1.

10 جمله ی غلط درمورد دانشگاه

دوره 1396، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 7-7

2.

Accelerating high-order WENO schemes using two heterogeneous GPUs

دوره 48، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 161-170

3.

Accumulative Roll Bonding of Aluminum/Stainless Steel Sheets

دوره 50، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 1-5

4.

Accurate power sharing for parallel DGs in microgrid with various-type loads

دوره 5، شماره 1، بهار 2017، صفحه 27-41

5.

A Compact Scheme for a Partial Integro-Differential Equation with Weakly Singular Kernel

دوره 28، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 359-367

6.

A Comparative Study of the Evolution of Iranian e-Business Models with the Most Successful Global Business Models

دوره 9، شماره 1، 2017، صفحه 103-122

7.

A Comparison of EMG Activity of Some Lower Extremity Muscles in Individuals with and without Dynamic Knee Malalignment in Single-Leg Squat

دوره 9، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 53-67

8.

A Comparison of Range of Motion of Joints and Isometric Strength of Lower Extremity Muscles in Female Athletes with and without Dynamic Knee Valgus

دوره 9، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 83-101

9.

A Comprehensive Framework for Information Technology Governance and Localizing it for Automotive Industry of Iran (Case Study: ATLAS Automotive Holding)

دوره 9، شماره 1، 2017، صفحه 143-165

10.

Acute toxicity of povidone-iodine (Betadine) in common carp (Cyprinus carpio L. 1758)

دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 589-593

11.

A Decision Making Framework for Evaluating Suppliers of Automotive Parts Industry Based on Cognitive Map

دوره 51، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 59-75

12.

A Decision Support System for Stakeholder Management during Different Project Phases considering Stakeholders’ Personality Types and Available Resources (The Case of Behsama Web-Based Information System)

دوره 9، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 679-700

13.

Aerobic degradation of methylene blue from colored effluents by Ralstonia eutropha

دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 363-375

14.

A Finite Volume Formulation for the Elasto-Plastic Analysis of Rectangular Mindlin-Reissner Plates, a Non-Layered Approach

دوره 50، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 293-310

15.

A Fuzzy Expert System for Policy Making on Roads Pavement Maintenance

دوره 51، شماره 4، بهار 2018، صفحه 449-462

16.

A General Dynamic Function for the Basal Area of Individual Trees Derived from a Production Theoretically Motivated Autonomous Differential Equation

دوره 10، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 917-928

17.

A generalization of Profile Hidden Markov Model (PHMM) using one-by-one dependency between sequences

دوره 6، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 117-127

18.

A genetic algorithm approach for open-pit mine production scheduling

دوره 51، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 47-52

19.

A Genetic Algorithm for Integration of Vehicle Routing Problem and Production Scheduling in Supply Chain (Case Study: Medical Equipment Supply Chain)

دوره 51، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 147-160

20.

A Hierarchical Approach for Lot-sizing and Production Scheduling of Complementary Product Packages

دوره 51، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 207-222

21.

A Hybrid Algorithm to Solve a Bi-objective Location Routing Inventory Problem in a Supply Chain under Stochastic Demand

دوره 51، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 175-193

22.

A Hybrid Metaheuristic Method for Two-Echelon Location-Routing Problem with Pickup and Delivery

دوره 51، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 101-115

23.

A Hybrid Stress Plane Element with Strain Field

دوره 50، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 255-275

24.

Alterations of the electrocardiographic parameters in relation to circulating electrolytes and cardiac enzymes during different productive states of high producing Holstein dairy cows

دوره 11، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 135-146

25.

Ambient Temperature and Relative Humidity Impacts on a Photovoltaic Module under Niamey Climatic Conditions

دوره 2، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 89-98

26.

A Method for Solving Super-Efficiency Infeasibility by Adding virtual DMUs with Mean Values

دوره 10، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 905-916

27.

A Model for Investigation of the Intensity of Trust Relationships' Strength among Users in Social Media

دوره 9، شماره 2، 2017، صفحه 191-216

28.

A Model for Quality Assurance on Acquisition and Registration, Processing, and Dissemination of Theses and Dissertations Systems

دوره 9، شماره 2، 2017، صفحه 167-190

29.

A Model Inventory / Production of Single Vendor and Single Buyer by Considering Shortage and Rate of Deterioration, Lead Time Uncertainty Based Approach the Dempster-Shafer Theory

دوره 51، شماره 4، بهار 2018، صفحه 435-448

30.

A Molecular Survey on Chlamydial Infection in Pet and Zoo Captive Reptiles in Tehran

دوره 11، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 227-233

31.

A multiple land use change model based on artificial neural network, Markov chain, and multi objective land allocation

دوره 1، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 82-99

32.

Analyses of Daylighting Effects on Human Health in Buildings

دوره 2، شماره 1، بهار 2017، صفحه 54-59

33.

Analysis and Optimization using Renewable Energies to Get Net-Zero Energy Building for Warm Climate

دوره 48، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 331-344

34.

Analysis of DNA isolated from different oil sources: problems and solution

دوره 11، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 311-323

35.

Analysis of Flow of Nanofluid through a Porous Channel with Expanding or Contracting Walls using Chebychev Spectral Collocation Method

دوره 48، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 225-232

36.

Analysis of Heat transfer in Porous Fin with Temperature-dependent Thermal Conductivity and Internal Heat Generation using Chebychev Spectral Collocation Method

دوره 48، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 271-284

37.

Analysis of Low-Frequency Passive Seismic Attributes in Maroun Oil Field, Iran

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 11-26

38.

Analysis of Strengthening Mechanisms in an Artificially Aged Ultrafine Grain 6061 Aluminum Alloy

دوره 50، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 152-160

39.

Analysis of structural characteristics of social capital for increasing the resilience of social- ecological systems (Case study: Kalateh Rudbar, Semnan province)

دوره 22، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 167-174

40.

Analysis physical and chemical properties of soil and morphometric impacts on gully erosion

دوره 22، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 157-166

41.

Analyzing the Consequences of the UAE Creating Artificial Islands in The Persian Gulf (Considering the Copenhagen School)

دوره 1، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 281-313

42.

An Analysis of Economic Implications of the UK Leaving the EU

دوره 21، شماره 1، بهار 2017، صفحه 71-83

43.

An Analysis of the Patterns of Policymaking in Iraq’s National Security During the Period of the Ba’ath Party’s Rule

دوره 1، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 61-84

44.

Anatomy of Salvia limbata in Relation to Altitudinal Gradient in West Azerbaijan (Iran)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 205-216

45.

An Efficient Imperialist Competitive Algorithm for Resource Constrained Project Scheduling Problem

دوره 51، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 161-174

46.

An Empirical Examination of the Major Relationship Factors Affecting Franchisees’ Overall Satisfaction and Intention to Stay

دوره 10، شماره 1، بهار 2017، صفحه 31-62

47.

An Estimation of The Impact of Economic Sanctions and Oil Price Shocks on Iran-Russian Trade: Evidence from a Gravity- VEC Approach

دوره 21، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 469-497

48.

An estimation of Thornthwaite monthly water-balance in Mighan sub-basin

دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 71-80

49.

An Evaluation of the Phytochemical Properties of SomePomegranate Cultivars during Fruit Development and Ripening

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 193-204

50.

An evidence of intersex males in Jajroud River Loach, Oxynoemacheilus bergianus (Derjavin, 1934)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 97-108

51.

A new approach based on the RFS method for evaluating popularity of top open-source GIS software packages using user comments in forums

دوره 1، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 58-70

52.

A new approach for nonlinear vibration analysis of thin and moderately thick rectangular plates under inplane compressive load

دوره 48، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 185-198

53.

A New Approach for Olive (Arbequina cv.) Micropropagation: Effect of Dikegulac, Light and Carbon Source

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 79-87

54.

A New Fuzzy Approach to Determine the Best Method for the Installation of Marine Pipelines

دوره 51، شماره 4، بهار 2018، صفحه 463-473

55.

A new indexed approach to render the attractors of Kleinian groups

دوره 49، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 53-62

56.

A New Intuitionistic Fuzzy Goal Programming Approach to Develop a New Product

دوره 51، شماره 3، زمستان 2017، صفحه 339-349

57.

A New Mathematical Model in Cell Formation Problem with Consideration of Inventory and Backorder: Genetic and Particle Swarm Optimization Algorithms

دوره 10، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 819-852

58.

A New Mechanism to Improve the Detection Rate of Shilling Attacks in the Recommender Systems

دوره 9، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 871-892

59.

A New Similarity Method to Optimize Business in the Online Stores Using the Rating Time Technology

دوره 9، شماره 1، 2017، صفحه 61-82

60.

A new virtual leader-following consensus protocol to internal and string stability analysis of longitudinal platoon of vehicles with generic network topology under communication and parasitic delays

دوره 48، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 345-356

61.

An Image Analysis-Based Methodology for Chromite Exploration through Opto-Geometric Parameters; a Case Study in Faryab Area, SE of Iran

دوره 51، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 97-104

62.

An improved algorithm to reconstruct a binary tree from its inorder and postorder traversals

دوره 49، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 93-113

63.

An Intelligent System for Fraud Detection in Coin Futures Market’s Transactions of Iran Mercantile Exchange Based on Bayesian Network

دوره 9، شماره 1، 2017، صفحه 1-20

64.

A novel algorithm to determine the leaf (leaves) of a binary tree from its preorder and postorder traversals

دوره 49، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 1-11

65.

A Novel Analysis of Risk Sharing Effects on Income Inequality in Informal Insurances

دوره 21، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 230-240

66.

A Novel Approach to Analyze Quality Cost Using Hybrid Bayesian Networks

دوره 51، شماره 3، زمستان 2017، صفحه 297-310

67.

A novel computational procedure based on league championship algorithm for solving an inverse heat conduction problem

دوره 48، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 285-296

68.

A Novel Design of a Low Cost CSP Using Turbocharger as an Expander

دوره 2، شماره 1، بهار 2017، صفحه 20-24

69.

A Novel Method with Dilute Surfactant Flooding by Considering the Effect of Time and Temperature on Crude Oil Aging, Experimental Study on Heavy Oil of Bangestan

دوره 51، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 155-163

70.

A Novel Study of Upgrading Catalytic Reforming Unit by Improving Catalyst Regeneration Process to Enhance Aromatic Compounds, Hydrogen Production, and Hydrogen Purity

دوره 51، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 81-94

71.

Antimicrobial and Physiological Effects of Silver and Silicon Nanoparticles on Vase Life of Lisianthus (Eustoma grandiflora cv. Echo) Flowers

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 135-144

72.

A Numerical Analysis on the Performance of Counterweight Balance on the Stability of Undercut Slopes

دوره 51، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 63-69

73.

Application of Image Processing for Investigating the Effect of Nanozeolite and Nanosponge on Flesh Firmness of Cold Stored Cantaloupe

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 127-133

74.

Application of PV and Solar Energy in Water Desalination System

دوره 2، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 13-18

75.

Application of “Sink & Source” and “Stream wise” Methods for Exergy Analysis of Two MED Desalination Systems

دوره 50، شماره 2، اردیبهشت 2017، صفحه 61-72

76.

Applications of higher order shear deformation theories on stress distribution in a five layer sandwich plate

دوره 48، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 233-252

77.

Applying an integrated fuzzy gray MCDM approach: A case study on mineral processing plant site selection

دوره 51، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 177-183

78.

Applying Rough Set Theory and Grey Theory in Multi-attribute Decision Making Methods for the Evaluation and Selection of ERP Systems

دوره 9، شماره 2، 2017، صفحه 217-236

79.

Applying the Modified Base Stock Policy in a Two–echelon Inventory System Including Stockroom and Retailers

دوره 51، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 91-100

80.

Arc changes in arid area rivers (Case study: Qomrood river in Iran)

دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 11-18

81.

A Reflection on Shaping the Virtual Space Based on Religious Values

دوره 1، شماره 1، 2017، صفحه 103-118

82.

Are the reproductive traits of two populations of P. quatuordecimpunctata affected by the geographic conditions and the prey species?

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 109-117

83.

A review of functionally graded thick cylindrical and conical shells

دوره 48، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 357-370

84.

A Review of Solar Energy Driven HDH and Solar Still Desalination Technologies

دوره 2، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 79-87

85.

A Review of the Performance of the International Atomic Energy Agency Regarding Pakistan’s Nuclear Activities

دوره 1، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 223-253

86.

A review on enhancement techniques of electrokinetic soil remediation

دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 157-166

87.

A Road Map for Civil Engineers towards Bridge Engineering Through Academic Education and Professional Training

دوره 50، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 51-73

88.

A Robust Optimization Model for Aggregate Production Planning with Postponement Policy

دوره 51، شماره 4، بهار 2018، صفحه 389-404

89.

A Robust Optimization Model of Facility Location-reliable Network Design in Competitive Environment under Uncertainty

دوره 51، شماره 3، زمستان 2017، صفحه 325-337

90.

A Simulation-Based Optimization Model for Scheduling New Product Development Projects in Research and Development Centers

دوره 10، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 883-904

91.

A Simultaneous Location, Routing and Scheduling Model for Transporting Evacuees with Time Window and Multiple Depots

دوره 51، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 195-206

92.

A spatio-temporal feature extraction algorithm for crop mapping using satellite image time-series data

دوره 1، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 112-121

93.

Assessment of desertification hazard, risk and development of management plans

دوره 22، شماره 1، بهار 2017، صفحه 51-67

94.

Assessment of effective operational parameters on dyeing wastewater treatment by electrocoagulation process

دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 517-526

95.

Assessment of indoor environmental impacts on human health (Case study: Glass city, Firozabad (India)(

دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 175-183

96.

Assessment of levels and health risk of heavy metals (Pb, Cd, Cr, and Cu) in commercial hen’s eggs from the city of Hamedan

دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 669-677

97.

Assessment of surface water pollution in urban and industrial areas of Savar Upazila, Bangladesh

دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 243-259

98.

Assessment of the presence of metals and quality of water used for irrigation in Kwara State, Nigeria

دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 461-470

99.

Assessment of user preferences of campus green space at Ferdowsi University of Mashhad-Iran

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 1-11

100.

Assessment of water quality in Halda River (the Major carp breeding ground) of Bangladesh

دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 429-441

101.

A Statistical-Probabilistic Pattern for Determination of Tunnel Advance Step by Quantitative Risk Analysis

دوره 51، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 161-176

102.

Asteroidal number for some product graphs

دوره 49، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 31-43

103.

A Study of Bit Condition for Generation Rx -Mode Waves: Interaction of Particles with Z/UH-Mode Waves

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 97-102

104.

A study on the effects of environmental factors on vegetative characteristics and corm yield of saffron (Crocus sativus)

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 45-52

105.

A Survey of Pathogenic Avian Mycoplasma Involvement in Multicausal Respiratory Disease in Broiler Flocks

دوره 11، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 249-253

106.

A survey on detection of coronavirus in neonatal calf diarrhea in dairy farms of Iran

دوره 11، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 201-208

107.

A Sustainable Transition to Renewable Energy Resources in Oil Producing Countries: A Case Study of Iran

دوره 2، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 249-272

108.

Asymmetric Behavior of Inflation in Iran: New Evidence on Inflation Persistence Using a Smooth Transition Model

دوره 21، شماره 1، بهار 2017، صفحه 101-120

109.

A synoptic-climatology approach to increase the skill of numerical weather predictions over Iran

دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 1-9

110.

A Theoretical Framework for Several Antecedents of Shared Leadership in Corporate Board Contexts

دوره 10، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 751-781

111.

A Theoretical Study of Solidarity in American Society: The Case of the “Ground Zero Mosque” Controversy

دوره 1، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 199-222

112.

Atomic Insights into the Melting Behavior of Metallic Nano-catalysts

دوره 50، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 81-89

113.

Attribute Reduction in Incomplete Information System based on Rough Set Theory Using Fuzzy Imperialist Competitive Algorithm

دوره 9، شماره 1، 2017، صفحه 123-142

114.

Auditor Tenure, Auditor Industry Expertise, and Audit Report Lag: Evidences of Iran

دوره 10، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 641-666

115.

Author Index

دوره 28، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 377-384

116.

Automatic generation of E-LOD1 from LiDAR point cloud

دوره 1، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 16-25

117.

Automatic Reverse Warehousing System: Principal Concepts, Modeling and Optimizing of Shelving and Routing Problems

دوره 51، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 117-131

118.

Back to the Land: The Impact of Financial Inclusion on Agriculture in Nigeria

دوره 21، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 885-903

119.

Bearing Capacity of Shallow Foundations on Cohesionless Soils: A Random Forest Based Approach

دوره 50، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 35-49

120.

Bias-Induced Optical Absorption of Current Carrying Two-Orbital Quantum Dot with Strong Electron-Phonon Interaction (Polaron Regime)

دوره 28، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 175-183

121.

