة «انسو»1 بر تغییرپذیری بارش های فصلی استان آذربایجان شرقی?با استفاده از «شاخص چند متغیرة انسو»2

دوره 38، شماره 57، بهار 1386

218.

ارزیابی آزمایشگاهی و صحرایی عصارهگیرهای مختلف جهت تعیین پتاسیم قابل دسترس گیاه برنج

دوره 38، شماره 3، پاییز 1386

219.

ارزیابی اعتماد بین شرکا در مشارکت‌های راهبردی مورد کاوی: صنعت خودروایران

دوره 20، شماره 3، پاییز 1386

220.

ارزیابی امتداد باندپرواز فرودگاه اردبیل با تجزیه وتحلیل عنصر باد

دوره 38، شماره 57، بهار 1386

221.

ارزیابی اولتراسونوگرافی سن آبستنی درگوسفندان نژاد شال با اندازه‌گیری وزیکول رویانی، قطر سر و طول جنین

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386

222.

ارزیابی برخی از ترکیبات ضدکنه علیه کنه‌های سخت

دوره 62، شماره 1، بهار 1386

223.

ارزیابی برخی از ترکیبات ضد کنه علیه کنه های سخت

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 53-56

224.

ارزیابی تنوع ژنتیکی در بین تعدادی از ژنوتیپ های انار به کمک نشانگرهای RAPD

دوره 38، شماره 1، پاییز 1386

225.

ارزیابی توانایی انطباق فناوری های نو مدیریت پسماندها در کشور

دوره 33، شماره 42، تابستان 1386

226.

ارزیابـی تـوان‌های محیطـی در عمـران روسـتایی (مطالعه موردی: حوضـه رود قلعه چای عجب شیر

دوره 38، شماره 3، بهار 1386

227.

ارزیابی تولید الکتریسیته هسته ای در ایران از نظر زیست محیطی

دوره 38، شماره 57، بهار 1386

228.

ارزیابی حل‌شدن انتخابی رنیم در جریان حل‌کردن میکروبی کنسانتره مولیبدنیت

دوره 41، شماره 1، بهار 1386

229.

ارزیابی دوره آموزشی دکترای شهرسازی دانشگاه تهران

دوره 30، شماره 30، بهار 1386

230.

ارزیابی روش چاهک وارونه و آنالیزهای پرمامتر گلف به منظور برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای لومی

دوره 38، شماره 2، پاییز 1386

231.

ارزیابی روش های ساخت و اصلاح مدل های ارتفاعی "مطالع? موردی حوض? سد گلستان 2

دوره 38، شماره 57، بهار 1386

232.

ارزیابی روشهای مختلف برداشت برنج در استان گیلان

دوره 9، شماره 1، بهار 1386، صفحه 23-38

233.

ارزیابی ساختار و عملکرد قطعات گیاهی اکوسیستم مرتع در مناطق خشک و نیمه خشک

دوره 32، شماره 40، زمستان 1385

234.

ارزیابی عملکرد با روش امتیازات متوازن از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1386

235.

ارزیابی عملکرد مدل‎های پیش‎بینی بی‎ثباتی قیمت نفت

دوره 42، شماره 1، بهار 1386

236.

ارزیابی غنای گونه‌ای و تولید در ساختار و عملکرد علفزارهای سارالِ کردستان

دوره 32، شماره 40، زمستان 1385

237.

ارزیابی فرسایش نهشته های لسی در حوضه آبریز میدان جیق (استان گلستان)

دوره 38، شماره 6، تابستان 1386

238.

ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در بازار برق رقابتی کامل

دوره 41، شماره 7، پاییز 1386

239.

ارزیابی کارآیی واحدهای مختلف تصفیه‌خانه آب تهرانپارس در حذف TOC

دوره 33، شماره 41، بهار 1386

240.

ارزیابی کارائی راه‎آهن جمهوری اسلامی‎ایران در مقایسه با راه‎آهن‎های کشور‎های آسیائی و خاور میانه

دوره 42، شماره 1، بهار 1386

241.

ارزیابی کمی و کیفی آلودگی لاشه‌های طیور کشتارگاه‌های صنعتی استان تهران به سالمونلا

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 385-389

242.

ارزیابی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمانشاه بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

دوره 39، شماره 43، تابستان 1386

243.

ارزیابی مدل هیدروگراف واحد لحظه‌ای ژئومورفولوژیکی (GIUH) در حوضه آب‌خیز کنگیر (ایوان غرب)

دوره 39، شماره 8، زمستان 1386

244.

ارزیابی میزان دقت روشهای درونیابی فضایی مطالعه موردی: الگوسازی بارندگی حوزه کارده مشهد

دوره 38، شماره 6، تابستان 1386

245.

ارزیابی مقایسه‌ای سودآوری اعتبارات بانکی عقود اسلامی به روش بهایابی بر مبنای فعالیت و روش بهایابی سنتی: مورد بانک توسعه صادرات ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز 1386

246.

ارزیابی مقایسه‌ای میزان آبستنی در خرگوش‌های آزمایشگاهی Dutch ‌در شرایط تلقیح مصنوعی و جفت‌گیری طبیعی

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

247.

ارزیابی مقاومت لاین امیدبخش گندم نان ‏M-79-6‎‏ به بیماری سیاهک پنهان معمولی‏‎ ‎در شرایط مزرعه

دوره 9، شماره 1، بهار 1386، صفحه 59-66

248.

ارزیابی نقش کارکردی نظام نوین مدیریت روستایی مقایسه تطبیقی دهیاری های فعال در روستاهای کوچک و بزرگ مطالعه موردی : استان گلستان

دوره 39، شماره 7، تابستان 1386

249.

ارزیابی وضعیت نیروی انسانی متخصص کتابخانه‌های دانشکده‌های دانشگاه تهران

دوره 39، شماره 44، پاییز 1386

250.

ارزیابی و مقایسه چهار سناریوی مختلف مدل کاربری زمین از نوع مدل گرین-لاری

دوره 41، شماره 6، زمستان 1385

251.

ارزش بلاغی مثل

دوره 58، شماره 1، بهار 1386

252.

ارزش‏های جهاد و شهادت در شعارهای انقلاب اسلامی

دوره 29، شماره 0، زمستان 1385

253.

آرمان شهر عرفی شدن دین در سپهر سیاست، شرح و نقد اندیشه های سیاسی و اجتماعی سعید حجاریان

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386

254.

آرمان‌گرایی در بن‌بست: نگاهی به نمایشنامة فراوانی اثر دیوید هِر

دوره 12، شماره 39، پاییز 1386

255.

ارنست یونگر و عقب‌نشینی از ادبیات جنگ

دوره 12، شماره 40، پاییز 1386

256.

آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سال‎های1382-1380

دوره 41، شماره 6، زمستان 1385

257.

از فکر تا اجرا: برنامه مداخله مردم محله در برنامه ریزی و طراحی شهری

دوره 28، شماره 28، زمستان 1385

258.

از متن تا تصویر: زیبایی شناسی نشانه های تصویری بارویکردی به «گرنیگا»

دوره 32، شماره 32، پاییز 1386

259.

از مدرسه صنایع مستظرفه تا دانشکده هنرهای زیبا

دوره 30، شماره 30، بهار 1386

260.

آزمون برابری ریکاردوئی در ایران

دوره 42، شماره 2، زمستان 1386

261.

آزمون ساختار خطی اطلاعات در مدل اولسن

دوره 14، شماره 2، پاییز 1386

262.

اساسنامه ی دیوان رسیدگی به جرایم یوگسلاوی سابق

دوره 2، شماره 1، بهار 1386، صفحه 181-199

263.

آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی از فعالیت گسل و ضورت جابجایی آنها

دوره 38، شماره 1، بهار 1386

264.

آسیب شناسی طرح های توسعه شهری در کشور

دوره 38، شماره 6، تابستان 1386

265.

آسیب‌شناسی مشارکت زنان در جامعه معاصر ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز 1386

266.

استانداردها در خدمات مرجع مجازی

دوره 39، شماره 44، پاییز 1386

267.

استحاله تناسخ در فلسفه اسلامی و اعتقاد به رجعت

دوره 40، شماره 2، تابستان 1386

268.

استخراج و ارزیابی شاخص‌های مرتبط با آمادگی صنعت خودروسازی جهت پیاده سازی ERP

دوره 20، شماره 3، پاییز 1386

269.

استدلال طبیعی

دوره 29، شماره 0، زمستان 1385

270.

استراتژی های ژئوپولیتیکی‌ آمریکا و امنیت ملی ایران

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386

271.

استفاده از POD در استخراج ساختارهای متجانس‌ یک میدان آشفته آماری- همگن

دوره 41، شماره 6، پاییز 1386

272.

استفاده از الگوریتم های فازی و GIS برای مکان یابی تجهیزات شهری (مطالعه موردی : محل دفن زباله شهر بابلسر)

دوره 33، شماره 42، تابستان 1386

273.

استفاده از رگولاریزاسیون خطی برای پیش‌بینی توابع توزیع دارای چند پیک در جاذبهای ناهمگن

دوره 41، شماره 4، تابستان 1386

274.

استفاده از مدل معادلات ساختاری در ارائه مدلی برای موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات

دوره 20، شماره 2، تابستان 1386

275.

استفاده از منطق فازی در طراحی سامانه کنترل تقاطع های چراغدار

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

276.

استنادگرها: تولید کتابشناسی برای نسل آینده

دوره 39، شماره 44، پاییز 1386

277.

اسلوب سیاه قلم در نگارگری ایران

دوره 30، شماره 30، بهار 1386

278.

آشکارسازی یک واحد خاص تحلیل مضمونی در دوربین عکاسی

دوره 11، شماره 36، زمستان 1385

279.

آشنایی با تابو شکنی ادبی و سیر آن در ادبیات کلاسیک فارسی

دوره 58، شماره 3، تابستان 1386

280.

آشنایی با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

دوره 2، شماره 1، بهار 1386، صفحه 225-234

281.

اصل بیان پذیری

دوره 35، شماره 3، پاییز 1386

282.

اصل برائت در حقوق کیفری ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1386، صفحه 69-85

283.

اصول ایمن سنجی در طراحی پارکها

دوره 38، شماره 2، پاییز 1386

284.

اصول و مبانی نظریة فرصت جرم

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386

285.

اغتشاش در المان‌های مداری یک ماهواره نزدیک سطح زمین

دوره 33، شماره 1، بهار 1386

286.

آفرینش اثر ادبی از دیدگاه پروست و بارس

دوره 11، شماره 34، زمستان 1385

287.

آفرینش حوا (زن) در قرآن و روایات

دوره 4، شماره 4، زمستان 1385

288.

آگاهی پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی درباره دوپینگ و مصرف مواد نیروزا در ورزش

دوره 31، شماره 31، تابستان 1386

289.

آگاهی های ایرانیان روزگار صفوی از اوضاع مذهبی اروپا(با تاکید بر نخستین بازتابهای نهضت پروتستان در ایران

دوره 58، شماره 2، تابستان 1386

290.

اگاهی و مسئله شکاف تبیینی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1386

291.

الشریف الرضی.الاغراض و الفنیة فی شعره

دوره 58، شماره 3، تابستان 1386

292.

الگوی توزیع فضایی جمعیت در جنوب غربی دریای خزر (1400 ـ 1345)

دوره 39، شماره 7، تابستان 1386

293.

الگوسازی غیرخطی و پیش‎بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل در اقتصاد ایران

دوره 41، شماره 6، زمستان 1385

294.

الگوی نوینی از کتاب درسی زبان روسی برای دانشجویان رشتة زبان روسی در ایران:

دوره 11، شماره 35، زمستان 1385

295.

آلودگی خاک حاشیة خیابان‌های شهری به سرب و کادمیوم

دوره 33، شماره 43، پاییز 1386

296.

امکانات و تجهیزات ورزش قهرمانی و نقش آن در توسعه ورزش کشور

دوره 29، شماره 29، تابستان 1386

297.

امنیت در برابر آزادی های فردی تحلیل هزینه ها و منافع سیاست ضد تروریسم دولت بوش

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

298.

ایمن سازی بره ها علیه اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از پروتواسکولکسها و مایع هیداتید

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

299.

آموزش زبان به شیوة شنیداری- دیداری در بستر مجازی

دوره 12، شماره 40، پاییز 1386

300.

آموزش هنر متناسب با فعالیت‌های زیبایی‌شناسانه، تولید هنری و مفاهیم وابسته

دوره 32، شماره 32، پاییز 1386

301.

آموزه هایی از سازه های طبیعی، درس هایی برای معماران

دوره 28، شماره 28، زمستان 1385

302.

آنالیزتنشهای مکانیکی و حرارتی در اسپیندل ماشینهای تراش

دوره 41، شماره 6، پاییز 1386

303.

آنالیز جزر و مدی جهانی و تعیین مدلی جدید برای سطح متوسط جهانی دریا بر اساس توابع پایة متعامد

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

304.

آنالیز ملکولی سه سویه متعلق به سروتیپ / B793 ویروس‌های برونشیت عفونی طیور جدا شده از مرغداری‌های صنعتی ایران

دوره 62، شماره 1، بهار 1386

305.

آنالیز ملکولی سه سویه متعلق به سروتیپB/793 ویروس های برونشیت عفونی طیور جدا شده از مرغداری های صنعتی ایران

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 69-80

306.

انتخاب بهترین رقم گرده زا برای برخی از ارقام تجاری سیب ایرانی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1386

307.

انتخاب سبد سرمایه ریسکی با استفاده از شبکه های عصبی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385

308.

انتخاب نامساعد و امکان استقرار قراردادهای سازگار اطلاعاتی «شواهدی از بازار بیمة تصادفات اتومبیل ایران»

دوره 42، شماره 3، بهار 1386

309.

انتساب نقاشی‌ها و تصویرهای دوره شاه عباس اول

دوره 29، شماره 29، بهار 1386

310.

انتقال قرار داد

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

311.

