1.

1-1 بررسی اثر نانوصفحات گرافن اکسید بر عملکرد آفت‏کش زیستی Bacillus thuringiensis

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 85-92

2.

3D Scaffold Designing based on Conductive/Degradable Tetrapolymeric Nanofibers of PHEMA-co-PNIPAAm-co-PCL/PANI for Bone Tissue Engineering

دوره 51، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 101-114

3.

$4$-Total prime cordial labeling of some cycle related graphs

دوره 50، issue 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 49-57

4.

A Box-Behnken experimental design for microwave assisted extraction optimization of pectin from citron peel

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 149-156

5.

Achieving an Optimal Lower Bound for Two Stage Supply Chain Scheduling with Regard to the Different Setup Time

دوره 52، شماره 3، زمستان 2018، صفحه 421-431

6.

A CLV-Based Framework to Prioritize Promotion Marketing Strategies: A Case Study of Telecom Industry

دوره 11، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 437-462

7.

A Comparative Analysis of Contemporary Movements in Indonesia and the Islamic Revolution in Iran

دوره 2، شماره 1، بهار 2018، صفحه 161-188

8.

A Comparative Assessment of Selected Algorithms on Multi Domain Registration of Remote Sensing Images

دوره 2، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 100-110

9.

A Comparative Assessment of State of Environment Report in Tehran and Sydney, With an Emphasis on Sustainable Cities’ Criteria

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 581-592

10.

A Comparative Study of Air Pollution Tolerance Index (APTI) of Some Fruit Plant Species Growing in the Industrial Area of Sfax, Tunisia

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 439-446

11.

A Comparative Study of Historical Cultural Exchange between Iran and Ethiopia

دوره 2، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 549-572

12.

A Comparative Study of Regulating the Filtering of Cyberspace in the US, the EU and China; Proposals for Policymaking in Iran

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 1-28

13.

A Comparative Study of the Principles of Fair Proceeding in Iran with Tax Litigation patterns in the United States, Britain, France and Germany

دوره 2، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 507-548

14.

A Comparison Between GA and PSO Algorithms in Training ANN to Predict the Refractive Index of Binary Liquid Solutions

دوره 52، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 123-133

15.

A comparison of four methods for extracting Land Surface Emissivity and Temperature in the Thermal Infrared Hyperspectral Data

دوره 2، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 56-63

16.

Acoustic Environment in the Bus: an Empirical Study

دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 327-333

17.

Adakite magmatism within the Sabzevar ophiolite zone, NE Iran: U-Pb geochronology and Sr-Nd isotopic evidences

دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 111-131

18.

Adaptive neuro-fuzzy inference system and neural network in predicting the size of monodisperse silica and process optimization via simulated annealing algorithm

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 43-52

19.

A Data Envelopment Analysis Method for Evaluating Performance of Customer Relationship Management

دوره 11، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 743-767

20.

Adopting the Multiresolution Wavelet Analysis in Radial Basis Functions to Solve the Perona-Malik Equation

دوره 29، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 361-368

21.

Adsorption of Copper (II) Ions from Aqueous Solution onto Activated Carbon Prepared from Cane Papyrus

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 649-662

22.

A Genetic Algorithm based Optimization Method in 3D Solid Reconstruction from 2D Multi-View Engineering Drawings

دوره 49، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 161-170

23.

A Hybrid Approach to Risk Prioritization Based on Failure Analysis and Fuzzy Cognitive Map: A Case Study of the Automotive Parts Industry

دوره 52، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 193-205

24.

Algae (Dasycladales) from the Upper Triassic Nayband Formation (northeast Iran)

دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 35-42

25.

A linear mathematical programming model for the governmental barter supply chain

دوره 52، شماره 3، زمستان 2018، صفحه 337-347

26.

A long-term cost-benefit analysis of national anti-desertification plans in Iran

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 141-151

27.

A lower bound for job shop scheduling problem with a parallel assembly stage by graph coloring approach

دوره 52، شماره 3، زمستان 2018، صفحه 367-378

28.

A Mathematical Model for Project Portfolio Selection with Project Interdependency, Project Divisibility, Reinvestment and Resourcing in Different Ways

دوره 52، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 163-177

29.

A Mathematical Programing Model of Budget Allocation for Development Disparities Reduction among Iran Provinces

دوره 22، شماره 1، بهار 2018، صفحه 235-251

30.

Amelioration of Verdegay̕s approach for fuzzy linear programs with stochastic parameters

دوره 11، شماره 1، بهار 2018، صفحه 71-89

31.

Ameliorative Effect of Ammonium Sulfate on Salt Tolerance and Ion Homeostasis in Lemon (C. limon) Seedlings

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 111-122

32.

A Model Based on Neural Network and Data Envelopment Analysis to Optimize Multi-Response Taguchi under Uncertainty

دوره 52، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 223-232

33.

A Model For Electricity Generation Expansion Planning Problems

دوره 52، شماره 3، زمستان 2018، صفحه 389-403

34.

A Model for the Acceptance of Cloud Computing Technology Using DEMATEL Technique and System Dynamics Approach

دوره 10، شماره 1، 2018، صفحه 93-116

35.

An Algorithm for the Multi-Stage Stochastic Relief Routing Problem

دوره 52، شماره 3، زمستان 2018، صفحه 325-336

36.

Analysis of the Stringency of Drinking Water Quality Standards of Bangladesh in Comparison to the USA, EU, Japanese, and Indian Standards

دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 263-272

37.

Analytical D’Alembert Series Solution for Multi-Layered One-Dimensional Elastic Wave Propagation with the Use of General Dirichlet Series

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 169-198

38.

Analytical Solutions for the Flexural Behavior of Metal Beams Strengthened with Prestressed Unbonded CFRP Plates

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 101-118

39.

Analytical solutions of one-dimensional Advection equation with Dispersion coefficient as function of Space in a semi-infinite porous media

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 745-758

40.

Analyzing the effect of ore grade uncertainty in open pit mine planning; A case study of Rezvan iron mine, Iran

دوره 52، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 53-60

41.

Analyzing the Impact of Credit Ratings on Firm Performance and Stock Returns: Evidence from Taiwan

دوره 22، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 767-786

42.

Analyzing the Interrelationships between Factors Influencing Entrepreneurship Process Based on Grey DEMATEL (Case Study: Iran’s Food Industries)

دوره 11، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 601-628

43.

An Analysis of the Effect of Consumption Spending and Investment on Indonesia’s Economic Growth

دوره 22، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 753-766

44.

An Analysis of the Local Resources Potential to Achieve Food Security in Jombang and Probolinggo Regencies East Java Indonesia

دوره 22، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 443-456

45.

An Approach for Treatment Programming in Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT)

دوره 52، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 113-124

46.

An Assess of Operational Project Performance by Integrating Earned Value Management and Learning Curve Theory

دوره 52، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 233-247

47.

Anatomical Study of Extrinsic and Some Intrinsic Muscles of the Thoracic Limb in Iranian Pine Marten (Martes Martes): A Case Report

دوره 12، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 273-282

48.

An Economic Explanation of the Effect of Birth Order on Educational Achievement

دوره 22، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 887-907

49.

An Empirical Insight of Examining Impact of Recent Demonetization on Monetary System: Evidence from India

دوره 22، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 1065-1092

50.

An Enrichment Method of Cell-free Fetal DNA from Mothers in the 11th Week of Pregnancy; On The Way of Non-invasive Prenatal Diagnosis of Beta-thalassemia as a Single Gene Disorder

دوره 29، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 305-309

51.

A New Meta-heuristic Algorithm based on Multi-criteria Decision Making to Solve Community Detection Problem

دوره 10، شماره 2، 2018، صفحه 283-308

52.

A new multi-objective mathematical model for hazardous waste management considering social and environmental issues

دوره 11، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 831-865

53.

A New Unit Root Test against Asymmetric ESTAR Nonlinearity with Smooth Breaks

دوره 22، شماره 1، بهار 2018، صفحه 51-62

54.

An Innovative Method to Allocate Air-Pollution-Related Taxes, Using Aermod Modeling (case study: Besat Power Plant).

دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 281-290

55.

An integrated Assessment System of Citizen Reaction towards Local Government Social Media Accounts

دوره 10، شماره 3، 2018، صفحه 1-19

56.

An Integrated Decision Making Model for Manufacturing Cell Formation and Supplier Selection

دوره 11، شماره 1، بهار 2018، صفحه 113-145

57.

An Intelligence-Based Model for Supplier Selection Integrating Data Envelopment Analysis and Support Vector Machine

دوره 11، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 209-241

58.

An Intensity Measure for Seismic Input Energy Demand of Multi-Degree-of-Freedom Systems

دوره 51، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 373-388

59.

An Investigation on the Effects of Optimum Forming Parameters in Hydromechanical Deep Drawing Process Using the Genetic Algorithm

دوره 49، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 54-62

60.

An investigation on the possibility of using eCG for presynchronization prior to ovsynch in dairy cow

دوره 12، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 85-97

61.

An LCL Filter Design for Three-Phase Off-Grid PV Inverters

دوره 3، شماره 1، بهار 2018، صفحه 29-33

62.

A Novel Open Raceway Pond Design for Microalgae Growth and Nutrients Removal from Treated Slaughterhouse Wastewater

دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 103-110

63.

A Novel Portable Scissors-Type Fruit Picking Device

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 159-163

64.

An Overview of Solar Thermal Power Generation Systems

دوره 3، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 301-312

65.

Anthropogenic share of metal contents in soils of urban areas

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 697-706

66.

Antibacterial activity of porous anodized copper

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 84-89

67.

Applicability analysis of the two-dimensional discrete wavelet transform for de-striping of GRACE products

دوره 2، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 74-81

68.

Application of Cold Plasma Technology in Quality Preservation of Fresh Fig Fruit (Siyah): A Feasibility Study

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 165-173

69.

Application of J-BMS to Performance Evaluation and Remaining Life Prediction of an Existing RC Bridge

دوره 51، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 311-337

70.

Application of Machine Learning Approaches in Rainfall-Runoff Modeling (Case Study: Zayandeh_Rood Basin in Iran)

دوره 51، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 293-310

71.

Application of Mixture Tuned Matched Filtering on ASTER Data for Hydrothermal Alteration Mapping Related to Porphyry Cu Deposits in Jabal-Barez Ranges, Kerman Copper Belt, Iran

دوره 29، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 271-280

72.

Application of Single-Frequency Time-Space Filtering Technique for Seismic Ground Roll and Random Noise Attenuation

دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 41-51

73.

Application of TDA technique to estimate the hydrocarbon saturation using MRIL Data: A Case study for a Southern Iranian Oilfield

دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 99-110

74.

Application of Wavelet Neural Networks for Improving of Ionospheric Tomography Reconstruction over Iran

دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 99-114

75.

Applying High-level Agreement Ensemble Classification Voting Techniques to Distinguish Inflammatory Bowel Disease

دوره 10، شماره 1، 2018، صفحه 69-92

76.

A Prototyping and Evaluation of Hospital Dashboard through End-User Computing Satisfaction Model (EUCS)

دوره 10، شماره 3، 2018، صفحه 43-60

77.

A Qualitative Content Analysis of US Foreign Policy towards Cuba during Barack Obama’s Administration: Hegemony or Leadership?

دوره 2، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 445-481

78.

Architectural Form and Structural Arrangement

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1397

79.

A review of agent-based modeling (ABM) concepts and some of its main applications in management science

دوره 11، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 659-692

80.

A Review of on Environmental Pollution Bioindicators

دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 111-118

81.

A review of size-dependent elasticity for nanostructures

دوره 49، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 197-211

82.

A review on maximum power point tracker methods and their applications

دوره 3، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 123-133

83.

A review on stress distribution, strength and failure of bolted ‎composite joints

دوره 49، شماره 2، زمستان 2018، صفحه 415-429

84.

Arsenic Health Risk Assessment through Groundwater Drinking (Case Study: Qaleeh Shahin Agricultural Region, Kermanshah Province, Iran)

دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 77-82

85.

A Scenario-Based Robust Optimization Model for a Periodic Vehicle Routing Problem with Time Windows under Uncertainty by Using a Differential Evolution Algorithm

دوره 52، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 73-86

86.

A Security Effective Structure for National Defense in the 21st Century

دوره 2، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 355-381

87.

A Semi-Analytical Method for History Matching and Improving Geological Models of Layered Reservoirs: CGM Analytical Method

دوره 52، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 69-80

88.

Assessing the impact of cold and warm ENSO on drought over Iran

دوره 2، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 45-55

89.

Assessment of drought and landuse changes: Impacts on groundwater quality in Shabestar basin, North of Lake Urmia

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 9-19

90.

Assessment of Heavy Metals and Microbial Load of Groundwater Samples from Ibadan Metropolis Nigeria

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 429-438

91.

Assessment of Heavy Metals Pollution in Water and Sediments of Djendjen River, North Eastern Algeria

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 495-502

92.

Assessment of Pb and Ni contamination in the topsoil of ring roads' green spaces in the city of Hamadan

دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 43-51

93.

Assessment of Solid Waste Management Practices in Bahir Dar City, Ethiopia

دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 251-261

94.

Assessment of Spatial and Temporal Variations in Water Quality Dynamics of River Ganga in Varanasi

دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 239-250

95.

Assessment of uncertainty for coal quality-tonnage curves through minimum spatial cross-correlation simulation

دوره 52، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 75-86

96.

Assessment Sugar Factories Wastes’ Performance on Wind Erosion Control

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 539-546

97.

Association Between Plasma Metabolites and Insulin Sensitivity Indexes in Fat-Tailed and Thin-Tailed Lambs During Negative and Positive Energy Balances

دوره 12، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 259-271

98.

A Superelastic Retrofitting Method for Mitigating the Effects of Seismic Excitations on Irregular Bridges

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 147-168

99.

Attenuation of spatial aliasing in CMP domain by non-linear interpolation of seismic data along local slopes

دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 73-85

100.

Attraction–Selection–Attrition Theory in the Public Organization: The Effects of Personality Traits on Psychological Ownership with Regard to the Mediating Role of Emotional Intelligence

دوره 11، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 323-349

101.

A two dimensional Simulation of crack propagation using Adaptive Finite Element Analysis

دوره 49، شماره 2، زمستان 2018، صفحه 335-341

102.

Automatic change detection in remotely sensed hyperspectral imagery (Case study: wetlands and waterbodies)

دوره 2، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 9-25

103.

Back analysis of inter-ramp slope failure in Teghout copper mine

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 207-214

104.

Banded vegetation in some Australian semi-arid landscapes: 20 years of field observations to support the development and evaluation of numerical models of vegetation pattern evolution

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 165-187

105.

Barriers to Commercialization of Research Findings in Humanities in Iran

دوره 11، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 487-518

106.

Bayesian Econometrics Approach in Determining of Effecting Factors on Pollution in Developing Countries (based on Environmental Performance Index)

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 447-457

107.

Bayesian Inference for Spatial Beta Generalized Linear Mixed Models

دوره 29، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 173-185

108.

Behavioral Considerations in Developing Web Information Systems: User-centered Design Agenda

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 127-143

109.

Behavioral Optimization of Pseudo-Neutral Hole in Hyperelastic Membranes Using Functionally graded Cables

دوره 49، شماره 2، زمستان 2018، صفحه 282-291

110.

Behavior of Piled Raft Foundation on Heterogeneous Clay Deposits Using Random Field Theory

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 35-54

111.

Benthic foraminiferal and calcareous algal biostratigraphy of the Fahliyan Formation in oil well no. X1, Dorood Oilfield, Persian Gulf

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 319-329

112.

BHV-1 Antigen Detection in Paraffinized Lung Sections of Pneumonic Sheep Lung Using Immunohistochemistry

دوره 12، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 313-321

113.

Big Data Quality: From Content to Context

دوره 10، شماره 4، 2018، صفحه 64-71

114.

Biodegradation of Jet Fuel by Three Gram Negative Bacilli Isolated from Kerosene Contaminated Soil

دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 291-303

115.

Bioleaching and Kinetic Investigation of WPCBs by A. Ferrooxidans, A. Thiooxidans and their Mixtures

دوره 52، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 81-91

116.

Bistability in the Electric Current through a Quantum-Dot Capacitively Coupled to a Charge-Qubit

دوره 29، شماره 1، بهار 2018، صفحه 79-85

117.

Blast Mitigation Analysis of Semi-Buried Structure

دوره 51، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 445-460

118.

Blue Diode and Red He-Ne Lasers Affect the Growth of Anthocyanin Producing Suspension Cells of Apple

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 231-239

119.