Biochemical changes of Conocarpus erectus (combretaceae) in response to gas refinery air pollution as an air pollution indicator

دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 185-190

122.

Biochemical characterization of recombinant benzyl alcohol dehydrogenase from Rhodococcus ruber UKMP-5M

دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 613-622

123.

Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons by Pseudomonas species

دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 9-19

124.

Biodiesel: A Cost-effective Fuel Using Waste Materials

دوره 51، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 69-80

125.

Biological and Agronomical Characteristics of Local and Introduced Plum (Prunus domestica L.) Cultivars in Georgia

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 157-166

126.

Biological index and pollution assessment of Damghanroud river in the Semnan province

دوره 22، شماره 1، بهار 2017، صفحه 69-75

127.

Bioremediation of gasoil by indigenous bacterial strains

دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 553-560

128.

Biostratigraphy of Acritarchs and Chitinozoans in Ordovician Strata from the Fazel Abad Area, Southeastern Caspian Sea, Alborz Mountains, Northern Iran: Stratigraphic Implications

دوره 28، شماره 1، بهار 2017، صفحه 37-57

129.

Buckling Behavior of Composite Plates with a Pre-central Circular Delamination Defect under in-Plane Uniaxial Compression

دوره 48، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 111-122

130.

C*-algebras on r-discrete Abelian Groupoids

دوره 28، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 169-174

131.

Capabilities of data assimilation in correcting sea surface temperature in the Persian Gulf

دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 273-283

132.

Cardinal temperatures for seed germination of three Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) cultivars

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 89-100

133.

Cascade organic Rankine cycle using LNG cold energy: Energetic and exergetic assessments

دوره 2، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 329-335

134.

Catalytic production of biodiesel from corn oil by metal-mixed oxides

دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 679-688

135.

Categorical fracture orientation modeling: applied to an Iranian oil field

دوره 51، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 139-146

136.

Cecal Cannulation in Horse; an Experimental Study

دوره 11، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 353-360

137.

CFD Simulation of Dry and Wet Pressure Drops and Flow Pattern in Catalytic Structured Packings

دوره 51، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 27-37

138.

Changes in composition and antioxidant activities of essential oils in Phlomis anisodonta (Lamiaceae) at different stages of maturity

دوره 6، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 205-212

139.

Characterization of native ethanol producing Zymomonas spp. isolated from natural environments in Iran

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 21-30

140.

Characterization of tannery effluents of Hazaribagh area, Dhaka, Bangladesh

دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 395-406

141.

Characterizing Tourmaline in Metapelitic Schists from The Gasht Area, North Iran and Boron Source in Metamorphic Fluids

دوره 28، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 243-253

142.

Co-Creation Intention; Presenting a Model of Antecedents and its Impact on Attitude Toward the Product (Case Study in Shatel Company)

دوره 10، شماره 1، بهار 2017، صفحه 143-174

143.

Co-inoculation with Mesorhizobium ciceri and PGPR can improve chickpea (Cicer arietinum L.) growth in rain-fed and irrigated conditions

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 129-140

144.

Combined application of computational fluid dynamics (CFD) and design of experiments (DOE) to hydrodynamic simulation of a coal classifier

دوره 51، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 9-24

145.

Community’s perception of utilization and disposal of plastic bags in Eastern Ethiopia

دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 147-156

146.

Comparative Assessment of rEPC1 antigen and Copro-antigen for diagnosis of Echinococcosis in dogs

دوره 11، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 217-225

147.

Comparing inhibitory potential of Eugenia caryophyllus and Origanum compactum against the growth and gene expression of enterotoxins in Staphylococcus aureus ATCC 29213

دوره 11، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 299-311

148.

Comparison between Water Quality Index (WQI) and biological indices, based on planktonic diatom for water quality assessment in the Dong Nai River, Vietnam

دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 311-323

149.

Comparison of Different Hydraulic Fracture Growth Models Based on a Carbonate Reservoir in Iran

دوره 51، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 95-104

150.

Comparison of different mass transport equations for wind erosion quantification purposes in southwest Iran: A wind tunnel study

دوره 22، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 197-208

151.

Comparison of different tools for pain assessment following ovariohysterectomy in bitches

دوره 11، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 255-265

152.

Comparison of MAPK and thioredoxin gene expression in wheat seedlings exposed to silver nitrate and silver nanoparticle

دوره 6، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 189-196

153.

Comparison of serum triiodothyronine, tetraiodothyronine and thyroid stimulating hormone concentrations in pregnant and lactating Beetal-cross and native goats in Garmsar township

دوره 11، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 243-248

154.

Comprehensive Microbial Study on Biocide Application as Vase Solution Preservatives for Cut ‘Cherry Brandy’ Rose Flower

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 89-103

155.

Conceptual Model of Innovation Capability in Industrial and Academic Research Centers: A Systematic Review

دوره 10، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 609-640

156.

Concrete Filled Tubular Bracing Subjected to Cyclic Loading

دوره 50، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 165-177

157.

Considering the Soil Effects on Design Process of Performance-Based Plastic Design for Reinforced Concrete Structures

دوره 50، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 411-425

158.

Construction of T-vector derived from pBluescript ΙΙ SK with a positive selection marker, a rapid system for cloning

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 199-205

159.

Conversion and Residence Time Calculation for Gas-solid Solid Reactions of the Cylindrical-shaped Particles with Con-stant Size Using the Shrinking Core Model

دوره 51، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 9-19

160.

Cooperative Advertising and Pricing in a Competitive Market with Customers’ Excitations Effects

دوره 51، شماره 3، زمستان 2017، صفحه 351-361

161.

Coordination of a Two-echelon Supply Chain under Demand Uncertainty Using Revised Sales Rebate with Simultaneous Punishment and Rebate Approaches

دوره 51، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 15-27

162.

Coprecipitation Synthesis of CoFe2O4 Nanoparticles for Hyperthermia

دوره 50، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 105-110

163.

Corner Crack Effect on the Seismic Behavior of Steel Plate Shear Wall System

دوره 50، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 311-332

164.

Corrosion Inhibition of Sodium Phosphate for Coarse and Near Ultrafined-Grain Mild steel surface

دوره 50، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 33-42

165.

Coupled BE-FE Scheme for Three-Dimensional Dynamic Interaction of a Transversely Isotropic Half-Space with a Flexible Structure

دوره 50، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 95-118

166.

Crude Oil Desalting by Using Nanocarbon

دوره 51، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 47-53

167.

Culture, Lifestyle and the Information Revolution in the Middle East and Muslim World

دوره 1، شماره 1، 2017، صفحه 89-102

168.

Cyclic Loading Tests for Cold-Formed Steel Wall Frames with Lightweight Concrete

دوره 50، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 119-133

169.

Deformation flow analysis and symmetry of Goushti shear zone, Sanandaj-Sirjan metamorphic belt, Iran

دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 117-130

170.

Degradation of naphthalene by bacterial isolates from the Gol Gohar Mine, Iran

دوره 6، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 171-180

171.

DEM Analysis of Backfilled Walls Subjected to Active Translation Mode

دوره 51، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 191-197

172.

Derivations of the Algebra of Sections of Superalgebra Bundles

دوره 28، شماره 1، بهار 2017، صفحه 75-78

173.

Design Analyses of Sustainable Solar Skyscraper in Cold & Dry Climate of Urmia City, Iran

دوره 2، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 45-51

174.

Design and Analyze of 20 MW Photovoltaic Solar Powerplant in Iran

دوره 2، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 65-69

175.

Design and optimization of a PV-wind hybrid system with storage system by HOMER software, Case study: Tehran

دوره 2، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 49-53

176.

Designing a Model Based on Cumulative Citation to Identify and Analyze Scientific Changes in the Field of Data Quality

دوره 9، شماره 2، 2017، صفحه 301-312

177.

Designing a Predictive Analytics for the Formulation of Intelligent Decision Making Policies for VIP Customers Investing in the Bank

دوره 9، شماره 3، 2017، صفحه 477-511

178.

Designing Decision Support System to Select IT Projects and Services (Case Study: Tosan Company)

دوره 9، شماره 1، 2017، صفحه 21-38

179.

Designing Knowledge Map for Knowledge Management projects Using Network Analysis

دوره 9، شماره 3، 2017، صفحه 637-657

180.

Designing Medicine Fuzzy Expert System for Diagnosis of Motor System Problems

دوره 51، شماره 3، زمستان 2017، صفحه 311-323

181.

Designing the Fundamentals and Prerequisites Model for Developing International Markets in ICT Industry

دوره 9، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 729-758

182.

Design Output Control TLB Converter for DC Drive Applications with photovoltaic power supply

دوره 2، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 105-110

183.

Detecting Outliers in Exponentiated Pareto Distribution

دوره 28، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 267-272

184.

Determination of nitrate utilization efficiency of selective strain of Bacillus sp. isolated from Eutrophic Lake, Theerthamkara, Kasaragod, Kerala

دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 55-67

185.

Determination of the height of destressed zone above the mined panel: An ANN model

دوره 51، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 1-7

186.

Determining Influential Users in Social Networks (The Case of: Word of Mouth on Digikala Company Instagram Page)

دوره 9، شماره 3، 2017، صفحه 587-612

187.

Determining the importance of soil properties for clay dispersibility using artificial neural network and daptive neuro-fuzzy inference system

دوره 22، شماره 1، بهار 2017، صفحه 135-143

188.

Developing a Local Model to Evaluate the Impact of Information Technology Capabilities on the Performance of Pharmaceutical Firms Using the Mediating Role of Supply Chain Approach (Case Study: Pharmaceutical Firms in Iran)

دوره 9، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 829-850

189.

Developing a Stochastic Model to Establish a Relief Operations Network after Natural Disasters (Case study: A Probabilistic Earthquake in Tehran City)

دوره 51، شماره 4، بهار 2018، صفحه 417-433

190.

Developing Proper Systems for Successful Cloud Computing Implementation Using Fuzzy ARAS Method (Case Study: University of Tehran Faculty of New Science and Technology)

دوره 9، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 759-786

191.

Developing the Change Management Model in Outsourcing of IT Services: Using Interpretive -Structural Modeling (ISM)

دوره 9، شماره 3، 2017، صفحه 405-425

192.

Development and Practical Application of a Lifetime Management System for Prestressed Concrete Bridges

دوره 50، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 395-410

193.

Dielectrophoretic effect of nonuniform electric fields on the protoplast cell

دوره 48، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 1-14

194.

Distribution and Paleoecology of the Middle Jurassic Foraminifera from Eastern Alborz (Goznawwi section)

دوره 7، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 219-236

195.

Divergence times and morphological evolution of the subtribe Eritrichiinae (Boraginaceae-Rochelieae) with special reference to Lappula

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 159-167

196.

Does Market Potential Matter? Evidence on the Impact of Market Potential on Economic Growth in Iranian Provinces

دوره 21، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 847-863

197.

Domesticating Daylight via Atria

دوره 2، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 21-25

198.

Dual-objective Preemptive Multi-mode Resource-Constrained Project Scheduling Problem Optimization Model

دوره 51، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 29-44

199.

Dual Spacization of Cultures: Problematization of Cyberspace and Cultural Matters

دوره 1، شماره 1، 2017، صفحه 1-18

200.

Economic Analysis and Simulation of Solar PV, Wind Turbine Hybrid Energy System Using HOMER pro

دوره 2، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 53-58

201.

Economic Growth and Renewable Energy in Iran

دوره 21، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 789-808

202.

Edge-tenacity in Networks

دوره 49، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 45-53

203.

Effect of 12-hours delay and anticipation from traditional practice in silkworm mounting to spinning frames on economic traits of Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycidae) cocoons

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 127-134

204.

Effect of application methods of phosphate and zinc sulfate fertilizers on water use efficiency and qualitative characteristics of corn under water deficit stress

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 11-19

205.

Effect of hydropriming on morphological and physiological performance of aged groundnut (Arachis hypogaea L.) seeds

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 43-53

206.

Effect of Joule-Heating Annealing on Giant Magnetoimpedance of Co64Fe4Ni2B19-xSi8Cr3Alx (x = 0, 1 and 2) Melt-Spun Ribbons

دوره 50، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 111-116

207.

Effect of organic amendment on organic metabolites in root knot nematode (Meloidogyne Incognita) infested spinach

دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 377-382

208.

Effect of Phenological Stages on Essential Oil Content, Composition and Rosmarinic Acid in Rosmarinus officinalis L.

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 251-258

209.

Effect of Salicylic Acid Application on Oxidative Damage and Antioxidant Activity of Grape (Vitis vinifera L.) Under Drought Stress Condition

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 29-50

210.

Effect of salinity on some physiological and biochemical responses in the cyanobacterium Synechococcus elongatus

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 67-77

211.

Effect of sub acute exposure of nano Zinc particles on oxidative stress parameters in rats

دوره 11، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 155-164

212.

Effect of water-deficit stress on fruit yield, antioxidant activity, and some physiological traits of four Iranian melon genotypes

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 13-25

213.

Effects of Aloe Vera crude extract on growth performance and some hemato-immunological indices of Oncorhynchus mykiss in farm scale

دوره 11، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 383-394

214.

Effects of copper oxide nanoparticles on the growth of Chlorella vulgaris

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 11-20

215.

Effects of expanded clay (Leca) and Styrofoam as inorganic growing media substances on growth and development of Spathiphyllum wallisii

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 27-33

216.

Effects of Fluid Environment Properties on the Nonlinear Vibrations of AFM Piezoelectric Microcantilevers

دوره 50، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 117-123

217.

Effects of Harvest Date on Apple Fruit Quality at Harvesting and after Cold Storage

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 21-27

218.

Effects of Matricaria chamomille and Cichorium intybus powder on Performance, Rumen Microbial Population and Some Blood Parameters of Dallagh Sheep

دوره 11، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 267-277

219.

Effects of methylphenidate on the mice Adrenal glands and lymphoid organs: Results of histochemical, histometrical and histopathological investigations

دوره 11، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 335-345

220.

Effects of pH and pulp potential on the selective separation of Molybdenite from the Sungun Cu-Mo concentrate

دوره 51، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 147-150

221.

Effects of storage duration and temperature of hydro-primed wheat seeds on seed and seedling quality

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 1-10

222.

Effects of Temperature and Season on In Vitro Establishment and Shoot Multiplication of Picea abies (L.) H. Karst

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 51-56

223.

Efficacy of Echinacea purpurea and Protexin on systemic and mucosal immune response to Newcastle Diseases Virus vaccination (VG/GA strain) in commercial turkey poults

دوره 11، شماره 1، بهار 2017، صفحه 85-95

224.

Elastic analysis of functionally graded rotating thick cylindrical pressure vessels with exponentially-varying properties using power series method of Frobenius

دوره 48، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 89-98

225.

Energy Performance Analysis of Solar-wind Catchers Under Hot and Dry Climatic Condition in Iran-Yazd

دوره 2، شماره 1، بهار 2017، صفحه 13-19

226.

Engaging PhD Students: Investigating the Role of Supervisor Support and Psychological Capital in a Mediated Model

دوره 10، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 283-306

227.

English Abstracts

دوره 51، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 1-4

228.

English Abstracts

دوره 51، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 1-4

229.

English Abstracts

دوره 51، شماره 3، زمستان 2017، صفحه 1-4

230.

English Abstracts

دوره 51، شماره 4، بهار 2018، صفحه 1-4

231.

Enhanced Cutaneous Wound Healing by the Leaf Extract of Achillea eriophora D.C. Using the In Vitro Scratch Assay

دوره 28، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 305-312

232.

Environmental impacts of Aghdarband coal mine: pollution by heavy metals

دوره 7، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 311-321

233.

Estimating of erosion and sediment yield of Gorganrud basin using erosin potential method

دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 19-32

234.

Estimating Stock Price in Energy Market Including Oil, Gas, and Coal: The Comparison of Linear and Non-Linear Two-State Markov Regime Switching Models

دوره 10، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 715-728

235.

Estimating the Mechanical Properties of Travertine Building Stones Due to Salt Crystallization Using Multivariate Regression Analysis

دوره 28، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 231-241

236.

Estimation and Evaluation of Greenhouse Gas Emissions during the Life-Cycle of Wastewater Pipelines: Case Study of Tehran, Iran

دوره 50، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 191-206

237.

Estimation and modeling of gas emissions in municipal landfill (Case study: Landfill of Jiroft City)

دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 689-700

238.

Estimation of coal proximate analysis factors and calorific value by multivariable regression method and adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS)

دوره 51، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 29-35

239.

Estimation of Concentrations in Chemical Systems at Equilibrium Using Geometric Programming

دوره 51، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 1-7

240.

Estimation of daily global solar radiation using MODIS data for a clear sky day (case study: northwest of Iran)

دوره 2، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 33-38

241.