انجام مطالعه ارزیابی اثرات محیط‌زیستی (EIA) خط انتقال گاز همدان به بیجاربا تأکید بر استفاده از RSو GIS

دوره 33، شماره 41، بهار 1386

312.

اندازه‌گیری بلوغ دولت الکترونیکی دروزارت بازرگانی ایران - رویکرد فازی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1386

313.

اندازه‌گیری بهره‌وری عوامل تولید بخش‎های اقتصادی کشور به روش تحلیل پوششی داده‎ها (DEA)

دوره 42، شماره 1، بهار 1386

314.

اندازه‌گیری دقیق ولتاژ الکتریکی در مبدل ولتاژ نوری با استفاده از شبکه‌های عصبی

دوره 41، شماره 7، پاییز 1386

315.

اندازه گیری صوتیِ حجم گردو، مبتنی بر امواج ایستای تشدید کننده هلمهولتس

دوره 38، شماره 3، پاییز 1386

316.

اندازه‌گیری کیفیت خدمات در دانشگاه‌های ایران: UNQUAL در برابر UNPERF

دوره 14، شماره 2، پاییز 1386

317.

اندر فراز و فرود رئالیسم داستانی

دوره 11، شماره 36، زمستان 1385

318.

اندرکنش دینامیکی مخازن آب بام ساختمانها در زلزله (یادداشت فنی)

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

319.

اندیشة مرگ به‌مثابة پایان همه چیز در آثار هدایت

دوره 11، شماره 36، زمستان 1385

320.

«انقلاب های رنگی» در آسیای مرکزی و قفقاز و تمایز آنها از انقلابهای واقعی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

321.

آیه حلیة و قضاوت زن

دوره 39، شماره 1، بهار 1386

322.

اولتراسونوگرافی B-مد‌ سرپستانک‌ها و غددپستانی شتر(شتر یک کوهانه)

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386

323.

اولتراسونوگرافی داپلر رنگی و طیفی سرخرگ رانی خرگوش

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 379-383

324.

اولین گزارش در باره وجود ‌و ریخت شناسی پروبستمیریا ویویپارا

دوره 62، شماره 2، پاییز 1386

325.

اولین گزارش در باره وجود ‌و ریخت شناسی پروبستمیریا ویویپارا ‌ (Probstmayria vivipara)

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 137-138

326.

اولین گزارش فیبریلاسیون دهلیزی اسب در ایران

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386

327.

بازاندیشی دموکراسی و تحول رابطه جامعه و دولت در عصر جهانی شدن

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386

328.

بازاندیشی فلسفه اراده نیچه در چالش با حقیقت فرهنگ مدرن

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

329.

باز پژوهی سببیت حیازت، در تملک

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

330.

بازتاب فضایی تحول کارکردی مرز جلفا پس از فرو پاشی شوروی سابق

دوره 38، شماره 1، بهار 1386

331.

بازسازی نقشه باغ شمالِ تبریز بر اساس اسناد و مدارک تاریخی دوره قاجار

دوره 29، شماره 29، بهار 1386

332.

بازشناسی اثر آئین های جمعی بر پیکره بندی شهر سنتی

دوره 32، شماره 32، پاییز 1386

333.

بازشناسی ویژ گی های کالبدی گرمابه های ایران در دوره صفوی

دوره 29، شماره 29، بهار 1386

334.

بازنگری قاعده اتحاد عاقل و معقول

دوره 58، شماره 4، پاییز 1386

335.

بازنگری ویژگی صوری رمان تجربی فرانسوی در فاصلة سال‌های 50 الی 70

دوره 11، شماره 36، زمستان 1385

336.

بازنمایی زنان در یک آگهی تجاری تلویزیونی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1386

337.

باغ ایرانی تمثیلی از بهشت با تاکید بر ارزش های باغ ایرانی دوران صفوی

دوره 29، شماره 29، بهار 1386

338.

“باغِ هستی”الگویی ایرانی برای طراحی یک فضای شهری

دوره 32، شماره 40، زمستان 1385

339.

بیان معماری؛ بروز حقیقت معماری در اثر

دوره 28، شماره 28، زمستان 1385

340.

بحثی در سیاست گذاری فرهنگی

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386

341.

برافتادن صفویان.سیستان.تاریخ نویسان و آخرین ملوک نیمروز در روایت شجرة الملوک

دوره 58، شماره 2، تابستان 1386

342.

برآورد احتمالات خشکسالی و ترسالی با استفاده از زنجیره مارکف و توزیع نرمال (مطالعه موردی: قزوین)

دوره 39، شماره 8، زمستان 1386

343.

برآورد بارش مؤثر و نیاز آبی برای کشت برنج در جلگه مازندران

دوره 38، شماره 3، بهار 1386

344.

براورد تمایل به پرداخت مصرف‎کنندگان خودرو برای قیمت بنزین )با استفاده از روش (CVM

دوره 42، شماره 2، زمستان 1386

345.

برآورد روند ژنتیکی و محیطی صفات رشد در یک گله از گوسفندان نژاد کردی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1386

346.

برآورد منحنی فیلیپس در ایران (با رویکردی به انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی)

دوره 42، شماره 3، بهار 1386

347.

برری تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی به همراه مصرف مکمل آهن بر برخی ترکیبات خون دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران

دوره 26، شماره 26، تابستان 1386

348.

بررسی آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق ایران به WTO و بر بخش‎های اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی‎قابل محاسبه (CGE/AGE)

دوره 42، شماره 3، بهار 1386

349.

بررسی اثرات انتقال گرمای لوله به لوله در مبدلهای گرمایی لوله–پره تخت

دوره 40، شماره 6، زمستان 1385

350.

بررسی اثرات بیمارگری قارچVerticillium lecanii روی شته سبز هلو Myzus persicae در شرایط آزمایشگاهی

دوره 38، شماره 1، پاییز 1386

351.

بررسی اثرات تحریک های الکتریکی در التیام جراحات تاندون آشیل در خرگوش

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386

352.

بررسی اثرات تراکم و زمان کاشت بر خصوصیات رویشی و زایشی تره ایرانی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1386

353.

بررسی اثرات عوامل سامانه تولید بر بهره‌وری اقتصادی گله‌های شیری هلشتاین با استفاده از یک مدل شبیه سازی

دوره 38، شماره 1، پاییز 1386

354.

بررسی اثرات مصرف کود دامی وکود زیستی (ریزوبیوم) درتولید محصول عدس

دوره 38، شماره 3، پاییز 1386

355.

بررسی اثر اسیدهای چرب پلی انوئیک بلند زنجیر سری 3 n -‌و 6n -‌و ویتامین Eبر ترکیب اسیدهای چرب، حساسیت به پراکسیداسیون چربی و باروری اسپرم خروس

دوره 62، شماره 1، بهار 1386

356.

بررسی اثر اسیدهای چرب پلی انوئیک بلند زنجیر سری 3-n و n-6 و ویتامین E بر ترکیب اسید های چرب، حساسیت به پراکسیداسیون چربی و باروری اسپرم خروس

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 81-85

357.

بررسی اثر انتخاب برای وزن بدن در سه سویه بلدرچین ژاپنی‏

دوره 9، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 23-35

358.

بررسی اثر بردو باخت و جهت گیری هدفی بر میزان احساس خودکارآمدی در فوتبالیست های لیگ کشور

دوره 30، شماره 30، تابستان 1386

359.

بررسی اثر تزویج متقابل بر مشخصات تشعشعی یک آرایه آنتن مسطح محدود شامل پچ های مستطیلی

دوره 41، شماره 7، پاییز 1386

360.

بررسی اثر تعداد دفعات تغذیه بر برخی از صفات تولیدی و شاخص‌های تغذیه‌ای کرم ابریشم (Bombyx mori)

دوره 38، شماره 1، پاییز 1386

361.

بررسی اثر دمای هوای ورودی و عمق خشک‌کن بستر ثابت آزمایشگاهیبر میزان ترک‌خوردگی پوست دو رقم بذر سویا

دوره 38، شماره 2، پاییز 1386

362.

بررسی اثر رایزوسفر گیاه برنج بر شکلهای فسفر معدنی در خاکهای شالیزاری شمال ایران: 1- شکلهای فسفر بومی خاک

دوره 38، شماره 1، پاییز 1386

363.

بررسی اثر ریسک نامطلوب در ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 24، پاییز و زمستان 1386

364.

بررسی اثر رقم ، رطوبت و زمان عملیات برسفید کردن برنج

دوره 38، شماره 2، پاییز 1386

365.

بررسی اثر سرعت ورود مذاب به محفظه قالب بر سلامت و خواص مکانیکی

دوره 41، شماره 1، بهار 1386

366.

بررسی اثر طول مدت پروار بر صفات رشد، لاشه و بازده اقتصادی بره های نر نژاد شال

دوره 62، شماره 1، بهار 1386

367.

بررسی اثر طول مدت پرواز بر صفات رشد، لاشه و بازده اقتصادی بره های نر نژاد شال

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 33-38

368.

بررسی اثر غیر مستقیم جزر و مدی بر پوسته و میدان جاذبه زمین در مناطق ساحلی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1386

369.

بررسی اثر قارچ‌های میکوریزای آربوسکولار و فسفر بر مقدار جذب فسفر توسط نهال چای در خاک استریل

دوره 38، شماره 2، پاییز 1386

370.

بررسی اثرگذاری نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در افق بلندمدت ایران

دوره 42، شماره 4، تابستان 1386

371.

بررسی اثر مدل رقومی زمین در تعیین ژئوئید بدون استفاده از فرمول استوکس

دوره 33، شماره 1، بهار 1386

372.

بررسی اثر نسبت های مختلف عناصر, P, K N بر صفات کمیو کیفی سوخ و سوخک در لاله (Tulip cv: hybrid darwin Apledoorn)

دوره 38، شماره 2، پاییز 1386

373.

بررسی اثر همگن کردن و پایدار کننده ها بر خواص بافتی و ریزساختاری دسر خامه‌ای

دوره 38، شماره 2، پاییز 1386

374.

بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های ارگونومیک میز و نیمکت مدارس با شاخص های آنتروپومتری دانش آموزان پسر شهرستان کرمانشاه و شیوع ناهنجاریهای ستون فقرات و اندام اسکلتی فوقانی

دوره 26، شماره 26، تابستان 1386

375.

بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 14، شماره 1، تابستان 1386

376.

بررسی ارتباط میان پارازیتمی وپارامترهای هماتولوژیک در آناپلاسموز گاو

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386

377.

بررسی ارتباط میان پارازیتمی وپارامترهای هماتولوژیک در آناپلاسموز گاو

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 235-241

378.

بررسی آزمایشی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان

دوره 28، شماره 28، تابستان 1386

379.

بررسی آزمایشگاهی عملکرد جداسازهای لرزه ای الاستومر مسلح با الیاف

دوره 41، شماره 8، زمستان 1386

380.

بررسی اعتبار استصحاب در شک در مقتضی از نظر ادله آن

دوره 39، شماره 1، بهار 1386

381.

بررسی الگوی تغییرات درصد چربی ، شاخص توده بدنی ، چگالی و نوع پیکری دختران 13 تا 17 ساله شهر همدان

دوره 30، شماره 30، تابستان 1386

382.

بررسی الگوی رشد و تکامل فولیکول های ثانویه بز مرخز پس از تولد

دوره 9، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 1-10

383.

بررسی آلودگی نیتراتی آب زیرزمینی ناحیة جنوب شرق شهر اصفهان

دوره 33، شماره 42، تابستان 1386

384.

بررسی آلودگی‌های انگلی نشخوارکنندگان بومی استان گلستان

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386

385.

بررسی آلودگی‌های انگلی نشخوارکنندگان بومی استان گلستان

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 303-305

386.

بررسی آماری روند رشد و تحولات اشتغال در نواحی روستایی استان اصفهان

دوره 38، شماره 3، بهار 1386

387.

بررسی امکان همزیستی دین و مدرنیته

دوره 30، شماره 0، بهار 1386

388.

بررسی انتقال دوطرفه در مهارت دریبل بسکتبال از دست برتر به دست غیر برتر و بالعکس در دانشجویان دختر دانشگاه تهران

دوره 26، شماره 26، تابستان 1386

389.

بررسی اولیه اثرات برخی از قارچ‌های انتموپاتوژن برروی مراحل مختلف رشد کنه بوافیلوس‌آنولاتوس در ایران

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

390.

بررسی بدل الحیلولة

دوره 39، شماره 1، بهار 1386

391.

بررسی برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای هلشتاین استان تهران

دوره 38، شماره 1، پاییز 1386

392.

بررسی برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورش یافته در استخرهای خاکی

دوره 62، شماره 2، پاییز 1386

393.

بررسی برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورش یافته در استخرهای خاکی

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 197-207

394.

بررسی پایایی خودارزیابی زبان‌آموزان در استنتاج معنای واژگان

دوره 12، شماره 38، تابستان 1386

395.

بررسی پارامترهای مؤثر بر برگشت فنری در فرایند کشش عمیق

دوره 40، شماره 6، زمستان 1385

396.

بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400

دوره 41، شماره 4، تابستان 1386

397.

بررسی پراکنش مکانی گونه ملج در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار نوشهر

دوره 33، شماره 43، پاییز 1386

398.

بررسی تاثیر 12 روز بی تمرینی بر ظرفیت های هوازی ، بی هوازی و عملکرد شناگران پسر نخبه کشور

دوره 31، شماره 31، تابستان 1386

399.

بررسی تاثیر 8 هفته تمرین های هوازی بر لیپوپروتئین های خون زنان غیر ورزشکار 50-30 ساله شهر اهواز

دوره 31، شماره 31، تابستان 1386

400.

بررسی تاثیر 8 هفته حرکات اصلاحی بر میزان قوس کمری دانشجویان دختر 25 - 19 ساله مبتلا به پشت گود در دانشگاه لرستان

دوره 30، شماره 30، تابستان 1386

401.