Calibration of Load and Resistance Factors for Reinforced Concrete

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 217-227

120.

CFD-DEM Investigation on van der Waals Force in Gas-Solid Bubbling Fluidized Beds

دوره 52، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 93-105

121.

Changes in Artificial Neural Network Learning Parameters and Their Impact on Modeling Error Reduction

دوره 50، issue 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 141-155

122.

Chemical composition and antimicrobial activity of Pelargonium roseum essential oil from Southwest of Iran

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 33-38

123.

Chemical composition, total phenolic content and antimicrobial activities of Zhumeria majdae

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 47-52

124.

Chemical Stabilization of Some Heavy Metals in an Artificially Multi-Elements Contaminated Soil, Using Rice Husk Biochar and Coal Fly Ash

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 547-562

125.

Chemical Variation in the Essential Oil of Iranian Rosa damascena Landraces under Semi-arid and Cool Conditions

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 81-92

126.

China’s Energy Security: I.R. Iran and Saudi Arabia’s Role in China’s Energy Diplomacy

دوره 22، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 707-717

127.

Chronostratigrahy of Acritarchs and Chitinozoans from upper Ordovician Strata from the Robat-e Gharabil Area, NE Alborz Mountains, Northern Khorassan Province: Stratigraphic and Paleogeographic Implications

دوره 29، شماره 1، بهار 2018، صفحه 35-51

128.

Clinical and Radiological Evaluation of Transplanted Fresh Ear Cartilage Impregnated With the Mesenchymal Cells & PRP in Treatment of Growth Plate Injury in Lamb

دوره 12، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 283-291

129.

Common Waterborne Diseases Due to Bacterial, Fungal and Heavy Metal Contamination of Waters: A Case Study from Nacharam Area of Hyderabad, India

دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 335-348

130.

Comparative evaluation of Schmidt hammer test procedures for prediction of rocks strength

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 199-206

131.

Comparative histomorphometric study of the various segments of the spinal cord in the adult male and female mongoose (Herpestes edwardsii)

دوره 12، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 175-181

132.

Comparative study on chemical pretreatment (acid and ozone) methods for improving enzymatic digestibility of sugar cane bagasse

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 67-70

133.

Comparing soil taxonomy and WRB systems to classify soils with clay-enriched horizons (A case study: arid and semi-arid regions of Iran)

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 315-325

134.

Comparing the effect of climate condition on tourism calendar in arid and humid cities using Holiday Climate Index (HCI) (Case Study: Isfahan and Rasht)

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 63-73

135.

Comparison antioxidant effect of fennel extract and BHT on the quality of minced silver carp during refrigerated storage

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 53-56

136.

Comparison Between Unsupervised and Supervise Fuzzy Clustering Method in Interactive Mode to Obtain the Best Result for Extract Subtle Patterns from Seismic Facies Maps

دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 27-34

137.

Comparison of computerized digital and analog radiography for detection of bronchial pattern in dogs

دوره 12، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 145-152

138.

Comparison of injury related functional tests in freestyle and Greco-Roman wrestlers

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 2018، صفحه 185-196

139.

Comparison of pseudo-static, Newmark and dynamic response analysis of the final pit wall of Sungun copper mine

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 141-147

140.

Comparison of Radial Consolidation Behavior of Clay under Three Types of Cyclic Loading

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 17-33

141.

Comparison of spectrum indices for mapping soil salinity in saline lands of Chezan plain (Markazi province)

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 211-220

142.

Comparison of the Effect of Bovine Platelet Lysate and Platelet Rich Plasma as Growth Promoters on Growth Rate and Viability of Different Cell Lines

دوره 12، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 249-258

143.

Computational and Programming Aspects of Transition Elements in a Three-dimensional Finite Element Program

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 119-123

144.

Computed Tomographic Evaluation of Tooth Growth in Response to Diode Laser Irradiation in Rabbits

دوره 12، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 305-312

145.

Contamination from Petroleum Products: Impact on Soil Seed Banks around an Oil Storage Facility in Ibadan, South-West Nigeria

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 515-525

146.

Correlation between rock types and Copper mineralization using fractal modeling in Kushk-e-Bahram deposit, Central Iran

دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 131-141

147.

Cross border E-Science and Research Partnership: Bridging the Gap Between Science and Media

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 229-237

148.

Cumulative Fatigue Damage Under stepwise Tension-Compression Loading

دوره 52، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 17-21

149.

Customization of the Renault-Nissan Production System by Using a Combination of NGT, DANP and VIKOR (Case study: An Iranian Automaker)

دوره 52، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 207-222

150.

Date juice decolorized by ultra-filtration and its use with stevioside sweetener in beverage formulation

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 39-46

151.

Daytime Ozone Variation in Surface Air in a Subtropical Mangrove Estuary at Manakudy, South India

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 675-685

152.

Dearborn-Detroit Michigan: Ethnography of Faith and the U.S. Domestic and Foreign Policy Axis

دوره 2، شماره 1، بهار 2018، صفحه 69-86

153.

Deasphalting of Olefin Pyrolysis Fuel Oil by Combination of Chemical–Physical Methods

دوره 52، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 23-33

154.

Defining the Tipping Point Based on Conditionally Convergent Series: Explaining the Indeterminacy

دوره 50، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 133-142

155.

Deriving and Comparing Hierarchical Value Map for a Highly Involved Product in Virtual and Traditional Market

دوره 10، شماره 1، 2018، صفحه 117-134

156.

Design, Analysis, and Electrification of a Solar-Powered Electric Vehicle

دوره 3، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 293-299

157.

Design and Fabrication of a Portable 1-DOF Robotic Device for Indentation Tests

دوره 49، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 179-188

158.

Design a Supply Chain Network based on Lean, agile and pivotal values and solving by multi objective metaheuristic algorithms

دوره 52، شماره 3، زمستان 2018، صفحه 349-366

159.

Designing a new bi-objective mathematical model for dynamic cell configuration based on grouping efficacy by considering operator assignments

دوره 52، شماره 3، زمستان 2018، صفحه 459-469

160.

Designing of fiber-optic network for the three-level by considering the backbone network and local access networks simultaneously

دوره 52، شماره 3، زمستان 2018، صفحه 379-388

161.

Detection of a new canine parvovirus mutant in Iran

دوره 12، شماره 1، بهار 2018، صفحه 1-7

162.

Determination of karst aquifer characteristics using physicochemical parameters (A case study from west of Iran)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 293-305

163.

Determination of optimal gravity mission for the coseismic earthquake signals detection

دوره 2، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 118-128

164.

Determination of settlement trough width and optimization of soil behavior parameters based on the design of experiment method (DOE)

دوره 52، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 7-15

165.

Determine a Regression Model between Phosphorus of Soil Saturation Extract and Various Organs of Washington Navel Orange for Recommendation of Phosphorus Fertilizer

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 175-184

166.

Developing a 3D stochastic discrete fracture network model for hydraulic analyses

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 167-175

167.

Developing a Model for Evaluating and Prioritizing Effective Factors on Mobile Supply Chain Management Diffusion

دوره 10، شماره 3، 2018، صفحه 81-105

168.

Developing an Economic Production Quantity Model in Integrated and Non-integrated Three-Layer Supply Chains with an Optimal Inventory Control Policy

دوره 52، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 125-137

169.

Developing Modernization Strategy for CORE Banking Systems among Iran’s Commercial Banks (Case Study: One of the Commercial Banks of Iran)

دوره 10، شماره 1، 2018، صفحه 47-68

170.

Deviant Workplace Behavior and Job Performance: The Moderating Effect of Transformational Leadership

دوره 11، شماره 1، بهار 2018، صفحه 147-183

171.

Diagnostic Measures in Ridge Regression Model with AR(1) Errors under the Stochastic Linear Restrictions

دوره 29، شماره 1، بهار 2018، صفحه 67-78

172.

Difference between efficiency of ultrasound treatments above and below the membrane surface in membrane clarification of pomegranate juice

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 133-136

173.

Digital Art and Crowd Creation in Iran (Case Study: Tehran Annual Digital Art Exhibition)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 187-204

174.

Dip coating of silica layer on melt-spun Finemet ribbons: surface morphology and electrical resistivity changes

دوره 51، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 96-100

175.

Displacement the Overlapping Sensors to Heal the Coverage Holes in a Wireless Sensor Network

دوره 2، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 111-117

176.

Distinct element modelling of the mechanical behaviour of intact rocks using voronoi tessellation model

دوره 52، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 61-68

177.

Does an Economic and Political Affairs Matter in Determining the Tax Revenue of Jammu and Kashmir State (India): An Approach through VECM Model

دوره 22، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 471-501

178.

Does Institutions Matter for Economic Development? Evidence for ASEAN Selected Countries

دوره 22، شماره 1، بهار 2018، صفحه 1-20

179.

Does the Lecturer’s Innovativeness Drive VLE Adoption in Higher Education Institutes? (A Study Based on Extended UTAUT)

دوره 10، شماره 3، 2018، صفحه 20-42

180.

Dust storms and ephemeral lakes

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 153-164

181.

Dynamic behaviour of concrete containing aggregate resonant frequency

دوره 49، شماره 2، زمستان 2018، صفحه 380-385

182.

Dynamic Competitive Supply Chain Network Design with Price Dependent Demand and Huff Utility Function

دوره 11، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 271-305

183.

Dynamics of nonlinear rectangular plates subjected to an orbiting mass based on shear deformation plate theory

دوره 49، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 27-36

184.

Dynamics of Risk Perception Towards Mutual Fund Investment Decisions

دوره 11، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 407-424

185.

EBSD characterization of nano/ultrafine structured Al/Brass composite produced by severe plastic deformation

دوره 51، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 123-138

186.

Ecological risk assessment of heavy metals in Hurghada coastal sediment, Red Sea, Egypt

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 759-774

187.

Economic Evaluation of Fiscal Regime of Buy-Back Contracts in Comparison with Production Sharing Contracts (Case Study: Azadegan Oil Field)

دوره 22، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 579-598

188.

Economic Relations of Japan with Iran and Saudi Arabia -A Comparative Study

دوره 2، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 287-319

189.

Effective enhancement of electrochemical properties of LSM oxygen electrode in SOCs by LNO nano-catalyst infiltration

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 53-59

190.

Effective Factors on the Growth of Provinces of Iran: A Spatial Panel Approach

دوره 22، شماره 1، بهار 2018، صفحه 187-213

191.

Effectiveness of spectral data reduction in detection of salt-affected soils in a small study area

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 97-106

192.

Effect of Adding Microalgae Chlorella sp. on Some Biological Parameters and Proximate Analysis of Common Carp Cyprinus Carpio L.

دوره 12، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 199-206

193.

Effect of chitosan and Trachyspermum ammi essential oil on microbial growth, proteolytic spoilage, lipid oxidation and sensory attributes of chicken fillet during refrigerated storage

دوره 12، شماره 1، بهار 2018، صفحه 69-78

194.

Effect of Conjugated Linoleic Acid Supplement and Sesame as Source of N-6 on Performance and Milk Fatty Acid Profile of Holstein Dairy Cows During Transition Period

دوره 12، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 369-379

195.

Effect of Different Additives on Separation Performance of Flat Sheet PVDF Membrane Contactor

دوره 52، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 157-167

196.

Effect of extraction rate on rheological properties of wheat flour

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 27-32

197.

Effect of fish oil supplementation and forage source on performance, rumen fermentation, nutrient digestion and chewing behaviour of Holstein bulls

دوره 12، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 153-166

198.

Effect of fuel content on structural and magnetic properties of solution combusted Mn0.8Zn0.2Fe2O4 powders

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 26-31

199.

Effect of glycine betaine and salinity on photosynthetic pigments and ion concentration of safflower

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 265-271

200.

Effect of hydrolysis rate on the properties of TiO2-CNT nanocomposite powder prepared by sol-gel method

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 90-95

201.

Effect of mulches on some characteristics of a drought tolerant flowering plant for urban landscaping

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 75-84

202.

Effect of nano-structuration and compounding of YSZ APS TBCs with different thickness on coating performance in thermal shock conditions

دوره 49، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 18-26

203.

Effect of nitrogen fertilizer on growth, quality and yield of Mrenda (Corchorus olitorius) morphotypes in Kenya

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 1-10

204.

Effect of Paclobutrazol and NAA on Sex determination and Seed Yield of Medicinal Pumpkin (Cucurbıta pepo L.)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 209-217

205.

Effect of processing parameters on the mechano-chemical synthesis of nano crystalline Mo-Cu/Al2O3 composite

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 13-19

206.

Effect of solvent’s types on the structure and magnetic properties of the as-coprecipitated Fe3O4 nanoparticles

دوره 51، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 163-168

207.

Effect of spray drying conditions and feed composition on the physical properties of barerry (Berberis vulgaris) juice powder

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 117-126

208.

Effect of Storage Temperature and Packaging Material on Shelf Life of Thornless Blackberry

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 265-275

209.

Effect of sumac (Rhus coriaria) and rosemary (Rosmarinus officinalis) water extracts on microbial growth changes in ground beef meat

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 127-132

210.

Effect of the asymmetrical rolling process on the micro hardness and microstructure of brass wire

دوره 49، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 143-148

211.

Effect of trout farm on the water quality of river using Iran water quality index (IRQWI): A case study on Deinachal River

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 13-20

212.

Effects of 6-week CKC Training on Proprioception and Electrical Activity of Some Lower Extremity Muscles in Females with Generalized Joint Hypermobility Syndrome

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 2018، صفحه 243-258

213.

Effects of Cadmium and Dimethoate on Some Biological and Biochemical Indices in Freshwater Green Algae, Spirogyra sp.

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 593-603

214.

Effects of Casting Speed and Runner Angle on Macrosegregation of Aluminium-Copper Alloy.

دوره 49، شماره 2، زمستان 2018، صفحه 373-379

215.

Effects of converting forest to the rainfed lands on soil characteristics in a part of Zagros forests

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 21-28

216.

Effects of NaCl on growth, yield and ion concentration of various Populus euphratica Oliv. ecotypes in Iran

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 189-198

217.

Effects of Pre-Pubertal Nutrition Plan on Blood Metabolites and Some Physiological Responses in Kurdish Female Lambs at Weaning and Breeding

دوره 12، شماره 1، بهار 2018، صفحه 53-61

218.

Effects of Scion Cultivar, Rootstock Age and Hormonal Treatment on Minigrafting of Persian Walnut

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 185-197

219.

Effects of Two Probiotics, Lactobacillus Plantarum and Lactobacillus Bulgaricus on Growth Performance and Intestinal Lactic Acid Bacteria of Cyprinus Carpio

دوره 12، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 207-218

220.

Electrification of a Tourist Village Using Hybrid Renewable Energy Systems, Sarakhiyeh in Iran

دوره 3، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 201-211

221.

Electrode Materials for Lithium Ion Batteries: A Review

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 1-12

222.

Emergence and Dispersion of Resistance Genes by the Aquatic Environment: a review

دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 305-315

223.

Energy and exergy assessment of solar chimney power plants: An analytical modeling

دوره 3، شماره 1، بهار 2018، صفحه 75-79

224.

English Abstracts

دوره 52، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 1-5

225.

English Abstracts

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396

226.

English Abstracts

دوره 52، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 1-5

227.

Enhanced Bioremediation of Brass Crude-Oil (Hydrocarbon), Using Cow Dung and Implication on Microbial Population

دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 273-280

228.

Enhanced chemical weathering and organic carbon burial as environmental recovery factors of the OAE2; a case study in the Koppeh-Dagh Basin (NE Iran)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 233-244

229.

Enhanced Expression of Recombinant Activin A in Escherichia coli by Optimization of Induction Parameters

دوره 29، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 105-111

230.

Enhanced Oxidation of Azo Dye Using Ag-SiO2 Nanoparticle and Peroxydisulfate and Kinetic Study

دوره 29، شماره 1، بهار 2018، صفحه 27-34

231.

Enhancement of CO2/CH4 Adsorptive Selectivity by Functionalized Nano Zeolite

دوره 51، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 174-182

232.

Enhancement of mechanical properties of low carbon steel based on heat treatment and thermo-mechanical processing routes

دوره 51، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 169-173

233.

Environmental Management of Oil Pipelines Risks in the Wetland Areas by Delphi and MCDM Techniques: Case of Shadegan International Wetland, Iran

دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 195-210

234.

Environmental requirement of living in dry areas: developing climate-based architecture and an urban development planning model in Qom, Iran

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 221-232

235.

Environmental Situation of an Agricultural Area in Akure, Nigeria, Based on Physico-Chemical Properties of Rainwater

دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 317-325

236.