Estimation of total Effort and Effort Elapsed in Each Step of Software Development Using Optimal Bayesian Belief Network

دوره 9، شماره 3، 2017، صفحه 507-530

242.

Estimation of Total Organic Carbon from well logs and seismic sections via neural network and ant colony optimization approach: a case study from the Mansuri oil field, SW Iran

دوره 7، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 255-266

243.

Evaluate Toxocara Canis Excretory-Secretory Antigens in Experimental Allergic Encephalomyelitis (EAE)

دوره 11، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 175-183

244.

Evaluating the application of wastewater in different soil depths (Case study: Zabol)

دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 113-121

245.

Evaluating the Effectiveness of Integrated Benders Decomposition Algorithm and Epsilon Constraint Method for Multi-Objective Facility Location Problem under Demand Uncertainty

دوره 10، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 551-576

246.

Evaluating the Effect of Graphite Source and Operating Conditions on the Synthesis of Graphene Oxide

دوره 50، شماره 2، اردیبهشت 2017، صفحه 37-45

247.

Evaluating the Efficiency of Iran’s Provincial Tax Offices and Ranking Them by DEA/AHP

دوره 10، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 729-750

248.

Evaluation Euro IV of effectiveness in transportation systems of Tehran on air quality: Application of IVE model

دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 639-653

249.

Evaluation of antimicrobial activity of Poly Lactic Acid (PLA) films containing cellulose nanoparticle and Bunium persicum and Mentha pepperita essential oils (EOs)

دوره 11، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 289-298

250.

Evaluation of antioxidant potential of Aloe vera and pituitary sexual hormones after experimental diabetes in male rats.

دوره 11، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 164-174

251.

Evaluation of Biological Activity and Analysis of Volatile Fraction from Pterocarya fraxinifolia in Vegetative Stage from Iran

دوره 28، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 119-126

252.

Evaluation of Cadmium Removal from the Water in Phytoremeiation Process Using Eichhornia crassipes

دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 29-38

253.

Evaluation of cardiac troponin I (cTnI), electrocardiography, creatine kinase (CK) and aspartate aminotransferase (AST) in diagnosis of selenium deficiency in Markhoz goat kids breed

دوره 11، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 125-133

254.

Evaluation of Cutting Performance of Diamond Saw Machine Using Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm

دوره 51، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 185-190

255.

Evaluation of Evaporation Estimation Methods: a Case Study of Karaj Dam Lake

دوره 48، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 137-150

256.

Evaluation of Faryab spring hydrochemistry in Hormozgan Province, Southern Iran

دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 333-339

257.

Evaluation of growth inhibition activity of myxobacterial extracts against multi-drug resistant Acinetobacter baumannii

دوره 6، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 181-187

258.

Evaluation of natural radioactivity of soil samples from different regions of Wassit governorate

دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 47-53

259.

Evaluation of oil pollution dispersion in an unsaturated sandy soil environment

دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 701-711

260.

Evaluation of Performance Levels of Zipper-Braced Frames Using Structural Damage Index

دوره 50، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 353-374

261.

Evaluation of pesticide residues in tomato (Lycopersicum esculentum) and the potential health risk to consumers in urban areas of Ghana

دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 69-80

262.

Evaluation of seasonal variability in surface water quality of Shallow Valley Lake, Kashmir, India, using multivariate statistical techniques

دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 349-362

263.

Evaluation of the impact of landfill leachate on groundwater quality in Kolkata, India

دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 443-452

264.

Evaluation of the Modified VegSyst Model to Simulate Growth, Nitrogen Uptake and Evapotranspiration of Pumpkin (Cucurbita pepo L.) Under Different Management Practices

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 273-301

265.

Evaluation of the status of heavy metal pollution in surface water and sediments of the Nil River (North Eastern Algeria)

دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 301-310

266.

Evaluation of visual pollution in urban squares, using SWOT, AHP, and QSPM techniques (Case study: Tehran squares of Enghelab and Vanak)

دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 655-667

267.

Examining the Social Basis of the Far-right Parties in Europe

دوره 1، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 139-174

268.

Experimental and Numerical Investigation of Rock Dynamic Fracture

دوره 51، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 37-46

269.

Experimental Studies on the Conical Cap tray Performance

دوره 50، شماره 2، اردیبهشت 2017، صفحه 47-52

270.

Explaining and Testing the Aboriginal Model of Shopping Malls’ Success: (Case Study: Shopping Malls in Tehran)

دوره 10، شماره 1، بهار 2017، صفحه 259-282

271.

Exploring and Prioritizing Factors Influencing Viral Marketing in the Context of Mobile Application

دوره 9، شماره 2، 2017، صفحه 237-252

272.

Exploring the Trade Openness, Energy Consumption and Economic Growth Relationship in Iran by Bayer and Hanck Combined Cointegration and Causality Analysis

دوره 21، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 829-845

273.

Extracting Customer Behavior Pattern in a Telecom Company Using Temporal Fuzzy Clustering and Data Mining

دوره 9، شماره 3، 2017، صفحه 549-570

274.

Factors Affecting Social Commerce and Exploring the Mediating Role of Perceived Risk (Case Study: Social Media Users in Isfahan)

دوره 10، شماره 1، بهار 2017، صفحه 63-90

275.

Factors Influencing Young Entrepreneurial Aspirant’s Insight Towards Sustainable Entrepreneurship

دوره 10، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 435-466

276.

Fasciola gigantica of Ruminants: The phylogenetic analysis based on COX1 sequences

دوره 11، شماره 1، بهار 2017، صفحه 21-29

277.

Faults and fractures detection in 2D seismic data based on principal component analysis

دوره 51، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 199-207

278.

Feasibility PV Integration in Trombe Wall for Iran Climates

دوره 2، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 59-64

279.

First Pages

دوره 51، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 1-2

280.

First Pages

دوره 51، شماره 3، زمستان 2017، صفحه 1-2

281.

First Pages

دوره 51، شماره 4، بهار 2018، صفحه 1-2

282.

First Pages

دوره 51، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 1-2

283.

First Record of Aptian- Cenomanian Brachiopods from the Vezk Section (South of Yasuj, Iran)

دوره 28، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 337-347

284.

Foraminiferal biozonation and morphogroups from shale memberof the Aitamir Formation in Maraveh Tappeh section, northwest Koppeh-Dagh Basin

دوره 7، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 237-254

285.

Forecasting of PV Output Power in Cloudy Conditions by LOLIBEE, MLP-ABC and MLP Algorithms

دوره 2، شماره 1، بهار 2017، صفحه 38-42

286.

Foreign Direct Investment and Economic Growth: Evidence from Iran and GCC

دوره 21، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 601-620

287.

Foreign Interest Rates and the Islamic Stock Market Integration between Indonesia and Malaysia

دوره 21، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 639-659

288.

Foreign Knowledge Spillovers and Total Factor Productivity Growth: Evidence from Four ASEAN Countries

دوره 21، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 267-299

289.

Forging Ahead: How to Thrive at the Modern Workplace

دوره 10، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 783-818

290.

Fuzzy Group Decision Making Model for Identifying and Ranking of Success Factors in Fraud Prevention in Iranian E-banking

دوره 9، شماره 2، 2017، صفحه 355-378

291.

Genetic Diversity and Population Structure of Iranian tulips revealed by EST-SSR and NBS-LRR Markers

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 167-182

292.

Genetic diversity in spring wheat cultivars and relationships between traits under terminal drought stress

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 101-117

293.

Genetic Diversity of pear (Pyrus spp) Germplasm Assessed by Simple Sequence Repeat (SSR) and Morphological Traits

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 145-155

294.

Genetic Programming Based Formulation to Predict Compressive Strength of High Strength Concrete

دوره 50، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 207-219

295.

Geochemistry of siliciclastic sediments of the Semnan Province and NE of Isfahan Province (Iran), implication for provenance

دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 55-69

296.

Geological controlling soil organic carbon and nitrogen density in a hillslope landscape, semiarid area of Golestan province, Iran

دوره 22، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 221-228

297.

GIS-Based Multi Criteria Evaluation for Thermal Power Plant Site Selection in Kahnuj County, SE Iran

دوره 50، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 179-189

298.

GMOs: A Good but Battered Means for Sustainable Production Intensification

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 1-20

299.

Grain Refinement and Enhancement of Mechanical Properties of Hot Extruded Rare-Earth Containing Magnesium Alloy

دوره 50، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 132-136

300.

Graphene Synthesis Methods for Graphene Based Supercapacitors of the Solar Energy Systems

دوره 2، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 309-314

301.

Green Synthesis and Characterization of Bi2O3 Nanorods as Catalyst for Aromatization of 1,4-Dihydropyridines

دوره 28، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 113-118

302.

Group $\{1, -1, i, -i\}$ Cordial Labeling of sum of $C_n$ and $K_m$ for some $m$

دوره 49، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 129-139

303.

Growth and grain yield of chickpea (Cicer arietinum) cultivars as affected by plant densities under the fall dry land farming

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 21-33

304.

Growth-phase dependent biodesulfurization of Dibenzothiophene by Enterobacter sp. strain NISOC-03

دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 101-111

305.

Hardness Optimization for Al6061-MWCNT Nanocomposite Prepared by Mechanical Alloying Using Artificial Neural Networks and Genetic Algorithm

دوره 50، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 23-32

306.

Health Financing: Does Governance Quality Matter?

دوره 21، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 693-723

307.

Heavy metal bioaccumulation and its potential relation with incidence of Canine Parvovirus infection in Golden Jackals, North Iran

دوره 11، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 113-125

308.

Hierarchical Control Approach for an Autonomous Microgrid including PV Systems to Mitigate the Impacts of Non-Linear Loads

دوره 2، شماره 1، بهار 2017، صفحه 31-37

309.

High dilution rate of bull semen affects cryopreservation outcomes: kinematic and flowcytometric parameters

دوره 11، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 377-383

310.

High Potash Volcanic Rocks and Pyroclastic Deposits of Damavand Volcano, Iran, an Example of Intraplate Volcanism

دوره 28، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 155-168

311.

Human Resource Management in the Public Sector: An Investigation into the Iranian Ministries

دوره 10، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 667-695

312.

Hypercube Bivariate-Based Key Management for Wireless Sensor Networks

دوره 28، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 273-285

313.

Ichnotaxonomic analysis of trace fossil assemblages of the Upper Triassic Nayband Formation, Tabas Block, Central Iran

دوره 7، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 199-218

314.

Identification and characterization of pigmented photoreceptor-producing microorganisms using FTIR spectroscopy

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 1-9

315.

Identification and Expression of Genes Involved in the Biosynthesis of Penicillin and Its Detection by HPLC in Penicillium chrysogenum

دوره 28، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 105-111

316.

Identification of Atypic and Classic, Mucinous and Nonmucinous Forms of Ovine Pulmonary Adenocarcinoma (OPA) and TTF1 Marker Expression

دوره 11، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 279-287

317.

Identification of the sources of dust storms in the City of Ahvaz by HYSPLIT

دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 341-348

318.

Identifying Qualitative Factors Affecting the Production and Distribution of Information and Knowledge in Science and Technology Parks of Iran

دوره 9، شماره 2، 2017، صفحه 253-276

319.

Identifying the Applications of Internet of Things in the Smart Home by Using Meta synthesis Method

دوره 9، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 659-678

320.

Identifying the Effective Components of Information Security Management in Information Technology of Iranian Offshore Oil Company

دوره 9، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 851-870

321.

Immediate and Long-Term Effect of Cold Spray on Myoelectric Variables of Selected Muscles of Lower Extremity of Dominant Leg during Single-Leg Drop-Jump

دوره 9، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 121-137

322.

Impact of Iranian permanent GPS network precipitable water estimates on numerical weather prediction

دوره 1، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 100-111

323.

Impact of Salicylic Acid on Phenolic Metabolism and Antioxidant Activity in Four Grape Cultivars during Cold Storage

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 217-228

324.

Impact of Tamper Shape on the Efficiency and Vibrations Induced During Dynamic Compaction of Dry Sands by 3D Finite Element Modeling

دوره 50، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 151-163

325.

Implicit Leadership Theories: A Qualitative Study in an Iranian Organization

دوره 10، شماره 1، بهار 2017، صفحه 1-29

326.

Improving Effects of Mild Cold Stress and Salicylic acid on Growth and Physiology of Periwinkle (Catharanthus roseus Don.)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 67-78

327.

Improving Petrophysical Interpretation of Conventional Log ‎by Determination of Real Bed Boundaries

دوره 28، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 147-154

328.

Improving the Basin Type Solar Still Performances Using an Internal Solar Collector

دوره 2، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 13-19

329.

Incorporating Return on Inventory Investment into Joint Lot-Sizing and Price Discriminating Decisions: A Fuzzy Chance Constraint Programming Model

دوره 10، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 929-959

330.

Incremental explosive analysis and its application to performance-based assessment of stiffened and unstiffened plates

دوره 48، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 253-270

331.

Influences of Brassinosteroide and Hot Water on Postharvest Enzyme Activity and Lipid Peroxidaion of Lime (Citrus aurantifolia L.) Fruit During Storage at Cold Temperature

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 57-65

332.

Influential Mechanisms and Potential Applications of Nano-Silicas in Cement Composites

دوره 50، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 375-393

333.

Infrastructure Analysis of Sazeh Gostar Saipa Outsourcing Company to Select Knowledge Management Strategy: Qualitative Approach

دوره 9، شماره 3، 2017، صفحه 425-450

334.

Integration of Balanced Scorecard and Three- stage Data Envelopment Analysis Approaches

دوره 10، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 527-550

335.

Intellectual, Psychological, and Social Capital and Business Innovation: The Moderating Effect of Organizational Culture

دوره 10، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 307-333

336.

Interactions between Histamine H1 and H3 and Dopamine D1 Receptors on feeding behavior in chicken

دوره 11، شماره 1، بهار 2017، صفحه 63-73

337.

International Portfolio Diversification at Industry Level within South-East Asian Stock Markets

دوره 10، شماره 1، بهار 2017، صفحه 91-112

338.

Interspecies interactions of halophilic and halotolerant actinomycetes: An example from a salt

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 183-189

339.

Inversion of Gravity Data by Constrained Nonlinear Optimization based on nonlinear Programming Techniques for Mapping Bedrock Topography

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 27-45

340.

Investigating the effects of plant growth promoting bacteria and Glomus Mosseae on cadmium phytoremediation by Eucalyptus camaldulensis L.

دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 575-588

341.

Investigating the Empirical Effect of ABC Stages on the Performance of Companies

دوره 10، شماره 1، بهار 2017، صفحه 175-205

342.

Investigating the Performance Characteristics of Asphaltic Concrete Containing Nano-Silica

دوره 50، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 75-93

343.

Investigating the Relationship between Green Tax Reforms and Shadow Economy Using a CGE Model - A Case Study in Iran

دوره 21، شماره 1، بهار 2017، صفحه 153-167

344.

Investigating the Relationship between Various Brittleness Indexes with Specific Ampere Draw in Rock Sawing Process

دوره 51، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 125-132

345.

Investigation Effective Parameters Of a Diffusion Absorption Refrigeration Cycle Coupled with a Solar Parabolic Collector

دوره 2، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 273-280

346.

Investigation of Climate Change Effect on Drought Characteristics in the Future Period using the HadCM3 model (Case Study: Khoy Station, Northwest of Iran)

دوره 22، شماره 1، بهار 2017، صفحه 43-50

347.

Investigation of effective parameters on the performance of NF membrane in simultaneous removal of Cr (VI) and Cu from contaminated water

دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 383-394

348.

Investigation of flora, life form and geographical distribution of plant species in north-west of Ludab region, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province, Iran

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 135-145

349.

Investigation of the effect of progesterone (Cue-MateTM) administration on ovulation induction in photostimulated anestrus mares

دوره 11، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 183-190

350.

Investigation of the Productivity of Networking Activities and Improvement Projects on the Sales and Employment of Iranian Agricultural Clusters

دوره 21، شماره 1، بهار 2017، صفحه 45-70

351.

Investigation of Thermodynamic Performance of Salt Gradient Solar Ponds

دوره 2، شماره 1، بهار 2017، صفحه 25-30

352.

Investigation of the Use of Various Silica Source on NaX Zeolite Properties

دوره 50، شماره 2، اردیبهشت 2017، صفحه 1-7

353.

Investigation on metals (V, Ni, and Fe) accumulation in the collection site of oil sludge

دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 325-331

354.

In vitro activity of Quercus brantii extracts against biofilm- producing Pseudomonas aeruginosa

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 31-38

355.

In Vitro Regeneration of Iranian Melon (Cucumis Melo L. ‘Samsoori’) Using Antibiotic and Benzyl adenine Micropropagation of Cucumis Melo L. ‘Samsoori’

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 117-126

356.