بررسی تاثیرات برنامه ورزش درمانی ویژه در بهبود ناهنجاری های تعادلی کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک

دوره 29، شماره 29، تابستان 1386

402.

بررسی تاثیر ارتباط بین ویژگی های فردی مدیران سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بر خلاقیت و مدیریت تضاد

دوره 30، شماره 30، تابستان 1386

403.

بررسی تاثیر اعتماد بررشد اقتصادی دراستان‎های ایران با روش اقتصادسنجی فضائی

دوره 42، شماره 1، بهار 1386

404.

بررسی تأثیر آلودگی صوتی ناشی از ترافیک بر سلامت عمومی و روانی شهروندان یزد

دوره 33، شماره 43، پاییز 1386

405.

بررسی تأثیر انحرافات قیمتی بر توان رقابتی مجتمع پتروشیمی تبریز

دوره 42، شماره 3، بهار 1386

406.

بررسی تأثیر اندازة شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام (بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 42، شماره 2، زمستان 1386

407.

بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره‌وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

دوره 5، شماره 1، تابستان 1386

408.

بررسی تاثیر برنامه هشت هفته ای تمرینات هوازی بر چربی های خون مردان مبتلا به پرفشار خونی

دوره 29، شماره 29، تابستان 1386

409.

بررسی تأثیر پروتکل های گرم کردن کششی متفاوت بر عملکرد دو سرعت 20 متر فوتبالیست های تمرین کرده

دوره 32، شماره 32، پاییز 1386

410.

بررسی تاثیر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 23، بهار و تابستان 1386

411.

بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران

دوره 41، شماره 6، زمستان 1385

412.

بررسی تاثیر تمرین بر دو نوع محیط انگیزشی ( زیاد و کم ) بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ادراکی - حرکتی

دوره 31، شماره 31، تابستان 1386

413.

بررسی تاثیر دو نوع شیوه تمرینی تداومی و تناوبی بر تغییرات لپتین دانشجویان غیر ورزشکار دانشگاه تهران

دوره 31، شماره 31، تابستان 1386

414.

بررسی تأثیر ریزساختار بینیتی بر خواص مکانیکی فولادهای میکروآلیاژ ریختگی

دوره 41، شماره 1، بهار 1386

415.

بررسی تأثیرشکستگی های تکتونیکی در قابلیت نفوذ پذیری سنگ مخزن و بهره برداری از نفت (مطالعه موردی: میدان نفتی شوروم)

دوره 38، شماره 1، بهار 1386

416.

بررسی تاثیر عوامل داخلی شرکت‌ها بر چگونگی شکل‌گیری ساختار سرمایه شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران

دوره 14، شماره 2، پاییز 1386

417.

بررسی تأثیر محصورشدگی بتن در رفتار غیرخطی دیوارهای برشی بتن‌آرمه بالدار

دوره 41، شماره 8، زمستان 1386

418.

بررسی تاثیر مصرف ویتامین های E ، C و ترکیب C+E بر شاخص های بیوانرژتیک مردان ورزشکار

دوره 30، شماره 30، تابستان 1386

419.

بررسی تاثیر مقدار کاربید سیلیسیم بر رفتار خوردگی

دوره 41، شماره 1، بهار 1386

420.

بررسی تاثیر هشت هفته حرکات ایروبیک بر میزان افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دوره متوسطه ناحیه 2 خرم آباد

دوره 31، شماره 31، تابستان 1386

421.

بررسی تاثیر هنر مصر در دوره هخامنشیان بر اساس یافته های باستان شناسی

دوره 57، شماره 5، زمستان 1385

422.

بررسی تجربی اختلاط تلاطمی نزدیک یک مرز چگالی

دوره 33، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-1

423.

بررسی تجربی تغییرات انباشت فاز پراکنده با ارتفاع در ستونهای استخراج مایع- مایع ضربه‌ای سینی دار

دوره 41، شماره 4، تابستان 1386

424.

بررسی تجمع فلزات سنگین کادمیوم، کروم، مس، روی و آهن در برخی اندام های باکلان بزرگPhalacrocorax carbo

دوره 33، شماره 43، پاییز 1386

425.

بررسی تحلیل دینامیکی و تصحیح قیود تماس نقطه به وجه با استفاده از روش لاگرانژ

دوره 41، شماره 5، تابستان 1386

426.

بررسی تحلیلی شارش هوای روی کوهستان

دوره 33، شماره 1، بهار 1386

427.

بررسی تحلیلی کوجیتوی دکارت و انسان معلق ابن‌سینا

دوره 40، شماره 2، تابستان 1386

428.

بررسی تحلیل محتوای گرایشهای پژوهشی در مجلات علمی تخصصی مدیریت

دوره 19، شماره 1، زمستان 1385

429.

بررسی تحولات نخست شهری در ایران

دوره 29، شماره 29، بهار 1386

430.

بررسی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی صفات در لاین های والدینی تولید برنج هیبرید

دوره 9، شماره 1، بهار 1386، صفحه 1-13

431.

بررسی تصفیه پذیری هوای آلوده صنعتی به تری‌اتیل‌آمین

دوره 41، شماره 4، تابستان 1386

432.

بررسی تطبیقی چرخه ی زمان و تجسم ادوار ایقاعی

دوره 32، شماره 32، پاییز 1386

433.

بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع های مسکونی (متعارف و بلندمرتبه)

دوره 32، شماره 32، پاییز 1386

434.

بررسی تطبیقی منسوجات ایران ساسانی و روم شرقی (بیزانس)

دوره 31، شماره 31، پاییز 1386

435.

بررسی تطبیقی نمایشنامة نبرد هرمان اثر کلایست با منابع تاریخی

دوره 12، شماره 40، پاییز 1386

436.

بررسی تطبیقی و تحلیلی مقررات سازش آنسیترال uncitral ، اتاق بازرگانی ( ICC) ، ( Model Law ) و بررسی تطبیقی و تحلیلی مقررات داوری آنسیترال اتاق بازرگانی و قانون داوری تجاری ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1386، صفحه 27-41

437.

بررسی تعامل نماتد مولد گره ریشه گونه Meloidogyne javanica و قارچ بیمارگر Fusarium oxysporum روی دو رقم لوبیا در شرایط گلخانه

دوره 38، شماره 2، پاییز 1386

438.

بررسی تغییرات ازن سطحی درمحدودة ایستگاه سینوپتیک (هواشناسی) مؤسسة ژئوفیزیک برای سال 2002

دوره 33، شماره 42، تابستان 1386

439.

بررسی تغییرات ازون کلی جو و نقش آلاینده SO2 گشت‌سپهری (تروپوسفری) در تغییرات ازون کلی اندازه‌گیری شده با دستگاه دابسون مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران

دوره 33، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-1

440.

بررسی تغییرات زمانی در لایة F2 یون‌سپهر (یونسفر)

دوره 33، شماره 2، تابستان 1386

441.

بررسی تغییرات فعالیتEMG عضلة مخالف حین عمل عضلة موافق متعاقب تمرین های قدرتی

دوره 32، شماره 32، پاییز 1386

442.

بررسی تغییرات مرفولوژی کناری آبراهه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (بابلرود مازندران)

دوره 38، شماره 57، بهار 1386

443.

بررسی تغییرپذیری طیفی پدیده‌های مختلف پوشش گیاهی و آب با استفاده از سنجش از دور

دوره 38، شماره 6، تابستان 1386

444.

بررسی تنوع پوشش گیاهی در جنگلکاری‌‌های کاج تدا در مناطق عزیزکیان و لاکان رشت

دوره 33، شماره 41، بهار 1386

445.

بررسی تنوع زیستی گونه های چوبی و زادآوری در دو جامعة گیاهی مدیریت شده درمنطقة خیرودکنار نوشهر

دوره 33، شماره 43، پاییز 1386

446.

بررسی تنوع ژنتیکی تودههای بومی اسفناج ایرانی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1386

447.

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت قارچ Aspergillus flavus Link بر اساسگروه‌های سازگاری رویشی در منطقه پسته کاری استان کرمان

دوره 38، شماره 2، پاییز 1386

448.

بررسی تنوع گونه‌های گیاهی در واحدهای اکوسیستمی در منطقه جنگلی ده‌سرخ، جوانرود

دوره 33، شماره 41، بهار 1386

449.

بررسی توان تحمل سویه‎های سینوریزوبیوم ملیلوتی (Sinorhizobium meliloti) بومی خاکهای ایران به کادمیوم

دوره 38، شماره 1، پاییز 1386

450.

بررسی توسعه تکنولوژی و صنعت نفت ایران 1287ـ1357 نگاهی از دریچه جامعه‏شناسی تکنولوژی

دوره 31، شماره 1، زمستان 1386

451.

بررسی ثبات شاخص ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 23، بهار و تابستان 1386

452.

بررسی جامعه شناختی هماهنگی واکه ای در زبان فارسی

دوره 58، شماره 4، پاییز 1386

453.

بررسی جرب های غبار پشم و اهمیت آن در بهداشت عمومی

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 65-68

454.

بررسی جرب های غبار پشم و اهمیت آن در بهداشت عمومی

دوره 62، شماره 1، بهار 1386

455.

بررسی جلوه های نمایشی ِآیین صوفی گری در ترکیه

دوره 28، شماره 28، زمستان 1385

456.

بررسی چند ترکیب مجازی تاریخ الوزراء

دوره 58، شماره 4، پاییز 1386

457.

بررسی حذف کروم از پساب صنایع چرمسازی با استفاده از جوهر میوه بلوط

دوره 33، شماره 41، بهار 1386

458.

بررسی خصوصیات رشد فیبروبلاستهای جدا شده از نواحی پایینی اندام حرکتی اسب نژاد تروبرد و اسبچه خزر در محیط کشت سلول(In vitro)

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 169-176

459.

بررسی خصوصیات رشد فیبروبلاستهای جدا شده از نواحی پایینی اندام حرکتی اسب نژاد تروبرد و اسبچه خزر در محیط کشت سلول(In vitro)

دوره 62، شماره 2، پاییز 1386

460.

بررسی خواص التیامی‌عصاره ریشه گیاه شیرین بیان بر زخم‌های پوستی

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

461.

بررسی دقت روش‌های فشرده و اَبَرفشرده در گسسته‌سازی مکانی معادلات آب کم‌عمق خطی‌شده

دوره 33، شماره 1، بهار 1386

462.

بررسی دینامیکی جبهه‌زایی سطوح زبرین در سه سامانة چرخندی روی ایران و خاورمیانه

دوره 33، شماره 2، تابستان 1386

463.

بررسی دورة بازگشت رویدادهای اقلیمی حدی به منظورشناخت پیامدهای زیست محیطی

دوره 33، شماره 43، پاییز 1386

464.

بررسی دو شبهه دربارة مصحف امام علی (ع)

دوره 40، شماره 3، پاییز 1386

465.

بررسی رابطة جریان تجاری و سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی (FDI)

دوره 42، شماره 3، بهار 1386

466.

بررسی رابطه بین آمادگی جسمانی و آمادگی روانی دانشجویان پسر دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تهران

دوره 29، شماره 29، تابستان 1386

467.

بررسی رابطه بین اهرم مالی و هموار‌سازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 24، پاییز و زمستان 1386

468.

بررسی رابطه بین ریسک و بازده در بورس تهران بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ

دوره 9، شماره 23، بهار و تابستان 1386

469.

بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری تحول آفرین و تبادلی باتعهد سازمانی کارکنان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1385

470.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1385

471.

بررسی رابطه بین مدت زمان استراحت در تمرینات اینتروال بر روی میزان آنزیم های LDH و CPK سرم خون در دانشجویان پسر و تاثیر مصرف ویتامین ( ث ) بر این آنزیم ها

دوره 29، شماره 29، تابستان 1386

472.

بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و بازده سهام به تفکیک شرکت‌های هموارساز و غیرهموارساز سود

دوره 9، شماره 24، پاییز و زمستان 1386

473.

بررسی رابطه بین ویژگی‌های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی

دوره 14، شماره 2، پاییز 1386

474.

بررسی رابطه رشد اجتماعی و رشد زبانی دختران دانش آموز پایه اول

دوره 37، شماره 2، بهار 1386

475.

بررسی رابطه رشد اجتماعی و رشد زبانی دختران دانش آموز پایه اول

دوره 37، شماره 1، بهار 1386

476.

بررسی رابطه ضریب P/Eو متغیرهای کلان اقتصادی

دوره 14، شماره 1، تابستان 1386

477.

بررسی رابطه نظام‌های تضمین کیفیت آموزش عالی با زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی «نقشه‌ای شناختی» با تأکید بر مورد ایران

دوره 31، شماره 1، زمستان 1386

478.

بررسی رادیوگرافیک دستگاه ادراری و تاثیر یوروگرافین بر پارامترهای بالینی، آنالیز ادراری و کارکرد کلیه گوسفند

دوره 62، شماره 1، بهار 1386

479.

بررسی رادیو گرافیک دستگاه ادراری و تاثیر یوروگرافین بر پارامترهای بالینی، آنالیز ادراری و کارکرد کلیه گوسفند

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 27-31

480.

بررسی ریز ساختاری تغییرات تنش تسلیم با دما درسوپرآلیاژIN-738LC

دوره 41، شماره 1، بهار 1386

481.

بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان و تاثیر استادان بر الگوهای اطلاع یابی آنها

دوره 39، شماره 43، تابستان 1386

482.

بررسی رفتار فشاری آلومینیوم و برنج در فرآیند فشار سرد تک محوری

دوره 41، شماره 1، بهار 1386

483.

بررسی رفتار لرزه‌ای اتصال خمشی پیچی با صفحه انتهایی بلند

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

484.

بررسی رفتار و طراحی اتصال خمشی با ورق انتهایی هم تراز به روش اجزاء محدود تحت بارگذاری متناوب

دوره 41، شماره 8، زمستان 1386

485.