Epidemiology and Prevention Programs on Football Injuries in Children and Adolescent Players: Systematic Review

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 2018، صفحه 217-242

237.

Estimating the Parameters for Linking Unstandardized References with the Matrix Comparator

دوره 10، شماره 4، 2018، صفحه 12-26

238.

Estimation of Annual Effective Dose of 222 Rn and 220 Rn in indoor Air of Rohilkhand region, Uttar Pradesh state, India

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 737-744

239.

Estimation of Plunge Value in Single- or Multi-Layered Anisotropic Media Using Analysis of Fast Polarization Direction of Shear Waves

دوره 29، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 143-156

240.

Evaluating the Effect of Thermal Activation on Separation Process of Insoluble Fraction of Gasoline using Red Mud

دوره 52، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 49-57

241.

Evaluation of chemical and microbial properties of Iranian white cheese using kefir, yogurt and commercial cheese culture as a starter

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 21-26

242.

Evaluation of Concrete Plants Readiness to Produce High Quality Concrete for Municipal Constructions Using Past Information

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 1-16

243.

Evaluation of Fixed and Single-Axis Tracking Photovoltaic Systems Using Modeling Tool and Field Testing

دوره 3، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 261-266

244.

Evaluation of Hybrid Fiber Reinforced Concrete Exposed to Severe Environmental Conditions

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 119-130

245.

Evaluation of knee Proprioception Changes in Older men with knee Osteoarthritis Following a period of controlled Aerobic activity

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 2018، صفحه 153-167

246.

Evaluation of meteorological, hydrological and groundwater resources indicators for drought monitoring and forecasting in a semi-arid climate

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 29-43

247.

Evaluation of optimal model for estimating solar radiation in a moderate and mountainous area based on climatical data (Case Study: Kermanshah, Iran)

دوره 3، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 115-121

248.

Evaluation of Thermo-mechanical stress in work rolls of ring rolling mill under thermal and mechanical loading

دوره 49، شماره 2، زمستان 2018، صفحه 323-334

249.

Evaluation the Preharvest Application of Iron and Nitrogen on Some Qualitative Characteristics of Two Apple Cultivars during Cold Storage

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 31-42

250.

Examining the Moderating Role of Gender on the Relationship between the Benefits of Sales Promotion and Consumer Perception

دوره 11، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 795-830

251.

Expedient Catalytic Access to Geraniol Epoxide Using a New Vanadium Schiff Base Complex on Modified Magnetic Nanoparticles

دوره 29، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 311-319

252.

Experimental and Numerical study of earth slope reinforcement using ordinary and rigid stone columns

دوره 52، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 23-30

253.

Experimental and Theoretical Study on the Ability of Microbial Fuel Cell for Electricity Generation

دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 359-368

254.

Experimental Energy and Exergy Analysis of a Flat Plate Solar Water Heater to Find Optimum Collector Mass Flow Rate

دوره 3، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 227-236

255.

Experimental Study on Photovoltaic Cooling System Integrated With Carbon Nano Fluid

دوره 3، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 287-292

256.

Exploring the Role of Brands in Public Diplomacy

دوره 2، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 675-698

257.

Expression of leptin and leptin receptor transcript in ovine corpus luteum

دوره 12، شماره 1، بهار 2018، صفحه 45-52

258.

Extraction of ground points from LiDAR data based on slope and progressive window thresholding (SPWT)

دوره 2، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 36-44

259.

Fabrication of functionally graded Ni-Al2O3 nanocomposite coating and evaluation of its properties

دوره 51، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 193-200

260.

Facile Synthesis of Zn-TiO2 Nanostructure, Using Green Tea as an Eco-Friendly Reducing Agent for Photodegradation of Organic Pollutants in Water

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 687-696

261.

Factors Affecting Information Search Behavior in Purchasing an Outbound Package Tour: A Thematic Analysis

دوره 11، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 463-486

262.

Factors Affecting the Success of a Professional-specialized Social Network Site: Findings of a Qualitative Study in Iran

دوره 10، شماره 1، 2018، صفحه 235-258

263.

Factors Influencing Acceptance of E-health: an Interpretive Structural Modeling

دوره 10، شماره 3، 2018، صفحه 106-126

264.

Fatigue and Anisotropic behaviours of cold rolled AA1200 Aluminium Alloy

دوره 49، شماره 2، زمستان 2018، صفحه 367-372

265.

Feasibility Assessment of Exploitation of Distributed Scatterers in InSAR Stacks over Pasture Areas for Different SAR Satellite Missions

دوره 2، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 64-73

266.

Feasibility Study of Solar Water Heaters in Algeria, a Review

دوره 3، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 135-146

267.

Firefly optimization algorithm for change detection in urban areas using remote sensing images

دوره 2، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 82-99

268.

First Pages

دوره 52، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 1-2

269.

First Report of Ixodes ricinus and Rhipicephalus turanicus Infestation in Persian Leopard (Panthera Pardus Saxicolor), Golestan National Park, Iran

دوره 12، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 381-385

270.

Fluid Properties Effects on Sand Production using Discrete Element Method

دوره 52، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 169-179

271.

Forecasting of IRAN Power Demand Network by hybrid of Support Vector Regression model and Fruit fly Optimization Algorithm

دوره 52، شماره 3، زمستان 2018، صفحه 405-420

272.

Forecasting the Electricity Price Emphasizing Prices Jumps by Using Combination of Neural and Fuzzy Network with Particle Swarm Optimization Algorithm

دوره 52، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 277-290

273.

Foreign Exchange Rate Pricing at the Future Contract (Case of I.R. of Iran)

دوره 22، شماره 1، بهار 2018، صفحه 253-293

274.

Foreign Trade and International Financial Flows: Implications for Economic Stability in the Selected ECOWAS Countries

دوره 22، شماره 1، بهار 2018، صفحه 63-103

275.

Framework for Prioritizing Solutions in Overcoming Data Quality Problems Using Analytic Hierarchy Process (AHP)

دوره 10، شماره 4، 2018، صفحه 27-40

276.

Free Vibration Analysis of BNNT with Different Cross-Sections via Nonlocal FEM

دوره 49، شماره 2، زمستان 2018، صفحه 252-260

277.

Free Vibration Analysis of Nanoplates Made of Functionally Graded Materials Based On Nonlocal Elasticity Theory Using Finite Element Method

دوره 49، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 86-101

278.

Free vibration and buckling analysis of third-order shear deformation plate theory using exact wave propagation approach

دوره 49، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 102-124

279.

Frequently observed parasites in pet reptiles’ feces in Tehran

دوره 12، شماره 1، بهار 2018، صفحه 19-25

280.

Gaseous Reservoir Horizons Determination via Vp/Vs and Q-Factor Data, Kangan-Dalan Formations, in One of SW Iranian hydrocarbon Fields

دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 61-76

281.

Genetic analysis of yield, yield-components and related phenological traits of maize (Zea mays L.) to breed under moisture stress conditions

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 273-283

282.

Genetic Diversity of Marrubium Species from Zagros Region (Iran), Using Inter Simple Sequence Repeat Molecular Marker

دوره 29، شماره 1، بهار 2018، صفحه 7-19

283.

Genetic Variation of Lime (Citrus sp.) Accessions Using Flow Cytometry Technique, Morphological Characteristics and Molecular Markers

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 199-208

284.

Genotyping of Infectious bronchitis viruses isolated from broiler chicken farms in Iran during 2015-2016

دوره 12، شماره 1، بهار 2018، صفحه 9-17

285.

Geochemical Distribution of Heavy Metals and Assessment of Environmental Indicators in Chah-Shaljami Polymetal Ore deposit, South of Birjand, Iran

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 307-317

286.

Geomorphic and structural assessment of active tectonics in NW Alborz

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 261-278

287.

Geopolitical Divergence in the League of Arab States from a Neorealist Point of View

دوره 2، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 321-353

288.

GJR-Copula-CVaR Model for Portfolio Optimization: Evidence for Emerging Stock Markets

دوره 22، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 990-1015

289.

Grade estimation of Zu2 Jajarm deposit by considering imprecise variogram model parameters based on the extension principle

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 161-165

290.

Growth and Photosynthetic Performance of Calendula officinalis under Monochromatic Red Light

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 123-132

291.

Growth of Lily Bulblets In Vitro, a Review

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 133-143

292.

Growth Performance and the Intestine Morphometry of Japanese Quail That Fed Diets Supplemented With Vitamin E and Selenium

دوره 12، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 323-334

293.

Health Risk Assessment of Chromium-Accumulated Fish and Vegetables at Gulshan Lake of Bangladesh: A Case Study

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 459-469

294.

Health Risk Assessment of Heavy Metals in Soil from the Iron Mines of Itakpe and Agbaja, Kogi State, Nigeria

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 527-538

295.

Heat Transfer Study of Convective-Radiative Fin under the influence of Magnetic Field using Legendre Wavelet Collocation Method

دوره 49، شماره 2، زمستان 2018، صفحه 274-281

296.

Heavy Metals in Wetland Soil of Greater Dhaka District, Bangladesh

دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 129-141

297.

How to Create Business Value through Information Technology (A Case Study on Automotive Production)

دوره 10، شماره 1، 2018، صفحه 159-184

298.

Human Rights Diplomacy: Case Study of Brazil

دوره 2، شماره 1، بهار 2018، صفحه 87-125

299.

Hydrogeochemical Evolution of Groundwater Resource in an Arid Region of Southeast Iran (Ravar plain–Kerman province)

دوره 29، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 253-269

300.

Hydrothermal Gold Mineralization and Some Features of Ore Mineral at Onzon-Kanbani Area, Central Myanmar

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 95-103

301.

Identification of Drought Tolerant and Sensitive Species of Thyme through Some Physiological Criteria

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 53-63

302.

Identification of Gyrodactylus (Monogenea, Gyrodactylidae) species in some of Southwest of Caspian Sea Basin fishes

دوره 12، شماره 1، بهار 2018، صفحه 35-44

303.

Identification of Learning Management Systems Functional Areas and Limitations (Case Study: E-Learning Center of University of Tehran)

دوره 10، شماره 2، 2018، صفحه 331-354

304.

Identification of Structural Defects Using Computer Algorithms

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 55-86

305.

Identifying Functions of Online Community of Practice

دوره 10، شماره 1، 2018، صفحه 1-22

306.

Impact of Buyback of Shares on Firm Value: An Empirical Evidence from India

دوره 11، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 425-436

307.

Impact of Environmental Quality Variables and Socio-Economic Factors on Human Health: Empirical Evidence from China

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 571-579

308.

Impact of Integration on Straining Modes and Shear-Locking for Plane Stress Finite Elements

دوره 51، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 425-443

309.

Impact of Internal Structure on Foam Stability in Model Porous Media

دوره 52، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 145-155

310.

Impact of Syrian Civil War on Water Quality of Turkish Part of Orontes River

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 503-513

311.

Impact of Terrorism, Political System and Exchange Rate Fluctuations on Stock Market Volatility

دوره 11، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 519-546

312.

Impeller and volute design and optimization of the centrifugal pump with low specific speed in order to extract performance curves

دوره 49، شماره 2، زمستان 2018، صفحه 359-366

313.

Implementation of Hyperbolic Tangent Function to Estimate Size Distribution of Rock Fragmentation by Blasting in Open Pit Mines

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 187-197

314.

Implicit Leadership Theories (ILTs) and change behaviors: the mediating role of LMX

دوره 11، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 715-741

315.

Improper Filter Reduction

دوره 50، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 69-99

316.

Improved label propagation algorithms with node attribute and link strength for community detection

دوره 50، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 29-50

317.

Improvement of In vitro Proliferation of Apple (Malus domestica Borkh.) by Enriched Nano Chelated Iron Fertilizer

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 43-51

318.

Improving early growing stage of Festuca arundinacea Schreb. using media amendments under water stress conditions

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 295-306

319.

Improving Effects of Salicylic Acid on Morphological, Physiological and Biochemical Responses of Salt-imposed Winter Jasmine

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 219-230

320.

Increasing Level of Ammonia in the Surface Raw Water Source at Dhaka, Bangladesh

دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 211-225

321.

Industrial waste disposal alternatives in the process of aromatic compounds in petrochemical industry (case study: Nouri petrochemical complex, Asaluyeh, Iran

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 663-673

322.

Influence of atmospheric circulation patterns on dust transport during Harmattan Period in West Africa

دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 9-27

323.

Influence of In-Situ Scaling on Variability of Polluted Soil Erodibility Parameters

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 617-633

324.

Infrared Thermopile Temperature Measurement Technique in Microwave Heating Systems

دوره 52، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 201-210

325.

Inhibiting factors on adoption of pressurized irrigation methods according to drought zoning in Northwestern Iran (Ardabil province)

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 45-55

326.

Initial Discharge Capacity of Manganese Cobaltite as Anode Material for Lithium Ion Batteries

دوره 51، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 115-122

327.

Injury Prediction in Recreational Sports Using Functional Movement Screening Test

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 2018، صفحه 259-268

328.

Inorganic Complex Precursor: Preparation of Cu-Mn/SiO2 Mixed Oxide Nanocatalyst for Low-Temperature Water-Gas Shift Reaction

دوره 29، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 321-333

329.

In Silico Screening Studies on Methanesulfonamide Derivatives as Dual Hsp27 and Tubulin Inhibitors Using QSAR and Molecular Docking

دوره 29، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 221-240

330.

Instrumental texture properties of Spanish turrón, Italian torrone and French nougat

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 91-96

331.

Integrated Environmental Assessment as a Comprehensive Governance Tool for the Caspian Littoral States to Control the Environmental Degradations

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 107-122

332.

Integrated Well Placement and Completion Optimization using Heuristic Algorithms: A Case Study of an Iranian Carbonate Formation

دوره 52، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 35-47

333.

Integrating Pre- and Post-Disaster Operations Considering the Restoration of Disrupted Routes and Warehouses

دوره 52، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 179-192

334.

Integration of the Decisions Associated with Maintenance Management and Process Control for a Series Production System

دوره 11، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 379-405

335.

Internal heat source in a temperature dependent thermoelastic half space with microtemperatures

دوره 49، شماره 2، زمستان 2018، صفحه 351-358

336.

Internet (Information/Skill) Literacy in Iran

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 145-161

337.

Intervarietal hybridization and observation of heterosis in the new hybrids of Iris germanica

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 65-79

338.

Inverse 2-Center Location Problem for Unweighted Tree Networks (A Case Study)

دوره 52، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 37-48

339.

Inverse eigenvalue problem for matrices whose graph is a banana tree

دوره 50، issue 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 89-101

340.

Investigating Predictability of Different "Forms of Return" in Tehran Stock Exchange: Some Rolling Regressions-based Evidence

دوره 11، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 693-714

341.

Investigating the Creep Properties of PET-Modified Asphalt Concrete

دوره 51، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 277-292

342.

Investigating the Development of Kerman’s Soil Structure and its Effect on the Collapsibility index

دوره 52، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 43-51

343.

Investigating the Effect of Sedimentary Basin on Consolidation of Kerman Fine-Grained Soils

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 125-129

344.

Investigating the Impact of Information Quality on Relationship Marketing with Mediating Role of Salespeople’ Relational Competency: Survey about Iranian ISP

دوره 10، شماره 3، 2018، صفحه 61-80

345.

Investigating the Mediating Role of Knowledge Sharing in the Relationship between Intellectual Capital and Organizational Innovation (A Case Study of Iranian Software Companies)

دوره 10، شماره 1، 2018، صفحه 185-208

346.

Investigating the Relationship between Player Types and Learning Styles in Gamification Design

دوره 11، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 573-600

347.

Investigating the Relationship between Students’ Strategic Thinking Skills and Information Seeking Behavior among Undergraduate Students of Management in University of Tehran

دوره 10، شماره 2، 2018، صفحه 259-282

348.

Investigating the Role of Code Smells in Preventive Maintenance

دوره 10، شماره 4، 2018، صفحه 41-63

349.

Investigation of Geostrophic and Ekman Surface Current Using Satellite Altimetry Observations and Surface Wind in Persian Gulf and Oman Sea

دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-18

350.

Investigation of physicochemical and sensory properties of a Zoulang (Eryngium caucasicum) flavored yogurt

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 143-148

351.

Investigation of the Relationship between Ultrasonographic Findings and Analyses of Bladder Contents in Cats

دوره 12، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 293-303

352.

Investigation of the rock blast fragmentation based on the specific explosive energy and in-situ block size

دوره 52، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 1-6

353.

Investigation of Vertical Wind Shear Characteristics Using 50m Meteorological Tower Data

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 47-53

354.