ISIC، جایی که دانشجویان رو تحویل می گیره!

دوره 1396، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 11-11

357.

Isolation and morphological study of ecologically-important insect “Hermetia illucens” collected from Roorkee compost plant

دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 453-459

358.

IT Security Management Implementation Model in Iranian Bank Industry

دوره 9، شماره 2، 2017، صفحه 379-404

359.

Just chromatic exellence in fuzzy graphs

دوره 49، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 23-32

360.

Keywords Index

دوره 28، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 385-395

361.

k-Remainder Cordial Graphs

دوره 49، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 41-52

362.

Kyoto’s Glocal Identity: Establishing Balance between Identity Change and Persistence

دوره 1، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 33-59

363.

Landslide susceptibility mapping using logistic regression analysis in Latyan catchment

دوره 22، شماره 1، بهار 2017، صفحه 85-95

364.

Land suitability assessment for urban green space using AHP and GIS: A case study of Ahvaz parks, Iran

دوره 22، شماره 1، بهار 2017، صفحه 117-133

365.

Leaf mineral nutrients composition and primary bud necrosis disorder in fruiting and de-fruited ‘Askari’ grapevine

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 53-62

366.

Lethal and sub-lethal impacts of lead on some hematological, biochemical and immunological indices in Caspian roach (Rutilus rutilus)

دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 21-27

367.

Levels of natural radioactivity in environment in residential area of Moradabad District, Western Uttar Pradesh

دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 1-7

368.

Life cycle assessment of construction phase of monorail project in Qom, Iran

دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 81-99

369.

Light and scanning electron microscopic study of the lingual structure in the budgerigar (Melopsittacus undulatus)

دوره 11، شماره 1، بهار 2017، صفحه 97-104

370.

Linear optimization on Hamacher-fuzzy relational inequalities

دوره 49، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 115-150

371.

Linear optimization on the intersection of two fuzzy relational inequalities defined with Yager family of t-norms

دوره 49، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 55-82

372.

Location-Routing Problems: A Review of Concepts, Models, Methods and Research Gaps

دوره 51، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 223-250

373.

Lot-Sizing and Scheduling on Parallel Machine due to Earliness and Tardiness Cost

دوره 51، شماره 3، زمستان 2017، صفحه 363-374

374.

Lower Tithonian ammonites from the Chaman Bid Formation in northeastern Iran, Koppeh-Dagh Basin

دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 11-26

375.

Magnetic nanoparticles: a promising component in RNA extraction process

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 47-52

376.

Maritime Transportation, Environmental Pollution, and Economic Growth in Iran: Using Dynamic Log Linear Model and Granger Causality Approach

دوره 21، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 185-210

377.

Marketing Mix Elements - A Case Study on Steel Industry Export

دوره 21، شماره 1، بهار 2017، صفحه 121-136

378.

Mathematical Modeling of a Hierarchical Hub Routing Problem and Using the Benders Decomposition and Artificial Bee Colony Algorithms to Solve it

دوره 51، شماره 3، زمستان 2017، صفحه 265-279

379.

Maximum Power Point Tracking Using Constrained Model Predictive Control for Photovoltaic Systems

دوره 2، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 19-24

380.

Mechanical Behavior of an Ultrafine/Nano Grained Magnesium Alloy

دوره 50، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 6-15

381.

Mechanochemical Synthesis of Nanostructured MgXNi1-XO Compound by Mg-NiO Mixture

دوره 50، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 51-59

382.

‌Methods for overcoming seed dormancy in jimsonweed (Datura stramonium L.)

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 35-41

383.

Microbio-ecology and hydro-geochemistry of saline sulfur springs of Ghale-Madreseh, Khuzestan, Iran

دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 623-637

384.

Microencapsulation of Butyl Stearate as Phase Change Material by Melamine Formaldehyde Shell for Thermal Energy Storage

دوره 51، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 147-154

385.

Microstructure and mechanical properties of AZ91 tubes fabricated by Multi-pass Parallel Tubular Channel Angular Pressing

دوره 50، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 16-22

386.

Minimizing Net Present Value of Costs in Lot-Sizing in a Two-Echelon Inventory System

دوره 51، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 251-264

387.

Mixed moderate thermophilic bioleaching of Cu, Mo and Re from molybdenite concentrate: effects of silver ion, medium and energy sources

دوره 51، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 151-159

388.

Modeling and Experimental Investigation a Solar Tray Dryer with Indirect Forced Convection using Phase Change Materials

دوره 2، شماره 1، بهار 2017، صفحه 43-47

389.

Modeling and Simulation of Cyber Battlefield

دوره 9، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 809-828

390.

Modeling and Solving a Multi-product Economic Order Quantity Problem with Imperfect Items and Emergency Buy or Repair Options

دوره 51، شماره 4، بهار 2018، صفحه 405-416

391.

Modeling environmental indicators for land leveling, using Artificial Neural Networks and Adaptive Neuron-Fuzzy Inference System

دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 595-612

392.

Modeling of Pressure Dependence of Interfacial Tension Behaviors of Supercritical CO2 + Crude Oil Systems Using a Basic Parachor Expression

دوره 50، شماره 2، اردیبهشت 2017، صفحه 19-27

393.

Modeling the movement of phosphorus in some selected agricultural soils in Nigeria

دوره 22، شماره 1، بهار 2017، صفحه 31-42

394.

Modification of Tennant and Wetted Perimeter Methods in Simindasht Basin, Tehran Province

دوره 50، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 221-231

395.

Molecular and serological detection of Neospora caninum in multiple tissues and CSF in asymptomatic infected stray dogs.

دوره 11، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 105-112

396.

Molecular Characterization of canine parvovirus (CPV) antigenic variants from healthy and diarrheic dogs in Urmia region, Iran

دوره 11، شماره 1، بهار 2017، صفحه 9-19

397.

Molecular detection of Toxoplasma gondii infection in aborted fetuses in sheep in Khorasan Razavi province, Iran

دوره 11، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 147-154

398.

Molecular evaluation of 1RS-rye translocation distribution in the Iranian dryland wheat cultivars and elite promising lines

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 119-128

399.

Molecular phylogeny of Scutellaria (Lamiaceae; Scutellarioideae) in Iranian highlands inferred from nrITS and trnL-F sequences

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 169-181

400.

Monitoring of sea surface currents by using sea surface temperature and satellite altimetry data in the Caspian Sea

دوره 1، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 36-46

401.

Monitoring the prevalence of the tetracycline efflux genes among E. coli isolated from chicken colibacillosis

دوره 11، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 235-241

402.

Monocular vision based obstacle detection

دوره 1، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 122-130

403.

Morphological discrimination amongst geological rock surfaces of Zagros thrust belt via SAR backscattering modelling

دوره 1، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 131-141

404.

Morphometric characteristics of Yardangs in the Lut Desert, Iran

دوره 22، شماره 1، بهار 2017، صفحه 21-29

405.

Morphometric Properties of Glacial Cirques in Zagros Mountain, IRAN

دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 131-151

406.

Motivational Antecedents of Whistle-Blowing in Iranian Public Service Organizations

دوره 10، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 385-408

407.

Multi Objective Exergy Based Optimization of a Solar Micro CHP System Based on Organic Rankine Cycle

دوره 2، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 41-47

408.

Multi-Objective Operating Room Scheduling Using Simulation-based Optimization

دوره 51، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 1-13

409.

Multi objective optimization of the vibration analysis of composite natural gas pipelines in nonlinear thermal and humidity environment under non-uniform magnetic field

دوره 48، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 53-64

410.

Multi-objective Optimization of web profile of railway wheel using Bi-directional Evolutionary Structural Optimization

دوره 48، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 307-318

411.

Multiplicity and Exchange in the World Trade and Applied Diplomacy Structure Regarding Social Network Analysis

دوره 9، شماره 3، 2017، صفحه 613-636

412.

Multiscale Evaluation of the Nonlinear Elastic Properties of Carbon Nanotubes Under Finite Deformation

دوره 50، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 60-80

413.

MWCNT@MIL-53 (Cr) Nanoporous Composite: Synthesis, Characterization, and Methane Storage Property

دوره 51، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 21-26

414.

National assessment of climate resources for tourism seasonality in Iran using the tourism climate index

دوره 22، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 175-186

415.

National Security and Economic Growth

دوره 21، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 905-924

416.

Natural radioactivity and heavy metal distribution in reservoirs in Ghana

دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 225-241

417.

Natural Resources, Institutions Quality, and Economic Growth; A Cross-Country Analysis

دوره 21، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 661-693

418.

Neighborhood matrix: A new idea in matching of two dimensional gel images

دوره 6، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 129-137

419.

Netnography based on Incomplete Information: A New Approach in Analysis of Internet Users' Comments

دوره 9، شماره 2، 2017، صفحه 333-354

420.

New Algorithm For Computing Secondary Invariants of Invariant Rings of Monomial Groups

دوره 49، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 103-111

421.

New method for measurement of barchans parameters Case study: Lut desert, Iran

دوره 22، شماره 1، بهار 2017، صفحه 11-19

422.

Nilpotent Elements in Skew Polynomial Rings

دوره 28، شماره 1، بهار 2017، صفحه 59-74

423.

Nitrogen isotope variations and environmental perturbations during Cenomanian-Turonian transition in the NE Tethyan realm, Koppeh-Dagh basin

دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 1-9

424.

Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II to Solve Multi Objective Resource-constrained Project Scheduling Problem with Time-cost Trade-off

دوره 51، شماره 4، بهار 2018، صفحه 375-387

425.

Nonlinear Vibration and Stability Analysis of Beam on the Variable Viscoelastic Foundation

دوره 48، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 99-110

426.

Non-rigid star pattern recognition for preparation of IOD’s observations

دوره 1، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 47-57

427.

Normalized Tenacity and Normalized Toughness of Graphs

دوره 49، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 141-159

428.

Novel design and simulation of predictive power controller for a doubly-fed induction generator using rotor current in a micro-hydropower plant

دوره 5، شماره 1، بهار 2017، صفحه 43-58

429.

Novel Levofloxacin Derivatives as Potent Antibacterial Agents

دوره 28، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 127-131

430.

Numerical Analysis of the Primer Location Effect on Ground Vibration Caused by Blasting

دوره 51، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 53-62

431.

Numerical and Economic Study of Performance of Centrifugal Pump as Turbine

دوره 48، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 151-160

432.

Numerical probabilistic analysis for slope stability in fractured rock masses using DFN-DEM approach

دوره 51، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 79-90

433.

Numerical Simulation of Hydraulic Frac-turing Process for an Iranian Gas Field in the Persian Gulf

دوره 51، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 55-67

434.

Numerical Simulation of Piles Subjected To Lateral Spreading and Comparison with Shaking Table Results

دوره 50، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 277-292

435.

O Brave New World: The Dark Side of Cyberspace

دوره 1، شماره 1، 2017، صفحه 19-35

436.

Oil Price Shocks and Russia’s Economic Growth: The Impacts and Policies for Overcoming Them

دوره 1، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 1-31

437.

Oil Price Uncertainty in the Iranian Economy

دوره 21، شماره 1، بهار 2017، صفحه 137-152

438.

Olive fruit dry matter and oil accumulation in warm environmental conditions

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 35-43

439.

Online Community and Democracy

دوره 1، شماره 1، 2017، صفحه 37-60

440.

Online Detection of Hydrodynamic Changes in Fluidized Bed using Cross Average Diagonal Line

دوره 50، شماره 2، اردیبهشت 2017، صفحه 53-60

441.

On the Analysis of Laminar Flow of Viscous Fluid through a Porous Channel with Suction/Injection at Slowly Expanding or Contracting Walls

دوره 48، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 319-330

442.

On the development of a sliding mode observer-based fault diagnosis scheme for a wind turbine benchmark model

دوره 5، شماره 1، بهار 2017، صفحه 13-26

443.

On the evaluation of second order phase statistics in SAR interferogram stacks

دوره 1، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 1-15

444.

On the Relation Between the Large-Scale Tropospheric Circulation and Air Quality in Tehran

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 83-95

445.

Optimal plant spacing of Lallemantia iberica under rainfed and supplementary irrigation

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 141-147

446.

Optimization for high level expression of cold and pH tolerant amylase in a newly isolated Pedobacter sp. through Response Surface Methodology

دوره 6، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 139-150

447.

Optimization of parabolic trough solar collectors integrated with two stage Rankine cycle

دوره 2، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 61-66

448.

Optimization of Structure of Solar Cells Based on Lead Perovskites (CH3NH3PbX3, X: I, Br) Via Numerical Simulation

دوره 2، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 315-321

449.

Optimization of turbine blade cooling with the aim of overall turbine performance enhancement

دوره 5، شماره 1، بهار 2017، صفحه 71-83

450.

Optimum design of a double-sided permanent magnet linear synchronous motor to minimize the detent force

دوره 5، شماره 1، بهار 2017، صفحه 1-11

451.

Outcomes of applying a geopedologic approach to soil survey in Iran

دوره 22، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 239-247

452.

OXA-10 and OXA-2 ESBLs among multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa isolates from North West of Iran

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 191-197

453.

Paleoenvironment, Biostratigraphy and Sequence stratigraphic studies of the Permian-Triassic boundrary of the offshore Persian Gulf, Iran: using an integrated approach.

دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 35-54

454.

Palynofacies analysis and paleoenvironmental interpretation of the Dalichai Formation, northeast of Semnan

دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 27-34

455.

Palynofacies-based sequence stratigraphy of the Upper Cretaceous strata (Abderaz Formation) in east of Koppeh-Dagh Basin, Northeast of Iran

دوره 7، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 153-168

456.

Parametric study of a viscoelastic RANS turbulence model in the fully developed channel flow

دوره 48، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 65-74

457.

Pass-Through Effects of Global Food Prices on Consumer Prices in Iran

دوره 21، شماره 1، بهار 2017، صفحه 169-180

458.

Patterns and Trends in Sovereign Wealth Fund Investments: A Post-Crisis Descriptive Analysis

دوره 21، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 725-763

459.

Patterns of mitochondrial gene expression in rapeseed leaves (Brassica napus L.) at early growth stage in response to drought stress

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 67-77

460.

Peppermint and Pennyroyal Essential Oil Effect on Performance, Rumen Microbial Population and Some Blood Parameters of Sheep

دوره 11، شماره 1، بهار 2017، صفحه 75-84

461.

Performance-Based Plastic Design of Moment Frame-Steel Plate Shear Wall as a Dual System

دوره 50، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 21-34

462.

Performance Improvements of a Centrifugal Pump with Different Impellers using Polymer Additive

دوره 48، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 199-206

463.

Persian Walnut Phenology: Effect of Chilling and Heat Requirements on Budbreak and Flowering Date

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 259-271

464.

Petrochemical Products Market and Stock Market Returns: Empirical Evidence from Tehran Stock Exchange

دوره 21، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 383-403

465.

Petrology and Geochemistry of Early Cambrian Volcanic Rocks Hosting the Kiruna-type Iron Ore in Anomaly 10 of Sechahun, Central Iran

دوره 28، شماره 1، بهار 2017، صفحه 21-35

466.

Photocatalytic Decolorization of Methyl Orange by Silica-Supported TiO2 Composites

دوره 50، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 43-50

467.

Physico-chemical and bacteriological characterization of surface water in Djendjen River (North Eastern Algeria)

دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 261-272

468.

Phytoremediation potential of heavy metals by two native pasture plants (Eucalyptus grandis and ailanthus altissima) assisted with AMF and fibrous minerals in contaminated mining regions

دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 471-486

469.

Plant growth promoting bacteria effects on growth, photosynthetic pigments and root nutrients uptake of Avena sativa L. under drought stress

دوره 22، شماره 1، بهار 2017، صفحه 107-116

470.

Pollinizer Influence on Fruit Quality Traits in Japanese Plum (Prunus salicina Lindl.)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 229-237

471.

Polycyclic aromatic hydrocarbons in air from industrial areas in Lagos and Ogun states, Nigeria

دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 561-573

472.

Positive effects of salicylic acid on some biochemical and physiological parameters of Aloysia citrodora under drought stress

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 147-157

473.

Possible Energy Gain at High Latitudes in Southern Hemisphere

دوره 2، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 25-32

474.

Post-Triassic normal faulting and extensional structures in Central Alborz, Northern Iran

دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 85-102

475.

Potential of four tropical plant powders as grain protectants against Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Chrysomelidae)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 119-126

476.

Potential of Nanodiamond/Water Nanofluid as Working Fluid of Volumetric Solar Collectors

دوره 2، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 71-78

477.

Power Series -Aftertreatment Technique for Nonlinear Cubic Duffing and Double-Well Duffing Oscillators

دوره 48، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 297-306

478.