بررسی روابط خطی و غیرخطی بین نسبت‌های مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385

486.

بررسی روابط میان اصطلاحات مشترک در اصطلاحنامه فرهنگی فارسی : اصفا و اصطلاحنامه بین المللی توسعه فرهنگی یونسکو

دوره 39، شماره 43، تابستان 1386

487.

بررسی روش گفتگوی ادبی در داستانهای کوتاه بانو املی نصرالله

دوره 58، شماره 4، پاییز 1386

488.

بررسی روش های مختلف تخمین بتا در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 14، شماره 1، تابستان 1386

489.

بررسی روش‌‌های مدیریت هزینه و انتخاب مناسب‌ترین روش مطالعه موردی شرکت واگن پارس اراک

دوره 5، شماره 1، تابستان 1386

490.

بررسی روند تغییرات تولید شیر در طول دوره شیردهی‌ با استفاده از توابع ریاضی در گاوهای هلشتاین ایران

دوره 38، شماره 2، پاییز 1386

491.

بررسی روند دمای ایران در نیم سده گذشته

دوره 38، شماره 3، بهار 1386

492.

بررسی روند سیزده ساله تغییرات سطح آب دریای ‌خزر از راه ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای

دوره 33، شماره 1، بهار 1386

493.

بررسی روند شکل‌گیری محورهای صنعتی پیرامون شهر تهران با تاکید بر محور کرج- قزوین

دوره 38، شماره 1، بهار 1386

494.

بررسی ساختار بازارهای اینترنتی با تأکید بر اثرات خارجی شبکه‎ای

دوره 42، شماره 2، زمستان 1386

495.

بررسی ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های کوچک و کارآفرین

دوره 9، شماره 24، پاییز و زمستان 1386

496.

بررسی ساختار لرزه‌ای پوسته در شمال شرق پهنة ایران مرکزی و پهنة بینالود با استفاده از روش تحلیل توابع گیرنده دورلرزه‌ها

دوره 33، شماره 1، بهار 1386

497.

بررسی سازوکار کانونی زلزله‌ 11 فروردین 1385 درب آستانه سیلاخور

دوره 33، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-1

498.

بررسی سازوکار مقاومت شته سبز هلو Myzus persicae (Sulzer) به حشره کش های پیریمیکارب و اکسی دی متون متیل

دوره 38، شماره 3، پاییز 1386

499.

بررسی سرولوژیکی آلودگی به اسهال ویروسی گاو در گاوهای اهواز

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 21-26

500.

بررسی سرولوژیکی آلودگی به اسهال ویروسی گاو در گاوهای اهواز

دوره 62، شماره 1، بهار 1386

501.

بررسی سیمای لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم خون اسب عرب ایرانی خوزستان

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 93-97

502.

بررسی سیمای لیپیدها و لیپوپروتئین‌های سرم خون اسب عرب ایرانی خوزستان

دوره 62، شماره 1، بهار 1386

503.

بررسی سه‌ماهة تأثیر رشته کوه‌های زاگرس بر جریان‌های میان‌مقیاس منطقة شرق زاگرس با استفاده از مدل منطقه‌ای RegCM

دوره 33، شماره 1، بهار 1386

504.

بررسی شاخص‌های انتخاب در ارقام برنج

دوره 38، شماره 2، پاییز 1386

505.

بررسی شاخص‌های مسکن غیررسمی در ایران نمونه موردی: محله‌ شیخ آباد قم

دوره 38، شماره 6، تابستان 1386

506.

بررسی شکل پذیری چشمه اتصال تحت شرایط هندسی متفاوت

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

507.

بررسی شیوع اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله‌های مرغ گوشتی مبتلا به عوارض تنفسی در استان مرکزی

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386

508.

بررسی شیوع اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله‌های مرغ گوشتی مبتلا به عوارض تنفسی در استان مرکزی

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 297-300

509.

بررسی شیوع زخم معده در اسبچه خزر به روش آندوسکوپی

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386

510.

بررسی شیوع زخم معده در اسبچه خزر به روش آندوسکوپی

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 223-227

511.

بررسی صحرایی وجود مقاومت نسبت به آلبندازول در نماتودهای دستگاه گوارش گوسفندان استان خوزستان

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 45-51

512.

بررسی صحرایی وجود مقاومت ‌نسبت به آلبندازول در نماتودهای دستگاه گوارش گوسفندان استان خوزستان ‌

دوره 62، شماره 1، بهار 1386

513.

بررسی عددی تأثیر خصوصیات خاک بر باندهای برشی

دوره 41، شماره 8، زمستان 1386

514.

بررسی علل بازخوانی اسطوره در تئاتر قرن بیستم فرانسه

دوره 12، شماره 37، بهار 1386

515.

بررسی علم قاضی در فقه و قانون

دوره 4، شماره 11، زمستان 1385

516.

بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ژاپن

دوره 27، شماره 27، تابستان 1386

517.

بررسی عوامل تسهیل‌کننده مدیریت دانش در تیم‌های کاری مطالعه موردی: بانک کشاورزی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1386

518.

بررسی عوامل جغرافیایی در آلودگی هوای تهران

دوره 38، شماره 6، تابستان 1386

519.

بررسی‌ عوامل جغرافیایی‌ در نظام‌ استقرار سکونتگاه ها با تأکید بر تکنیک های‌ کمّی‌

دوره 38، شماره 1، بهار 1386

520.

بررسی عوامل مرتبط با استقرار سیستم اطلاعاتی مدیریت در فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

دوره 29، شماره 29، تابستان 1386

521.

بررسی عوامل مؤثر بر کارکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی مراکز آموزش عالی کشاورزی ‏

دوره 9، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 47-62

522.

بررسی فرا تحلیل تعامل رشد حرکتی و اجتماعی

دوره 27، شماره 27، تابستان 1386

523.

بررسی فرایند نورد متقارن ورق های سه لایه با استفاده از تابع جریان و تئوری حد بالا

دوره 41، شماره 6، پاییز 1386

524.

بررسی فراوانی و انواع اجسام خارجی شکمبه و نگاری و وجود چسبندگی نگاری در گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه اهواز

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 39-43

525.

بررسی فراوانی و انواع اجسام خارجی شکمبه و نگاری و وجود چسبندگی نگاری در گاومیش‌های کشتار شده در کشتارگاه اهواز

دوره 62، شماره 1، بهار 1386

526.

بررسی فرسایش بین‌شیاری و ارزیابی چند معادله در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از شبیه سازی باران

دوره 38، شماره 1، پاییز 1386

527.

بررسی فیلاریوزیس سگهای ولگرد در شهرستان گرمسار

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

528.

بررسی قوت ها و ضعف های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فرانسه ( 1998) به منظور ارائه راهکار برای جام جهانی 2006

دوره 26، شماره 26، تابستان 1386

529.

بررسی کارایی همزن مکانیکی از نوع پایروبی ویژه دستگاه های بیوگاز به مدل چینی

دوره 32، شماره 40، زمستان 1385

530.

بررسی کاربرد مدل‌های میدان مغناطیسی حاصل از داده‌های ماهواره‌ها در برآورد ضخامت پوسته مغناطیسی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1386

531.

بررسی یکی از اشعار پروین اعتصامی

دوره 12، شماره 38، تابستان 1386

532.

بررسی کالوس زایی و باززایی از جنین نارس ارقام گندم

دوره 9، شماره 1، بهار 1386، صفحه 39-50

533.

بررسی کیفیت هوای داخل منازل مسکونی منطقه 1و5 شهر تهران از نظر ذرات معلق هوا

دوره 32، شماره 40، زمستان 1385

534.

بررسی یک نمایشنامة معاصر ایرانی با رویکرد اصول سبک‌شناختی نمایشنامه‌نویسی غرب

دوره 12، شماره 38، تابستان 1386

535.

بررسی گونه‌های ویبریو‌ ‌در میگو‌های پرورشی (‌Paeneus indicus) و دریایی ‌(‌Paeneus semisulcatus) صید شده در استان بوشهر

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 307-310

536.

بررسی گونه‌های ویبریو‌ ‌در میگو‌های پرورشی (‌Paeneus indicus) و دریایی ‌(‌Paeneus semisulcatus) صید شده در استان بوشهر

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386

537.

بررسی مبانی مشروعیت زندان در قرآن کریم

دوره 37، شماره 2، تابستان 1386

538.

بررسی مدایع شیعی در دوره عباسی با ملاحظه شرایط سیاسی و مذهبی

دوره 58، شماره 1، بهار 1386

539.

بررسی میزان اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران با تاکید بر تربیت بدنی

دوره 27، شماره 27، تابستان 1386

540.

بررسی میزان باز پس زنی ترکیبات شیر توسط غشاء اولترافیلتراسیون

دوره 38، شماره 2، پاییز 1386

541.

بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان معاونت تربیت بدنی و تندرستی آموزش و پرورش

دوره 26، شماره 26، تابستان 1386

542.

بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوم در ‌گاوها و گوساله‌های اسهالی و غیر اسهالی شهرستان خرم آباد

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 423-426

543.

بررسی میزان شیوع و مقایسه ناهنجاری های وشعیتی اندام فوقانی دانش آموزان پسر سال چهارم دبیرستان شهرهای گرگان با زاهدان

دوره 26، شماره 26، تابستان 1386

544.

بررسی میزان مطابقت و تفاوت‌های قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان (1372) با کنوانسیون حقوق دریاها (1982 م)

دوره 39، شماره 7، تابستان 1386

545.

بررسی مسائل زیست محیطی دریاچه هامون

دوره 38، شماره 1، بهار 1386

546.

بررسی مسیر شکاف درامدی کشورهای منطقه منا، نسبت به ژاپن، طی دوره 1975-2002، با توجه به تئوری هم‎گرایی

دوره 42، شماره 2، زمستان 1386

547.

بررسی مشروعیت دادگاه خاص عراق (دادگاه عالی کیفری عراق)

دوره 4، شماره 11، زمستان 1385

548.

بررسی مفهوم زمان و مکان در نگارگری ایرانی

دوره 31، شماره 31، پاییز 1386

549.

بررسی مقایسه‌ای بین انواع روش‌های تخمین بتا جهت رفع مشکلات ناشی از معاملات ناهمزمان

دوره 9، شماره 23، بهار و تابستان 1386

550.

بررسی مقایسه‎ای توان پیش‎بینی شبکه‎های عصبی مصنوعی با روش توقف زود هنگام و فرایند سری زمانی خودبازگشت در براورد نرخ تورم

دوره 42، شماره 4، تابستان 1386

551.

بررسی مقایسه‌ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و پیشرفت

دوره 37، شماره 1، بهار 1386

552.

بررسی مقایسه ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه تهران

دوره 37، شماره 2، بهار 1386

553.

بررسی مقایسه ای «شبیه» و «شخصیت»

دوره 32، شماره 32، پاییز 1386

554.

بررسی مقایسه‌ای مقولة ”جهت“ فعل در زبان‌های روسی و فارسی

دوره 11، شماره 35، زمستان 1385

555.

بررسی مقایسه ای وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر 11 تا 13 ساله شهرستان آمل

دوره 28، شماره 28، تابستان 1386

556.

بررسی مقامات ابوالقاسم حریری

دوره 58، شماره 1، بهار 1386

557.

بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سالمونلاو اشریشیاکلی‌های جدا شده از جوجه ها در اطراف شیراز

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 341-344

558.

بررسی مقاومت لایه بندی بتن غلتکی با استفاده از دوغاب سیمانی

دوره 41، شماره 8، زمستان 1386

559.

بررسی‌ میکروکلیماهای‌ کوهستانی ‌مطالعه‌ موردی‌: منطقه‌ دماوند

دوره 33، شماره 41، بهار 1386

560.

بررسی منحنی عبور در فرآیند جذب سطحی اسید سیتریک توسط رزین آنیونی و ارایه یک مدل ریاضی

دوره 41، شماره 4، تابستان 1386

561.

بررسی منحنی عملکرد توربین های شعاعی با استفاده از نتایج تجربی

دوره 40، شماره 6، زمستان 1385

562.

بررسی موضوع جنگ و پیامدهای آن در داستان

دوره 12، شماره 38، تابستان 1386

563.

بررسی موفقیت کاج الدار برای ایجاد فضای سبز در تهران (پارک جنگلی قوچک)

دوره 33، شماره 42، تابستان 1386

564.

بررسی ناپایداری‌های امنیتی کلان شهر تهران بر اساس شاخص‌های توسعه پایدار شهری

دوره 38، شماره 57، بهار 1386

565.

بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز (82-81) و تعیین اولویت‌های خدماتی کتابخانه‌های دانشگاهی.

دوره 39، شماره 43، تابستان 1386

566.

بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام

دوره 14، شماره 1، تابستان 1386

567.

بررسی نقش عوامل مؤثّر در گسترش وتکامل مخروط افکنه های ارتفاعات درّه دیز- دیوان داغی با استفاده از روش ها و تکنیک های جدید

دوره 38، شماره 2، بهار 1386

568.

بررسی نقش مدیران مدارس در توسعه و تعمیم ورزش آموزشگاه های استان آذربایجان شرقی

دوره 31، شماره 31، تابستان 1386

569.

بررسی نقش مرفولوژی و خاک بر پوشش گیاهی با استفاده از GIS ( مطالعة موردی: بخشی از مراتع حوضة واز)

دوره 38، شماره 6، تابستان 1386

570.

بررسی نگرش کتابداران کتابخانه‌های بیمارستانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی نسبت به ارائه خدمات کتابخانه‌ای به بیماران

دوره 39، شماره 43، تابستان 1386

571.

بررسی نمونه‌های اپی تلیوم دهان ارسالی به مرکز تشخیص دامپزشکی طی سال‌های 80 ‌ -‌79، نسبت به حضور ویروس تب برفکی با استفاده از آزمون‌های ثبوت عناصر مکمل، الایزا و کشت سلول و همچنین بررسی پراکندگی وقوع آن در ایران

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 251-255

572.