Investigation on Instability of Rayleigh-Benard Convection Using Lattice Boltzmann Method with a Modified Boundary Condition

دوره 49، شماره 2، زمستان 2018، صفحه 231-239

355.

In vitro Antibacterial Evaluation of Newly Synthesized Heterocyclic Compounds Against Streptococcus Pneumoniae

دوره 29، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 211-220

356.

Iran and Egypt: Emotionally Constructed Identities and the Failure to Rebuild Relations

دوره 2، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 483-506

357.

Iran and Turkey in the South Caucasus: Competition and Cooperation

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 15-31

358.

Iran-Russia Military and Security Relations after the JCPOA

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 77-92

359.

Iran’s Foreign Policy Approaches toward International Organizations

دوره 2، شماره 1، بهار 2018، صفحه 35-68

360.

Is it necessarily a normally distributed data for kriging? A case study: soil salinity map of Ghahab area, central Iran

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 284-293

361.

Isolation and Molecular Identification of Mycoplasma spp. From Pigeons in the North-East of Iran

دوره 12، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 181-187

362.

Isolation of lipase producing bacteria from olive extract to improve lipase production using a submerge fermentation technique

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 1-6

363.

Isolation, Optimization, and Molecular Characterization of a Lipase Producing Bacterium from Oil Contaminated Soils

دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 119-128

364.

Kalman filter and Neural Network methods for detecting irregular variations of TEC around the time of powerful Mexico (Mw=8.2) earthquake of September 08, 2017

دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 87-97

365.

Knowledge Politics of the American Academia on Women’s Citizenship in the Islamic Republic of Iran: Islamoromic vs. Islamoveritic Understandings

دوره 2، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 573-603

366.

$k$-Total prime cordial labeling of graphs

دوره 50، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 143-149

367.

Large-scale Inversion of Magnetic Data Using Golub-Kahan Bidiagonalization with Truncated Generalized Cross Validation for Regularization Parameter Estimation

دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 29-39

368.

Late Barremian Heteroceratidae Hyatt 1900 (ammonoidea), from the Sarcheshmeh Formation (Koppeh-Dagh Basin, Northeast Iran): biostrartigraphy and paleobiogeoraphy

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 171-197

369.

Lighting Quality and Human Health Problems in Man-made Environment

دوره 3، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 155-163

370.

Linear programming on SS-fuzzy inequality constrained problems

دوره 50، issue 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 13-36

371.

Liquid-Liquid Equilibrium for the Ternary Systems of Solvent+ m/o/p-Cresol+Water: Thermodynamic Modeling

دوره 52، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 59-67

372.

Living With Comfort in Urban Areas (Case study in the City of Kashan)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1397

373.

Locating Service Centers to Maximize the Competitive Share in a Closed Supply Chain

دوره 52، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 263-276

374.

Location and dimensionality estimation of geological bodies using eigenvectors of "Computed Gravity Gradient Tensor"

دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 63-71

375.

Longitudinal Magnetic Field Effect on Torsional Vibration of Carbon Nanotubes

دوره 49، شماره 2، زمستان 2018، صفحه 304-313

376.

LP problems constrained with D-FRIs

دوره 50، issue 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 59-79

377.

Macroeconomic Shocks and Malaysian Tourism Industry: Evidence from a Structural VAR Model

دوره 22، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 1113-1137

378.

Macroscopic and histopathological examinations of liver lesions in slaughtered cattle in Zabol City, Iran

دوره 12، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 135-144

379.

Magneto-mechanical Stimulation of Bone Marrow Mesenchymal Stromal Cells for Chondrogenic Differentiation Studies

دوره 49، شماره 2، زمستان 2018، صفحه 386-394

380.

Magneto-Thermo mechanical vibration analysis of FG nanoplate embedded on Visco Pasternak foundation

دوره 49، شماره 2، زمستان 2018، صفحه 395-407

381.

Magnificent Grain Refinement of Al-Mg2Si Composite by Hot Rolling

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 71-76

382.

Major Determinants of Foreign Direct Investment in the West African Economic and Monetary Region

دوره 22، شماره 1، بهار 2018، صفحه 121-162

383.

Mapping spatial variability of soil salinity in a coastal area located in an arid environment using geostatistical and correlation methods based on the satellite data

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 233-242

384.

Mathematical Model for Fleet Assignment with Maintenance and Aircraft Ramping Scheduling

دوره 52، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 61-72

385.

Mathematical Modeling and Solving Flexible Job-Shop Production Scheduling with Reverse Flows

دوره 52، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 87-96

386.

Mathematical Modeling of Fixed Bed Adsorption: Influence of Main Parameters on Breakthrough Curve

دوره 52، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 135-143

387.

Mathematical modeling of solar still for desalination of seawater

دوره 3، شماره 1، بهار 2018، صفحه 49-55

388.

Matrix Sequential Hybrid Credit Scorecard Based on Logistic Regression and Clustering

دوره 11، شماره 1، بهار 2018، صفحه 91-111

389.

MCPD fatty acid esters in vegetable oils: formation, analysis and toxicology

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 71-80

390.

Mechano-chemical activation of MoO3-CuO/C powder mixture to synthesis nano crystalline Mo-Cu alloy

دوره 51، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 153-162

391.

Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in pastry cream products sold in Amol (Iran)

دوره 12، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 167-174

392.

MHC IIB Genetic Diversity and its Association With Humoral Immune Responses in Commercial Turkey

دوره 12، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 347-356

393.

Microstructural refining during friction stir processing of SAF 2205 duplex stainless steel

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 20-25

394.

Minimising wireless sensors’ energy consumption for net zero energy building

دوره 3، شماره 1، بهار 2018، صفحه 43-47

395.

Minimizing the Number of Tardy Jobs on Single Machine Scheduling with Flexible Maintenance Time

دوره 50، issue 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 103-119

396.

Modeling for System Optimization with Small Dataset Using Neural Network

دوره 52، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 25-35

397.

Modeling of Air Pollutants’ Dispersion by Means of CALMET/CALPUFF (Case Study: District 7 in Tehran city).

دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 349-357

398.

Modeling of yield and rating of land characteristics for corn based on artificial neural network and regression models in southern Iran

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 85-95

399.

Modeling SMA actuated systems based on Bouc-Wen hysteresis model and feed-forward neural network

دوره 49، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 9-17

400.

Modeling the Relationship between Sense of Place, Social Capital and Tourism Support

دوره 11، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 547-572

401.

Modelling of Suddenly Expanded Flow Process in Supersonic Mach Regime using Design of Experiments and Response Surface Methodology

دوره 49، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 149-160

402.

Modification of exponential based hyperelastic strain energy to consider free stress initial configuration and Constitutive modeling

دوره 49، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 189-196

403.

Modification of physicochemical and nutritional properties of gluten free cakes by natural additives application

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 157-164

404.

Modified mathematical model for variable fill fluid coupling

دوره 49، شماره 2، زمستان 2018، صفحه 408-414

405.

Monetary Fundamental-Based Exchange Rate Model in Iran: Applying a MS-TVTP Approach

دوره 22، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 557-578

406.

Monetary Policies, Exchange Rate Pass-through and Prices in Asian Economies: A Long and Short-run Analysis

دوره 22، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 1034-1064

407.

Monetary Policy Cyclicality, Industrial Output and Economic Growth Interactions in Nigeria

دوره 22، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 457-470

408.

Monitoring of organic matter and soil salinity by using IRS - LissIII satellite data in the Harat plain, of Yazd province

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 1-8

409.

Morpho-tectonics and Geoelectrical method applied to active faults characterization in South of Mashhad Plain, Northeast of Iran

دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 13-26

410.

Moving Aspects of Structures

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1397

411.

multi-item multi-objective optimization-location dynamic model with reliability

دوره 52، شماره 3، زمستان 2018، صفحه 445-458

412.

Muslims’ Experience of Islamophobia in Major Scottish Cities: Different Experiences and Diverse Perceptions

دوره 2، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 189-223

413.

Mycoremediation of Dichlorvos Pesticide Contaminated Soil by Pleurotus pulmonarius (Fries) Quelet

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 605-615

414.

Nanofluids Applications in Solar Energy Systems: A Review

دوره 3، شماره 1، بهار 2018، صفحه 57-65

415.

Nano-Hybrids Based on Surface Modified Reduced Graphene Oxide Nanosheets and Carbon Nanotubes and a Regioregular Polythiophene

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 60-70

416.

Nation, Ethnicity and Religion; Second Generation Muslims’ Social Identity in Scotland

دوره 2، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 699-734

417.

New Approach for Customer Clustering by Integrating the LRFM Model and Fuzzy Inference System

دوره 11، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 351-378

418.

New Global Governance and the future of the state institution in the Middle East

دوره 2، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 735-774

419.

Nonlinear free vibration of viscoelastic nanoplates based on modified couple stress theory

دوره 49، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 44-53

420.

Nonlinear Multi attribute Satisfaction Analysis (N-MUSA): Preference disaggregation approach to satisfaction

دوره 11، شماره 1، بهار 2018، صفحه 1-22

421.

Nonlinear stability of rotating two superposed magnetized fluids with the technique of the homotopy perturbation

دوره 49، شماره 2، زمستان 2018، صفحه 261-273

422.

Non-Relativistic Limit of Neutron Beta-Decay Cross-Section in the Presence of Strong Magnetic Field

دوره 29، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 281-286

423.

Novel Computation of Algorithmic Geometric Series and Summability

دوره 50، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 151-153

424.

Novel Three-Step Synthesis of Imidazo[1,2-c]quinazoline-5(6H)-thione Derivatives

دوره 29، شماره 1، بهار 2018، صفحه 21-25

425.

Numerical and Neural Network Modeling and control of an Aircraft Propeller

دوره 49، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 63-69

426.

Numerical determination of the geodesic curves: the solution of a two-point boundary value problem

دوره 2، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 26-35

427.

Numerical Evaluation of Progressive Collapse Potential in Reinforced Concrete Buildings with Various Floor Plans Due to Single Column Removal

دوره 51، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 405-424

428.

Obama’s “Pivot to Asia” Policy (2011- 2016): the Case of China

دوره 2، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 633-674

429.

Observation of squamous cell carcinoma in a goat flock in Iran

دوره 12، شماره 1، بهار 2018، صفحه 79-84

430.

Olive Leaves Extract Effects on Sperm Quality Following Experimentally-Induced Diabetes in Rats

دوره 12، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 335-346

431.

Olympic Medals, Economy, Geography and Politics from Sydney to Rio

دوره 22، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 409-441

432.

One Modulo Three Geometric Mean Graphs

دوره 50، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 101-108

433.

ON MAXWELL'S STRESS FUNCTIONS FOR SOLVING THREE DIMENSIONAL ELASTICITY PROBLEMS IN THE THEORY OF ELASTICITY

دوره 49، شماره 2، زمستان 2018، صفحه 342-350

434.

On The Effect of Nanofluid Flow and Heat Transfer with Injection through an Expanding or Contracting Porous Channel

دوره 49، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 1-8

435.

On the Thermal Conductivity of Carbon Nanotube/Polypropylene Nanocomposites by Finite Element Method

دوره 49، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 70-85

436.

On the use of two L1 norm minimization methods in geodetic networks

دوره 2، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 1-8

437.

Operating Room Scheduling for Elective Surgeries Considering Downstream Care Units Using Goal Programming

دوره 52، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 103-112

438.

Optimal Non-Parametric Prediction Intervals for Order Statistics with Random Sample Size

دوره 11، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 307-322

439.

Optimization and Evaluation of Monthly and Annual Performance of Flat-Plate Solar Water Heater in Sanandaj City

دوره 3، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 275-285

440.

Optimization of micro hardness of nanostructure Cu-Cr-Zr alloys prepared by the mechanical alloying using artificial neural networks and genetic algorithm

دوره 51، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 183-192

441.

Optimization of microwave assisted extraction (MAE) of pectin from black mulberry (Morus nigra L.) pomace

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 57-66

442.

Optimization of Soil Aquifer Treatment by Chemical Oxidation with Hydrogen Peroxide Addition

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 369-379

443.

Optimum Design of an Electrolytic Capacitor-less Grid-tied Solar Microinverter

دوره 3، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 213-220

444.

Optimum Structural Design with Discrete Variables Using League Championship Algorithm

دوره 51، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 253-275

445.

Organic Shell Design Formfnding

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1397

446.

Origin of Lherzolitic Peridotites in Ab-Bid Ultramafic Complex (Hormozgan Province); Products of Mantle Metasomatism or Partial Melting Processes?

دوره 29، شماره 1، بهار 2018، صفحه 53-65

447.

Passive protective effect of anti-K99 antibodies against enterotoxigenic E.coli infection in neonatal calves

دوره 12، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 97-107

448.

P/E Modeling and Prediction of Firms Listed on the Tehran Stock Exchange; a New Approach to Harmony Search Algorithm and Neural Network Hybridization

دوره 11، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 769-793

449.

Performance, Thermal Stability and Optimum Design Analyses of Rectangular Fin with Temperature-Dependent Thermal Properties and Internal Heat Generation

دوره 49، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 37-43

450.

Periodicity of Downward Longwave Radiation at an Equatorial Location

دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 165-177

451.

Permeability of Two Clayey Soils Exposed to Petroleum Products and Organic Solvents

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 131-146

452.

Perspectives of Big Data Quality in Smart Service Ecosystems (Quality of Design and Quality of Conformance)

دوره 10، شماره 4، 2018، صفحه 72-83

453.

PET/Mica nanocomposites for food packaging: crystallization behavior and mechanical properties

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 7-12

454.

Petrography and Geochemistry of the Upper Jurassic Siliciclastic Rocks Equivalent to the Mozduran Gas Reservoir in the Eastern Kopet-Dagh Basin, NE Iran

دوره 29، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 157-171

455.

Petrography, Major and Trace Elemental Geochemistry of the Ordovician-Silurian Siliciclastics in North of Tabas Block, Central Iran: Implications for Provenance and Paleogeography

دوره 29، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 129-142

456.

Petrology, geochemistry, and petrogenesis of mafic dykes from the Kermanshah Ophiolite in Sahneh-Harsin area of Western Iran

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 199-212

457.

Petrology, Geochemistry and Tectonomagmatic Evolution of Hezar Igneous Complex (Rayen- South of Kerman- Iran): the First Description of an Arc Remnant of the Neotethyan Subduction Zone

دوره 29، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 341-359

458.

Photodynamic Inactivation of Endopathogenic Microbiota Using Curcumin- mediated Antimicrobial Photodynamic Therapy

دوره 29، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 205-209

459.

Photosynthesis Properties and Ion homeostasis of Different Pistachio Cultivar Seedlings in Response to Salinity Stress

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 19-29

460.

Physical and mechanical features investigation of protein-based biodegradable films obtained from trout fish waste

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 81-90

461.

Physico-Chemical and Genotoxicity Assessments of Palm Oil Mill Effluent Generated by a Corporate Refinery In Nigeria

دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 83-92

462.

Physiological Evaluation of Apricot (Prunus armeniaca L.) Leaves to Air Pollution for Biomonitoring of Atmospheric Quality

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 563-570

463.

Phytoremediation of soils polluted by heavy metals using Vetiver grass and Tall Fescue

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 123-132

464.

Phytoremediation of Tetracycline and Degradation Products from Aqueous Solutions

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 471-480

465.

Pointed Conflict-Free Colouring of Digraphs

دوره 50، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 119-131

466.

Political Culture and Iran`s Foreign Policy: A Comparative Study of Iran`s Foreign Policy during Ahmadinejad and Rouhani

دوره 2، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 225-245

467.

Pollution of Heavy Metals in Some Farms of Torbat-E Jam, Khorasan Razavi Province, Iran

دوره 4، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 227-237

468.

Polyhedral Building Structures

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1397

469.

Potential Assessment of Geomorphological Landforms of the Mountainous Highland Region, Haraz Watershed, Mazandaran, Iran, Using the Pralong Method

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 381-394

470.

Potential Evaluation and Optimization of Natural Biopolymers in Water-Based Drilling Mud

دوره 52، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 1-12

471.

Predicting the Behaviour of Stabilized Lateritic Soils Treated with Green Crude Oil (GCO) by Analysis of Variance Approaches

دوره 52، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 37-42

472.

Predicting the Country Commodity Imports Using Mixed Frequency Data Sampling (MIDAS) Model

دوره 22، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 867-886

473.

Prediction and optimization of load and torque in ring rolling process through development of artificial neural network and evolutionary algorithms

دوره 49، شماره 2، زمستان 2018، صفحه 292-303

474.