Predicting Low Cycle Fatigue Life through Simulation of Crack in Cover Plate Welded Beam to Column Connections

دوره 48، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 39-52

479.

Predicting the Occurrence of Hydraulic Fracture in Grouting Operations Based on the Pressure in the Penetrated Cement Grout

دوره 51، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 113-118

480.

Predicting three-dimensional displacement around the tunnel and its impact on the value of Q-system

دوره 51، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 133-138

481.

Prediction of Dispersed Phase Holdup in Scheibel Extraction Columns by a New Correlation

دوره 51، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 105-111

482.

Prediction of emergence of Flixweed (Descurainia sophia) and Wild Oat (Avena fatua) using thermal time models in Winter Rapeseed (Brassica napus)

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 55-65

483.

Prediction of fragmentation due to blasting using mutual information and rock engineering system; case study: Meydook copper mine

دوره 51، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 23-28

484.

Prediction of soil cation exchange capacity using support vector regression optimized by genetic algorithm and adaptive network-based fuzzy inference system

دوره 22، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 187-196

485.

Prediction of structural forces of segmental tunnel lining using FEM based artificial neural network

دوره 51، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 71-78

486.

Prediction of Temperature distribution in Straight Fin with variable Thermal Conductivity and Internal Heat Generation using Legendre Wavelet Collocation Method

دوره 48، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 217-224

487.

Preliminary Beneficiation and Washability Studies on Ghouzlou's Low-Ash Coal Sample

دوره 51، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 119-123

488.

Preparation and in vitro evaluation of a novel chitosan-based hydrogel for injectable delivery of enrofloxacin

دوره 11، شماره 1، بهار 2017، صفحه 31-47

489.

Preparation of Zirconium Phosphate Nanoparticles and Its Application in the Protection of Aldehydes

دوره 28، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 313-323

490.

Presentation of a Tri-level Covering Fortification Model in Order to Protect Facility Against Disturbance in r-interdiction Median Problem with the Approach of Stackelberg Game

دوره 51، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 45-58

491.

Presenting an extended evaluation framework for building detection algorithms using high spatial resolution images

دوره 1، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 26-35

492.

Pressure Loss Estimation of Three-Phase Flow in Inclined Annuli for Underbalanced Drilling Condition using Artificial Intelligence

دوره 50، شماره 2، اردیبهشت 2017، صفحه 29-35

493.

Prioritizing Intangible Assets in developing Competitive Advantage through the Process of Network Analysis: The Case of Information Technology Private Corporations

دوره 9، شماره 3، 2017، صفحه 449-476

494.

Prioritizing Target Markets for the Export of Iran Construction Services

دوره 21، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 621-637

495.

Production and functional characterization of human insulin-like growth factor 1

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 39-45

496.

Proposing Hybrid Architecture to Implement Cloud Computing in Higher Education Institutions Using a Meta-synthesis Appro

دوره 9، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 701-728

497.

Proposing Innovative Genetic Algorithms Model to Solve the Problem of the Professors' Educational Planning Considering Students' Opinions

دوره 9، شماره 3، 2017، صفحه 531-548

498.

Protective role of vitamin C on spatial memory and oxidative stress alteration during paraquat-induced toxicity in male rats

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 79-85

499.

Providing a New Approach for Segmenting Customers Based on Their Purchasing Behavior Change over Time in Electronic Business

دوره 9، شماره 2، 2017، صفحه 277-300

500.

Provisional Evaluation of Composting as Priority Option for Sustainable Waste Management in South-West Nigeria

دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 417-428

501.

Pseudophillipsia (Carniphillipsia) (Trilobite) from the Permian Jamal Formation, Isfahan, Iran

دوره 28، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 325-336

502.

Radical scavengering of pigments from novel strains of Dietzia schimae and Microbacterium esteraromaticum

دوره 6، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 159-170

503.

Radiological and Histological Assessment of the Ossification Centers of Pectoral Limb in Quail

دوره 11، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 345-352

504.

Reconstruction of Data Gaps in Total-Ozone Records with a New Wavelet Technique

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 73-81

505.

Refined plate theory for free vibration analysis of FG nanoplates using the nonlocal continuum plate model

دوره 48، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 123-136

506.

Regional Economic Growth and Spatial Spillover Effects in MENA Area

دوره 21، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 765-787

507.

Regional simulation and landslide risk prediction based on bivariate logistic regression (A case study: Pahne Kola watershed in north of Iran)

دوره 51، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 105-112

508.

Reliability Assessment of Functional Balance Tests in Semi-Professional Adolescent and Young Girls of Several Selected Sport Fields

دوره 9، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 1-14

509.

Reliability assessment of Needle Penetration Index for estimating compressive strength of some sedimentary rocks from the Qom Formation, Central Iran

دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 103-116

510.

Remainder Cordial Labeling of Graphs

دوره 49، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 17-30

511.

Removal of caffeine from aqueous solution using multi-wall carbon nanotubes: kinetic, isotherm, and thermodynamics studies

دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 539-552

512.

Removal of heavy metals and hardness from groundwater via electro-coagulation method

دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 213-224

513.

Removal of Hg (I) and Hg (II) Ions from Aqueous Solutions, Using TiO2 Nanoparticles

دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 505-516

514.

Resistance and vegetative growth analysis of some olive cultivars in response to a defoliating pathotype of Verticillium dahliae Kleb

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 239-250

515.

Responses of above and below-ground traits of wheat wild relative (Aegilops tauschii) and bread wheat (Triticum aestivum L.) to imposed moisture stress

دوره 22، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 209-220

516.

Responses of Accessions of Zea Mays to Crude Oil Pollution Using Growth Indices and Enzyme Activities as Markers

دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 183-193

517.

Re-strengthening in AA6063 Alloy During Equal Channel Angular Pressing

دوره 50، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 90-97

518.

Reviewers

دوره 50، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 427-431

519.

Risk assessment of exposure to released BTEX in district 12 of Tehran municipality for employees or shopkeepers and gas station customers

دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 407-415

520.

Roadside flora in arid and semi-arid natural areas (Case study: Northern Khorasan province, Iran)

دوره 22، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 229-237

521.

Scattering Study of Conductive-Dielectric Nano/Micro-Grained Single Crystals Based on Poly(ethylene glycol), Poly(3-hexyl thiophene) and Polyaniline

دوره 50، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 137-151

522.

Seasonal changes in some physiological and biochemical responses of six groundcover plants

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 105-116

523.

Segmenting Costumers Based on Their Reactions to Social Networks Marketing on Instagram

دوره 9، شماره 3، 2017، صفحه 571-586

524.

Selecting Product Configuration Using a Combination of Fuzzy-ANP and ELECTRE-TOPSIS Approaches

دوره 51، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 77-90

525.

Selecting the Right Cause from the Right Category: Does the Role of Product Category Matter in Cause-Brand Alliance? A Case Study of Students in Shanghai Universities

دوره 10، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 365-383

526.

Serum Biochemical and Hematological Parameters in Dogs with Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)

دوره 11، شماره 1، بهار 2017، صفحه 55-62

527.

Service Quality and Student Satisfaction: The Moderating Role of University Culture, Reputation and Price in Education Sector of Pakistan

دوره 10، شماره 1، بهار 2017، صفحه 237-258

528.

Sharka (Plum pox virus): A forgotten disease in Iran

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 2017، صفحه 183-191

529.

Silver-Doped Nanoclay with Antibacterial Activity

دوره 50، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 124-131

530.

Simple procedure for production of short DNA size markers of 100 to 2000 bp

دوره 6، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 199-204

531.

Simulation of groundwater quality parameters using ANN and ANN+PSO models (Case study: Ramhormoz Plain)

دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 191-200

532.

Simulation of Separation of a Racemic Mixture of Ibuprofen by Supercritical Fluid Chromatography in Simulated Moving Bed

دوره 51، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 123-133

533.

Simulation of Stresses Induced by Heat and Mass Transfer in Drying Process of Clay-like Material

دوره 48، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 171-184

534.

Simulation of the catchments hydrological processes in arid, semi-arid and semi-humid areas

دوره 22، شماره 1، بهار 2017، صفحه 1-10

535.

Simulation of the Mode I fracture of concrete beam with cohesive models

دوره 48، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 207-216

536.

Simultaneous Decentralized Competitive Supply Chain Network Design under Oligopoly Competition

دوره 10، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 409-434

537.

Site Selection of Solar Power Plant using GIS-Fuzzy DEMATEL Model: A Case Study of Bam and Jiroft Cities of Kerman Province in Iran

دوره 2، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 323-328

538.

Social Factors in Cartoon Analysis through French Specialists

دوره 1، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 255-279

539.

Social Media and Politics: Examining Indonesians’ Political Knowledge on Facebook

دوره 1، شماره 1، 2017، صفحه 119-139

540.

Sociological Critique of Baha Tāher’s East of the Palms

دوره 1، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 315-337

541.

SOLAR ENERGY AND THE CITY’S FUTURE REFLECTION

دوره 2، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 55-60

542.

Solar Envelope Method and Consideration of the Effectiveness of Construction Density and Settlement in Konya

دوره 2، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 27-31

543.

Solving a non-convex non-linear optimization problem constrained by fuzzy relational equations and Sugeno-Weber family of t-norms

دوره 49، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 63-101

544.

Some Properties of $(1,2)^*$-Soft\\ b-Connected Spaces

دوره 49، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 119-127

545.

Specific Distribution of GJB2 Mutations in Kurdistan Province of Iran; Report of a Relatively Isolated Population

دوره 28، شماره 1، بهار 2017، صفحه 5-11

546.

Spectroscopic Based Quantitative Mapping of Contaminant Elements in Dumped Soils of a Copper Mine

دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 71-84

547.

Splay Faults in the Makran Subduction Zone and Changes of their Transferred Coulomb Stress

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-10

548.

Statistical modeling of the association between pervasive precipitation anomalies in Southern Alburz and global ocean-atmospheric patterns

دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 167-174

549.

Statistical Study of Seasonal Storage Solar System Usage in Iran

دوره 2، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 39-44

550.

Status and prediction of sulfur dioxide as an air pollutant in the city of Ahvaz, Iran

دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 201-211

551.

Status of CO as an air pollutant and its prediction, using meteorological parameters in Esfahan, Iran

دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 527-537

552.

Stiffness control of a legged robot equipped with a serial manipulator in stance phase

دوره 48، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 27-38

553.

Stochastic Analysis of Seepage through Natural Alluvial Deposits Considering Mechanical Anisotropy

دوره 50، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 233-253

554.

Stock Market Bubbles and Business Cycles: A DSGE Model for the Iranian Economy

دوره 21، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 969-1002

555.

Stock Market Interactions between the BRICS and the United States: Evidence from Asymmetric Granger Causality Tests in the Frequency Domain

دوره 21، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 297-320

556.

Strategic Performance Measurement of Employees based on Project Efficiency and Effectiveness

دوره 10، شماره 1، بهار 2017، صفحه 207-236

557.

Structural Relationship of Sustainable Manufacturing Divers and Incentives

دوره 51، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 133-146

558.

Studying the Photocatalytic Degradation of Tri-n-Butyl Phosphate Using Nano Nd-Doped TiO2

دوره 28، شماره 1، بهار 2017، صفحه 79-85

559.

Study of Events and Phases in Robat-e Zengejeh Area (Southwestern Bardaskan)

دوره 28، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 349-358

560.

Study on Fundamental Frequencies of Cylindrical Storage Tanks Obtained from Codes and Finite Element Method

دوره 50، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 135-149

561.

Subgeneric classification of Linaria (Plantaginaceae; Antirrhineae): molecular phylogeny and morphology revisited

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 53-65

562.

Summer precipitation determinant factors of Iran's South-East

دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 59-70

563.

Super Pair Sum Labeling of Graphs

دوره 49، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 13-22

564.

Synoptic approach to forecasting and statistical downscaling of climate parameters (Case study: Golestan Province)

دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 487-504

565.

Synthesis and Characterization of Nano-Hydroxyapatite/mPEG-b-PCL Composite Coating on Nitinol Alloy

دوره 50، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 98-104

566.

Synthesis and Docking Study on Thiadiazolo[3,2-a][1,3]diazepin-8(5H)-one Derivatives as Selective GABAA agonists

دوره 28، شماره 1، بهار 2017، صفحه 13-19

567.

Synthesis of Oxazolone and Imidazolone Derivatives in Presence of H2O2 Promoted Fly Ash as a Novel and Efficient Catalyst

دوره 28، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 221-230

568.

Tax Evasion in Oil-Exporting Countries: The Case of Iran

دوره 21، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 241-267

569.

Tenacity and some related results

دوره 49، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 83-91

570.

test

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1395

571.

Testing Fiscal Reaction Function in Iran: An Application of Nonlinear Dickey-Fuller (NDF) Test

دوره 21، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 567-581

572.

Textual Data Mining Applications in the Service Chain Knowledge Management of e-Government

دوره 9، شماره 1، 2017، صفحه 39-60

573.

Textural pattern of secondary gypsum in the Basal Anhydrite of the Asmari Formation, SW Iran

دوره 7، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 267-278

574.

The Challenge of Economic Growth and Environmental Protection in Developing Economies

دوره 21، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 865-883

575.

The Design and Evaluation of a 100 kW Grid Connected Solar Photovoltaic Power Plant in Semnan City

دوره 2، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 287-293

576.

The Design of Dynamic Model to Predict Money Demand in Tehran City in Automated Teller Machines (ATMs) (Case Study: Shahr Bank)

دوره 51، شماره 3، زمستان 2017، صفحه 281-295

577.

The Effect of 8 Weeks of Regional Dance on Cardiovascular Endurance of Mentally Retarded Students

دوره 9، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 103-119

578.

The effect of a novel hybrid nano-catalyst in diesel-biodiesel fuel blends on the energy balance of a diesel engine

دوره 5، شماره 1، بهار 2017، صفحه 59-69

579.

The effect of bicarbonate on iron (Fe) and zinc (Zn) uptakes by soybean varieties

دوره 22، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 145-155

580.

The effect of carboxymethyl cellulose and pistachio (Pistacia atlantica L.) essential oil coating on fruit quality of cold-stored grape cv. Rasheh

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 63-78

581.

The Effect of Cawthorne and Cooksey Training program on Static and Dynamic Balance of Women with Multiple Sclerosis

دوره 9، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 69-81

582.

The Effect of Cooperation in IT Industry on Innovation Performance in Condition of Implementing Coopetition Strategy

دوره 9، شماره 2، 2017، صفحه 313-332

583.

The Effect of Functional Fatigue on Pattern and Onset of Electromyography Activation of Selective Lumbo-Pelvic and Peroneal Muscles in Elite Female Taekwondo Athletes

دوره 9، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 35-51

584.

The effect of germination temperature on antioxidant enzymes activities and seed germination of Prangos ferulacea Seeds harvested at different seed moisture content

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 79-88

585.

The Effect of Innovation on International Trade: Selected Medium-High-Technology Industries, Evidence on Iran+3

دوره 21، شماره 1، بهار 2017، صفحه 21-44

586.

The Effect of Neighborhood Shading on Building's Energy Performance, Case Study: Isfahan

دوره 2، شماره 1، بهار 2017، صفحه 48-53

587.

The Effect of Six Weeks of Neuromuscular Training on Joint Position Sense and Lower Extremity Function in Male Athletes with Functional Ankle Instability

دوره 9، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 15-33

588.

The Effect of VAT e-Service Quality on Taxpayers’ Satisfaction in Iran

دوره 9، شماره 1، 2017، صفحه 83-102

589.

The Effects of China's Growth in Manufacturing Sector in the U.S. Economy

دوره 21، شماره 1، بهار 2017، صفحه 1-20

590.

The Effects of Economic, Financial and Political Developments on Iran’s CO2 Emissions

دوره 21، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 925-940

591.

The Effects of Foreign Trade, Energy Consumption and Human Capital on GDP in Several Candidate Developed Countries and Developing Countries

دوره 21، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 543-566

592.

The Effects of Governance Indicators on Per Capita Income, Investment and Employment in Selected Mena Countries

دوره 21، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 211-229

593.

The effects of prolonged azathioprine administration on blood cells, lymphocytes and immunoglobulins of Iranian mixed-breed dogs

دوره 11، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 361-377

594.

The Expansion of Location Theories of Firms and Products’ Consistency Using Triangular Distribution Approach

دوره 21، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 497-518

595.

The Exploration Significance of Ag/Au, Au/Cu, Cu/Mo, (Ag×Au)/(Cu×Mo) Ratios, Supra-ore and Sub-ore Halos and Fluid Inclusions in Porphyry Deposits: A Review

دوره 28، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 133-146

596.

The Factors Affecting Environmental Performance Index (EPI) in Selected OPEC Countries

دوره 21، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 457-467

597.

The generalized F and G series for the satellite orbit propagation

دوره 1، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 71-81

598.