بررسی نمونه‌های اپی تلیوم دهان ارسالی به مرکز تشخیص دامپزشکی طی سال‌های 80 ‌ -‌79، نسبت به حضور ویروس تب برفکی با استفاده از آزمون‌های ثبوت عناصر مکمل، الایزا و کشت سلول و همچنین بررسی پراکندگی وقوع آن در ایران

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386

573.

بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب شهر گرگان با استفاده از روش تحلیل عاملی و روش تحلیل خوشه‌ای

دوره 33، شماره 43، پاییز 1386

574.

بررسی و ارزیابی اثرات شهرک ها و نواحی صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستائی نمونه موردی: شهرستان بابل

دوره 38، شماره 6، تابستان 1386

575.

بررسی و ارزیابی اجزای تکنولوژی در شرکت های تابع برق تهران به کمک مدل اطلس تکنولوژی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1386

576.

بررسی و ارزیابی تطبیقی از مبانی و ادلّه نظریة "رؤیت حق‌تعالی"

دوره 40، شماره 2، تابستان 1386

577.

بررسی واکنش متقارن اقتصاد زیرزمینی به تغییرات مالیات

دوره 42، شماره 2، زمستان 1386

578.

بررسی و تحلیل شرایط سینوپتیکی و ترمودینامیکی رخداد بارش در منطقه شیرکوه

دوره 39، شماره 7، تابستان 1386

579.

بررسی و تحلیل نقش معماری داخلی در تجلی معنا در فیلمهای علمی تخیلی

دوره 30، شماره 30، بهار 1386

580.

بررسی وتعیین پارامترهای موثر در استخراج کاتیونهای Mn2+ و Cu2+ از بستر جامد توسط سیال فوق بحرانی

دوره 41، شماره 4، تابستان 1386

581.

بررسی وجود کمردرد در بین دوچرخه سواران

دوره 26، شماره 26، تابستان 1386

582.

بررسی وزن اسپیلاین های صفحات نازک برای مدل سازی رقومی زمین

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

583.

بررسی ویژگی‌های قهرمانان آثار آنتون چخوف و نقش طبابت و علوم پزشکی در شکل‌گیری افکار و دیدگاه‌های وی

دوره 12، شماره 39، پاییز 1386

584.

بررسی و شناخت چالش‌های استقرار و اجرای نظام پیشنهادها در سازمان‌های دولتی ایران(2)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1385

585.

بررسی وضعیت آموزش بازی در مراکز خصوصی پیش دبستانی

دوره 31، شماره 31، تابستان 1386

586.

بررسی وضعیت کمی و کیفی توده های ارس در دامنه های کپه داغ خراسان

دوره 32، شماره 40، زمستان 1385

587.

بررسی وضعیت ورزش ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع توسعة منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک کشور

دوره 32، شماره 32، پاییز 1386

588.

بررسی و مقایسه تاثیر تمرین های با وزنه و پلایومتریک بر سرعت دویدن و توان انفجاری ورزشکاران

دوره 28، شماره 28، تابستان 1386

589.

بررسی و مقایسه ترکیب بدنی و برخی عوامل جسمانی در کشتی گیران زبده با افراد غیر ورزشکار

دوره 30، شماره 30، تابستان 1386

590.

برون‌راند نرمال بدون کشیدگی با تصحیح برون‌راند نرمال ثابت

دوره 33، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-1

591.

بکارگیری روش کربوترمی جهت تولید پودر کاربید بور از ژل اسید بوریک و اسید سیتریک

دوره 41، شماره 1، بهار 1386

592.

بکت و چشم به راه گـودو

دوره 31، شماره 31، پاییز 1386

593.

بلوغ حرارتی، کیفیت و نوع ماده آلی در رسوبات شیلی سازند

دوره 41، شماره 5، تابستان 1386

594.

بیماری هاری در طول تاریخ ایران‌

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 329-332

595.

بنیاد تاریخ در تفکر هگل

دوره 35، شماره 1، بهار 1386

596.

بهاءالدین محمد مختاری.نخستین مترجم لهوف

دوره 58، شماره 3، تابستان 1386

597.

بهره گیری از طبیعت برای آموزش موثر درس ایستایی در رشته معماری در ایران

دوره 31، شماره 31، پاییز 1386

598.

بهزاد و نسخه ظفرنامه تیموری 935 هجری

دوره 32، شماره 32، پاییز 1386

599.

بهسازی، نوسازی و بازسازی در گذر مروی

دوره 32، شماره 32، پاییز 1386

600.

بهینه‏سازی تخصیص و گسیل کامیون در سامانه ترابری معدن مس سرچشمه

دوره 41، شماره 5، تابستان 1386

601.

بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های صفحه‌ای به کمک روش SIMP و حذف مناطق شطرنجی

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

602.

بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های صفحه‌ای به کمک روش SIMP و حذف مناطق شطرنجی

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

603.

بهینه سازی روش شستشوی غشاهای لبنی

دوره 41، شماره 4، تابستان 1386

604.

بهینه سازی شرایط استخراج صمغ از گیاه باریجه (Ferula galbanifluaّ)

دوره 38، شماره 2، پاییز 1386

605.

بهینه‌سازی قابلیت اطمینان در سیستم‌های سری با انتخاب‌های چندگانه و محدودیت بودجه با استفاده از الگوریتم مورچگان

دوره 20، شماره 2، تابستان 1386

606.

بوم گردی باتأکید برجاذبه های گردشگری استان گلستان

دوره 38، شماره 6، تابستان 1386

607.

پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان ملاصدرا

دوره 34، شماره 1، زمستان 1385

608.

پارادوکس شکل انسان در نگارگری مکتب اصفهان با تاکید بر تک نگاره ها

دوره 31، شماره 31، پاییز 1386

609.

پایش بیماری درماتیت انگشتی ‌(Digital dermatitis) با استفاده از سیستم‌های درجه‌بندی ‌(Scoring systems)در سطح یک گله گاو شیری

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 257-262

610.

پیامدهای ژئوپلیتیکی یازدهم سپتامبر در منطقة خاورمیانه

دوره 38، شماره 57، بهار 1386

611.

پدیدة دیاپیریسم و تأثیر آن بر آلودگی رودخانه شور دِهرَم

دوره 38، شماره 1، بهار 1386

612.

پژوهشی جامعه شناختی در باب مصرف موسیقایی در بین افرادی با پایگاههای اجتماعی متفاوت

دوره 32، شماره 32، پاییز 1386

613.

پژوهشی درباره «دگردیسی» و «پایایی» در مرمت شهری

دوره 31، شماره 31، پاییز 1386

614.

پژوهشی در مبانی فلسفی حکمای اسلام

دوره 39، شماره 4، زمستان 1385

615.

پژوهشی در معنای ظن و جایگاه معرفتی و اخلاقی آن در قرآن

دوره 40، شماره 3، پاییز 1386

616.

پست مدرنیته و نگرش های جدید معنا شناسی در شهر سازی

دوره 34، شماره 1، زمستان 1385

617.

پیش‌بینی بازده روزانه سهام شرکت های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 9، شماره 24، پاییز و زمستان 1386

618.

پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

619.

پیش‌بینی تولید ماسه با استفاده از مدلسازی عددی

دوره 41، شماره 5، تابستان 1386

620.

پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL)

دوره 9، شماره 23، بهار و تابستان 1386

621.

پیش بینی وقوع سیلاب ها بر اساس موقعیت های سینوپتیکی در ساحل جنوبی دریای خزر

دوره 38، شماره 2، بهار 1386

622.

پیشنهادی جهت تهیه چارتهای دقیق دریائی با استفاده از مختصات

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

623.

پهنه بندی بخش مرکزی شهرستان ورزقان برای مکان یابی مراکز خدمات روستایی با استفاده از GIS

دوره 38، شماره 2، بهار 1386

624.

پهنه بندی حساسیت تشکیلات زمین شناسی در مقابل نیروهای زلزله در منطقه شیراز با استفاده از GIS

دوره 38، شماره 2، بهار 1386

625.

پهنه بندی خطر زمین لرزه و اولویت بندی بهسازی مساکن دراستان کردستان

دوره 39، شماره 7، تابستان 1386

626.

پهنه‌بندی دوره‌ خشک با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده در محیط GIS «مطالعه موردی: استان خراسان»

دوره 39، شماره 8، زمستان 1386

627.

پهنه بندی رویداد زمین لغزش درحوضه آبریزپشت تنگ شهرستان سرپل ذهاب (استان کرمانشاه)

دوره 39، شماره 7، تابستان 1386

628.

پهنه‌بندی ضریب جذب امواج کدا در البرز مرکزی، با استفاده از شتاب‌نگاشت‌های حاصل از زلزله کجور- فیروزآباد (2004)

دوره 33، شماره 2، تابستان 1386

629.

پهنه بندی مناطق مناسب برای تغذیه مصنوعی دردشت ورامین به کمک GIS و سامانه پشتیبانی تصمیم گیری (DSS)

دوره 33، شماره 42، تابستان 1386

630.

پهنه بندی و تحلیل فضایی بارش اقلیمی ایران

دوره 33، شماره 43، پاییز 1386

631.

تاثیر 6 ماه تمرین مقاومتی منتخب بر پارامترهای عصبی عضلانی اندام پروران زبده

دوره 28، شماره 28، تابستان 1386

632.

تأثیرات تغییر شیب لوله بر انتقال حرارت چگالشی جریان

دوره 40، شماره 6، زمستان 1385

633.

تأثیرات جهانی شدن اقتصاد بر نقش دولت در اقتصاد سیاسی محیط زیست در کشورهای در حال توسعه: مورد ایران

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

634.

تـأثیر یادگیری‌ مشارکتی‌ بر رشد مهارت های‌ اجتماعی‌ و پیشرفت تحصیلی ریاضی

دوره 37، شماره 1، بهار 1386

635.

تاثیر یادگیرمشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی

دوره 37، شماره 2، بهار 1386

636.

تاثیر ارتفاع در فرایند جدایش غیردائم موشکهای چند مرحله‌ای

دوره 41، شماره 6، پاییز 1386

637.

تاثیر آمادگی جسمانی بر فعالیت فاکتور انعقادی در مردان جوان سالم

دوره 30، شماره 30، تابستان 1386

638.

تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر ماندگاری گل بریدنی داودی (Chrysanthemum morifolium)

دوره 38، شماره 1، پاییز 1386

639.

تاثیر بسته بندی در تغییرات خواص بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سیب گلدن دلیشس

دوره 38، شماره 1، پاییز 1386

640.

تأثیر به‌ کارگیری‌ راهبردهای‌ فراشناختی‌ و شناختی‌ در بهبود انشای‌

دوره 37، شماره 1، بهار 1386

641.

تاثیر به کارگیری راهبردهای فراشناختی و شناختی در بهبود انشای دانش آموزان با اختلالات یادگیری در مقطع ابتدایی

دوره 37، شماره 2، بهار 1386

642.

تاثیر پارامترهای ماشینکاری بر سایش ابزار درفرآیند برش

دوره 40، شماره 6، زمستان 1385

643.

تاثیر تغذیه پس از هچ بر رشد دستگاه گوارش و عملکرد جوجه‌های گوشتی

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 291-296

644.

تاثیر تغذیه پس از هچ بر رشد دستگاه گوارش و عملکرد جوجه‌های گوشتی

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386

645.

تاثیر تمرینات هوازی بر ساختار و عملکرد قلب معلولین ضایعه نخاعی

دوره 31، شماره 31، تابستان 1386

646.

تأثیر تمرین مشاهده ای بر یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون با تأکید بر نقش

دوره 32، شماره 32، پاییز 1386

647.

تأثیر جیره‌های غذایی دارای کمبود کلسیم و فسفر غیر فیتاته به همراه فیتاز بر روی عملکرد رشدی، غلظت سرمی املاح و فعالیت آنزیم‌های ‌ آلانین ترانس آمیناز، آسپارتات ترانس آمیناز، لاکتات دهیدروژناز در جوجه های گوشتی

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

648.

تأثیر حافظ و عشق عرفانی در خلق دیوان غربی- شرقی گوته

دوره 11، شماره 34، زمستان 1385

649.

تاثیر حضور تماشاگران مردو زن بر میزان بروز رفتارهای پرخاشگرانه ورزشکاران

دوره 29، شماره 29، تابستان 1386

650.

تأثیر درس شیوه بهره‌گیری از کتابخانه بر نتایج بازیابی اطلاعات دانشجویان دانشگاه کاشان

دوره 39، شماره 44، پاییز 1386

651.

تأثیر دما بر کیفیت تخمک‌ها، پس از سیال شدن آن‌ها در محوطه» شکمی مولدین ماده قزل‌آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss‌)

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 263-268

652.

تأثیر دما بر کیفیت تخمک‌ها، پس از سیال شدن آن‌ها در محوطه» شکمی مولدین ماده قزل‌آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss(‌)

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386

653.

تأثیر دو تنظیم کننده‌ رشد حشرات (‏IGRs‏) بر سفید بالک گلخانه‏

دوره 9، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 77-89

654.

تاثیر دو جلسه تمرین در مقایسه با یک جلسه تمرین در روز بر غلظت ایمونوگلوبولین A و پروتئین تام بزاقی در دختران نخبخه ژیمناست

دوره 29، شماره 29، تابستان 1386

655.

تأثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولین های سرم و پاسخ

دوره 32، شماره 32، پاییز 1386

656.

تأثیر سامانه های آبی در شکل گیری منظر باستانی پاسارگاد

دوره 33، شماره 43، پاییز 1386

657.

تأثیر شیءگرایی بر طراحی محصولات صنعتی

دوره 31، شماره 31، پاییز 1386

658.

تأثیر شرط برائت در رفع مسئولیت از پزشک1

دوره 37، شماره 1، بهار 1386

659.

تاثیر شش هفته تمرین مداوم و متناوب هوازی بر سیستم ایمنی همورال موش های صحرایی ماده مسن

دوره 26، شماره 26، تابستان 1386

660.