Prediction of monthly rainfall using artificial neural network mixture approach, Case Study: Torbat-e Heydariyeh

دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 115-126

475.

Prediction of pore facies using GMDH-type neural networks: a case study from the South Pars gas field, Persian Gulf basin

دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 43-60

476.

Prediction of Rural Women Empowerment receiving Microcredits through Carbon Sequestration Project (CSP) in South Khorasan Province (Iran)

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 133-139

477.

Predictors of PGSI: A Study of Pakistan Stock Exchange

دوره 11، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 243-270

478.

Preparation and Characterization of Nano-lignin Biomaterial to Remove Basic Red 2 dye from aqueous solutions

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 395-415

479.

Preparation of nano-structured strontium carbonate from Dasht-e kavir celestite ore via mechanochemical method

دوره 51، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 147-152

480.

Preparation of Pt/Al2O3-Cl Catalyst and Investigation of Operating Variables Effects on Isomerization Reaction

دوره 52، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 13-21

481.

Presenting a Comprehensive Mathematical Programming Model for an Integrated Production–Distribution Planning in a Closed-Loop Supply Chain

دوره 52، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 149-161

482.

Presenting a Framework for Conceptualizing Knowledge Management Office

دوره 10، شماره 1، 2018، صفحه 135-158

483.

Presenting a Text Mining Algorithm to Identify Emotion in Persian Corpus

دوره 10، شماره 2، 2018، صفحه 375-389

484.

Probabilistic Approach in Mathematical Programming Model to Solve Redundancy Allocation Problems in a Series-Parallel System with All Unit Discount Policy

دوره 52، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 13-23

485.

Probabilistic View of Occurrence of Large Earthquakes in Iran

دوره 29، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 241-252

486.

Production of monoclonal antibodies against recombinant nucleoprotein of avian influenza virus, serotype H9N2

دوره 12، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 107-116

487.

Proposing a fuzzy multi objective model for green project portfolio under inflation

دوره 52، شماره 3، زمستان 2018، صفحه 433-444

488.

Prospecting polymetallic mineralization in Ardestan area, Central Iran, using fractal modeling and staged factor analysis

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 279-292

489.

Provenance, Tectonic Setting & Geochemical Maturity of The Early Miocene Pyawbwe Formation, Sakangyi –Thayet Area, Magway Region, Myanmar.

دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 1-12

490.

Provide an Econometric Model to Plan the Profits of Automaker Companies through Customer Satisfaction Management, After Sales Services (Case Study: Logan Pars Khodro)

دوره 52، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 139-148

491.

Pulse-Field Gel Electrophoresis (PFGE) of Salmonella Serovar Infantis Isolates From Poultry

دوره 12، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 197-198

492.

PV-Based Multiple D-Statcoms Control in Unbalance Distribution Network

دوره 3، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 313-323

493.

PV/T Systems for Renewable Energy Storage: A Review

دوره 3، شماره 1، بهار 2018، صفحه 35-42

494.

Quantification and assessment of effective of global warming on the occurrence of heat and cold waves in some selected stations in Iran

دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 127-144

495.

Quantitative analysis, basin evolution and paleoecology of Early Miocene ostracods in the southwest of Kerman, Iran

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 213-232

496.

Quantitative Assessment of Diosgenin from Different Ecotypes of Iranian Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) by High-performance Liquid Chromatography

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 103-109

497.

Radiographic comparison of the repaired bone in maxillary alveolar cleft of dog by tissue engineering and autogenous bone grafting techniques

دوره 12، شماره 1، بهار 2018، صفحه 63-67

498.

Rapid Vulnerability Assessment of Lavizan Urban Forest Park

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 417-428

499.

Realizing Cable-Strut Systems

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1397

500.

Rearticulating Internet Literacy

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 29-53

501.

Reasons behind the Failure of Right to Peace in Today’s World

دوره 2، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 407-443

502.

Rectangular and Cylindrical TLDs with Rotatable Baffles to Improve Seismic Behavior of Structures, a Numerical Study

دوره 51، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 339-354

503.

Reduction of olive fly, Bactrocera oleae (Rossi, 1790), damage by selecting native and exotic olive cultivars

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 2017، صفحه 87-95

504.

Relation Between Imprecise DESA and MOLP Methods

دوره 11، شماره 1، بهار 2018، صفحه 23-36

505.

Relationship the dynamic balance and core stability muscles endurance with the results of functional movement screening among the girl basketball players

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 2018، صفحه 169-184

506.

Relatively Large-Scale Experimental Study on Behavior of Compacted Lime Mortar (CLM) Columns: Influence of Moisture Content

دوره 51، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 355-371

507.

Religiosity and Cyberspace: A Meta-Analysis on the Studies of Religion and Cyberspace

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 205-228

508.

Religious-Secular Cleavage and Political Stability in Israel

دوره 2، شماره 1، بهار 2018، صفحه 1-33

509.

Research in the Past, Present and Future Solar Electric Aircraft

دوره 3، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 237-248

510.

Research Productivity and Economic Growth: A Policy Lesson Learnt from Across the Globe

دوره 22، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 627-641

511.

Residential Solar Photovoltaic System Vs Grid Supply: An Economic Analysis Using RETScreen™

دوره 3، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 107-114

512.

Response of Cut Rose Flowers to Relative Humidity and Recut During Postharvest Life

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 145-157

513.

Response of Different Citrus Genotypes to Continuous Flooding Conditions

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 253-263

514.

Responses of Calyx Phytochemical Characteristic, Yield and Yield Components of Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) to Different Sowing Dates and Densities

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 241-251

515.

Reviewers

دوره 51، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 461-463

516.

Review of “Computer-Assisted and Web-Based Innovations in Psychology, Special Education, and Health” edited by James K. Luiselli & Aaron J. Fischer

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 243-247

517.

Review of Heavy Metal Accumulation in Aquatic Environment of Northern East Mediterrenean Sea Part II: Some Non-Essential Metals

دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 143-181

518.

Review of “Twitter and Jihad: The Communication Strategy of ISIS” edited by Monica Maggioni and Paolo Magri

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 239-241

519.

Rheological properties of probiotic non-fat yogurt containing Lactobacillus reuteri: Effects of inulin addition, inoculum level and fermentation temperature

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 109-116

520.

Risk Assessment and Effect of Different Factors on Nitrate in Groundwater Resources of Jiroft County

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 635-647

521.

Robust Discretionary Monetary Policy under Cost-Push Shock Uncertainty of Iran’s Economy

دوره 22، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 503-526

522.

Robust Optimization of Resource-constrained Multi-Project Scheduling Problem with Uncertain Activities Duration

دوره 52، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 291-307

523.

Rock typing and reservoir zonation based on the NMR logging and geological attributes in the mixed carbonate-siliciclastic Asmari Reservoir

دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 77-98

524.

Saltwater intrusion vulnerability assessment using AHP-GALDIT model in Kashan plain aquifer as critical aquifer in a semi-arid region

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 255-264

525.

Scenario-Based Model for Multi-Product Multi-Level Supply Chain Management with Stochastic Demand and Waiting Time

دوره 52، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 249-261

526.

Seasonality in Tourism and Forecasting Foreign Tourist Arrivals in India

دوره 11، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 629-658

527.

Sedimentology and hydro-geochemistry of Garab travertines in southeast of Mashhad

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 157-170

528.

Seismic Behavior and Dissipated Plastic Energy of Performance-Based-Designed High-Rise Concrete Structures with Considering Soil–Structure Interaction Effect

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 199-215

529.

Seismic Reliability Analysis of Offshore Fixed Platforms Using Incremental Dynamic Analysis

دوره 51، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 229-251

530.

Semiotic Approach to Globalization: Living in a World of Glocal Things

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 75-88

531.

Sensitivity analysis of time lapse gravity for monitoring fluid saturation changes in a giant multi-phase gas reservoir located in south of Iran

دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 53-61

532.

Serological Detection of FMD Serotypes by New Prepared Innovative Recombinant Hepta-Epitopic Peptide

دوره 12، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 237-248

533.

Sharp Upper bounds for Multiplicative Version of Degree Distance and Multiplicative Version of Gutman Index of Some Products of Graphs

دوره 50، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 1-28

534.

Shoot-root traits of broccoli (Brassica oleracea var. italica L.) as influenced by different irrigation schedules

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 11-18

535.

Sign Test for Fuzzy Random Variables

دوره 50، issue 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 121-139

536.

Snakes and Caterpillars in Graceful Graphs

دوره 50، issue 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 37-47

537.

Soil Arching Behind Retaining Walls under Active Translation Mode: Review and New Insights

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 131-140

538.

Solar Electrification & Education Attainment: A Case Study of Rural Bajaur Agency, Pakistan

دوره 3، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 147-153

539.

Solar Energy Storage in an Indirect Solar Dryer (ISD) with Stone for Drying in Continuous

دوره 3، شماره 1، بهار 2018، صفحه 81-85

540.

Solar Updraft Tower

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1397

541.

Sol-gel synthesis of (Ca-Ba)TiO3 nanoparticles for bone tissue engineering

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 77-83

542.

Solving a non-linear optimization problem in the presence of Yager-FRE constraints

دوره 50، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 155-183

543.

Some chemical characteristics of major varieties of sour cherry grown in Iran

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 137-142

544.

Soundscapes of Urban Parks in and around Bhubaneswar and Puri, Odisha, India: A Comparative Study

دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 93-101

545.

Spatio-temporal analysis of diurnal air temperature parameterization in Weather Stations over Iran

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 107-121

546.

Spatio-temporal variability of aerosol characteristics in Iran using remotely sensed datasets

دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 53-67

547.

Spatiotemporal Variations of Total Cloud Cover and Cloud Optical Thickness in Iran

دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 145-164

548.

Spectroscopic and Molecular Docking Studies on DNA Binding Interaction of Podophyllotoxin

دوره 29، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 121-127

549.

Statistical Optimization of Production Conditions of Polycaprolactone-Chitosan-Curcumin Particles

دوره 52، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 181-191

550.

Step Change Point Estimation in g and h Control Charts in Healthcare

دوره 52، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 1-12

551.

Stock (Mis)pricing and Diversification in Africa: Evidence from selected African Exchanges

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1397

552.

Strongly stable multi-time stepping method with the option of controlling amplitude decay in responses

دوره 49، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 133-142

553.

Studying Peak Particle Velocity Due to Blast in Development Tunnels’ Face in Coal Stoping

دوره 52، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 69-74

554.

Studying the effects of mycorrhiza and vermicompost fertilizers on the growth and physiological traits of Vetiver Grass (Chrysopogon zizanioides L.)

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 57-62

555.

Study of Blastocystis frequency among IBD patients referred to a gastroenterology center

دوره 12، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 117-124

556.

Study of spatial and temporal rain and drought patterns in the south of Iran using TRMM

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 243-253

557.

Study of the zircon morphology and internal structures as a tool for constraining magma source: example from granitoid bodies in the northern Sanandaj Sirjan zone (SW Saqqez)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 245-259

558.

Surface hardness improvement in high efficiency deep grinding process by optimization of operating parameters

دوره 49، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 171-178

559.

Syntheses and Characterization of Cadmium (II) Oxide Nanostructure from two Nano-sized Cadmium (II) Coordination Polymers

دوره 29، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 113-119

560.

Synthesis and Biological Evaluation of 2-Phenyl Benzothiazole Derivatives as Cytotoxic Agents

دوره 29، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 335-340

561.

Synthesis and characterization of porous zinc oxide nano-flakes film in alkaline media

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 32-42

562.

Technical and Economic Factors in the Design Model Fuzzy Smart Priority Investment Projects for Industrial: Approach Fuzzy Expert System

دوره 10، شماره 1، 2018، صفحه 23-46

563.

Techno-economic Analysis of Small Scale Electricity Generation from the Lignocellulosic Biomass

دوره 52، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 193-200

564.

Tenacity and some other Parameters of Interval Graphs can be computed in polynomial time

دوره 50، issue 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 81-87

565.

The Analysis of Effects of Good Corporate Governance on Earnings Management in Indonesia with Panel Data Approach

دوره 22، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 599-625

566.

The Analysis of the Effect of Regional Creativity on Regional Economic Growth within New Economic Geographical Models

دوره 22، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 683-706

567.

The application of Committee machine with particle swarm optimization to the assessment of permeability based on thin section image analysis

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 177-185

568.

The application of Game Theory in Selective maintenance problems

دوره 52، شماره 3، زمستان 2018، صفحه 309-324

569.

The Application of Machine Learning Algorithms for Text Mining based on Sentiment Analysis Approach

دوره 10، شماره 2، 2018، صفحه 309-330

570.

The Attitudes of Iranians toward the Becker Proposition

دوره 22، شماره 1، بهار 2018، صفحه 105-120

571.

The Calculation of the Monetary Condition Index (MCI) in Iran Economy (1978–2012)

دوره 22، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 934-955

572.

The Church and Religious Diplomacy in Russia’s Foreign Policy

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 93-105

573.

The Comparison of Tarara functional tests scores in males with and without genu valgum and genu varum malalignment

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 2018، صفحه 197-215

574.

The Concept of New Structural System Proposed for Tall Buildings

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1397

575.

The Democracy and Environment Quality in Selected Countries: An Application of Panel Data

دوره 22، شماره 1، بهار 2018، صفحه 21-49

576.

The Different Layers of Islam in Interaction with Politics: a Comparative Analysis of Iran, Saudi Arabia and Turkey

دوره 2، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 383-406

577.

The Eastern Partnership and Its Effects on Georgian Political Economy

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 57-75

578.

The Economic Efficiency Trend of Date Orchards in Saravan County

دوره 22، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 1093-1112

579.

The Effecte of foot orthosis on electromyographic activity of ankle muscles in athletes with flat foot during single leg jump landing

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 2018، صفحه 139-152

580.

The Effect of a 3-Week Neuromuscular Training Program and Its Retention on the Movement Pattern of Drop Vertical Jump in Active Girls with Knee Valgus

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 35-51

581.

The effect of boundary conditions on the accuracy and stability of the numerical solution of fluid flows by Lattice-Boltzmann method

دوره 49، شماره 2، زمستان 2018، صفحه 240-251

582.

The effect of cyclic salt weathering test on deterioration potential of granitoid rocks

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 143-156

583.

The Effect of Diffrent Factors on X- and Y Bearing Sperm in Bull Semen

دوره 12، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 219-227

584.

The Effect of Fundamental Training on General and Specific Functional Movements in Female Students

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 131-145

585.

The Effect of Gestational Exposure of Sodium Cromoglycate on Epileptiform Activities in the Rat Offspring

دوره 12، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 227-235

586.

The Effect of Manipulation of Visual, Vestibular and Proprioceptive Systems on Postural Control in Professional and Beginner Swimmers

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 111-129

587.

The Effect of Neuromuscular Training on Strength and Motor Performance in Active Women with Leg Dominance Deficit

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 53-74

588.

The Effect of the Height of Placement of Two Types of Backpacks on Gait Kinetic and Kinematic Parameters in Schoolchildren Aged between 8 and 11

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 91-110

589.

The Effect of Transitive Closure on the Calibration of Logistic Regression for Entity Resolution

دوره 10، شماره 4، 2018، صفحه 1-11

590.

The Effect of Unemployment on Health Capital

دوره 22، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 1016-1033

591.

The Effects of Infrastructure on the Economic Growth of the Main Sectors of the Economy of Iran’s Provinces

دوره 22، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 347-374

592.

The Effects of L-Citrulline Pretreatment on the Isometric Tension of the Isolated Perfused Rat Aorta

دوره 12، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 357-367

593.

The Effects of Monetary Policy on Output and Inflation in Afghanistan: A Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach

دوره 22، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 375-408

594.

The Effects of Oil Price Movement on Nigerian Macroeconomic Variables: Evidence from Linear near and Nonlinear ARDL Modelling

دوره 22، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 908-933

595.

The Effects of Trade Integration, Globalization and Foreign Direct Investments on Employment in Iranian Manufacturing Sector

دوره 22، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 811-831

596.

The Efficiency of Formal Microfinance in Indonesia: Using Data Envelopment Analysis Application

دوره 22، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 787-810

597.

The External Determinants of Inflation: The Case of Iran

دوره 22، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 741-752

598.

The Extraction of Influencing Indicators for Scoring of Insurance Companies Branches Based on GMDH Neural Network

دوره 22، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 527-556

599.

The Fair Revenue Allocation among the Units of an Organization Using DEA

دوره 52، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 97-101

600.