The Gurpi Formation (Upper Santonian – Upper Maastrichtian, Marun Oil Field) Biostratigraphy and Paleoecology Investigation

دوره 7، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 169-198

599.

The Historical and Variance Decomposition for Oil Price, Oil Consumption, OPEC and Non-OPEC Oil Production

دوره 21، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 519-541

600.

The hydrophilic proteins of lung surfactant as a prognostic marker in experimental pneumonia

دوره 11، شماره 1، بهار 2017، صفحه 1-8

601.

The Impact of Audit Committee and Its Characteristics on the Firms’ Information Environment

دوره 10، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 577-608

602.

The Impact of Exchange Rate Devaluation on Price Indices of Exported Goods in Iran

دوره 21، شماره 1، بهار 2017، صفحه 85-99

603.

The Impact of Organizational Culture on Organizational Silence and Voice of Faculty Members of Islamic Azad University in Tehran

دوره 10، شماره 1، بهار 2017، صفحه 113-142

604.

The impacts of different land use changes on groundwater level using quantitative model WEAP (Case study: Chaharmahal Bakhtiari province, Iran)

دوره 22، شماره 1، بهار 2017، صفحه 97-105

605.

The Impacts of Global Inequality in Social Networks: Examined in Three Major Theories

دوره 1، شماره 1، 2017، صفحه 61-87

606.

The influence of enzymatic pre-treatment of corn or soybean meal on their phytate content under different in vitro conditions

دوره 11، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 323-335

607.

The inhibitory effects of Lactobacillus fermentum, Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus paracasei isolated from yoghurt on the growth and enterotoxin A gene expression of S. aureus

دوره 11، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 191-201

608.

The Interactive Relationship between Regional Trade Integration and Foreign Direct Investment

دوره 21، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 809-828

609.

The mafic rocks along the North Tabriz Fault, possible remnants of Neo-Tethys oceanic crust in NW Iran

دوره 7، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 301-311

610.

The Measurement of Social Capital in Tehran

دوره 21، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 431-447

611.

The Mediation Effect of Financial Leverage on the Relationship between Ownership Concentration and Financial Corporate Performance

دوره 10، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 697-714

612.

The Non-Aligned Movement and Nuclear Disarmament: Stance and Actions

دوره 1، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 113-138

613.

The prediction of compressive strength of travertines with special reference to laminae-orientation using index tests

دوره 7، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 279-299

614.

The Relationship between Electricity Consumption and Economic Growth in the Selected Member Countries of the International Energy Agency (IEA): An ARDL Bounds Test Approach

دوره 21، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 341-364

615.

The Relationship Between ‘Higher Education and Training’ and ‘Business Sophistication’

دوره 21، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 319-341

616.

The Rise and Fall of Top Incomes in Iran 1985-2015

دوره 21، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 941-968

617.

The Rise of the Military and the Prospects of Politico-Economic Developments in Egypt

دوره 1، شماره 1، پاییز 2017، صفحه 85-112

618.

Thermal energy saving in industrial halls using vertical air solar heaters

دوره 2، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 99-104

619.

The role of catalyst in the passivation of chalcopyrite during leaching

دوره 51، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 91-96

620.

The Role of Photovoltaic Water Pumps in Development of Agricultural Sector

دوره 2، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 281-285

621.

The sand dunes migration patterns in Mesr Erg region using satellite imagery analysis and wind data

دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 33-43

622.

The Short and Long Run Causality between Agglomeration and Productivity

دوره 21، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 363-385

623.

The Status of Entrepreneurship Support Agencies (ESAs) in Lagos State, Nigeria

دوره 10، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 853-881

624.

The Study of Biological Technologies for the Removal of Sulfur Compounds

دوره 28، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 205-219

625.

The Sustainable Development

دوره 21، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 583-601

626.

Theta Graph Designs

دوره 49، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 1-16

627.

The United States National Security Strategy under Bush and Obama: Continuity and Change

دوره 1، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 175-197

628.

Thyroid hormones profile in Holstein calves following dexamethasone and isoflupredone administration

دوره 11، شماره 1، بهار 2017، صفحه 49-54

629.

Towards Supply Chain Planning Integration: Uncertainty Analysis Using Fuzzy Mathematical Programming Approach in a Plastic Forming Company

دوره 10، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 335-364

630.

Toxoplasma gondii infection in slaughtered ewes in Khorramabad, west of Iran: A preliminary molecular study

دوره 11، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 209-215

631.

Trade and National Security: A Test for Best-Known Hypothesis

دوره 21، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 403-431

632.

Transient thermoelastic analysis of FGM rotating thick cylindrical pressure vessels under arbitrary boundary and initial conditions

دوره 48، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 15-26

633.

Trend analysis and detection of precipitation fluctuations in arid and semi-arid regions

دوره 22، شماره 1، بهار 2017، صفحه 77-84

634.

Trends of Extreme Temperature Over the Lake Urmia Basin, Iran, During 1987-2014

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 55-72

635.

Tropospheric Ozone Pollution in Some Major Cities of West Africa and its Relationship with Atmospheric Circulations

دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 123-146

636.

Tuning a PD-type Fuzzy Controller by Particle Swarm Optimization for Photovoltaic Systems to Achieve Maximum Power Point Tracking

دوره 2، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 33-39

637.

Two Methods for Measuring the Environmental Returns to Scale Using Data Envelopment Analysis Approach

دوره 10، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 499-526

638.

Two Strategies Based on Meta-Heuristic Algorithms for Parallel Row Ordering Problem (PROP)

دوره 10، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 467-498

639.

Type-1 and Type-2 Fuzzy Logic Control Algorithms for Semi-Active Seismic Vibration Control of the College Urban Bridge Using MR Dampers

دوره 50، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 333-351

640.

Unsteady-state Computational Fluid Dynamics Modeling of Hydrogen Separation from H2/N2 Mixture

دوره 51، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 135-146

641.

Updating finite element model using frequency domain decomposition method and bees algorithm

دوره 48، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 75-88

642.

Urban vegetable farming: Anthropic level, bioavailability, and health implication associated with bioaccumulated trace metals in selected vegetables in Ilorin, Nigeria

دوره 3، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 285-300

643.

Urgonian Type Microfossils of the Dariyan Formation, from Southwest of Iran (Northeast of Shiraz)

دوره 28، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 255-265

644.

Using Different Methods of Nanofabrication as a New Way to Activate Supplementary Cementitious Materials; a Review

دوره 50، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 1-19

645.

Using Fuzzy Flowsort Inference System to Rank the Factors Leading to Failure for ERP Projects among Iranian Enterprises

دوره 9، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 787-808

646.

Using Intelligent Methods and Optimization of the Existing Empirical Correlations for Iranian Dead Oil Viscosity

دوره 50، شماره 2، اردیبهشت 2017، صفحه 9-17

647.

Using petrochemical wastewater for synthesis of cruxrhodopsin as an energy capturing nanoparticle by Haloarcula sp. IRU1

دوره 6، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 151-157

648.

Utilization of temple floral waste for extraction of valuable products: A close loop approach towards environmental sustainability and waste management

دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 39-45

649.

Vanadium Oxide Supported on Al-modified Titania Nanotubes for Oxidative Dehydrogenation of Propane

دوره 51، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 113-121

650.

Variations trend of climate parameters affecting on grape growth (Case study: Khorasan Razavi Province)

دوره 3، شماره 1، بهار 2017، صفحه 45-58

651.

Vibration Analysis of Global Near-regular Mechanical Systems

دوره 49، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 113-118

652.

Viscosity Index Improver for Engine Oils: An Experimental Study

دوره 51، شماره 1، شهریور 2017، صفحه 39-45

653.

Vulnerability Measure of a Network - a Survey

دوره 49، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 33-40

654.

آیا عصر طلایی وجود داشته است؟

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 142-149

655.

ابعاد معناشناختی فرافکنی اشاری ماضی نقلی در زبان فارسی

دوره 8، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 99-116

656.

ابعاد مفهومی وارانتی در حقوق قراردادها با رویکرد تطبیقی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 733-758

657.

ابعاد موسیقی درمانی در علم موسیقی کهن ایرانی- اسلامی مروری بر رساله های موسیقی قرن 4 -13 ق

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 23-34

658.

آب‌گریز کردن سطح چوب بلوط با استئاریک اسید

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 509-518

659.

ابن أبی‌العوجاء: شخصیت‌شناسی و ارزیابی ادعاهای منسوب به او

دوره 50، شماره 1، بهار 1396، صفحه 9-31

660.

ابن‌ابی‌جمهور، مؤسس کلام شیعی اشراقی

دوره 49، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 239-255

661.

ابوریحان بیرونی: پدیدارشناسی، روش شناسی و انسان شناسی دین

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 145-177

662.

آتشِ خانه در فرهنگ عشایر و اقوام جنوب ایران

دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 61-75

663.

آثار آلودگی نیتراتی و فسفاته بر وضعیت یوتریفیکاسیون در تالاب بین‌المللی گمیشان

دوره 43، شماره 1، بهار 1396، صفحه 101-115

664.

آثار اندازه قطعات علوفه، فشار پرس هیدرولیک و زمان توقف فشار بر قابلیت ماندگاری و ریزش ذرات بلوک های خوراک کامل

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 569-584

665.

آثار پاسخ وابسته به تعداد جلسات تمرین در هفته بر فاکتورهای روان‌شناختی و حافظۀ سالمندان کم‌تحرک

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 683-698

666.

آثار تغییرپذیری تمـرین و توجه در یادگیری مهارتی ورزشی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 287-301

667.

آثار حقوقی بین‌المللی خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 459-479

668.

آثار حقوقی فساد بر قراردادهای نفت و گاز

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 115-133

669.

آثار دما بر فرآیند گازی سازی هیدروترمال پسماندهای کارخانه‌های تولید کاغذ، مطالعه موردی: کارخانه‌های کاغذسازی شمال ایران

دوره 43، شماره 1، بهار 1396، صفحه 59-71

670.

آثار فازهای مختلف نوسان مدن- جولین بر برخی کمیت‌های هواشناختی وردسپهر درجنوب‌غرب آسیا

دوره 43، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 539-552

671.

اثر ابعاد فرهنگ سازمانی بر میزان نوآوری سازمانی در شرکت های تجاری کشاورزی (مورد مطالعه: استان زنجان)

دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 117-139

672.

اثرات احداث سد بر ویژگی‌های پیچان رودی قسمت‌های میانی گرگان‌رود

دوره 49، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 657-666

673.

اثرات اسانس کپسوله شده پونه بر جمعیت میکروبی و ریخت شناسی دستگاه گوارش جوجه گوشتی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 467-478

674.

اثرات اشکال گوناگون موانع صلب بر نیروی دینامیکی وارد بر یک چرخ محرک برون جاده ای تراکتور در دو حالت محرک و غیر محرک

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 305-314

675.

اثرات بتائین بر تغییرات رشد و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی

دوره 72، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 297-304

676.

اثرات پیش‌تیماری سانتریفوژ بر فراپالایش غشایی محلول‌های قلیایی هیومیکی استخراج‌شده از زغال سنگ‌

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 273-283

677.

اثرات تحریم های بین المللی و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز در ایران

دوره 52، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 641-661

678.

اثرات تغذیه‌ای زردچوبه (Curcuma longa) بر کاهش آسیب های کبدی و کلیوی ناشی از مواجهه با سولفات مس در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 138-147

679.

اثرات تغییرات فسفر و اسیدیته محیط کشت سیانوباکتر Nostoc calcicola بر میزان تولید پلی بتا هیدروکسی بوتیرات

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 25-31

680.

اثرات توسعه‌ی مالی بر کاهش فقر در ایران

دوره 52، شماره 1، بهار 1396، صفحه 35-60

681.

اثرات سطوح غذایی بر رفتار میزبان‎یابی مگس Pales murina Mes. ، پارازیتویید شب‌پرۀ‌ برگ‎خوار دو نواری Streblote siva (Lefebvre)

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 233-243

682.

اثرات فنی و اقتصادی مدیریت بقایای گیاهی و زمان انجام پی آب در کاشت گندم بر روی پشته های عریض

دوره 48، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 263-270

683.

اثرات ‌گذار جمعیتی بر مخارج دولت و توزیع درآمد در ایران: کاربرد همجمعی آستانه‌ای

دوره 52، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 323-344

684.

اثرات گردشگری و فعالیت های تفریحی بر پارک های محلی و مناطق حفاظ شده

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 24-31

685.

اثرات لوامیزول بر پاسخهای ایمنی و مقاومت در برابر تنش تراکم در بچه ماهیان انگشت قد قزلآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 72، شماره 1، بهار 1396، صفحه 129-136

686.

اثرات محیط‌زیستی عملیات بهره‌برداری جنگل بر رواناب در مسیر‌های چوبکشd (مطالعة موردی: جنگل خیرود)

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 813-828

687.

اثرات مرزی در تجارت دوجانبه ایران و شرکای برتر تجاری: رویکرد الگوی جاذبه غیرخطی

دوره 52، شماره 1، بهار 1396، صفحه 245-269

688.

اثرات مصرف متیونین محافظت شده در اواخر آبستنی بر فراسنجه‌های خون میش‌های دوقلو آبستن پیش و پس از زایش

دوره 72، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 435-446

689.

اثرات منابع مختلف کربوهیدرات‌های غیرالیافی بر تخمیر و تولید گاز منابع علوفه‌ای در شرایط برون‌تنی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 545-555

690.

اثرات منفی تغییرات اقلیمی آینده بر لاسرتاهای کوه زی ایران

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 149-160

691.

اثرات نامتقارن تراز تجاری نسبت به نرخ پس انداز و نرخ ارز مؤثر واقعی : رویکرد مارکوف سوئیچینگ

دوره 52، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 821-840

692.

اثر یادگیری مشارکتی بر اضطراب، نگرش و پیشرفت تحصیلی در ریاضی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 117-132

693.

اثر ازدواج بر میزان خدمات خانه ‏داری زنان ساکن شهر تهران

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 187-204

694.

اثر اسانس گیاه مشگک (Ducrosia anethifolia) به صورت مکمل خوراکی بر شاخص‌های ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 125-132

695.

اثر استفاده از مکمل کروم - متیونین بر کاهش اثرات منفی ناشی از تنش فیزیولوژیک در جوجه های گوشتی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 613-625

696.

اثر اسید سالیسیلیک و پوتریسین بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 655-667

697.

اثر آسکوربات کلسیم و تیمار دمایی بر افزایش عمر قفسه ای قارچ تکمه ای

دوره 18، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 921-933

698.

اثر اعتیاد بر رفتارهای پرخطر رانندگی و ایمنی ترافیک

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 89-105

699.

اثر افزودن پودر تره و آنتی‌بیوتیک فلاووفسفولیپول بر عملکرد، برخی فراسنجه‌های خونی و بافت‌شناسی روده باریک جوجه‌های گوشتی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 645-656

700.

اثر افزودن خوراکی عصاره پوست انار و آنتی‏اکسیدان تجاری بر عملکرد، گوارشپذیری مواد غذایی، فلور میکروبی و تیترآنتی‏بادی جوجه‏های گوشتی

دوره 72، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 147-156

701.

اثرآنتی اکسیدانی پودر سیر و اسیدهای آمینه گوگرددار بر عملکرد و توازن پرواکسیدان- آنتی اکسیدانی سرم جوجه های گوشتی سالم و آلوده با مخلوط انگل آیمریا

دوره 72، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 323-329

702.

اثر اندازه بذر بر عملکرد، ویژگی‏های زراعی و تحمل به تنش خشکی نخود

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 69-85

703.

اثر بازدارندگی پنج جدایه Trichoderma روی رشد قارچ Fusarium oxysporum f.sp. dianthi در شرایط آزمایشگاهی

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 121-125

704.

اثربخشی آموزش مداخله‌ شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب امتحان و کمرویی دانش آموزان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 29-45

705.

اثربخشی انیمیشن‌های ورزشی در رفتار ورزشی کودکان (مطالعۀ موردی: انیمیشن فوتبالیست‌ها)

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 157-171

706.

اثربخشی برنامه توانبخشی گروهی فلورتایم بر اساس هیجان ابرازشده مادران بر کارکردهای هیجانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 221-242

707.

اثربخشی طرحواره درمانی بر وسواس فکری- عملی و رضایت زناشویی زنان متاهل

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 131-143

708.

اثربخشی مشاوره هیجان مدار مبتنی بر اخلاق اسلامی بر شادکامی زوجین ناسازگار

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 121-144

709.

اثربخشی معنی درمانی گروهی بر جهت گیری مذهبی و سلامت روان نوجوانان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 145-160

710.

اثربخشی ورزش هوازی بر کارکردهای عصب روانشناختی بیماران مبتلا به آلزایمر

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 151-162

711.