تاثیر عدم قطعیت در برآورد پتانسیل خطر لرزه ای منطقه

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

661.

تاثیر عملیات ترمومکانیکی بر مورفولوژی فاز سیلیسیم

دوره 41، شماره 1، بهار 1386

662.

تاثیر غلظت های مختلف کلسیم بر الگوی حرکت اسپرم اپیدیدیمی گوسفند در محیط BO تعدیل شده

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 177-182

663.

تاثیر غلظت های مختلف کلسیم بر الگوی حرکت اسپرم اپیدیدیمی گوسفند در محیط BO تعدیل شده

دوره 62، شماره 2، پاییز 1386

664.

تاثیر فرهنگ سیاسی نخبگان بر هویت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386

665.

تاثیر یک برنامه تمرینی ویژه صبح و عصر بر سازگاری زمان تمرین و زمان آزمون

دوره 30، شماره 30، تابستان 1386

666.

تاثیر گیرنده های یونوتروپیک و متابوتروپیک گلوتامات بر اخذ غذا در جوجه خروس‌های گوشتی

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

667.

تاثیر مصرف خوراکی موننسین در هفته‌های پیرامون زایمان گاو هلشتاین بر ‌حجم، فاکتورهای اقتصادی و عدد یدی چربی شیر

دوره 62، شماره 2، پاییز 1386

668.

تاثیر مصرف خوراکی موننسین در هفته‌های پیرامون زایمان گاو هلشتاین بر ‌حجم، فاکتورهای اقتصادی و عدد یدی چربی شیر

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 191-195

669.

تأثیر مصرف روی در رشد، غلظت و جذب روی توسط سویا

دوره 38، شماره 3، پاییز 1386

670.

تاثیر مصرف مکمل های گلوتامین و کراتین بر عملکرد ورزشی کشتی گیران نخبه پس از یک دوره کاهش وزن حاد

دوره 27، شماره 27، تابستان 1386

671.

تاثیر مکمل کراتین مونوهیدرات بر ترشح هورمون های رشد ، تستوسترون و کورتیزول

دوره 26، شماره 26، تابستان 1386

672.

تاثیر نوع سوسن، تنظیم کننده های رشد و محل تهیه ریزنمونه بر ریزافزایی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) و دورگ آسیایی(L. د Gironde)

دوره 38، شماره 3، پاییز 1386

673.

تاملاتی پیرامون اندیشه ورزی معاصر مسلمین: بحران عقلانیت

دوره 37، شماره 1، بهار 1386

674.

تأملاتی در میزان کارایی روش تفسیر قرآن به قرآن

دوره 40، شماره 3، پاییز 1386

675.

تاملی بر شهرسازی دوره پهلوی اول

دوره 31، شماره 31، پاییز 1386

676.

تأملی جامعه شناسانه بر تجاری شدن ورزش

دوره 32، شماره 32، پاییز 1386

677.

تأملی نظری در موانع ساختاری تدوین راهبرد ملی توسعه در ایران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1386

678.

تانیت و زبان عربی

دوره 58، شماره 1، بهار 1386

679.

تبدیل S تعمیم یافته و به‌کارگیری آن در برآورد زمان اولین رسیدها در رکوردهای لرزه ای

دوره 33، شماره 2، تابستان 1386

680.

تبدیل موجک گسستة آنتگرال بیضوی استوکس برای تعیین ژئویید

دوره 33، شماره 1، بهار 1386

681.

تبیین تکاملی خود-فریبی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1386

682.

تبیین دوران نو سنگی کالکولیتیک منطقه اردبیل بر اساس داده های باستانشناسی قوشاتپه شهریری

دوره 57، شماره 5، زمستان 1385

683.

تبیین رفتار مبتنی بر اختیار

دوره 5، شماره 1، تابستان 1386

684.

تبیین عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در سازمان‌های دولتی با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر

دوره 4، شماره 4، زمستان 1385

685.

تبیین معافیت های مالیاتی مذکور در قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به آرای هیات عمومی شورای عمومی مالیاتی

دوره 2، شماره 1، بهار 1386، صفحه 41-69

686.

تبیین منطقی دلیل قضایی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

687.

تجربه زنانه از جنگ

دوره 5، شماره 2، پاییز 1386

688.

تجزیه و تحلیل حساسیت داده‌های جاذبی برای ماهوارة گرانی‌سنجی GRACE-1

دوره 33، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-1

689.

تجزیه و تحلیل کمی زمانی اپیدمی های بلایت فوزاریومی سنبله گندم

دوره 38، شماره 1، پاییز 1386

690.

تجمع‎های صنعتی در توسعه صنعتی و منطقه‎ای

دوره 42، شماره 1، بهار 1386

691.

تحصیلات، رسانه‏ ها و آگاهی‏ ها

دوره 2، شماره 1، بهار 1386

692.

تحقیقی در قصه اخراج نبی اعظم-صلی الله علیه و اله و سلم-و بیتوته وصی-علیهماالسلام-و بررسی این واقعه از دیدگاه قرآن کریم

دوره 58، شماره 1، بهار 1386

693.

تحلیل اثر تغییرات کالبدی عناصر شاخص محله بر بافت عودلاجان(از دوره قاجار تا به امروز)

دوره 28، شماره 28، زمستان 1385

694.

تحلیل آیرودینامیکی روتور بالگرد با استفاده از روش شبکه گردابه

دوره 40، شماره 6، زمستان 1385

695.

تحلیل استنادی تطبیقی پایان‌نامه‌های دکتری شیمی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس (1383-1376)

دوره 39، شماره 44، پاییز 1386

696.

تحلیل الگوی سینوپتیکی اینورژن های شدید شهر تهران

دوره 38، شماره 1، بهار 1386

697.

تحلیل الگوی سینوپتیکی سیل 28 مهرماه 1382استان‌های گیلان و مازندران

دوره 39، شماره 8، زمستان 1386

698.

تحلیل امواج راسبی و گرانی- لختی در صفحه با استفاده از توابع تجزیه متعامد سره

دوره 33، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-1

699.

تحلیل انتقال حرارت مزدوج در ناحیه طول ورودی

دوره 41، شماره 6، پاییز 1386

700.

تحلیل باستان شناختی استقرارهای اشکانی در زاگرس مرکزی

دوره 57، شماره 5، زمستان 1385

701.

تحلیلی براثرات ژئومورفیک برفساب دردامنه شرقی سبلان

دوره 39، شماره 8، زمستان 1386

702.

تحلیلی بر جایگاه زنان در نهادهای علمی و تخصصی نخبه

دوره 5، شماره 1، تابستان 1386

703.

تحلیلی بر شیوه های مختلف تمرین ذهنی در اکتساب ، یادداری و انتقال مهارت حرکتی

دوره 27، شماره 27، تابستان 1386

704.

تحلیلی بر وضعیت تبلیغات در سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1386

705.

تحلیل پراکنش تراکم های جمعیتی شهر تبریز با استفاده از روش حوزه بندی آماری

دوره 38، شماره 3، بهار 1386

706.

تحلیل تحول ژئومورفولوژیکی نیمرخ طولی دره هادرنواحی کوهستانی مطالعه موردی: یازده دره اصلی توده کوهستانی سهن

دوره 38، شماره 57، بهار 1386

707.

تحلیل تلرانسی مجموعه های مکانیکی با استفاده از روش اتصالات مجازی

دوره 40، شماره 6، زمستان 1385

708.

تحلیل تناسب زمین برای توسعة کالبدی در محور شمالغرب شیراز با استفاده از رویکرد ارزیابی چندمعیاری (MCE)در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (ساج GIS-)

دوره 38، شماره 3، بهار 1386

709.

تحلیل جنسیتی نقش های مورد انتظار و کاربسته زنان در خانواده

دوره 5، شماره 1، تابستان 1386

710.

تحلیل داستان پادشاه و کنیزک بر مبنای شیوه تداعی آزاد و گفتگوی سقراطی

دوره 58، شماره 3، تابستان 1386

711.

تحلیل دینامیکی سد‌های بتنی وزنی با مدلسازی مخزن به روش‌های لاگرانژی و اویلری

دوره 41، شماره 8، زمستان 1386

712.

تحلیل رفتار مصرف کننده در اینترنت

دوره 19، شماره 1، زمستان 1385

713.

تحلیل ساختار و الگوهای طراحی نقوش حیوانی سفالهای چشمه علی و سیلک III در شمال مرکزی ایران

دوره 57، شماره 5، زمستان 1385

714.

تحلیل سینوپتیکی بارندگی دوره 21 تا 26 تیرماه 1378 در ایران

دوره 38، شماره 1، بهار 1386

715.

تحلیل ظرفیت و تأخیر در میادین و مقایسه آن با تقاطع‌های چراغدار

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

716.

تحلیل مقابله‌ای ساختارهای مجهول زبان روسی و فارسی

دوره 11، شماره 35، زمستان 1385

717.

تحلیل مقایسه‏ای کیفی در علوم اجتماعی

دوره 31، شماره 1، زمستان 1386

718.

تحلیل مودال سدهای بتنی قوسی در محدوده زمان با در نظر گرفتن اندرکنش سد و آبِ مخزن

دوره 41، شماره 8، زمستان 1386

719.

تحلیل نابرابری فضایی در محیط های پیرا- شهری

دوره 28، شماره 28، زمستان 1385

720.

تحلیل‌های زمین ساخت- رسوبی چاله تکتونیکی و در حال گسترش مرند

دوره 39، شماره 8، زمستان 1386

721.

تحلیل و بررسی نقش عوامل توپوگرافی و دینامیک رودخانه ای، بر اندازه مخروط های واریزه ای مطالعه موردی : دامنه های شمال غربی سبلان(شمال غرب ایران )

دوره 39، شماره 8، زمستان 1386

722.

تحلیل و پیش بینی وضعیت اشتغال در شهر سنندج با استفاده از مدل تغییر سهم ضریب مکانی و ضریب جینی

دوره 38، شماره 2، بهار 1386

723.

تحلیل وضعیت اماکن ورزشی کشور و تعیین عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه خبرگان و ارائه مدل بهره وری

دوره 28، شماره 28، تابستان 1386

724.

تحلیل و طراحی تغییر دهنده فاز N - بیتی MEMS توزیع شده در باند Ka

دوره 41، شماره 7، پاییز 1386

725.

تحلیل و طراحـی دکلهای انتقال نیـرو با استفاده از نظریه قابلیت اعتماد

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

726.

تحلیل و طراحی مبتنی بر عملکرد پوشش سگمنتی تونل‌ها

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

727.

تحول مفهوم زیبایی در متون زیبایی‌شناختی فریدریش شیلر

دوره 12، شماره 40، پاییز 1386

728.

تخت بی بخت؛ بازاندیشی مفهومی نظریه انتخاب عمومی

دوره 37، شماره 1، بهار 1386

729.

تخمین توابع واکنش صادرات برای فولاد خام بر اساس مدل سیاست استراتژیک تجاری

دوره 42، شماره 1، بهار 1386

730.

تخمین رطوبت لایه‏های شلتوک در انتهای مرحلة خشک‏شدن به کمک شبکه‏های عصبی مصنوعی

دوره 38، شماره 2، پاییز 1386

731.

ترجمه کهن لامیة العجیم(در اوائل قرن هشتم.از مترجم ناشناخته)

دوره 58، شماره 5، زمستان 1386

732.

ترجمه و سیر آن در ایران بعد از اسلام و بررسی نمونه هایی از ترجمه از عربی به فارسی و بر عکس

دوره 58، شماره 1، بهار 1386

733.

ترمودینامیک جذب رنیوم توسط رزین آنیونی قوی

دوره 41، شماره 1، بهار 1386

734.

تروریسم چیست ؟مشکلات تعریف حقوقی(آن)

دوره 2، شماره 1، بهار 1386، صفحه 165-181

735.

تشاوم در شعر ابوالعلای معری

دوره 58، شماره 1، بهار 1386

736.

تشخیص بروسلوز با استفاده از سیستم کشت خون ‌ BACTECو تائید نتایج آن با PCR

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

737.

تشخیص پوشش مه و ابرهای کوتاه St با استفاده از تصاویر ماهواره MSG-1

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

738.

تشخیص رنگ در اسبچه خزر

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

739.

تشخیص سروتیپ ماساچوست ویروس برونشیت عفونی طیور با روش RT-PCR

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 273-276

740.

تشخیص سروتیپ ماساچوست ویروس برونشیت عفونی طیور با روش RT-PCR

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386

741.

تشخیص و تمایز بابزیا و تیلریا بر روی گسترش خونی رنگ‌آمیزی شده از طریق PCR

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386

742.

تشریح دوگانگی نماد آتش در آیین زرتشتی

دوره 12، شماره 38، تابستان 1386

743.

تصوف یا عرفان نقدی بر مقاله پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان ملاصدرا

دوره 34، شماره 1، زمستان 1385

744.

تعارض منطق و عدالت در ابراء و بذل مهر

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

745.

تعدیل تعهدات قراردادی بر پایه اصول و قواعد حاکم بر فقه اسلامی

دوره 39، شماره 1، بهار 1386

746.

تعدیل تنش خشکی با کاربرد پکلوبوترازول در دو رقم زیتون (Olea europaea L.) بلیدی و میشن

دوره 38، شماره 3، پاییز 1386

747.

تعدیل ضد عفونی سطحی ریز نمونه و تولید کالوس از اندامهای رویشی گیاه نیشکر(Saccharum officinarum)

دوره 38، شماره 3، پاییز 1386

748.

تعریف در تعبیرات عددی

دوره 58، شماره 1، بهار 1386

749.

تعیین آستانة خشکسالی و محاسبة میزان بارش قابل اعتماد ایستگاههای حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 39، شماره 7، تابستان 1386

750.

تعیین اعتبار آزمون های بروس و کانکانی با روش گاز آنالیزر در برآورد VO2max کشتی گیران تیم ملی

دوره 29، شماره 29، تابستان 1386

751.