The First National Congress of Parasitic Diseases and Zoonotic Parasites

دوره 12، Supplementary Issue، زمستان 2018، صفحه 1-131

601.

The Impact of Business Intelligence (BI) Competence on Customer Relationship Management (CRM) Process: An Empirical Investigation of the Banking Industry

دوره 10، شماره 1، 2018، صفحه 209-234

602.

The impact of drought periods and wind erosion on the physical development of desert cities (Case Study: Zabol- Iran)

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 199-209

603.

The Impact of Food Stamp Program on Relative Food Consumption and Food Choices

دوره 22، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 1138-1148

604.

The Impact of Human Capital on FDI with New Evidence from Bootstrap Panel Granger Causality Analysis

دوره 22، شماره 1، بهار 2018، صفحه 215-233

605.

The Impact of Israeli Think Tanks on Israel's Foreign Policy (2006-2017)

دوره 2، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 247-285

606.

The Impact of Maritime Transportation Instability on International Trade Instability: Combination Spatial Panel data Econometric Approach and Wavelet Smoothing

دوره 22، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 643-666

607.

The Industrialization in Iran: Health Provider or Health Remover?

دوره 22، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 719-740

608.

The Interactive Relationship between Economic Growth and Foreign Direct Investments (FDI): A VAR Analysis in Iran

دوره 22، شماره 1، بهار 2018، صفحه 163-185

609.

The Lobbying, Bribery, and Compliance: An Evolutionary Model of Social Factors

دوره 22، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 956-989

610.

The Moderating Role of Country-specific Characteristics on Pay-performance Relationship in Asian Markets: A Meta-Analysis Approach

دوره 11، شماره 1، بهار 2018، صفحه 37-69

611.

The Oil, Government’s Budget and Economic Growth: A Dynamic Panel Data Model for Selected Oil Exporting Economies

دوره 22، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 667-681

612.

The Perception of Usefulness: Iranian Customers’ Evaluation of Customer Reviews

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 89-102

613.

The performance of bolt-reinforced and shotcreted in-stope pillar in a rockburst prone areas

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 105-117

614.

The prevalence and intensity rate of Dicrocoelium dendriticum infection in ruminants of 3 provinces in coastal regions of the Caspian Sea

دوره 12، شماره 1، بهار 2018، صفحه 27-33

615.

The Prospect of the United States and Saudi Arabia Relations In light of Khashoggi Murder

دوره 2، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 605-632

616.

The Regional Context of Human Rights in the Middle East

دوره 2، شماره 1، بهار 2018، صفحه 127-159

617.

The Relationship between Y Test Results and Pressure Distribution System In Estimating Dynamic Balance of Those with Different Foot Arch Heights

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 19-34

618.

Thermal Analysis of Salt Gradient Solar Ponds with Theoretical and Experimental Concepts

دوره 3، شماره 1، بهار 2018، صفحه 13-19

619.

Thermal processing determination time for fermented and acidified indigenes Iranian vegetables

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 97-102

620.

Thermal simulation of two-phase flow in under-balanced drilling operation with oil and gas production

دوره 49، شماره 2، زمستان 2018، صفحه 314-322

621.

Thermodynamic Analysis and Comparison of Two Novel Organic Rankine Systems based on Solar Loop Heat Pipe Evaporator

دوره 3، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 177-186

622.

Thermodynamic Analysis of a Novel Air Preheating System

دوره 3، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 267-274

623.

Thermodynamic analysis of a novel solar based energy system in Tabriz

دوره 3، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 91-106

624.

Thermodynamic Analysis of Using Parabolic Trough Solar Collectors for Power and Heating Generation at the Engineering Faculty of Urmia University in Iran

دوره 3، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 187-200

625.

Thermodynamic and exergoeconomic analyses of a solar-based energy system for the provision of heating, electricity and fresh water

دوره 3، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 83-90

626.

Thermodynamic and Thermoeconomic Investigation of a Multi-Generation Energy System Utilizing Solar and Biomass as Energy Sources

دوره 3، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 325-341

627.

Thermodynamic Modeling of the Effects of Wollastonite-Silica Fume Combination in the Cement Hydration and Sulfate Attack

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 87-100

628.

The Security Implications of Nuclear Non-Proliferation in Central Asia: An Iranian View

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 33-56

629.

The Simulation and Control of Ammonia Unit of Shiraz Petrochemical Complex, Iran

دوره 52، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 107-122

630.

The Tax and Petroleum Revenue Effect on Iran’s Public Expenditures (1994–2015), Employing Fiscal Illusion Approach

دوره 22، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 833-866

631.

The use of methylphenidate for emergence from propofol and ketamine anesthesia in dogs

دوره 12، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 125-135

632.

Thirdspace: The Trialectics of the Real, Virtual and Blended Spaces

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 163-185

633.

Three-Dimensional Finite Element Modeling of Stone Column-Improved Soft Saturated Ground

دوره 51، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 389-403

634.

Time Series Analysis of Non-Oil Export Demand and Economic Performance in Nigeria

دوره 22، شماره 1، بهار 2018، صفحه 295-314

635.

Timing and Movement Pattern of the Shoulder Muscles of the Elite Table Tennis Players with and without Shoulder Impingement Syndrome during the Performance of Forehand Topspin

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 75-89

636.

Topic Modeling and Classification of Cyberspace Papers Using Text Mining

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 103-125

637.

Topographies of Hate: Islamophobia in Cyberia

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 55-73

638.

Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Fumaria vaillantii Extract at Three Phenological Stages Assayed by Various Methods

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 93-102

639.

Transforming Geocentric Cartesian Coordinates to Geodetic Coordinates by a New Initial Value Calculation Paradigm

دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 19-28

640.

Transoxiana under the Rule of Abbasid, Ghaznavid and Seljuk Empires: A Comparison of the Systems of Governance

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 1-14

641.

Transverse Sensing of Simply Supported Truncated Conical Shells

دوره 49، شماره 2، زمستان 2018، صفحه 212-230

642.

Treatment of dairy wastewater by graphene oxide nanoadsorbent and sludge separation, using In Situ Sludge Magnetic Impregnation (ISSMI)

دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 29-41

643.

Tree Technology for Memory Confidentiality Integrity Protection

دوره 50، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 51-67

644.

Tunnel design and construction process in difficult ground conditions with Analysis of Controlled Deformations (ADECO) approach; a Case Study

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 149-160

645.

Tunnel Rehabilitation in Fault Zone Using Sequential Joints Method- Case Study: Karaj Water Conveyance Tunnel

دوره 52، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 87-94

646.

Two-dimensional advection-dispersion equation with depth- dependent variable source concentration

دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 1-8

647.

Two Stage Assembly Flow Shop Scheduling Problem with Aging Effect, Limit Access to Work, and Preventive Maintenance

دوره 52، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 49-60

648.

Upgrading the Performance of Urban Wastewater Facultative Ponds by changing to Attached Baffled Process

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 725-735

649.

Using GADI index to determine the drought and the dry areas in Kerman province

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 307-314

650.

Utilization concentrate of smoked and sun dried raisin as a natural humectant on quality and shelf life of taftoon bread

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 103-108

651.

Utilization of Soft Computing for Evaluating the Performance of Stone Sawing Machines, Iranian Quarries

دوره 52، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 31-36

652.

Validity and Reliability of the Persian Version of Oslo Sport Trauma Research Center Questionnaire on Health Problems (OSTRC)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 2018، صفحه 17-1

653.

Variation of Parameters Method for Thermal Analysis of Straight Convective- Radiative Fins with Temperature Dependent Thermal Conductivity

دوره 49، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 125-132

654.

Vertex Switching in 3-Product Cordial Graphs

دوره 50، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 185-188

655.

Vitaminized Dye-sensitized Solar Cell

دوره 3، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 221-226

656.

Voluntary Disclosure and Informational Content of Share Price: Evidence from Tehran Stock Exchange

دوره 11، شماره 1، بهار 2018، صفحه 185-208

657.

Vulnerability in Networks - A Survey

دوره 50، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 109-118

658.

Wastewater Remediation via Modified Activated Carbon: A Review

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 707-723

659.

Wastewater Treatment by Azolla Filiculoides: A Study on Color, Odor, COD, Nitrate, and Phosphate Removal

دوره 4، شماره 1، بهار 2018، صفحه 69-76

660.

Water Quality Assessment Using Water Quality Indicators and Multivariate Analyses of the Old Brahmaputra River

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 481-493

661.

What Kind of Knowledge Is Concealed by Project Team Members? (Case Study: Oil Industries’ Commissioning and Operation Company (OICO))

دوره 10، شماره 2، 2018، صفحه 355-374

662.

Wonders of Iran’s Architectural Works Before the Islamic Era

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1397

663.

$Z_k$-Magic Labeling of Some Families of Graphs

دوره 50، issue 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 1-12

664.

ZnO/bentonite Nanocomposites Prepared with Solid-state Ion Exchange as Photocatalysts

دوره 51، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 139-146

665.

آیا آرماگدون اکولوژیکی درراه است؟

دوره 20، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 18-19

666.

آیا اصل طرد شق ثالث یک شرط سلبی برای حقیقت است؟

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 79-96

667.

آیات الترغیب والترهیب فی سورة محمد 6 دراسة أسلوبیة

دوره 14، شماره 1، تابستان 2018، صفحه 115-136

668.

«آیا رنج بد است؟» درک پارفیت و نیچه درباره‌ی رنج

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 117-139

669.

آیا نمادهای حیوانی بر واکنش مشتریان نسبت به تبلیغات تأثیر دارند؟ (روشی آزمایشی)

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 253-278

670.

ابتکارات محلی و دانش بومی در مدیریت اجتماع محور منابع آب (منطقۀ مورد مطالعه: روستای روزکین، بخش ساردوئیه، شهرستان جیرفت)

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 321-340

671.

آب را دیدی نگر در آب آب.معنی و ارزش سمبلیک «دریا» در آثار چزاره پاوزه

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 141-172

672.

ابعاد کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی‌درمانی و ارتباط آن با ویژگی‌های دموگرافیک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

673.

ابعاد نفتی بحران سوئز و پیامدهای آن بر صنعت نفت خلیج فارس

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-76

674.

ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی؛ مزایا و معایب

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 401-412

675.

ابهام نشانه‌شناختی و تأثیر آن بر خوانایی فضای کلان‌شهری (مطالعه موردی: زیرگذر چهارراه ولیعصر در شهر تهران)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-50

676.

ابوالهول

دوره 1، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 30-33

677.

آثار الزامات کنوانسیون تنوع زیستی بر قراردادهای انتقال فناوری زیستی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 67-86

678.

آثار حقوقی تغییر جنسیت بر عقد نکاح در فقه اسلامی و نظام حقوقی کامن‌لا

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 285-308

679.

آثار دور آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم انگور ایرانی

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-15

680.

آثار زیست‌محیطی تغییرات هندسه بافت شهری بر دمای محیط و آسایش حرارتی بیرونی در اقلیم خشک شهر مشهد (نمونه موردی بافت قدیمی پاچنار و بافت جدید شاهد)

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 561-578

681.

آثار کودهای نانو و نانوزیستی بر ویژگی‏های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد چای ترش تحت تنش خشکی

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-66

682.

آثار محلول‌پاشی مگافول بر عملکرد و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی رقم ریوگرند تحت شرایط تنش کم‌آبی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 995-1009

683.

آثار هیدروپرایمینگ و تاریخ کاشت بر عملکرد وش، الیاف و روغن دانه دو رقم پنبه

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 17-30

684.

آثار و پیامدهای مشارکت بخش خصوصی در آمورش عالی ایران

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 593-627

685.

آثار ویژگی های لکسیکوگرافیک مصرف کنندگان در تقاضای محصولات نوین شیلاتی: مطالعه موردی استان مازندران

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 191-202

686.

اثبات حکم با قاعدۀ لاضرر

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 105-125

687.

اثر Bacillus methylotrophicus در کنترل Fusarium oxysporum f.sp. melonis و بیان برخی ژن‌های دفاعی خربزه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-92

688.

اثر اپی براسینولید بر رشد و عملکرد دانه لوبیا در شرایط آبیاری مطلوب و اعمال تنش خشکی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 595-608

689.

اثرات استفاده از مکمل مواد معدنی - ویتامینی آهسته رهش بر برخی خصوصیات تولید مثلی و پشم و پوست گوسفند فراهانی

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 83-94

690.

اثرات آشفتگی ناشی از تغییر کاربری اراضی بر پویایی فعالیت کرم‌ها، نماتدهای خاکزی و تصاعد دی اکسیدکربن خاک سطحی در ناحیه نوشهر (مطالعه موردی: گردکوه صافک)

دوره 49، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 915-924

691.

اثرات افزودن ویتامین های K1 و K3 به جیره هایی با کمبود کلسیم بر عملکرد و شاخص های فیزیکوشیمیایی استخوان درشت نی در بلدرچین های ژاپنی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 477-486

692.

اثرات اندازه ذرات علوفه یونجه و سیلاژ ذرت بر مصرف خوراک، فراسنجه های هضم شکمبه ای و فعالیت جویدن در میش‌های آبستن سنگسری

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 803-818

693.

اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارایی برق، سوختهای فسیلی و نهاده انرژی در صنایع انرژی بر: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 53، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 855-880

694.

اثرات بایوچارهای طبیعی و کمپوست زبالۀ شهری بر پارامترهای هیدرولیکی خاک ماسه‌بادی

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 551-561

695.

اثرات تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر توانایی تصویرسازی دانشجویان

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 149-165

696.

اثرات تفاوت در زمانبندی یخ گذاری بر عامل های کیفی گوشت ماهی سفید (Rutilus frisii)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 153-163

697.

اثرات جایگزینی کنجاله سویای فرآوری ‌شده با کنجاله سویا در سطوح مختلف پروتئین خام جیره بر عملکرد گاوهای شیرده در تنش حرارتی خفیف

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 751-764

698.

اثرات جایگزینی ورمی‌کمپوست و پرلیت با پیت به عنوان خاک پوششی بر رشد و عملکرد قارچ دکمه‌ای

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 837-852

699.

اثرات رنگدانه های استخراج شده از فلفل دلمه ای قرمز در مقایسه با رنگدانه مصنوعی کانتازانتین بر عملکرد و ماندگاری تخم مرغ در مرغان تخمگذار

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 929-939

700.

اثرات زیست محیطی خروج چوب از منظر ترکیب و تنوع زیستی زادآوری (مطالعه موردی: سری گردشی جنگل چوب و کاغذ مازندران)

دوره 71، شماره 1، بهار 1397، صفحه 93-107

701.

اثرات زیست‌محیطی و مزایای اقتصادی چرخه مدیریت کود دامی با تولید بیوگاز در مزارع صنعتی پرورش گاو شیری

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 269-284

702.

اثرات غلظت های زیرکشندگی قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae روی فراسنجه های تولیدمثلی Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-139

703.

اثرات فرآوری کاه کنجد با فشار بخار پایین و مواد شیمیایی بر هضم‌پذیری و تخمیر، جمعیت پروتوزوا، رفتار نشخوار و برخی فراسنجه های خونی گوسفند عربی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 765-776

704.

اثرات فعالیت واحدهای آبزی‌پروری دومنظوره بر معیشت خانوارهای شاغل (مورد مطالعه: استان همدان)

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 735-747

705.

اثرات متقابل تنش قلیائیت، سالیسیلیک‌اسید و نوع خاک بر پارامترهای رشد گیاه ماش (Vigna radiata Wilczek)

دوره 49، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1083-1093

706.

اثرات منابع چربی و سطوح مختلف روی بر پروفیل اسید چرب و کلسترول زرده تخم مرغ، وضعیت آنتی اکسیدانی و برخی فرآسنجه‌های خونی مرغ های تخمگذار

دوره 73، شماره 1، بهار 1397، صفحه 119-128

707.

اثر ادراکات مصرف‌کننده در نگرش وی نسبت به غذای ارگانیک در شهر یزد

دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 195-217

708.

اثر ارزش ویژۀ برند و سرمایۀ اجتماعی بر تصویر برند (مورد مطالعه: برند خودروی سمند)

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 905-925

709.

اثر استفاده از دانه خلر خام یا اتوکلاو شده در جیره مرغ های تخمگذار بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 131-143

710.

اثر استفاده از نیام کهور پاکستانی (Prosopis juliflora) بر عملکرد بزهای شیرده تالی

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 43-53

711.

اثر اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کدوی طبی تحت تنش خشکی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 853-865

712.

اثر اسید لینولئیک مزدوج خوراکی با یا بدون مکمل تزریقی سلنیوم و ویتامین E بر سیستم ایمنی گاوهای شیری و گوساله های نوزاد آنها

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 829-845

713.