اثر برخی محرک‌های زیستی بر عملکرد و صفات کیفی میوۀ زردآلو رقم ’شکرپاره‘

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 605-619

712.

اثر بسته بندی های مختلف بر کیفیت فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) هنگام نگهداری در یخچال

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 262-273

713.

اثر پایه‮های هیبرید کدو بر برخی صفات کیفی و پارامترهای بیوشیمیایی خربزه توده بومی سوسکی زرد تحت شرایط کمبود آب‬‬‬‬‬‬‬‬

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 701-715

714.

اثر پرایمینگ و تاریخ کاشت بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی دو توده زیره سبز

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 561-575

715.

اثر پیش‌درمان فعالیت بدنی اختیاری بر آسیب قلبی ناشی از القای مقادیر تجمعی دوکسوروبیسین در رت‌های مدل سالمندی: مطالعۀ هیستوپاتولوژی بافت قلب

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 489-499

716.

اثر پوزولان‌های طبیعی و فشردگی خاک در کنترل فرسایش مارن‌ها با استفاده از شبیه‌ساز باران صحرایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ اسلام‌قلعه، خراسان رضوی)

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 619-632

717.

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد، میزان مواد مؤثره و کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط زنیان و اسفرزه

دوره 18، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 835-850

718.

اثر تجویز خوراکی شیر گاوهای آبستن بر اسپرماتوژنز موشهای صحرایی نر

دوره 72، شماره 1، بهار 1396، صفحه 111-120

719.

اثر تزریق زرده تخم مرغ بومی خزک به زرده تخم مرغ سویه راس بر عملکرد، ایمنی و بیان ژن TLR4

دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 507-519

720.

اثر تغذیه با آغوز گرمادهی شده بر میزان جذب ایمونوگلوبولین G و پروتئین تام سرم در گوساله های شیری تازه متولد شده

دوره 72، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 165-171

721.

اثر تغذیه پروبیوتیک باکتریایی تجاری بر تولید شیر و متابولیت‌های خونی میش‌های مهربان‌‌

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 585-599

722.

اثر تغییر اقلیم بر دما و بارش سالانه استان زنجان با بررسی عدم قطعیت‌ها

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 847-860

723.

اثر تلقیح فرانکیا بر رشد، تغذیۀ معدنی و تثبیت نیتروژن در توسکای قشلاقی

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 61-70

724.

اثر تیمار پوتریسین بر میوه توت‌فرنگی رقم ’کاماروسا‘ تحت شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 147-161

725.

اثر تمرین هوازی و محدودیت کالری بر سطوح پروتئین ناقل گلوکز و دی آسیل گلسیرول درون‌عضلانی موش‌های صحرایی نر چاق

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 501-514

726.

اثر تنش آبی بر ویژگی‏های فیزیولوژیکی برگ و مقاومت به خشکی ژنوتیپ‎های مختلف پنبه

دوره 18، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 987-999

727.

اثر تنش شوری و تهویه خاک بر نمود ریشه و عملکرد واجزای آن در گندم و لوبیا

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 429-440

728.

اثر تنش کم‌آبیاری و اسیدهیومیک بر ویژگی‏های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی ریشه سرخارگل

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-14

729.

اثر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد، کیفیت میوه و کارآیی مصرف آب برخی توده‌های خربزه بومی ایران

دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 287-302

730.

اثر توأم تشکیل سله و درز و شکاف سطحی بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دوره 48، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 565-572

731.

اثر جایگاه مالی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 127-146

732.

اثر جهت خاک‌ورزی و موقعیت شیب بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک و پایداری خاکدانه‌ها

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 217-230

733.

اثر حاد تمرین مقاومتی کاتسو بر هورمون رشد، عامل شبه‌انسولینی – 1 و لاکتات مردان جوان سالم

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 447-463

734.

اثر حاد نوع و شدت انقباض‌ پویا بر شاخص‌های عملکردی و برخی متغیر‌های الکترومایوگرافی پرش عمودی ورزشکاران دوومیدانی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 285-300

735.

اثر حفاظتی افزودن اسانس دارچین (Cinnamomum verum) به جیره غذایی در کاهش سمیت آفلاتوکسین B1 در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 481-495

736.

اثر خشک کردن تدریجی یا ناگهانی گاو در زمان خشکی بر تولید شیر و تعداد سلول های بدنی در دوره شیردهی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-3

737.

اثر دمای فرآیند بر فراپالایش غشایی ترکیبات قلیایی هیومیکی استخراج‌شده از زغال‌سنگ‌های نارس، عملکرد جداسازی غشا و درصد خلوص محصول نهایی هیومیک اسید

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 475-489

738.

اثر دماهای مختلف القاکننده دیاپوز بر توانمندی زیستی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym: Trichogrammatidae)

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 197-205

739.

اثر دما و شدت تشعشع بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در شرایط اقلیمی مازندران

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 163-176

740.

اثر دو پروتکل متفاوت تقویت پس از فعال‌سازی (با و بدون انسداد عروق) بر عملکرد بی‌هوازی دختران ورزشکار عضو تیم های منتخب دانشگاه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 543-555

741.

اثر دوره زمانی استفاده از برگ زیتون در جیره ‌غذایی بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و ناهنجاری متابولیکی آسیت در جوجه‌های گوشتی

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 175-187

742.

اثر دو نوع اسیدی کننده‏ خوراکی بر گوارش پذیری مواد مغذی، جمعیت میکروبی ایلئوم‌ و عملکرد جوجه‌های گوشتی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 415-425

743.

اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 117-134

744.

اثر ریزجانداران حل‌کننده سیلیکات بر سینتیک آزادسازی پتاسیم از کانی‌های پتاسیم‌دار

دوره 48، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 639-649

745.

اثر رژیم‌های آبیاری و کاربرد اسیدهیومیک بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی خرفه در شرایط گلخانه

دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 401-416

746.

اثر رژیم‌های تلفیقی آب دریا و آب شهری بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و بهره‌وری مصرف آب گیاه شوید (Anethum graveolens L)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 73-86

747.

اثر رگبارهای متوالی بر مولفه‌های فرسایش پاشمانی طی دو شدت مختلف بارندگی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 837-846

748.

اثر روش‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر سطحی بر عملکرد و کارآیی مصرف آب دو رقم شلیل

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 211-226

749.

اثر روی و کادمیم بر جذب آهن و مس و برخی شاخص‎های فیزیولوژیکی و رشدی در شبدر برسیم

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 229-241

750.

اثر زنجبیل و پروبیوتیک بر عملکرد، پاسخ ایمنی همورال و جمعیت میکروبی روده بلدرچین ژاپنی

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 189-200

751.

اثر ژنوتیپ‌های مختلف گیاه کلزا بر برخی پارامتر‌‌های زیستی زنبور پارازیتویید Diaeretiella rapae (Hymenoptera: Braconodae)

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 155-164

752.

اثر سالیسیلیک ‌اسید بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی وتیورگرس تحت شرایط تنش کم‌آبی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 591-603

753.

اثر سدیم نیتروپروساید بر تحمل به خشکی چچم چندساله در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه دانهال

دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 335-346

754.

اثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک

دوره 18، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 893-905

755.

اثر سطح پروتئین و توازن الکترولیتی جیره پایانی بر عملکرد، فراسنجه‌های خون و ریخت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 711-726

756.

اثر سطح مصرف و اندازه ذرات پوسته جو بر مورفولوژی و جمعیت باکتریایی روده جوجه های گوشتی

دوره 72، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 183-194

757.

اثر سطوح متفاوت آبیاری بر رشد رویشی و عملکرد دانه خلر و ماشک گل خوشه ای

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 55-68

758.

اثر سطوح مختلف شوری بر تغییرات روزنه‌ای گونه‌های مرتعی Hedysarum coronarium L. و Hedysarum criniferum Boiss.

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 101-110

759.

اثر سطوح مختلف مکمل نوکلئوتید بر عملکرد، سامانه ایمنی، ریخت شناسی روده کوچک و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 671-684

760.

اثر سه نوع برنامۀ تمرینی مقاومتی (پلایومتریک با و بدون انسداد عروق و قدرتی-توانی) بر عوامل آمادگی‌ حرکتی منتخب دختران ورزشکار

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 495-515

761.

اثر شاخص رسیدگی بر کیفیت میوه و روغن سه رقم زیتون منطقه رودبار

دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 273-286

762.

اثر شدت آتش بر تراکم بانک بذر خاک گروه‌های کارکردی گیاهان (مطالعه موردی پارک ملی گلستان)

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 43-55

763.

اثر شش هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن GSK-3β در بخش حرکتی نخاع رت‌های نر ویستار با نوروپاتی دیابت

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 333-349

764.

اثر شکل فیزیکی خوراک، رقم جو و افزودن آنزیم بر قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی و انرژی قابل متابولیسم جیره جوجه‌های گوشتی

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 159-174

765.

اثر شوری خاک بر غلظت عناصر غذایی بخش هوایی گندم و لوبیا در مکش‌های ماتریک پایین

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 25-38

766.

اثر شوری و خاک آلوده به فاضلاب بر جذب کادمیوم توسط گیاه ذرت

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 359-368

767.

اثر عدم تخصیص یارانه‌ی نقدی به دهک‌های پردرآمد: مدل‌سازی رفاه اجتماعی در الگوی داده ستانده با رویکرد برنامه‌ریزی غیرخطی

دوره 52، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 581-618

768.

اثرعصاره زردچوبه و بنتونیت سدیم بر برخی از فراسنجه های بیوشیمیایی در موش‌ها‌ی صحرایی آلوده شده با آفلاتوکسینB1

دوره 72، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 355-363

769.

اثر عوامل هیدروژئومورفولوژی بر تغییرات کیفیت آب رودخانۀ سیمینه‌رود در ایستگاه‌های مختلف مطالعاتی طی سال‌های 1382-1392

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 395-405

770.

اثر غلظت‌های مختلف جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بر خصوصیات رشد و نمو گلایل (Gladiolus grandiflorus L.) رقم وایت پروسپرتی

دوره 48، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 469-477

771.

اثر فیتواستروژن‌های جنیستئین و بتاسیتوسترول بر برخی شاخص‌های موثر در تولید‌مثل ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum)

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 452-461

772.

اثر فرهنگ سازمانی در مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان: نقش میانجی‌گر اخلاق حرفه‌ای

دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 925-946

773.

اثر کاربرد جلبک سبز اسپیرولینا و زمان خواباندن بر شکل‌های شیمیایی کادمیم در یک خاک آهکی

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 643-657

774.

اثر کاربرد سیلیکون بر تحمل به شوری چمن کنتاکی بلوگراس

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 133-145

775.

اثر کاربرد کود دامی، ورمی‌کمپوست، نیتروکسین و بیوسوپرفسفات بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبویه

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 543-560

776.

اثر کاربرد هم‌زمان قارچ بیمارگر Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales) و ارقام مختلف گندم روی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hem.: Aphididae)

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 63-72

777.

اثر کاهش یا حذف مکمل ویتامینی از جیره پایانی بر پایه گندم بر عملکرد، خاکستر استخوان و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 697-709

778.

اثر کفیران به عنوان جایگزین چربی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماست میوه ای هم زده

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 427-433

779.

اثر کمپوست زباله شهری بر عملکرد، درصد اسانس و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی سیاه‌دانه تحت شرایط تنش خشکی

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 31-42

780.

اثر کنتور فارو و پیتینگ در افزایش پوشش گیاهی مراتع (مطالعۀ موردی: منطقۀ بلبل استان یزد)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 369-377

781.

اثر کهنگی تسریع شدة حرارتی کاغذ CMP مخلوط پهن برگان بر ویژگی های مکانیکی و نوری خمیرکاغذ بازیافتی حاصل از آن

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 821-830

782.

اثر کوتاه‌مدت دو نوع تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطح پلاسمایی TNF-α، IL-6،CRP و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه‌وزن

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 195-207

783.

اثر کودهای زیستی و اسید‌سالیسیلیک بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی گیاه دارویی اکلیل‌کوهی تحت رژیم‌های کم‌آبی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 475-491

784.

اثر گرده‌افشانی تکمیلی بر تشکیل و کیفیت میوه کیوی رقم ʼهایواردʽ

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 785-797

785.

اثر میانجی تعهد حرفه‌ای در رابطۀ بین صلاحیت حرفه‌ای و عملکرد شغلی (مورد مطالعه: کارشناسان آموزش دانشگاه تهران)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 833-856

786.

اثر محلول پاشی پوترسین بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه فلفل شیرین تحت تنش کم‌آبی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 431-444

787.

اثر محلول پاشی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های مختلف زیره سبز تحت تنش خشکی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 461-473

788.

اثر محلول‌پاشی نانوکلات آهن بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و عملکرد گل ژنوتیپ های بابونه تحت تنش خشکی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 257-271

789.

اثر مصرف کوتاه‌مدت مکمل تورین بر میزان خستگی عصبی عضلانی و سطوح لاکتات خون در فعالیت تناوبی بیشینه

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 63-74

790.

اثر مصرف نفت خام بر انتشار گاز کربنیک در کشورهای عضو اوپک با تأکید بر حفظ محیط ‌زیست: رهیافت گشتاور تعمیم‌یافته

دوره 42، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 771-785

791.

اثر مقادیر مختلف آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم خرمای کبکاب و زاهدی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 543-553

792.

اثر مکمل عنصر روی و ویتامین E بر باروری، جوجه درآوری بلدرچین های ژاپنی مادر و عملکرد رشد و پاسخ ایمنی نتاج آنها

دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 427-439

793.

اثر منابع مختلف الیاف نامحلول بر عملکرد و جمعیت میکروبی روده کور جوجه‌های گوشتی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 389-401

794.

اثر منبع چربی جیره و اسانس مرزه خوزستانی بر عملکرد، اجزای لیپیدی خون و پایداری اکسیداتیو گوشت در جوجه گوشتی تحت تنش گرمایی

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 201-212

795.

اثر نسبت عرض نوار کاشت به عرض نوار نکاشت بر شوری ناحیه ریشه در زهکشی خشک

دوره 48، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 555-563

796.

اثر نسبت‌های مختلف پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر برخی صفات مورفولوژیکی و تولید اسانس رازیانه تحت شرایط تنش خشکی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 621-637

797.

اثر هشت هفته تمرینات ادراکی - حرکتی بر حافظۀ کاری کودکان ناشنوا

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 319-333

798.

اثر هشت هفته مصرف روی و تمرین هوازی بر سطح گلوکز پلاسما و تعداد سلول‌های بتای پانکراس در رت‌های دیابتی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 259-270

799.

اثر ورمی‌کمپوست غنی‌شده با سرباره آهن بر غلظت این عنصر در گیاه ذرت در خاکی آلوده به کادمیوم

دوره 48، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 771-780

800.

اثر ورمی‌کمپوست و Glomus versiform بر کنترل قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici در گیاه گوجه‌فرنگی

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 127-138

801.

ایجاد حیاط های میانی در بلوک های شهری در راستای کاهش مصرف منابع انرژی (نمونه موردی آپارتمان های مسکونی کوتاه مرتبه تهران)

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 5-14

802.

احتیاط؛ اصل عرفی در اتحادیۀ اروپایی؟

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 561-583

803.

احصاء عقلانیت‌های پایه در فرآیند سیاستگذاری عمومی

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 63-82

804.

اختیارات شوهر در منع اشتغال زن در نظام حقوقی ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 453-467

805.

ادراک از محیط یادگیری کلاس و هیجان تحصیلی: تحلیل چند سطحی کلاس ریاضی

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 127-141

806.

ادراک آموزشگران شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی از صلاحیت‌های حرفه‌ای مورد نیاز در فرآیند آموزش

دوره 48، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 415-429

807.

ادراک و تجربۀ زیستۀ زائران پیادۀ ایرانی در عراق (مورد مطالعه: پیاده‌روی اربعین آذر ۱۳۹۳- عراق)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 595-631

808.

آرام‌سازی ترافیک محله با رویکرد تجدیدحیات با استفاده از مدل SWOT (مطالعۀ موردی: محلۀ یورد شاهی ارومیه)

دوره 49، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 755-767

809.

ایرانیّات کتاب الاوائل ابوهلال عسکری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-105

810.

ارائة نوعی مدل تصمیم جدید در برنامه‌ریزی تبلیغات اینترنتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-20

811.

ارائه الگویی برای خودارزیابی سرآمدی سازوکارهای توسعه‌ای مبتنی بر یادگیری و بهبود عملکرد

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 179-202

812.

ارائه الگوی تعیین و استقرار اثربخش استعداد کارآفرینانه با رویکرد فراترکیب

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 259-278

813.