تعیین الگوی همدیدی بارش‌های شدید و حدّی پاییزه در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 33، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-1

752.

تعیین پارامترهای انتقال حرارت با استفاده از داده های آزمایشگاهی و حل تحلیلی به روش تقریبی تغییر شکل محدود انتگرال

دوره 41، شماره 4، تابستان 1386

753.

تعیین تیپ سنگی با استفاده از دسته‌بندی چندبعدی داده‌های لاگ

دوره 41، شماره 5، تابستان 1386

754.

تعیین تجزیه‌پذیری ماده خشک و دیواره سلولی برخی از علوفه‌های مرتعی به روش کیسه‌های نایلونی و درون شیشه‌ای

دوره 38، شماره 2، پاییز 1386

755.

تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از نمودارهای کاهش دبی

دوره 41، شماره 4، تابستان 1386

756.

تعیین حد پائین واریانس خطای تخمین برای زاویه سیگنال دریافتی با استفاده از روش CRB در آنتن های آرایه ای

دوره 41، شماره 7، پاییز 1386

757.

تعیین ژن‌های ,eae ,espB 2,stx 1hly ,stx در اشریشیاکلی‌های بیماریزای طیور با روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز چندگانه‌ای

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386

758.

تعیین صدمات مکانیکی ناشی از ماشینهای برداشت سیب زمینی و مقایسه آنها در منطقه اردبیل

دوره 38، شماره 1، پاییز 1386

759.

تعیین ضرایب آرچی در پتروفاسیس‌های متفاوت سنگ‌های کربناته، با استفاده از نگارهای انحراف سرعت امواج لرزه‌ای

دوره 33، شماره 1، بهار 1386

760.

تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری سیال غیر نیوتنی در مخازن همزده با همزن توربینی زاویه‌دار

دوره 41، شماره 4، تابستان 1386

761.

تعیین ضریب عملکرد پروژه در مدیریت ارزش کسب شده با استفاده از مدیریت ریسک به منظور تخمین نتایج پایانی کار پیمانکاران

دوره 41، شماره 8، زمستان 1386

762.

تعیین محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده ارزش افزوده نقدی و نسبتP/E در ارتباط با بازده سهام در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 14، شماره 1، تابستان 1386

763.

تعیین مدل پوسته بهینه برای شمال غرب ایران، با استفاده از برگردان همزمان زمان سیر امواج زلزله‌های محلی

دوره 33، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-1

764.

تعیین میزان دی‌اکسید نیتروژن در هوا با استفاده از روش نمونه‌برداری غیر فعال و مقایسه با روش‌های دستگاهی

دوره 33، شماره 41، بهار 1386

765.

تعیین مقادیر برخی از آنزیم‌های سرم خون فیل ماهی خاویاری

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 127-129

766.

تعیین مقادیر برخی از آنزیم‌های سرم خون فیل ماهی خاویاری

دوره 62، شماره 2، پاییز 1386

767.

تعیین نوع و زمانبندی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای چند‌جزیی بر اساس قابلیت اطمینان

دوره 41، شماره 6، پاییز 1386

768.

تعهد به فعل ثالث

دوره 37، شماره 1، بهار 1386

769.

تغییرات زمانی بارش ایران

دوره 32، شماره 40، زمستان 1385

770.

تغییرات سازمانی ناشی از ورود فن‌آوری نوین به کتابخانه‌ها

دوره 39، شماره 44، پاییز 1386

771.

تغییرات غلظت‌پلاسمایی هورمونهای تیروئیدی در گوسفندان تحت محدودیت انرژی و اثر ترزریق‌وریدی لپتین بر آن

دوره 62، شماره 1، بهار 1386

772.

تغییرات غلظت پلاسمایی هورمونهای تیروئیدی در گوسفندان تحت محدودیت انرژی و اثر تزریق وریدی لپتین بر آن

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 15-20

773.

تغییرات فرهنگی از کوچ به اسکان «نمونه موردی عشایر تالش در طول سه نسل»

دوره 31، شماره 1، زمستان 1386

774.

تغییرات مرفولوژی شهری ( مطالعه موردی شهر رشت در ایران)

دوره 38، شماره 1، بهار 1386

775.

تفاوت‌های زبانی میان گویشوران مرد و زن ایرانی در برخی موقعیتهای تعامل مکالمه‌ای بر پایة میزان کلام (Amount of Speech)

دوره 11، شماره 34، زمستان 1385

776.

تفسیر داده‌های مغناطیس هوایی با استفاده از روش بهبود یافته تلفیقی سیگنال تحلیلی و اویلر در منطقه خرم‌آباد

دوره 33، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-1

777.

تفسیر یک‌بُعدی داده‌‌های مگنتوتلوریک منطقة اینچه‌برون

دوره 33، شماره 2، تابستان 1386

778.

تفسیر هگل از استعلایی نزد کانت

دوره 35، شماره 2، تابستان 1386

779.

تکامل ژئومرفولوژی دلتای رود سپیدرود درکواترنر

دوره 38، شماره 1، بهار 1386

780.

تکنولوژی Web GIS و روش اجرا

دوره 38، شماره 57، بهار 1386

781.

تکنولوژی اطلاعات و تکنولوژی‌های معطوف به خود

دوره 39، شماره 43، تابستان 1386

782.

تکنولوژی و تغییرات فرهنگی دینی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1386

783.

تلاش‌های سیدضیاءالدین طباطبایی در ایجاد کنفدراسیون میان ایران و آذربایجان (روسیه) 24 دی 1298

دوره 37، شماره 1، بهار 1386

784.

تلفظ و تقطیع لغات در شعر خراسانی

دوره 58، شماره 3، تابستان 1386

785.

تمدن و امپراطوری جهانی

دوره 2، شماره 1، بهار 1386

786.

تمرکززدایی و منافع تشکیل دولت‎های محلی

دوره 42، شماره 1، بهار 1386

787.

تمرینات قدرتی با عضو برتر و تاثیر آن بر عضو غیر برتر در اندام تحتانی

دوره 27، شماره 27، تابستان 1386

788.

تناسبات انسانی در هنر هخامنشی

دوره 28، شماره 28، زمستان 1385

789.

تنظیم پارامترهای ترانسفورماتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 41، شماره 7، پاییز 1386

790.

تنگناهای توسعه فیزیکی- سکونتی در روستاهای درّه ای غرب شهرستان مشهد

دوره 38، شماره 1، بهار 1386

791.

تنوع زیستی ماهیان رودخانة تالار استان مازندران

دوره 32، شماره 40، زمستان 1385

792.

توابع احتمالی حاکم بر نیروها و لنگرهای ناشی از امواج تصادفی دریا بر پایه قائم

دوره 41، شماره 8، زمستان 1386

793.

توجیهات فلسفی مجازات از وحدت گرایی تا تکثر گرایی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

794.

توجیه تصمیمات در برنامه ریزی حسابرسی

دوره 14، شماره 1، تابستان 1386

795.

توزیع فضایی و ساماندهی شبکه گذرگاهی منطقه( هشت) شهر تهران

دوره 38، شماره 3، بهار 1386

796.

توسعة روستایی و چالش‌های اشتغال زنان

دوره 38، شماره 2، بهار 1386

797.

توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتی و گازی

دوره 41، شماره 4، تابستان 1386

798.

توسعه و پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت پایگاه داده مکانی- زمانی

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

799.

تئوریها و تکنیکهای مدلسازی پیش بینی (تخمین)مکانها و پراکنشهای سایت های پیش از تاریخی در پهندشت های باستانشناختی با کاربرد GIS و رگرسیون لجستیک مطالعه موردی:حوضه رودخانه گاماساب زاگرس مرکزی

دوره 58، شماره 5، زمستان 1386

800.

جایگاه اتحادیه اروپایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره سازندگی

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386

801.

جایگاه خیال در معرفت‌شناسی رمانتیسیسم و عرفان اسلامی

دوره 12، شماره 37، بهار 1386

802.

جایگاه خیال در نظام فلسفی فارابی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1386

803.

جایگاه صرف در نظام دستوری زبان روسی

دوره 12، شماره 39، پاییز 1386

804.

جایگاه صنایع در فرایند صنعتی سازی و توسعة روستایی بخش مرکزی شهرستان بیرجند

دوره 38، شماره 1، بهار 1386

805.

جامعه‏شناسی علم فنآوری : تأملی بر تحولات اخیر جامعه‏شناسی علم

دوره 31، شماره 1، زمستان 1386

806.

جداسازی ‏Aspergillus flavus‏ از خوراک دام و تعیین مقدار آفلاتوکسین ‏M1‎‏ به روش ‏HPLC‏ در‎ ‎شیر گاوداری های تهران ‏

دوره 9، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 11-21

807.

جداسازی آب و نمک از نفت خام در میدان الکتریکی غیر یکنواخت

دوره 41، شماره 4، تابستان 1386

808.

جداسازی امواج بالارونده و پایین‌رونده در داده‌های پروفیل لرزه‌ای قائم با استفاده از تجزیة مقدار تکین

دوره 33، شماره 1، بهار 1386

809.

جداسازی باکتری‌های نمک دوست نسبی مقاوم به تلوریت از مناطق مختلف ایران و اثر شوری و نمک‌های سلنیوم بر روی این مقاومت

دوره 33، شماره 41، بهار 1386

810.

جداسازی، شناسایی و اندازه‌گیری میزان تثبیت بیولوژیک نیتروژن درGluconacetobacter diazotrophicus

دوره 38، شماره 1، پاییز 1386

811.

جداسازی و شناسایی قارچهای ساپروفیت از آلودگی قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در مزارع تکثیر استان مازندران

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 163-168

812.

جداسازی و شناسایی قارچهای ساپروفیت از آلودگی قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در مزارع تکثیر استان مازندران

دوره 62، شماره 2، پاییز 1386

813.

‌‌جراحات منقار در خروس‌های یک گله مادر گوشتی

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386

814.

جرم انگاری پول شویی و گستره آن در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

815.

جستاری بر مفاهیم و روش های برآورد کمّی ظرفیت برد و ارائه یک نمونه کاربردی

دوره 29، شماره 29، بهار 1386

816.

جستاری جدید در یافتن مصداق "صلاة وسطی"

دوره 40، شماره 3، پاییز 1386

817.

جستاری درباره حفظ وارتقاء تصویری قوی از سازمان ملل: مطالعه برنامه ریزی ها از طریق نظارت بر افکار عمومی/رسانه ها و دستاوردهای مبتنی بر تصویر/مبتنی بر مسئله

دوره 2، شماره 2، پاییز 1386

818.

جستاری درباره موسیقی و معیارهای آن در اسلام

دوره 31، شماره 31، پاییز 1386

819.

جستاری در معضل گذار از ماده به متن در باستان شناسی

دوره 57، شماره 5، زمستان 1385

820.

جستاری در نارسایی های تجربی دانش باستان شناسی

دوره 58، شماره 5، زمستان 1386

821.

جغرافیای تاریخی ساوه

دوره 38، شماره 1، بهار 1386

822.

جلوه جمال و جلال در نگارگری و بازتاب آن در موجودات اهریمنی و مخوف

دوره 29، شماره 29، بهار 1386

823.

جهانی شدن اقتصاد و پیامدهای آن بر سیاست گذاری

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386

824.

جهانی شدن و تأثیر آن بر دولت های ملی و اقتدار جهانی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

825.

جهانی- محلی شدن و معماری ایرانی- اسلامی: نگاهی به مسجد جامع اصفهان

دوره 2، شماره 2، پاییز 1386

826.

چالش های جامعه ایران از منظر جغرافیای سیاسی

دوره 38، شماره 57، بهار 1386

827.

چالش‌های جدید حقوق مالکیت فکری

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

828.

چرخش در سیاست خارجی ایالات متحده و حمله به عراق: زمینه‌های گفتمانی داخلی

دوره 37، شماره 2، تابستان 1386

829.

چرخه زیستی کنه قرمز چای Brevipalpus obovatus Donnadieu (Acari: Tenuipalpidae) در سه دمای مختلف آزمایشگاهی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1386

830.

چرخه معیوب هیجانگرایی مابوکراتیک و آینده دموکراسی در ایران طرحی آزمایشی ذهنی با رویکردی فراسوگرایانه

دوره 37، شماره 2، تابستان 1386

831.

چشم‌اندازی نو در باب مزیت رقابتی مبتنی بر منابع

دوره 5، شماره 1، تابستان 1386

832.

چگونگی بیان مفهوم «التزام» در زبان‌های روسی و فارسی

دوره 12، شماره 39، پاییز 1386

833.

چگونگی تاثیر ابعاد نمونه بر ویژگی های الاستیک دینامیک سنگ

دوره 41، شماره 5، تابستان 1386

834.

چگونه می توان ارزش تولیدات و خدمات اکولوژیکی منابع جنگلی خزری را تقویم کرد؟

دوره 33، شماره 42، تابستان 1386

835.

چهار طاقی گنبددار نقطه عطف معماری مساجد ایرانی

دوره 31، شماره 31، پاییز 1386

836.

حافظ‌ و منطق‌ مکالمه‌ رویکردی «باختینی» به اشعار حافظ ‌شیرازی

دوره 12، شماره 39، پاییز 1386

837.

حافظ و نام مهین خداوند

دوره 58، شماره 4، پاییز 1386

838.

حاکمیت شهر – منطقه تهران: چالش ها و روندها

دوره 29، شماره 29، بهار 1386

839.

حالت به‌ای ذینفع و مخاطب در زبان روسی و طرز بیان آن در زبان فارسی

دوره 12، شماره 37، بهار 1386

840.

حدود آزادی طرفین دعوی در تعیین صلاحیت قضایی بین المللی: جایگاه داوری تجاری بین المللی

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386

841.

حفاظت و توسعه در ایران

دوره 32، شماره 32، پاییز 1386

842.