اثر آسکوربات‌کلسیم بر سفتی بافت میوه، فعالیت آنزیم‌های تجزیه‌کننده دیواره‌سلولی و کیفیت پس از برداشت گوجه‌فرنگی رقم ریو‌گرند

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 669-679

714.

اثر آلاینده‌های ناشی از سوختن بنزین بر برخی خصوصیات آناتومیکی، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی اسفناج

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 683-697

715.

اثر القاء هیجان بر تغییرپذیری ضربان قلب؛ ارزیابی نقش تعدیل کننده ریسک فاکتور

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 117-130

716.

اثر القاء هیجان بر تغییر پذیری ضربان قلب؛ ارزیابی نقش تعدیل کننده شخصیت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

717.

اثر آموزش ذهن آگاهی بر عواطف مثبت و منفی و پیچیدگی عاطفی: بررسی تغییرات در طول زمان

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 39-58

718.

اثر آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین بر فراسنجه های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مبتلا به آئرومونازیس (Aeromonasis) و تأثیر استفاده از بوتیل هیدروکسی تولوئن در بهبود اثرات جانبی درمان آنتی بیوتیکی

دوره 71، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 216-224

719.

اثر انتشار صکوک بر بازده تعدیل شده با ریسک و ارزش معاملات سهام

دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 427-444

720.

اثر آنزیم زایلاناز و اسانس باریجه‎ (Ferula gumosa Boiss) ‎در جیره‌های بر اساس دانه گندم بر عملکرد تولیدی و میکروفلور روده جوجه‌های گوشتی

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-14

721.

اثر بازگشت تحریم‌های ثانویۀ آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران: فرصت‌ها و تهدیدها

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-60

722.

اثر باکتری‌های محرک رشد مقاوم به شوری جدا شده از ریزوسفر گیاهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوری

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-56

723.

اثر باورهای دینی بر اخلاق حرفه ای

دوره 2، شماره 2، بهار 1397، صفحه 67-77

724.

اثربخشی آموزش راهبردهای خودگردان فراشناختی بر مولفه‌های هیجان‌های منفی تحصیلی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 77-90

725.

اثربخشی آموزش قبل از ازدواج مبتنی بر برنامه آموزش ارتباط بر کاهش باورهای ارتباطی ناکارآمد دانش جویان مجرد

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-15

726.

اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر سرسختی ذهنی تکواندوکاران نخبه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 547-562

727.

اثربخشی بازی با کلمات احساسی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-12

728.

اثربخشی برنامه غنی سازی روابط زناشویی بر افزایش صمیمیت و امیدواری زوجین دارای فرزند معلول

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 87-108

729.

اثربخشی بسته آموزش بهوشیاری بر ارتقاء سطح توجه کودکان دارای اختلال کم توجهی- بیش فعالی (ADHD)

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 123-135

730.

اثربخشی بسته ترمیمی قابلیتهای حرکتی بر بهبود مهارتهای حرکتی کودکان مبتلا به اتیسم

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 1-11

731.

اثربخشی درمان رویارویی و بازداری از پاسخ (ERP) بر علائم وسواس فکری- عملی و رضایت زناشویی زنان متاهل

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 126-141

732.

اثربخشی درمان شناختی- رفتاری فردی بر ترس از فرایند زایمان در زنان برونگرا و نوروزگرا

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 125-141

733.

اثربخشی رفتاردرمانی عقلانی هیجانی بر باورهای غیرمنطقی سنگ‌نوردان نوجوان نیمه‌حرفه‌ای

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 89-104

734.

اثربخشی مداخلات روان شناختی بر اضطراب حالتی رقابتی و کورتیزول بزاقی دوندگان سرعت نخبه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 163-179

735.

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر میزان رضایت زناشویی و شادمانی زنان در دوران آشیانه خالی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 105-124

736.

اثربخشی نوروفیدبک در ترکیب با بازی های شناختی بر کاهش علائم سلوک کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 13-36

737.

اثر برخی پروبیوتیک ‏های طیور تولیدی ایران بر مؤلفه‌های عملکردی، شاخص‌های اقتصادی و ریخت‏ شناسی روده کوچک جوجه‏ های گوشتی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 415-425

738.

اثر بیکاری بر مصرف خانوارهای شاغل

دوره 53، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 971-987

739.

اثر پیش‌تیمار بذر گاوزبان بر برخی از خصوصیات بیوشیمیایی نشا در شرایط تنش شوری

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 839-843

740.

اثر پیش‏کاشت گیاه پوششی و کاربرد نیتروژن بر برخی صفات کیفی و عملکرد ارقام ذرت علوفه‏ای

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 997-1014

741.

اثر پودر کنگرفرنگی بر عملکرد و بروز عارضه آسیت در جوجه‌های گوشتی

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 55-68

742.

اثر تأخیر در یخ گذاری بر شاخص های حسی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii (Nordmann, 1840

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 113-119

743.

اثر تاریخ کاشت و تنش آبی بر عملکرد و برخی صفات زراعی سه هیبرید ذرت شیرین

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 57-70

744.

اثر تراکم کاشت و مدیریت آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در منطقه کوشال لاهیجان، استان گیلان

دوره 49، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 377-383

745.

اثر ترکیبی پتاسیم و آهن بر عملکرد، کیفیت‌ میوه، کشمش و تحمل به‌ سرما در انگور

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 737-754

746.

اثر تزریق درون آمنیونی و استفاده جیره‌ای فلاونوئید بر عملکرد، وضعیت آنتی‌اکسیدانی گوشت و جمعیت میکروبی جوجه‌های گوشتی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 847-861

747.

اثر تسهیل‌کننده برنامه تمرین خودکنترل در یادگیری چند مهارت حرکتی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 79-89

748.

اثر تغییر روش‌ آبیاری جویچه‌ای به قطره‌ای بر صفات فیزیولوژیکی و عملکرد انگور بیدانه سفید (Vitis vinifera L.)

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 743-753

749.

اثر تغییر کاربری اراضی و توسعۀ شهری بر دبی پیک رواناب (مطالعۀ موردی: آبخیز شهری زنجان)

دوره 71، شماره 1، بهار 1397، صفحه 205-221

750.

اثر تغییر کاربری مرتع به جنگل‌کاری بر ذخایرکربن آلی و برخی خصوصیات خاک (مطالعۀ موردی: جنگل‌کاری حسن‌آباد سنندج)

دوره 71، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 747-758

751.

اثر تیمار بخار متیل‌جاسمونات بر ویژگی‏های فیزیکو - بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت گل شاخه‌ بریده ژربرا رقم پینک الگانس

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 963-977

752.

اثر تیمارهای مختلف پوشش بذر بر جوانه‌زنی کلزا در شرایط تنش خشکی و شوری: با استفاده از راهبرد مدلسازی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 577-593

753.

اثر تمرینات نوروفیدبک بر ارتقا عملکرد ورزشی و فرایند حرکتی هشیار در بازیکنان ماهر دارت

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 139-157

754.

اثر تمرین های ادراکی - حرکتی بر عملکرد تحصیلی کودکان اول و ششم دبستان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 577-596

755.

اثر تنش خشکی در زمان تشکیل بذر بر بنیه، پراکسیداسیون غشاء و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در گونه‏ های مختلف بالنگو

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 145-159

756.

اثر تنش خشکی و کودهای زیستی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه کدوی پوست کاغذی

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 205-217

757.

اثر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر میزان شاخه‌زایی گیاه سرو چهارهزارسالۀ ابرکوه

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 137-147

758.

اثر توأم رژیم‌های مختلف آب دریا و کم‌آبیاری بر خصوصیات برگ گیاه کینوا (رقم Titicaca)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 177-191

759.

اثر جایگزینی پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) با پودر ماهی، همراه با استفاده از پودر سیر در جیره، بر پارامترهای رشد، ترکیب لاشه و هضم‌پذیری در قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 337-349

760.

اثر جایگزینی ذرت با میوه بلوط با و بدون افزودن کولین بر عملکرد و ویژگی های استخوان درشت نی جوجه‌های گوشتی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 891-904

761.

اثر جهت‌گیری مسیر شغلی متنوع بر قابلیت استخدامی کارکنان با نقش میانجی سرمایۀ مسیر شغلی (مطالعۀ موردی: ترخیص‌کاران گمرک شهید رجایی هرمزگان)

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 687-708

762.

اثر چرای دام بر ویژگی‌های ریختی گونه‌های Boiss. Bromus tomentellus،Hordeum bulbosum L. و Agropyron trichophorum (Link) K. Richt. در مراتع نیمه‌خشک زاغه (استان لرستان)

دوره 71، شماره 1، بهار 1397، صفحه 73-84

763.

اثر چرخه تخمدانی بر بیان گیرنده‌های زنگوله‌ای شکل TLR4 در آمپولا و ایستموس اویداکت گاوهای شیری هلشتاین

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 371-379

764.

اثر چینه سرمایی بر صفات جوانه زنی بذر سه اکوتیپ فندق جنگلی (Corylus avellana L.)

دوره 71، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-12

765.

اثر خاک ورزی حفاظتی بر خصوصیات خاک و عملکرد ذرت در تناوب با گندم

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 129-137

766.

اثر دستکاری فعالیت‎های واقعی شرکت بر هزینه معاملات سهام

دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 509-530

767.

اثر دما، موقعیت و پوشش بذر بر جوانه‌زنی جمعیت‌های یولاف‌وحشیAvena ludoviciana

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1187-1200

768.

اثر رخداد های گرد و غبار بر بازخورد برخی عوامل اقلیمی استان ایلام

دوره 44، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 549-563

769.

اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و اسید سالیسیلیک بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط اقلیمی زنجان

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 965-975

770.

اثر رنگ‌های مختلف نور بر رشد ماهی مولی(Poecilia latipinna)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 177-184

771.

اثر روش‌های مختلف تلقیح با باکتری‌ بومی افزاینده رشد بر صفات رویشی و عملکرد برنج (رقم ’طارم هاشمی‘) تحت تأثیر سطوح مختلف کود پتاسیم

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 235-247

772.

اثر روش‌های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش تغذیه‌ای دانه ماشک برای نشخوارکنندگان

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 427-436

773.

اثر زمان نشاکاری و تراکم بوته بر ماده خشک و فنل کل شاخساره گیاه دارویی سرخارگل در ساری

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1095-1111

774.

اثر زمان و مکان کاشت بر کیفیت برخی ارقام محلی و اصلاح شده گل شب بو مناسب برای کشت در شهرستان بردسیر کرمان

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 679-692

775.

اثر سرمایه ساختاری بر کاهش فساد اداری با نقش میانجی انگیزه‌های فردی ارتکاب فساد (مطالعه موردی: سازمان‌های دولتی استان کرمان)

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 583-604

776.

اثر سرمایۀ فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی استراتژی تصمیم‌گیری در پژوهشگاه علوم ورزشی ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 565-549

777.

اثر سطح و نوع مکمل کبالت بر فراسنجه های بیوشیمیایی سرم، هماتولوژی و عملکرد در بزغاله نر

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 177-190

778.

اثر سطوح سوپر جاذب آکوازورب بر رشد رویشی و زایشی نارنگی پیچ تحت شرایط تنش خشکی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 719-735

779.

اثر سطوح مختلف عصاره اتانولی تفاله‌ لیموترش بر فراسنجه‌های خونی، پاسخ ایمنی و عملکرد جوجه‌های گوشتی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 905-916

780.

اثر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر محتوای کلروفیل، کمیت و کیفیت علوفه تاج خروس تحت تنش کم آبیاری

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 67-84

781.

اثر سطوح مختلف نیتروژن و کود سبز بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه دارویی خرفه

دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 453-465

782.

اثر سیلیکات کلسیم بر مقاومت به تنش شوری در چهار رقم کلزا

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 179-188

783.

اثر شکاف بر توپوگرافی بستر حول صفحه‌ مثلثی متصل به ساحل در قوس 90 درجه

دوره 48، شماره 5، زمستان 1396، صفحه 951-961

784.

اثر شوری و مدیریت آبیاری بر عملکرد و بهره وری آب آبیاری در ارقام بادام زمینی

دوره 49، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 329-340

785.

أثر ظاهرة الحذف البلاغی فی اختلاف الترجمات القرآنیة

دوره 14، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 185-207

786.

اثر عصاره اتانولی گیاه شوید (Anethum graveolens) به عنوان افزودنی غذایی بر پارامترهای رشد و فعالیت لیزوزیم و کمپلمان در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 71، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 246-255

787.

اثر عصاره شیرین بیان، پروبیوتیک، ضد قارچ و بیوچار بر عملکرد جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با خوراک آلوده به آفلاتوکسین B1

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 145-157

788.

اثر عصاره گیاه تشنه‌داری بر راندمان تجزیه‌پذیری و غلظت ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در مایع شکمبه با استفاده از دستگاه شبیه ساز شکمبه

دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 269-281

789.

اثر عصاره‌های شیرین‌بیان، دارچین و ریحان بر کنترل Fusarium graminearum و بیان ژن‌های اصلی دخیل در زیست‌ساخت زیرالنون

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 58-64

790.

اثر عصاره هیدروالکلی دو گونه آویشن بر گوارش‌پذیری مواد مغذی و وضعیت آنتی‌اکسیدانی جوجه‌های گوشتی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 305-314

791.

اثر عمق نصب لوله‌های قطره‌چکان‌دار و مقدار زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 321-335

792.

اثر قطر و طول قلمه ریشه بر تکثیر ارقام خاردار و بی‌خار تمشک سیاه

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 249-262

793.

اثر قوۀ قاهره بر دامنۀ مسئولیت در قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395ش در مقایسه با قوانین سابق و قواعد عام با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 309-329

794.

اثر کاربرد خارجی گلایسین ‌بتائین بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد گوجه فرنگی تحت تنش خشکی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 693-706

795.

اثر یکپارچگی تجاری بر کارایی جریان تجارت گاز ایران، با استفاده از الگوی جاذبه

دوره 53، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 989-1018

796.

اثر کم آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری بر عملکرد ذرت

دوره 49، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 505-514

797.

اثر کم‏آبیاری و سطوح زئولیت بر فنولوژی، عملکرد روغن و کارآیی مصرف آب شاهدانه

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 25-38

798.

اثر کمپوست زباله شهری غنی شده با خاکستر لاستیک بر غلظت روی در گیاه سورگوم در خاک آلوده به کادمیوم (مطالعه موردی: کمپوست زباله شهری اراک)

دوره 49، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 619-628

799.

اثر کنترل pH براصلاح الکتروسینتیکی یک خاک ریز بافت آلوده به نفت خام

دوره 49، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 483-491

800.

اثر کود شیمیایی اوره و کودهای آلی و زیستی مختلف بر عملکرد کمی و کیفی و برخی از ویژگی‌های خاک در کشت زعفران

دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 345-356

801.

اثر کود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شیمیایی و زیستی بر عملکرد دانه و ویژگی‌های بیوشیمیایی سیاه‌دانه در شرایط قطع آبیاری

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 655-666

802.

اثر کودهای نانو، شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد و کیفیت دانه کنجد در رژیم‌های متفاوت آبیاری

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 263-281

803.

اثر کورکومین خوراکی بر فراسنجه‌های بافت‌شناسی بیضه خروس‌های مادر گوشتی مسنن

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 487-498

804.

اثر کوه‌های زاگرس بر چرخندهای بارش‌زای ایران

دوره 50، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 639-653

805.

اثر گیاهخواریTetranychus urticae ، Trialeurodes vaporariorum وAphis gossypii روی عملکرد و ترجیح افراد هم‌گونه به‌واسطۀ میزبان گیاهی

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 229-241

806.

اثر متقابل فضای آخور و اندازۀ ذرات علوفه بر فراسنجه‎های رفتار تغذیه‌ای در گوساله‎های مادۀ هلشتاین در حال رشد

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 285-295

807.

اثر محلول‌پاشی قبل از برداشت فولویک اسید بر برخی ویژگی‌های کیفی و آنتی‌اکسیدانی انگور رقم فخری (Vitis vinifera cv Fakhri)

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 813-825

808.

اثر محلول‌پاشی نانو کود کلات آهن و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت کلزا در شرایط تنش خشکی

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 31-43

809.

اثرمداخله تمرین بدنی بر عملکرد شناختی و فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغزدرکودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 227-242

810.

اثر مدیریت تغذیه (معدنی و آلی) بر میزان نیترات، ماندگاری و کیفیت پس از برداشت کرفس تازه برش‌یافته (Apium graveolens L.)