ارائه الگوی خط‌مشی‌گذاری سازمان‌های فرهنگی(مورد مطالعه: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 61-78

814.

ارائه چارچوبی به منظور شبکه سازی بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط درحوزه صنایع دارویی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 417-436

815.

ارائه چارچوبی به منظور شناسایی رفتار اطلاعاتی محققان ایرانی در 8 دانشگاه دولتی تهران

دوره 51، شماره 1، بهار 1396، صفحه 2-2

816.

ارائه رویکردی جدید جهت انتخاب مدیر تیم تحقیق و توسعه با استفاده از روش سیموس تجدید نظر شده و آراس اینتروال (مورد مطالعه: شرکت کیسون)

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 633-664

817.

ارائه یک مدل شبکه عصبی فازی ، جهت پیش بینی سلامت عمومی زنان از طریق رابطه مولفه های تاثیرگذار انگیزه مشارکت ورزشی و فرهنگ بدن

دوره 8، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 233-251

818.

ارائه مدل تلفیقی رویکرد هیجان مدار و مدل گاتمن و اثربخشی آن بر کیفیت رابطه زناشویی زنان متاهل

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 73-88

819.

ارائه مدل علی روابط سرمایه های روان‌شناختی و هیجانات تدریس: نقش واسطه‌ای خستگی هیجانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 51-71

820.

ارائه مدل یکپارچه ارزیابی و مدیریت پروژه‌های آینده‌نگاری راهبردی در سطوح ملی و سازمانی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 47-69

821.

ارائه مدل نوین در ارزیابی ریسک مخاطرات مرکب (زلزله و حریق).مورد:مناطق 1 و 6 شهرداری شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1395

822.

ارائۀ الگوی آمایش سرزمین نواحی ساحلی دریای مکران با رویکرد توسعه و امنیت پایدار منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: شهرستان‌های چابهار و ایرانشهر)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 539-564

823.

ارائۀ الگوی جامع سیستم نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش متاسنتز

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 691-734

824.

ارائۀ الگوی کاربردی برای بازاریابی چندحسی در برندسازی مقصد گردشگری

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 63-82

825.

ارائۀ چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی سبز

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 691-710

826.

ارائۀ دو روش جدید برای مسائل تصمیم‌گیری با معیار‌های چندگانه با وجود برهم‌کنش‌ بین معیارها

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 515-532

827.

ارائۀ راهکاری برای هارمونیزه‌کردن بر مبنای ساختار فواصل دستگاه سه‌گاه

دوره 22، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 115-123

828.

ارائۀ روش هیبریدی نوین برای پیش‎بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار

دوره 18، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 613-632

829.

ارائۀ یک سیستم خبرۀ فازی برای تشخیص نوع بیماری صرع با استفاده از منطق وضعیت و مدل ACH در ایجاد پایگاه دانش

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 353-382

830.

ارائۀ یک مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح دومرحله‌ای برای مسئلۀ زمان‌بندی دروس دانشگاهی

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 19-42

831.

ارائۀ یک مدل بهینه‌سازی چندهدفه برای افزایش کارایی انرژی در ساختمان‌های مسکونی

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 103-128

832.

ارائۀ مدل تأثیر معنویت و اخلاق سازمانی بر درگیری شغلی کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 273-286

833.

ارائۀ مدل تبیین رابطۀ فرایندهای مدیریت دانش با تفکر استراتژیک

دوره 8، شماره 6، زمستان 1395، صفحه 874-861

834.

ارائۀ مدل تحلیلی ارزیابی راهبرد‏ها با رویکرد آینده‌پژوهانه در شرکت ملی نفت ایران

دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 903-923

835.

ارائۀ مدل تداوم زنجیرۀ تأمین بر اساس رویکرد طراحی آگزیوماتیک

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 563-586

836.

ارائۀ مدلی جهت تعیین و تحلیل سرانۀ اماکن ورزشی بر مبنای توزیع شبکه‌های تیسنی در محیط GIS

دوره 8، شماره 6، زمستان 1395، صفحه 875-890

837.

ارائۀ مدل ریاضی برای توسعۀ ظرفیت نیروگاه‎ها با در نظر گرفتن واحدهای تولید پراکنده و با هدف کنترل دی‎اکسیدکربن

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 587-608

838.

ارائۀ مدل ریاضی بر اساس مسئلۀ مسیریابی خودرو ظرفیت‎دار با پنجره‌های زمانی برای جمع‎آوری زباله

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 147-166

839.

ارائۀ مدل ریاضی مسیریابی ـ موجودی چند‌محصوله برای اقلام دارویی در زنجیرۀ تأمین سرد و روش حل ابتکاری مبتنی بر جست‌وجوی همسایگی انطباقی

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 383-407

840.

ارائۀ مدلی مفهومی برای تبیین آمادگی بانک‌های تجاری ایران به منظور پیاده‌سازی بانکداری اسلامی: به‌کارگیری استراتژی داده‌بنیاد

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 129-154

841.

ارتباط یادگیری تک‌حلقه‌ای با مدیریت دانش در ادارات کل ورزش و جوانان منطقه غرب کشور

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 241-229

842.

ارتباط بین جهت‌گیری کنشی و حالتی با رفتار تصمیم‌گیری فوتبالیست‌های ماهر زن

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 575-592

843.

ارتباط بین هوش عاطفی با سبک رهبری تحول‌آفرین مدیران ادارات ورزش و جوانان استان قم

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 243-258

844.

ارتباط بین هوش هیجانی و اثربخشی تیمی دانشجویان دختر و پسر شرکت‌کننده در یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور

دوره 8، شماره 6، زمستان 1395، صفحه 845-860

845.

ارتقای اعتماد عمومی شهروندان: بررسی نقش حکمرانی خوب و خدمات دولت الکترونیکی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 571-594

846.

ارتقای قدرت تفکیک‌پذیری در مدل تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از متغیرهای انحراف

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 765-780

847.

ارزیابی آبیاری معمولی و سریالی با زهاب بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب مصرفی ذرت، سویا و آفتابگردان

دوره 48، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 679-688

848.

ارزیابی آثار سموم شیمیایی کشاورزی بر محیط زیست روستاها (مطالعۀ موردی: روستاهای شهرستان زرین‌دشت)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 247-262

849.

ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سد و شبکه آبیاری تنگاب فیروزآباد فارس

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 179-195

850.

ارزیابی اثرات اکولوژیک تفرج بر کیفیت خاک و پوشش گیاهی در مناطق تحت‌حفاظت (مطالعة موردی: پارک ملی و پناهگاه حیات‌وحش قمیشلو)

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 881-891

851.

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش گونۀ در معرض خطر انقراض کرفس کوهی با استفاده از مدل افزایشی تعمیم یافته

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 243-254

852.

ارزیابی اثرات چرخه حیات نیروگاه‌ها بر میزان فشار روانی شهروندان (مطالعه موردی: نیروگاه حرارتی تبریز)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 123-142

853.

ارزیابی اثرات طرح‌های مرتعداری بر سرمایه‌های اجتماعی بهره‌برداران روستایی شهرستان ماهنشان

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 479-494

854.

ارزیابی اثرات مسائل اجتماعی و اقتصادی بر انسجام اجتماعی عشایر (مطالعۀ موردی: عشایر ایل شاهسون دامنه‌های کوه سبلان)

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 851-861

855.

ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی بهره‌برداری تک گزینی جنگل بر رواناب سطحی و رسوب (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود)

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 481-491

856.

ارزیابی اثر بام‌های سبز بر دما، رطوبت و غلظت دی‌اکسید‌کربن موجود در هوای شهر تهران و نقش آنها در توسعه پایدار شهری

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 181-195

857.

ارزیابی اثر تاریخ کاشت بر مؤلفه‌های تولیدی رقم‌های گندم در شرایط اقلیم گرم و خشک

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 551-564

858.

ارزیابی اثر تغذیۀ مصنوعی بر تعادل‌بخشی آبخوان با استفاده از شاخص پایداری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1241-1253

859.

ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر جریان زیست محیطی رودخانه با استفاده از شاخص های هیدرولوژیکی مطالعه موردی: رودخانه ی کردان

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1109-1127

860.

ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بازفت صمصامی)

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 89-102

861.

ارزیابی اثرهای محیط زیستی با استفاده از روش جای‌پای بوم شناختی (مطالعه موردی فعالیت دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی) شریف

دوره 43، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 303-316

862.

ارزیابی ارتفاع غالب گونۀ راش تحت تأثیر متغیرهای محیطی در جنگل پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 569-578

863.

ارزیابی ارزش ویژۀ برند و عوامل مؤثر بر آن در صنعت پوشاک ورزشی (مقایسۀ برندهای ورزشی معتبر ایرانی و خارجی)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 515-529

864.

ارزیابی آسایش حرارتی در کلاس درس در اقلیم گرم و خشک مطالعات میدانی: دبستان دخترانه در شهر کاشان

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 17-28

865.

ارزیابی آسیب پذیری، راهکاری برای مدیریت پایدار مراتع (مطالعۀ موردی: مراتع قشلاقی شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان)

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 877-893

866.

ارزیابی آسیب‌پذیری کاربری آموزشی با رویکرد پدافند غیرعامل شهری دربرابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران)

دوره 49، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 243-258

867.

ارزیابی آسیب‌پذیری مکانی زیرساخت‌‌های استان اردبیل با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 333-362

868.

ارزیابی استراتژیک مناطق نمونۀ گردشگری براساس روش تأیید چندگانه مبتنی بر سیستم رأی‌گیری؛ (مطالعۀ موردی: مناطق گردشگری استان سمنان)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 19-32

869.

ارزیابی استفاده از آنالیز میکروپروب اشعه ایکس (XPMA) به‌عنوان روش غیرتخریبی در شناسایی ترکیب شیمیایی لعاب‌های تاریخی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 193-210

870.

ارزیابی آلودگی به عناصر سنگین و رابطۀ آن با دانه‏ بندی رسوبات مخزن دریاچۀ سد کارده

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 287-299

871.

ارزیابی آلودگی فلزات سنگین و عناصر کمیاب در فصل‏ های تر و خشک آب زیرزمینی شمال بروجرد، لرستان - ایران‌

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 53-64

872.

ارزیابی آلودگی میزان آفلاتوکسین M1 در نمونه های شیر خام به روش الایزا در استان یزد

دوره 72، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 313-321

873.

ارزیابی آلودگی نیترات در آب‌های زیرزمینی آبخوان اردبیل با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 215-224

874.

ارزیابی امکان بهره‌گیری از انرژی باد در استان سیستان و بلوچستان

دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 441-455

875.

ارزیابی امکان مصرف ضایعات فرآوری پسته در ترکیب بستر کاشت قارچ دکمه ای سفید

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 43-53

876.

ارزیابی بیان ژن ACO و فعالیت آنزیم کاتالاز تحت تأثیر اسیدسالیسیلیک و عصارۀ گیاهی در دو رقم گل شاخه بریدنی میخک مینیاتوری

دوره 48، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 715-722

877.

ارزیابی برآورد تبخیر–‌تعرّق گیاه گندم با استفاده از الگوریتم سبال (مطالعۀ موردی: ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد)

دوره 49، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 667-681

878.

ارزیابی برخی از جنبه‌های ریخت‌شناختی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی طالبی تو سبز ساوه‌ای در واکنش به پیوند و رژیم‌های آبیاری

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 133-148

879.

ارزیابی برخی خصوصیات پومولوژیکی و ترکیب اسیدهای چرب 13 رقم و ژنوتیپ گردو

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 189-201

880.

ارزیابی برخی خصوصیات شیمیایی و کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار تحت تأثیر بسترهای مختلف کشت

دوره 18، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 861-870

881.

ارزیابی بررسی اثرات مکمل نوکلئوتیدی جیره و پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی لاکتیکی بر شاخص های رشد، بیوشیمیایی و ایمنی سرم خون و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پس از رویایی با باکتری Aeromonas hydrophila

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 407-416

882.

ارزیابی بررسی و مقایسة اثر مهارکنندگی عصاره‌های ان-هگزانی و استونی استخراج شده از گونه‌های آبفشان (Phaulasia nigra)، اسفنج (Cliona spp)، شقایق موکتی (Sarcophyton spp) و ستارة دریایی (Pentaceraster spp) بر باکتری اشرشیاکلی (E. coli)

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 462-470

883.

ارزیابی برساخت گرایانه فرایند تصویب قانون آزادی اطلاعات با استفاده از نظریه گفتمان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 135-155

884.

ارزیابی برنامه ملی مبارزه با شاربن در جمعیت دامی ایران

دوره 72، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 277-282

885.

ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهر اهواز با تأکید بر آلودگی هوا (با استفاده از روش FPPSI)

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 309-317

886.

ارزیابی پیامدهای مصرف آب در چرخه حیات تولید شیر بر محیط زیست

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 997-1015

887.

ارزیابی پتانسیل دی اکسید کربن فوق بحرانی در استخراج روغن از ضایعات تن ماهیان و مقایسه آن با روش پرس مرطوب

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 70-84

888.

ارزیابی پتانسیل گونه‌هایAgropyron intermedium (Host) P. Beauv. و Dactylis glomerata L. در گیاه‌پالایی خاک آلوده به نفت خام سبک در شرایط گلخانه‌ای

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 315-331

889.

ارزیابی تاثیر ابعاد اجتماعی و کالبدی محیط محله بر سلامت روانی و حس سلامتی ساکنین (مورد پژوهی محله رشدیه تبریز)

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 63-74

890.

ارزیابی تأثیرات اقتصادی و هیدرولوژیکی تغییرات اقلیم در حوضۀ آبخیز خررود

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 711-724

891.

ارزیابی تأثیرات هدفمندسازی یارانه‌ها بر پایداری شاخص‌های اقتصاد روستایی (مطالعه موردی: دهستان سردابه، شهرستان اردبیل)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 536-553

892.

ارزیابی تاثیر آلاینده‌های زیست‌محیطی بر کارایی فنی گاوداری‌های شیری شهرستان سراب به روش تحلیل مرزتصادفی

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 35-42

893.

ارزیابی تأثیر باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد بر بهبود شاخص‌های رشد گیاه سویا

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 671-687

894.

ارزیابی تاثیر پروژه‌های پخش سیلاب بر ویژگی‌های خاک در استان یزد

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 983-997

895.

ارزیابی تأثیر پیوند و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد طالبی سمسوری در شرایط مزرعه‌ای

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 11-25

896.

ارزیابی تأثیرتراکم کشت آتریپلکس بر مواد آلی و پایداری خاکدانه‌ها (منطقۀ مورد مطالعه: اینچه‌برون، استان گلستان)

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1079-1087

897.

ارزیابی تأثیر تیمار بذر با جدایه‌های مختلف تجاری و بومی Trichoderma harzianum در کنترل پژمردگی فوزاریومی خربزه

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 165-172

898.

ارزیابی تأثیر تنش خشکی بر ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و زراعی ژنوتیپ‎های نخود در شرایط گلخانه

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 639-651

899.

ارزیابی تأثیر سطوح مختلف کیتوزان بر فعالیت آنزیم‌های پاداکسنده در گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 48، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 575-584

900.

ارزیابی تأثیر قارچ Glomus intraradices بر ویژگی‌های کمی، کیفی گندم در شرایط تنش نیکل

دوره 48، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 685-693

901.

ارزیابی تأثیر کودهای زیستی بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد مرزۀ تابستانه (Satureja hortensis L.)

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 121-133

902.

ارزیابی تأثیر مدیریت کاربرد نیتروژن بر تحمل به تنش خشکی و کارایی استفاده از آب باران در گندم دیم

دوره 48، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 763-776

903.

ارزیابی تأثیر هورمون‌های بنزیل آمینو پورین، کینتین و غلظت نیترات آمونیوم روی کشت بساک بادمجان (Solanum melongena L.)

دوره 48، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 877-888

904.

ارزیابی تحمل به خشکی نژادگان‌های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از شاخص‌های تحمل و تجزیۀ نمودار دووجهی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 843-854

905.

ارزیابی تحمل به خشکی و اثرگذاری‌های آن بر ویژگی‌های رشدی برخی توده‌های هندوانۀ ابوجهل (Citrullus colocynthis (L.) Schrad)

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 275-284

906.

ارزیابی تحمل به شوری اکوتیپ‌های یونجه با استفاده از شاخص‌های تحمل

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 579-589

907.

ارزیابی تعادل ژئومورفولوژیکی با استفاده از روش‏های رزگن و چهارچوب استیل رود (مطالعۀ موردی: رودخانۀ تروال، کردستان)

دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 541-556

908.

ارزیابی تغذیة ذرت آسیاب ریز در برابر ورقه شده با بخار بر میزان تولید و ترکیب شیر و برخی فراسنجه‌های خونی در گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 589-598