حق اعیان در حقوق ثبت و دعاوی مرتبط با آن

دوره 4، شماره 11، زمستان 1385

843.

« حق دسترسی به اطلاعات محیط زیست » بررسی حقوق بشر اروپایی

دوره 32، شماره 40، زمستان 1385

844.

حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در اسلام

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

845.

حقوق بشر در عصر پسامدرن؛ انتقاد از شاهکاری فلسفی در فهم حقوق ذهنی

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386

846.

حل سریع روش اجزای مرزی برای مسائل الاستیسیته با استفاده از موجکها

دوره 41، شماره 8، زمستان 1386

847.

حل طیفی جریان بالای صوت روی استوانه و کره

دوره 40، شماره 6، زمستان 1385

848.

حمایت از حق موجودیت اقلیت‌ها در پرتو مجازات مرتکبان ژنوسید در رویه‌ی قضایی بین‌المللی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

849.

خانواده سیم (سیمز): فراسوی جنسیت و نژاد

دوره 4، شماره 4، زمستان 1385

850.

خصوصی سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور

دوره 27، شماره 27، تابستان 1386

851.

خلاصه مقالات انگلیسی به فارسی

دوره 35، شماره 2، تابستان 1386

852.

خلاصه مقالات انگلیسی به فارسی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1386

853.

خلاصه مقالات انگلیسی به فارسی

دوره 35، شماره 1، بهار 1386

854.

خلاصه مقالات فارسی به انگلیسی

دوره 35، شماره 2، تابستان 1386

855.

خلاصه مقالات فارسی به انگلیسی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1386

856.

خلاصه مقالات فارسی به انگلیسی

دوره 35، شماره 1، بهار 1386

857.

خُلُق عظیم و تفویض دین

دوره 40، شماره 3، پاییز 1386

858.

خویشاوندی زبان‌ها، خاستگاه زبان آلمانی و تحولات آن

دوره 12، شماره 37، بهار 1386

859.

دیالکتیک منش و میدان در نظریه عمل پی‏یر بوردیو

دوره 30، شماره 0، بهار 1386

860.

دختران جوان و تجربة زنانگی(مطالعه موردی در میان دختران دبیرستانی شهر تهران)

دوره 5، شماره 1، تابستان 1386

861.

دختران و آموزش فنی‌حرفه‌ای

دوره 5، شماره 2، پاییز 1386

862.

دیدگاه صوفیان متقدم دربارة عقل

دوره 40، شماره 2، تابستان 1386

863.

درام تعاملی،رهیافتی به مناسبات منطقِ نمایشی و رایانه

دوره 31، شماره 31، پاییز 1386

864.

درآمدی بر روش شناسی اندیشه سیاسی در دوره میانه تمدن اسلامی

دوره 37، شماره 1، بهار 1386

865.

درآمدی بر زیبایی‌شناسی سفالینه‌های جانوری ایران پیش از اسلام

دوره 28، شماره 28، زمستان 1385

866.

درآمدی بر نظریه شهروندی گفت و گویی در فلسفه سیاسی هابرماس

دوره 29، شماره 0، زمستان 1385

867.

در جستجوی نا آگاه

دوره 35، شماره 3، پاییز 1386

868.

در جست‌وجوی فنون تعیین روایی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1385

869.

درجه حرارت بدن گوسفند متعاقب تزریقات داخل بطن مغزی پروستاگلاندین‌‌‌های

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 399-401

870.

دریدن پرده‌های پندار در نمایشنامة مرغابی وحشی

دوره 12، شماره 37، بهار 1386

871.

درمان موفقیت آمیز بابزیوز در یک راس اسب

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

872.

درنگی در مفهوم روستا

دوره 33، شماره 41، بهار 1386

873.

دگرگونی‌های صرفی نحوی در تقابل رویارویی مقولات صرفی نحوی در زبان فارسی و آلمانی

دوره 12، شماره 40، پاییز 1386

874.

دنیای مجازی: بازار اطلاعاتی دموکراتیک توانا ساز یا سراب محدود کننده؟

دوره 2، شماره 1، بهار 1386

875.

• دهیاری ها، تجربه ای دیگر در مدیریت روستاهای ایران ( نمونه موردی: دهیاری های استان آذربایجان غربی )

دوره 38، شماره 1، بهار 1386

876.

دورکیم، خودکشی و مذهب

دوره 29، شماره 0، زمستان 1385

877.

دوگانگی اجتماعی نظر و عمل: توصیه فرضیه دوسوگرایی جامعه‏شناختی در عرصه بهداشت

دوره 29، شماره 0، زمستان 1385

878.

رابطة بین گروه های اکولوژیک گیاهی با شاخص های تنوع زیستی گیاهی در ذخیره گاه سرخدار افراتخته

دوره 33، شماره 43، پاییز 1386

879.

رابطة بین معیارهای ریسک واختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385

880.

رابطة ظهور و بطون قرآن

دوره 40، شماره 3، پاییز 1386

881.

رابطة هوش عاطفی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی

دوره 32، شماره 32، پاییز 1386

882.

رابطة هوش هیجانی و جرأت‌ورزی با مشارکت کلامی فراگیران انگلیسی

دوره 12، شماره 38، تابستان 1386

883.

رابطه ارزش‏های سنتی و مدرن در سطوح خرد و کلان

دوره 30، شماره 0، بهار 1386

884.

رابطه اصالت وجود و مجعولیت آن

دوره 40، شماره 2، تابستان 1386

885.

رابطه انگیزه و بهره وری نیروی انسانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

دوره 27، شماره 27، تابستان 1386

886.

رابطه باورهای معرفت شناختی و انگیزشی دانش آموزان تیزهوش درباره فرآیند یادگیری و دانش ریاضی

دوره 37، شماره 1، بهار 1386

887.

رابطه باورهای معرفت شناختی و انگیزشی دانش آموزان تیزهوش درباره فرایند یادگیری و دانش ریاضی

دوره 37، شماره 2، بهار 1386

888.

رابطه بین پیشرفت در زبان انگلیسی و ویژگی های شخصیتی استعدادهای درخشان دانشگاه اصفهان

دوره 37، شماره 2، بهار 1386

889.

رابطه بین پیشرفت در زبان انگلیسی و ویژگی های شخصیتی استعدادهای درخشان دانشگاه اصفهان

دوره 37، شماره 1، بهار 1386

890.

رابطه بین توانمندی های ادراکی - حرکتی و تحول ذهنی دانش آموزان

دوره 28، شماره 28، تابستان 1386

891.

رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1385

892.

رابطه توان هوازی و توانایی تکرار فعالیت های سرعتی ( RSA ) در زنان بسکتبالیست

دوره 31، شماره 31، تابستان 1386

893.

رابطه داوری و ضمانت‌نامه بانکی بین المللی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386

894.

رابطه سبک رهبری مربیان با انسجام گروهی بازیکنان در تیم های بسکتبال باشگاههای لیگ برتر کشور

دوره 29، شماره 29، تابستان 1386

895.

رابطه فعالیت تحصیلی ، انگیزه پیشرفت ، هوش هیجانی ، و متغییرهای بافتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 37، شماره 2، بهار 1386

896.

رابطه فعالیت تحصیلی، انگیزه پیشرفت، هوش هیجانی و متغیرهای بافتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 37، شماره 1، بهار 1386

897.

رابطه فهم با دیالکتیک، تاریخ و زبان در هرمنوتیک فلسفی گادامر

دوره 39، شماره 4، زمستان 1385

898.

رابطه قدرت سیاسی – دیوانی و بودجه (مطالعه موردی موافقت نامه ودجه جاری نهاد ریاست جمهوری)

دوره 37، شماره 2، تابستان 1386

899.

رابطه میان قوس کمر با طول عضله سوئز خاصره و قدرت عضلات شکم

دوره 27، شماره 27، تابستان 1386

900.

رابطه وجه نقد حاصل از عملیات و سود تعهدی با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 24، پاییز و زمستان 1386

901.

رای داور در حقوق داخلی و تجارت بین المللی

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386

902.

رازناکی شعر خاقانی

دوره 58، شماره 4، پاییز 1386

903.

ریاضیات در ارتباطات اقناعی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1386

904.

راهبردی در استخراج مقررات مربوط به حداقل های مورد نیاز در مورد پوشش کف محل های دفن مواد زائد جامد در کشور

دوره 32، شماره 40، زمستان 1385

905.

راه حل فیلسوفان اسلامی در رابطه نفس و بدن

دوره 35، شماره 3، پاییز 1386

906.

رتبه بندی آبادی های بخش بیضا بر اساس توان جمعیتی ، توان اقتصادی و دسترسی به منظور برنامه ریزی توسعه و بررسی مسائل و مشکلات روستاها به روش سریع (روش چمبرز)

دوره 38، شماره 1، بهار 1386

907.

ردیابی پادگن ‌24p ویروس لوسمی گاوی در عقده‌های لمفاوی گاوهای مبتلا به لکوز

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 285-289

908.

ردیابی پادگن ‌24p ویروس لوسمی گاوی در عقده‌های لمفاوی گاوهای مبتلا به لکوز

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386

909.

ردیابی پادگن‌های دخیل در پاسخ ایمنی هومورال ناشی از ویروس لوکوز گاوی در عقده‌های لمفاوی تومری در گاو

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386

910.

ردیابی پادگن‌های دخیل در پاسخ ایمنی هومورال ناشی از ویروس لوکوز گاوی در عقده‌های لمفاوی تومری در گاو

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 281-284

911.

ررسی بُعد زبان‌شناختی ترجمة ماشینی و معرفی اجمالی علوم مرتبط با آن?

دوره 12، شماره 37، بهار 1386

912.

ریزساختار و استحاله فازی در آلیاژ پیر شده نیکل - تیتانیوم غنی از نیکل

دوره 41، شماره 1، بهار 1386

913.

ریز ماشینکاری PET با استفاده از لایه برداری شیمیایی در حضور

دوره 41، شماره 7، پاییز 1386

914.

رژیم های بین المللی و تحولات سیاسی – اقتصادی در قفقاز

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

915.

رساله ای کهن در تصوف

دوره 58، شماره 4، پاییز 1386

916.

ریشه شناسی دو واژه از نسبت های خویشاوندی در زبان های هند و اروپایی

دوره 58، شماره 4، پاییز 1386

917.

ریشه های ایدئولوژیکی و تاریخی شکست طرح های صلح خاورمیانه

دوره 37، شماره 1، بهار 1386

918.

ریشه های دیکانستراکتیویسم در فلسفه، هنر و معماری

دوره 30، شماره 30، بهار 1386

919.

رفتار عابر پیاده، درارتباط بامکان های مسکونی و تجاری

دوره 32، شماره 32، پاییز 1386

920.

رقابت‌پذیری صنایع ایران در روند الحاق به سازمان تجارت‎جهانی

دوره 42، شماره 2، زمستان 1386

921.

رقابت روسیه و انگلستان در خلیج فارس.تلاش برای ایجاد پایگاه دریایی

دوره 58، شماره 2، تابستان 1386

922.

رهیافت مدیریت هنری درآموزش و تولید انیمیشن در ایران_ رویکرد تحقیقی

دوره 29، شماره 29، بهار 1386

923.

رهن مستعار

دوره 37، شماره 1، بهار 1386

924.

روابط ایران با شورای همکاری خلیج فارس بعد از سال 2003

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386

925.

روابط عمومی در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 39، شماره 43، تابستان 1386

926.

روانشناسی و ضعیت پست مدرن:یک رهیافت فلسفی

دوره 35، شماره 1، بهار 1386

927.

روسیة دوران استالین در داستان یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ

دوره 11، شماره 34، زمستان 1385

928.

روش اویلر دوبعدی با استفاده از DST داده‌های گرانی

دوره 33، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-1

929.

روش بردارهای ریتز نوین برای تحلیل دینامیکی سازه‌ها در حوزة فرکانس

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

930.

روش تلفیقی تحلیل برگشتی گسیختگی شیب‏ها، در توده‏سنگ‎های با درز‏های نزدیک‏ به ‏هم

دوره 41، شماره 5، تابستان 1386

931.

روش توابع پتانسیل برای محیط همسان جانبی با تقارن محوری

دوره 41، شماره 8، زمستان 1386

932.

روش شناسی اندازه‎گیری تجارت درون صنعت: یک مطالعة موردی برای صنایع کارخانه‎ای ایران

دوره 42، شماره 4، تابستان 1386

933.

روشی مبتنی بر تئوری گراف جهت تعیین بهینه جزیره ها در فرآیند بازیابی

دوره 41، شماره 7، پاییز 1386

934.

روشی مرکب در کنترل ادوات FACTSجهت بهبود اولین نوسان حالت گذرا

دوره 41، شماره 7، پاییز 1386

935.

رویکرد مصداقی سنجش عملکرد زنجیره عرضه همراه با مطالعه موردی در صنعت خودرو

دوره 19، شماره 1، زمستان 1385

936.

رویکردی نوین به رابطه جهان اسلام و مدرنیته

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

937.

روند تغییرات بیوشیمیایی، هماتولوژی و پاتولوژیک در سندرم آسیت جوجه‌های گوشتی با تأکید بر نقش رادیکال‌های آزاد اکسیژن

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 333-339

938.

روند توسعه تاریخی ، کاربری اراضی و تنگناهای شهرسازی در سنندج

دوره 38، شماره 1، بهار 1386

939.

روند شاخص های حدی دما و بارش در تهران

دوره 38، شماره 1، بهار 1386

940.

زاینده رود و یاد کارهایی از فرهنگ ایران باستان

دوره 57، شماره 5، زمستان 1385

941.

زبان جادو در فرهنگ عامه

دوره 11، شماره 36، زمستان 1385

942.

زبان و هرمنوتیک در فرایند مرجع

دوره 39، شماره 43، تابستان 1386

943.

زلزلة تهران و ارزیابی فضایی آسیب پذیری مناطق شهری

دوره 38، شماره 1، بهار 1386

944.

زنان و سریال‌های تلویزیونی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1385

945.