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 635-645

811.

اثر مرحله برداشت و مدت زمان انبارمانی بر کیفیت میوه عروسک‌ پشت‌پرده

دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 383-395

812.

اثر مقیاس کرت بر رواناب تحت بارندگی طبیعی (مطالعه موردی: سراوان رشت)

دوره 48، شماره 5، زمستان 1396، صفحه 1133-1144

813.

اثر مقدار نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و کارایی نیتروژن در گیاه خار مقدس‎ ‎

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 643-654

814.

اثر مکمل یاری ویتامین D بر سطح کلوتو مغز در موش‌های صحرایی ماده نژاد لوئیز به دنبال شش هفته فعالیت ورزشی شنا

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 207-219

815.

اثر مکمل خوراکی کلرید کلسیم بر غلظت سرمی کلسیم، فسفر و منیزیم گاوهای شیری هلشتاین در دوره انتقال

دوره 73، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 319-325

816.

اثر‌ مکمل‌های پروبیوتیکی و پری‌بیوتیکی بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری

دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 293-304

817.

اثر مکمل های تجاری اگریموس و باکتوسل بر جمعیت باکتری های اسیدلاکتیکی روده و مقاومت در برابر استرس های دما و شوری در ماهی زبرا (Danio rerio)

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 198-207

818.

اثر مؤلفه ‏های سرمایه اجتماعی بر سلامت روان زنان روستایی و عشایری عضو صندوق‏ های اعتبارات خرد (مورد مطالعه: استان کرمان)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 210-221

819.

اثر موم زنبورعسل و ترکیب آن با اسید بوریک بر ثبات ابعاد و مقاومت به پوسیدگی چوب صنوبر

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 173-184

820.

اثر نانوذره دی‌اکسید تیتانیوم در بیان نسبی برخی ژن‌های دخیل در پاسخ به تنش سرما در نخود

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 155-165

821.

اثر نمایشی از دریچه علوم اعصاب: رابطه اثر و مخاطب بر اساس یافته های آزمایشگاهی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 49-60

822.

اثر نوع ریکاوری بر سطوح کراتین کینازو پروتئین واکنشی C بر مردان فوتسالیت پس از یک جلسه فعالیت تیمی شبیه‌سازی‌شده

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 237-248

823.

اثر نوع کانون توجه به صورت خودگفتاری بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 657-666

824.

اثر نوع منبع نیتروژن و باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد توده بومی سیر تالش در رشت

دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 533-545

825.

اثر هشت هفته تمرین تناوبی بر سطوح آدیپوکین ها ( آدیپونکتین و PAI-1 ) و ملکول چسبان (VCAM-1) سرمی زنان غیرفعال چاق

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 193-206

826.

اثر همزیستی قارچ میکوریز بر برخی از ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نارنج سه برگچه‌ای (Poncirus trifoliate L.) تحت تنش شوری

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 769-778

827.

اثر هنری به‌مثابه کالای هنری در مواجهه با امر تکنولوژیک

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 21-28

828.

اثر یونجه‌خشک به‌عنوان جاذب پساب بر کیفیت و تولید پساب در ذرت سیلوشده و عملکرد گاوهای شیرده

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 459-468

829.

اجرای حد توسط گناهکار از منظر روایات و فقه امامیه

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 183-201

830.

اجرای سامانه‌های ماهواره‌ای هدایت هواپیما در ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 909-926

831.

اجزا و نیروهای مولد پایداری و ناپایداری در محلۀ تاریخی «عودلاجان»

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 599-626

832.

احیای بافت های درون شهری با رویکرد منطقه بندی+ فرم محور (مطالعۀ موردی:شهر برازجان)

دوره 50، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 375-394

833.

اخبار انجمن علمی _ دانشجویی گیاه‌پزشکی

دوره 20، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 36-38

834.

اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با تأکید بر حرفه ای گرایی

دوره 2، شماره 2، بهار 1397، صفحه 98-110

835.

اخلاق حرفه ای و معلمان

دوره 2، شماره 2، بهار 1397، صفحه 121-125

836.

«اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» چون منبع اصول و قواعد حقوقی تأملی بر چگونگی گذار از کارکرد سلبی به کارکرد ایجابی نهادهای حقوقی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 511-528

837.

اخلاق؛ زیرساخت توسعه علم

دوره 2، شماره 2، بهار 1397، صفحه 126-133

838.

اخلاق و مسئولیت اجتماعی در شکل علمی آن

دوره 2، شماره 2، بهار 1397، صفحه 182-188

839.

«ادبیّات کودک و نوجوان فارسی» مادّه‌ای برای آموزش زبان فارسی به فارسی‌آموزان غیرفارسی‌زبان بزرگسال: طرح مسئله، چرایی و چگونگی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-134

840.

ادراک انتقادی سیستم‌ (CSH) برای رویارویی با دیدگاه‌های متضاد ذی‌نفعان نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد ایران

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 429-454

841.

ادراک زنان از گردشگری تک‌جنسیتی، کارکردها، چالش‌ها و راهبردهای مواجهه در خانواده

دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 295-318

842.

ادراک شهروندان از شاخص‌های ثبات سیاسی و جابه‌جایی سیاسی در حکمرانی خوب، براساس مؤلفه‌های بومی سازمان‌های خدمات شهری ایران (مطالعۀ موردی: سازمان‌های دولتی استان خوزستان)

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 927-950

843.

ادراک کشاورزان از پدیده گرد و غبار: مورد مطالعه شهرستان آبادان

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 621-632

844.

ادغام مهاجران افغانستانی در نواحی شهری ایران: مطالعۀ موردی محلۀ هرندی در تهران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-25

845.

ادغام موازی، اشراف چندگانه و ساختار همپایگی پرسشواژه‌ای

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 39-58

846.

یادمان داریوش اول در بابل

دوره 8، شماره 3.4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 95-119

847.

ایده‌آلیسم و روانیدن روشنگری

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 77-96

848.

ایده فلسفی دانشگاه و ضرورت التفات به آن در ترسیم اخلاق دانشگاهی

دوره 2، شماره 2، بهار 1397، صفحه 78-87

849.

ایران رود

دوره 1، شماره 1، تیر 1397، صفحه 4-11

850.

ارایه الگوی حمایتی دولت از کارآفرینی رسانه‌ای در ایران ( مورد مطالعه بازی های رایانه ای )

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 615-634

851.

ارائه استعاره نوآورانه برای دانشگاه تهران متناسب با عصر جدید با استفاده از پس‌زمینه فکری گروه‌های ذی‌نفع

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 47-65

852.

ارائه الگوی آموزشی توسعه توانمندی‌های کارآفرینانه در دانش-آموزان با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیتی

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 101-120

853.

ارائه الگوی مشارکت هم‎آفرینانه در بازار گردشگری

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 889-904

854.

ارائه چارچوبی به منظور رتبه بندی و انتخاب بازیکنان تیم والیبال با ترکیب روش‌های SWARA و TODIM (مورد مطالعه: تیم منتخب جهان در سال 2015)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 312-295

855.

ارائه روشی برای ساختاردهی و رتبه‌بندی اهداف استراتژیک با استفاده از رویکرد نگاشت‎شناختی فازی و روش BORDA-OWA

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 871-888

856.

ارائه رویکردی برای محاسبه قابلیت اطمینان فازی بر پایه آهنگ خرابی فازی

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 183-200

857.

ارائه سیستم پشتیبان تصمیم قاعده پایه هیبریدی برای مسئله EOQ به فرم برنامه‎ریزی هندسی پوزینمیال با محدودیت خطی

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 139-160

858.

ارائه کارت امتیازی متوازن منابع انسانی مبتنی برشبیه‌سازی سیستم‌های پویا (مطالعه موردی: صنایع غذایی)

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 367-386

859.

ارائه یک روش ترکیبی به منظور پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 173-192

860.

ارائه یک مدل ترکیبی بهبود‌یافته با انتخاب وقفه‌های خودکار برای پیش‎بینی بازار سهام

دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 389-408

861.

ارائه یک مدل ترکیبی شبیه‎سازی ـ شبکه‎های بیز برای ارزیابی هزینه تکمیل پروژه در شرایط ریسک (مورد مطالعه: پروژه ساخت پالایشگاه فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی)

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 407-428

862.

ارائه مدلی از تاثیر وابستگی هیجانی مشتریان بر وفاداری عاطفی و تبلیغات دهان به دهان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 548-535

863.

ارائه مدل انتخاب کارکنان مستعد در سازمان‌های دولتی

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 605-628

864.

ارائه مدلی برای ارزیابی کارایی به‎کمک ترکیب مدل اندازه‎گیری با دامنه تعدیل شده و محدودیت‎های وزنی (مطالعه موردی: شعبه‎های شرکت بیمه ایران)

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 161-182

865.

ارائه مدل تحلیل خوشه بندی خاکستری در ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیات های ورزشی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 119-136

866.

ارائه مدلی جدید در راستای بهبود مدل‌های مبتنی بر DEA در طبقه‌بندی چندمعیاره اقلام موجودی (مطالعه موردی: پارس خزر)

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 353-366

867.

ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین پایدار در صنعت آجر استان اصفهان

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 335-352

868.

ارائه مدل چندهدفه برای حمل‌ونقل زمینی مواد خطرناک در شبکه هاب (مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراورده‎های نفتی)

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 201-220

869.

ارائه مدل معاملاتی با فراوانی زیاد، همراه با مدیریت پویای سبد سهام به روش یادگیری تقویتی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 1-16

870.

ارائه مدل ورود صنعت انیمیشن ایران به بازار بین‌المللی با روش نظریه‌مبنایی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-65

871.

ارائه و ارزیابی یک روش پیشنهادی در تعیین مناسب ترین کاربرد پساب

دوره 48، شماره 5، زمستان 1396، صفحه 963-974

872.

ارائۀ الگوی توسعۀ پایدار گردشگری شهری (نمونۀ موردی: شهر لاهیجان)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 55-71

873.

ارائۀ الگوی دستور کار خط‌مشی‌های اصلاح نظام اداری در ایران

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 615-640

874.

ارائۀ یک مدل فرایندی برای آینده‎نگاری راهبردی در شرکت های ایرانی

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 349-370

875.

ارائۀ مدل مفهومی روش‌شناسی آینده‌پژوهی اسلامی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 951-972

876.

ارتباطات و بهبود بهره‌وری در ایران: تجزیه و تحلیل بخشی

دوره 53، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 543-567

877.

ارزیابی ابعاد سرزندگی در پیاده‌راه‌های شهری از دیدگاه شهروندان (موردمطالعه: پیاده‌راه فرهنگی رشت)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 253-276

878.

ارزیابی ﺗﺄثیر علف‌کش‌ها بر مدیریت علف‌های هرز و عملکرد دانۀ نژادگان‌های برنج در شرایط کشت مستقیم

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 125-141

879.

ارزیابی اثرات بوم‌‌شناختیِ تغییر کاربری سرزمین بر ساختار طبیعی حوضۀ رودخانۀ قره‌‌سو

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 93-116

880.

ارزیابی اثرات پساب مزارع پرورش ماهی بر عاملهای فیزیکو شیمیایی آب رودخانه‌ی سیروان

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 19-28

881.

ارزیابی اثرات زیست محیطی تفرجگاه های شهری (منطقه موردی: منطقه گردشگری مروارید شهر نکا)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 101-115

882.

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح گردشگری دره گردو اراک

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 101-111

883.

ارزیابی اثرات نوسانات اقلیم بر میزان آب مجازی محصولات کشاورزی استان خوزستان تحت سناریوهای واداشت تابشی

دوره 44، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 363-378

884.

ارزیابی اثر بیوپرایمینگ بذر بر کنترل زیستی بیماری لکه برگی گوجه فرنگی و فاکتورهای رشدی گیاه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-16

885.

ارزیابی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه ، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات زراعی در ژنوتیپ های لوبیا

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1201-1209

886.

ارزیابی اثر روش های خاک ورزی بر خصوصیات شیمیایی، بیولوژیکی خاک و صفات کمی ذرت علوفه ای در تناوب با نخود

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1015-1026

887.

ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره‌‌های گیاهی علیه باکتری Erwinia amylovora و نقش آنها در اِلقای مقاومت در گلابی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-47

888.

ارزیابی اثرگذاری نقاشی های معاصرتهران بر شهروندان با تاکید بر سه رویکرد غالب: یادمانی، انتزاعی،شبیه‌سازی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 81-90

889.

ارزیابی اثر مالچ گندم و سطوح مختلف کود نیتروژن بر رشد علف‌های‌هرز و برخی صفات زراعی بادرشبو

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1055-1068

890.

ارزیابی اثر مقادیر مختلف اصلاح کننده های طبیعی و مصنوعی خاک بر عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گندم

دوره 49، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 673-682

891.

ارزیابی احتمال وقوع مخاطرات چندگانه محیطی در زیستگاه های مانگرو با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 44، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 425-443

892.

ارزیابی ارزش ها در منظر شهری تاریخی خیابان ولیعصر تهران با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی مشارکت مردمی (PPGIS)

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 75-86

893.

ارزیابی ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه‌زنی پیش از برداشت (pre-harvest sprouting)

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 99-113

894.

ارزیابی آسیب‏ پذیری آبخوان ساحلی قره‌سو-گرگان‌رود با استفاده از روش GALDIT و SINTACS و بهینه‏ سازی آن با ابزار SPSA و GIS

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 699-711

895.

ارزیابی آسیب‌پذیری مکانی زیرساخت‌های استان یزد با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-63

896.

ارزیابی الگوریتم ناوبری قایق ربات خودران و مقایسه آن با نتایج شبیه‌سازی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 353-366

897.

ارزیابی آلودگی نیترات آب زیرزمینی بر اساس روش مؤلفه ‏های اصلی و تحلیل عاملی (مطالعۀ موردی: آبخوان دشت کرج)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1119-1133

898.

ارزیابی انفرادی و ترکیبی قابلیت هضم و تخمیر گیاهان شورزی سلمکی ساقه‌سفید، سیاه‌شور و اشنان در شترهای یک کوهانه

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 11-25

899.

ارزیابی بیان ژن‌های مؤثر بر رشد و نمو غدۀ پستان گاو با مصرف روغن ماهی

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 43-53

900.

ارزیابی برخی از جنبه‌های رشدی، فیزیولوژیکی، عملکرد و کیفیت هندوانه رقم چارلستون‌گری پیوندی و غیر پیوندی تحت شرایط تنش شوری

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 729-741

901.

ارزیابی پایداری کشاورزی در ایران با استفاده از شاخص‌ ترکیبی پایداری

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 661-674

902.

ارزیابی پاسخ هیدرولوژیکی حوضۀ آبخیز تیل‌آباد استان گلستان در طی دوره‌های آتی تحت تأثیر تغییر کاربری اراضی پیش‌بینی شده

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 399-418

903.

ارزیابی پیش‌یابی میدان باد توسط مدل WRF تحت تأثیر شرایط اولیه و مرزی متفاوت در منطقۀ خلیج فارس: مقایسه با داده‌های همدیدی و ماهواره‌های QuikSCAT و ASCAT

دوره 44، شماره 1، بهار 1397، صفحه 227-243

904.

ارزیابی تاب‌آوری زیرساخت‌های شبکۀ آب شهری در برابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 2 تهران)

دوره 50، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 977-991

905.

ارزیابی تاب‌آوری کاربری‌های حیاتی کلان‌شهر تبریز در برابر مخاطرۀ طبیعی زلزله

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 55-74

906.

ارزیابی تأثیرات اجتماعی پیاده‌راه‌ها بر شهروندان در بافت‌های قدیمی (مطالعۀ موردی: پیاده‌راه خیام جنوبی شهر ارومیه)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 237-264

907.

ارزیابی تأثیراحداث سد مارون بر مرفولوژی رودخانه و تغییر کاربری اراضی پایین‌دست

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 419-430

908.

ارزیابی تأثیر اسید سالیسیلیک بر انبارمانی میوۀ سیب رقم‌های زرد و قرمز لبنانی (Red & Golden Delicious)

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 551-562

909.

ارزیابی تأثیر پرتوگاما بر آلودگی میکروبی و شاخص‌های کیفی سه رقم خرما (Phoenix dactylifera L.) در مدت انبارمانی

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 147-156

910.

ارزیابی تاثیر تغییرات زاویه سیکل قوسی بر ضریب دبی سرریزهای کنگره ای قوسی و کلید پیانویی قوسی

دوره 49، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 341-351